Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước không nên quá 2.700 người

Bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 cho Kiểm toán Nhà nước

Chiều 12/8, tại Phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Một trong những nội dung các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm tại Chiến lược là nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, tại Tờ trình, Kiểm toán Nhà nước xác định "Nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước ổn định từ 2.600-2.700 người, trong đó mỗi Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực khoảng 100-110 người".

Nêu quan điểm về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, hiện nay việc tăng biên chế chưa phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vì vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị, trong Chiến lược chỉ nên đưa ra định hướng chung là "về biên chế của KTNN do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và xu hướng phát triển trong từng thời kỳ".

Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, với biên chế như hiện nay (khoảng 2.000 người), Kiểm toán Nhà nước đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Giai đoạn tới, Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, tăng cường kiểm toán tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước nên không cần tăng biên chế so với hiện nay.

Nhất trí với quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị, Kiểm toán Nhà nước không nên xác định số lượng biên chế quá cụ thể, mà nên chia mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước thành hai giai đoạn: 2021 - 2025 và 2026 - 2030, trong từng giai đoạn lại xin ý kiến cụ thể.

Nhất trí sự cần thiết phải tăng nhân lực cho Kiểm toán Nhà nước, song Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, phải cân nhắc kỹ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, nhu cầu công việc. Hơn nữa, ở giai đoạn trước, Chiến lược Kiểm toán Nhà nước xác định biên chế 3.500 người, thực tế chỉ sử dụng hơn 2.000 người.

Vì vậy, nên xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 không quá 2.700 người, tùy từng thời điểm sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể; vừa thực tế, vừa có mục tiêu giới hạn cụ thể.

Về chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nâng cấp Ban Tài chính thành Vụ Tài chính.

Riêng việc nâng cấp Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học Viện Kiểm toán, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập, nhưng phải có định hướng, có đủ điều kiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục.

Thế Vũ

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/doi-ngu-cong-chuc-kiem-toan-nha-nuoc-khong-nen-qua-2700-nguoi-post91211.html)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY