Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

STT Mã bưu chính Thông tin
1 10015

Tên bưu chính: 10015

Địa chỉ: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Xem chi tiết>>

2 10073

Tên bưu chính: 10073

Địa chỉ: Ban cơ yếu Chính phủ

Xem chi tiết>>

3 10083

Tên bưu chính: 10083

Địa chỉ: Ban công tác Đại biểu

Xem chi tiết>>

4 10082

Tên bưu chính: 10082

Địa chỉ: Ban Dân nguyện

Xem chi tiết>>

5 10162

Tên bưu chính: 10162

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

6 15062

Tên bưu chính: 15062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

7 16062

Tên bưu chính: 16062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

8 17062

Tên bưu chính: 17062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

9 01062

Tên bưu chính: 01062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

10 03062

Tên bưu chính: 03062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

11 07062

Tên bưu chính: 07062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

12 08062

Tên bưu chính: 08062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

13 20062

Tên bưu chính: 20062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

14 21062

Tên bưu chính: 21062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

15 22062

Tên bưu chính: 22062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

16 23062

Tên bưu chính: 23062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

17 24062

Tên bưu chính: 24062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

18 25062

Tên bưu chính: 25062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

19 26062

Tên bưu chính: 26062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

20 30062

Tên bưu chính: 30062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

21 31062

Tên bưu chính: 31062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

22 32062

Tên bưu chính: 32062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

23 33062

Tên bưu chính: 33062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

24 34062

Tên bưu chính: 34062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

25 35062

Tên bưu chính: 35062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

26 36062

Tên bưu chính: 36062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

27 40062

Tên bưu chính: 40062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

28 43062

Tên bưu chính: 43062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

29 45062

Tên bưu chính: 45062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

30 47062

Tên bưu chính: 47062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

31 48062

Tên bưu chính: 48062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

32 49062

Tên bưu chính: 49062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

33 50162

Tên bưu chính: 50162

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

34 51062

Tên bưu chính: 51062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

35 53062

Tên bưu chính: 53062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

36 55062

Tên bưu chính: 55062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

37 56062

Tên bưu chính: 56062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

38 57062

Tên bưu chính: 57062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

39 59062

Tên bưu chính: 59062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

40 60062

Tên bưu chính: 60062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

41 61062

Tên bưu chính: 61062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

42 63062

Tên bưu chính: 63062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

43 65062

Tên bưu chính: 65062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

44 66062

Tên bưu chính: 66062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

45 67062

Tên bưu chính: 67062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

46 70162

Tên bưu chính: 70162

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

47 75062

Tên bưu chính: 75062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

48 76062

Tên bưu chính: 76062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

49 77062

Tên bưu chính: 77062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

50 78062

Tên bưu chính: 78062

Địa chỉ: Ban Dân tộc

Xem chi tiết>>

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY