Truyện TIÊU DAO - Tiên hiệp

  • Tên truyện: TIÊU DAO
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : TIÊU DAO

Bạn đang đọc truyện Tiêu Dao của tác giả Lâm Thiên Vũ trên trang đọc truyện online.

Thiền tâm không ghé bến sầu,Đêm đêm tựa cửa bên lầu ngoạn trăng Vén mây như thể sao băng Ngao du vũ trụ, cánh bằng thảnh thơi Ngoài bến nước, vượt chân trời Vô Biên tâm thức như khơi đạo huyền Dưới trăng thơ thẩn bóng tiên Vào ra nhân thế hướng lên Phật-đàTrăm năm trong cõi người taCông danh vất bỏ, ấy là .

thoát thân !

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (1) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (2) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (3) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (4) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (5) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (1) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (2) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (3) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (4) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (5) 18/11/2013
3 Chương 3 TIÊU DAO - Thánh chiến thuế biến (1) 18/11/2013
3 Chương 3 TIÊU DAO - Thánh chiến thuế biến (2) 18/11/2013
3 Chương 3 TIÊU DAO - Thánh chiến thuế biến (3) 18/11/2013
3 Chương 3 TIÊU DAO - Thánh chiến thuế biến (4) 18/11/2013
3 Chương 3 TIÊU DAO - Thánh chiến thuế biến (5) 18/11/2013
4 Chương 4 TIÊU DAO - Bên ngoài Tam giới (1) 18/11/2013
4 Chương 4 TIÊU DAO - Bên ngoài Tam giới (2) 18/11/2013
4 Chương 4 TIÊU DAO - Bên ngoài Tam giới (3) 18/11/2013
4 Chương 4 TIÊU DAO - Bên ngoài Tam giới (4) 18/11/2013
4 Chương 4 TIÊU DAO - Bên ngoài Tam giới (5) 18/11/2013
5 Chương 5 TIÊU DAO - Sang thế Minh giới (1) 18/11/2013
5 Chương 5 TIÊU DAO - Sang thế Minh giới (2) 18/11/2013
5 Chương 5 TIÊU DAO - Sang thế Minh giới (3) 18/11/2013
5 Chương 5 TIÊU DAO - Sang thế Minh giới (4) 18/11/2013
5 Chương 5 TIÊU DAO - Sang thế Minh giới (5) 18/11/2013
6 Chương 6 TIÊU DAO - Phàm thế hồng trần (1) 18/11/2013
6 Chương 6 TIÊU DAO - Phàm thế hồng trần (2) 18/11/2013
6 Chương 6 TIÊU DAO - Phàm thế hồng trần (3) 18/11/2013
6 Chương 6 TIÊU DAO - Phàm thế hồng trần (4) 18/11/2013
6 Chương 6 TIÊU DAO - Phàm thế hồng trần (5) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (1) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (2) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (3) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (4) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (5) 18/11/2013
7 Chương 7 TIÊU DAO - Vong hồn đòi mạng (6) 18/11/2013
8 Chương 8 TIÊU DAO - Hoa Bách Hợp nở (1) 18/11/2013
8 Chương 8 TIÊU DAO - Hoa Bách Hợp nở (2) 18/11/2013
8 Chương 8 TIÊU DAO - Hoa Bách Hợp nở (3) 18/11/2013
8 Chương 8 TIÊU DAO - Hoa Bách Hợp nở (4) 18/11/2013
8 Chương 8 TIÊU DAO - Hoa Bách Hợp nở (5) 18/11/2013
9 Chương 9 TIÊU DAO - Chân tướng đằng sau (1) 18/11/2013
9 Chương 9 TIÊU DAO - Chân tướng đằng sau (2) 18/11/2013
9 Chương 9 TIÊU DAO - Chân tướng đằng sau (3) 18/11/2013
9 Chương 9 TIÊU DAO - Chân tướng đằng sau (4) 18/11/2013
9 Chương 9 TIÊU DAO - Chân tướng đằng sau (5) 18/11/2013
10 Chương 10 TIÊU DAO - Luân hồi ngàn năm (1) 18/11/2013
10 Chương 10 TIÊU DAO - Luân hồi ngàn năm (2) 18/11/2013
10 Chương 10 TIÊU DAO - Luân hồi ngàn năm (3) 18/11/2013
10 Chương 10 TIÊU DAO - Luân hồi ngàn năm (4) 18/11/2013
10 Chương 10 TIÊU DAO - Luân hồi ngàn năm (5) 18/11/2013
11 Chương 11 TIÊU DAO - Huyết Oán sơ hiện (1) 18/11/2013
11 Chương 11 TIÊU DAO - Huyết Oán sơ hiện (2) 18/11/2013
11 Chương 11 TIÊU DAO - Huyết Oán sơ hiện (3) 18/11/2013
11 Chương 11 TIÊU DAO - Huyết Oán sơ hiện (4) 18/11/2013
11 Chương 11 TIÊU DAO - Huyết Oán sơ hiện (5) 18/11/2013
12 Chương 12 TIÊU DAO - Ma cung bị khốn (1) 18/11/2013
12 Chương 12 TIÊU DAO - Ma cung bị khốn (2) 18/11/2013
12 Chương 12 TIÊU DAO - Ma cung bị khốn (3) 18/11/2013
12 Chương 12 TIÊU DAO - Ma cung bị khốn (4) 18/11/2013
12 Chương 12 TIÊU DAO - Ma cung bị khốn (5) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (1) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (2) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (3) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (4) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (5) 18/11/2013
13 Chương 13 TIÊU DAO - Quyết chiến sinh tử (6) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (1) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (2) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (3) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (4) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (5) 18/11/2013
14 Chương 14 TIÊU DAO - Âm mưu đằng sau (6) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (1) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (2) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (3) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (4) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (5) 18/11/2013
15 Chương 15 TIÊU DAO - Khuynh thành hạo kiếp (6) 18/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tieu-dao-3.html