Mã vùng điện thoại của tỉnh Bắc Kạn là 209

Công cụ kiểm tra sức khỏe