Mã vùng điện thoại của tỉnh Hà Tĩnh là 239

Công cụ kiểm tra sức khỏe