Mã vùng điện thoại của tỉnh Hưng Yên là 221

Công cụ kiểm tra sức khỏe