Mã vùng điện thoại của tỉnh Nghệ An là 238

Công cụ kiểm tra sức khỏe