Truyện Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - Lịch sử

  • Tên truyện: Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
Bạn đang đọc truyện Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc của tác giả Giang Hoài Ngọc trên trang đọc truyện online.Giang Phong, một người bình thường sống ở Việt Nam đầu thế kỷ 21, trong một biến cố, bị một lực lượng thần bí đưa về cuối thời Trần, một thời kỳ loạn lạc với đầy những biến cố. Xem một người bình thường làm thế nào từng bước từng bước đi đến tột đỉnh vinh quang.

Xem bánh xe lịch sử làm sao vì Giang Phong mà đổi hướng.

Xem “Đế Quốc La Mã Thần Thánh” nổi tiếng ở châu Âu làm thế nào vì Giang Phong mà tan rã.

Truyện đề cao người Việt, đề cao sự hòa hảo, bình đẳng giữa các dân tộc.

Những người không thích người Việt, ưa thích chủ nghĩa bá quyền, nô dịch dân tộc khác, đừng xem.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SỰ CỐ 29/11/2013
2 Chương 2 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - XUYÊN VIỆT – TA CŨNG XUYÊN VIỆT 29/11/2013
3 Chương 3 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIÊM QUÂN LAI PHẠM 29/11/2013
4 Chương 4 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - NỬA ĐÊM TẬP DOANH 29/11/2013
5 Chương 5 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - QUÂN CHIÊM ĐẠI BẠI 29/11/2013
6 Chương 6 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐỊNH SÁCH 29/11/2013
7 Chương 7 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THÁNH SƠN 29/11/2013
8 Chương 8 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KIẾM TIỀN ĐẠI KẾ 29/11/2013
9 Chương 9 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THẾ CĂNG PHÓ NHẬM, TỔNG LĨNH NAM TRẤN 29/11/2013
10 Chương 10 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TƯ DUNG HÀNH DOANH (1) 29/11/2013
11 Chương 11 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TƯ DUNG HÀNH DOANH (2) 29/11/2013
12 Chương 12 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TƯ DUNG HÀNH DOANH (3) 29/11/2013
13 Chương 13 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐÔNG DƯƠNG HẢI ĐỒ 29/11/2013
14 Chương 14 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THÁI HỌC VIỆN 29/11/2013
15 Chương 15 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BA NĂM SAU 29/11/2013
16 Chương 16 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN QUÂN LÃ TỐNG 29/11/2013
17 Chương 17 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KIẾN THIẾT AN PHÚ THÀNH 29/11/2013
18 Chương 18 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BÌNH ĐỊNH LÃ TỐNG 29/11/2013
19 Chương 19 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÌNH THẾ NAM DƯƠNG 29/11/2013
20 Chương 20 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (1) 29/11/2013
21 Chương 21 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (1) 29/11/2013
22 Chương 22 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (3) 29/11/2013
23 Chương 23 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾM LĨNH PUNI 29/11/2013
24 Chương 24 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THÀNH LẬP QUẬN HUYỆN 29/11/2013
25 Chương 25 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN QUÂN GIA ĐỊNH (1) 29/11/2013
26 Chương 26 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN QUÂN GIA ĐỊNH (2) 29/11/2013
27 Chương 27 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - GIA ĐỊNH THÀNH 29/11/2013
28 Chương 28 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TẤU TRÌNH CÔNG VIỆC 29/11/2013
29 Chương 29 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRỊNH HÓA XUẤT HẢI 29/11/2013
30 Chương 30 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - LONG SƠN HUYỆN 29/11/2013
31 Chương 31 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - XUẤT QUÂN MÃ LAI – TÂN THÀNH HUYỆN 29/11/2013
32 Chương 32 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾM LĨNH MALACCA THÀNH 29/11/2013
33 Chương 33 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BỊ VÂY 29/11/2013
34 Chương 34 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - GIẢI VÂY PALEMBANG THÀNH 29/11/2013
35 Chương 35 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THẦN THÁNH ĐẾ QUỐC 29/11/2013
36 Chương 36 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (1) 29/11/2013
37 Chương 37 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (2) 29/11/2013
38 Chương 38 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (3) 29/11/2013
39 Chương 39 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (4) 29/11/2013
40 Chương 40 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐÁNH CHIẾM ĐỒ BÀN 29/11/2013
41 Chương 41 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐÚC TIỀN VÀ CẢI TỔ TÔN GIÁO 29/11/2013
42 Chương 42 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - GIÁO HÓA VÀ LỊCH PHÁP 29/11/2013
43 Chương 43 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÍCH LAN (1) 29/11/2013
44 Chương 44 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÍCH LAN (2) 29/11/2013
45 Chương 45 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐIỀU LO NGHĨ CỦA GIANG PHONG 29/11/2013
46 Chương 46 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - HỒNG LONG PHÂN HẠM ĐỘI 29/11/2013
47 Chương 47 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN ĐẾN AI CẬP 29/11/2013
48 Chương 48 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRẬN SUEZ ĐÁNH BẠI QUÂN MAMLUK 29/11/2013
49 Chương 49 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BẮC PHẠT 29/11/2013
50 Chương 50 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN CHIẾM THANH NGHỆ 29/11/2013
51 Chương 51 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BAO VÂY THIÊN TRƯỜNG 29/11/2013
52 Chương 52 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - GIẢI PHÓNG THIÊN TRƯỜNG 29/11/2013
53 Chương 53 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐỐI THOẠI – CHẤN KINH 29/11/2013
54 Chương 54 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - HỊCH VĂN 29/11/2013
55 Chương 55 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÂY CHINH HOÀN THÀNH 29/11/2013
56 Chương 56 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÂY TUYẾN VÀ BẮC TUYẾN 29/11/2013
57 Chương 57 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH TRIỀU CHIẾN LOẠN (1) 29/11/2013
58 Chương 58 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH TRIỀU CHIẾN LOẠN (2) 29/11/2013
59 Chương 59 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH TRIỀU CHIẾN LOẠN (3) 29/11/2013
60 Chương 60 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH TRIỀU CHIẾN LOẠN (4) 29/11/2013
61 Chương 61 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - DƯƠNG CHÂU BINH BẠI 29/11/2013
62 Chương 62 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRUY SÁT TRƯƠNG PHỤ 29/11/2013
63 Chương 63 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TIẾN QUÂN QUẢNG TÂY 29/11/2013
64 Chương 64 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CẢNH ĐỨC TRẤN 29/11/2013
65 Chương 65 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHUẨN BỊ ĐẠI QUYẾT CHIẾN 29/11/2013
66 Chương 66 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - VĨNH LẠC ĐẾ QUYẾT ĐỊNH THÂN CHINH 29/11/2013
67 Chương 67 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH TRIỀU BÁCH VẠN ĐẠI QUÂN 29/11/2013
68 Chương 68 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - QUÂN MINH THỌ HẠI 29/11/2013
69 Chương 69 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ÔN DỊCH 29/11/2013
70 Chương 70 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KIM LĂNG THẤT THỦ 29/11/2013
71 Chương 71 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - MINH QUỐC TIÊU ĐIỀU 29/11/2013
72 Chương 72 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BẮC PHƯƠNG ĐẠI LOẠN 29/11/2013
73 Chương 73 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - HÀ BẮC DÂN 29/11/2013
74 Chương 74 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY 29/11/2013
75 Chương 75 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐẾN GIA ĐỊNH THÀNH 29/11/2013
76 Chương 76 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SỨ GIẢ CỦA NAPOLI 29/11/2013
77 Chương 77 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THAM QUAN TÂN THÀNH 29/11/2013
78 Chương 78 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÂN THÀNH VẬN ĐỘNG TRƯỜNG 29/11/2013
79 Chương 79 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KHÍCH LIỆT ĐỐI KHÁNG 29/11/2013
80 Chương 80 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SỨ ĐOÀN ĐẾN LONG SƠN 29/11/2013
81 Chương 81 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐỆ TRÌNH THƯ HÀM NGOẠI GIAO 29/11/2013
82 Chương 82 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KHUYÊN ĐẤT PHI CHÂU - CẢI TỔ HẢI QUÂN 29/11/2013
83 Chương 83 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - NHẬP CUNG DIỆN THÁNH 29/11/2013
84 Chương 84 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - THU NHẬN NGHĨA TỬ 29/11/2013
85 Chương 85 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÌNH HÌNH PHÁP LAN TÂY 29/11/2013
86 Chương 86 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CÔNG ĐỒNG CONSTANCE 29/11/2013
87 Chương 87 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRẬN ANGINCOURT 29/11/2013
88 Chương 88 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRẬN HẢI CHIẾN MANCHE 29/11/2013
89 Chương 89 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRẬN CALAIS 29/11/2013
90 Chương 90 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐẠI TÂY 29/11/2013
91 Chương 91 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐẠI TÂY HÀNH CUNG 29/11/2013
92 Chương 92 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHINH PHỤC SICILY 29/11/2013
93 Chương 93 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHINH PHỤC NAPOLI (1) 29/11/2013
94 Chương 94 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHINH PHỤC NAPOLI (2) 29/11/2013
95 Chương 95 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - VƯƠNG QUỐC LATIUM 29/11/2013
96 Chương 96 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - LẠI CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH 29/11/2013
97 Chương 97 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - PAVIA ĐẠI HỘI CHIẾN 29/11/2013
98 Chương 98 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - GIA ĐÌNH NHÀ ANJOU 29/11/2013
99 Chương 99 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - KẾT THÚC BẮC PHƯƠNG CHIẾN LƯỢC 29/11/2013
100 Chương 100 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH TYROL (1) 29/11/2013
101 Chương 101 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH TYROL (2) 29/11/2013
102 Chương 102 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH TYROL (3) 29/11/2013
103 Chương 103 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH TYROL (4) 29/11/2013
104 Chương 104 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH SALZBURG (1) 29/11/2013
105 Chương 105 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH SALZBURG (2) 29/11/2013
106 Chương 106 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH SALZBURG (3) 29/11/2013
107 Chương 107 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH SALZBURG (4) 29/11/2013
108 Chương 108 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SỰ BIẾN VENICE 29/11/2013
109 Chương 109 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SALZBURG ĐẠI HỘI CHIẾN (1) 29/11/2013
110 Chương 110 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - SALZBURG ĐẠI HỘI CHIẾN (2) 29/11/2013
111 Chương 111 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHUYỂN HƯỚNG TẤN CÔNG 29/11/2013
112 Chương 112 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH HẺM NÚI KALWANG (1) 29/11/2013
113 Chương 113 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH HẺM NÚI KALWANG (2) 29/11/2013
114 Chương 114 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHIẾN DỊCH HẺM NÚI KALWANG (3) 29/11/2013
115 Chương 115 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐẦU HÀNG 29/11/2013
116 Chương 116 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÌNH THẾ ÂU CHÂU NĂM ĐINH DẬU (1) 29/11/2013
117 Chương 117 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÌNH THẾ ÂU CHÂU NĂM ĐINH DẬU (2) 29/11/2013
118 Chương 118 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐỨC THƯỢNG PHỤ VÀ NGÀI HỒNG Y PHÓ TẾ 29/11/2013
119 Chương 119 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - VẠN QUỐC LAI TRIỀU 29/11/2013
120 Chương 120 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BÁCH PHƯƠNG TIẾN CỐNG 29/11/2013
121 Chương 121 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TRIỀU THÁNH, GIA MIỆN 29/11/2013
122 Chương 122 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - HUY NHI HẠ SINH 29/11/2013
123 Chương 123 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - TÂN CHIẾN LƯỢC 29/11/2013
124 Chương 124 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - VƯƠNG TRIỀU VIJAYANAGARA DIỆT VONG (1) 29/11/2013
125 Chương 125 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - VƯƠNG TRIỀU VIJAYANAGARA DIỆT VONG (2) 29/11/2013
126 Chương 126 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - CHINH PHẠT ĐẾ QUỐC OTTOMAN 29/11/2013
127 Chương 127 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BURSA ĐẠI HỘI CHIẾN (1) 29/11/2013
128 Chương 128 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - BURSA ĐẠI HỘI CHIẾN (2) 29/11/2013
129 Chương 129 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - HAI ĐẾ QUỐC CÙNG DIỆT VONG 29/11/2013
130 Chương 130 Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - ĐẠI KẾT CỤC 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dong-phuong-than-thanh-de-quoc-216.html