Truyện Đấu phá thương khung - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đấu phá thương khung
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đấu phá thương khung
Bạn đang đọc truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên trang đọc truyện online.Nơi này thị thuộc về đấu khí đích thế giới, không có hoa tiếu diễm lệ đích ma pháp, hữu đích, gần thị phồn diễn đáo đỉnh đích đấu khí!Tưởng phải biết rằng dị giới đích đấu khí tại phát triển đáo đỉnh lúc ra sao loại cảnh địa không? mời xem đấu phá thương khung...!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đấu phá thương khung - Vẫn lạc đích thiên tài 18/11/2013
2 Chương 2 Đấu phá thương khung - Đấu khí đại lục 18/11/2013
3 Chương 3 Đấu phá thương khung - Khách nhân 18/11/2013
4 Chương 4 Đấu phá thương khung - Vân Lam tông 18/11/2013
5 Chương 5 Đấu phá thương khung - Tụ khí tán 18/11/2013
6 Chương 6 Đấu phá thương khung - Luyện dược sư 18/11/2013
7 Chương 7 Đấu phá thương khung - Hưu! 18/11/2013
8 Chương 8 Đấu phá thương khung - Thần bí đích lão giả 18/11/2013
9 Chương 9 Đấu phá thương khung - Dược lão “Luyện dược sư?” 18/11/2013
10 Chương 10 Đấu phá thương khung - Tá tiễn 18/11/2013
11 Chương 11 Đấu phá thương khung - Phường thị 18/11/2013
12 Chương 12 Đấu phá thương khung - Li hắn viễn điểm 18/11/2013
13 Chương 13 Đấu phá thương khung - Hắc thiết phiến 18/11/2013
14 Chương 14 Đấu phá thương khung - Hấp chưởng 18/11/2013
15 Chương 15 Đấu phá thương khung - Tu luyện 18/11/2013
16 Chương 16 Đấu phá thương khung - Tiêu Trữ 09/12/2013
17 Chương 17 Đấu phá thương khung - Xung đột 09/12/2013
18 Chương 18 Đấu phá thương khung - Huyền giai cao cấp đấu kĩ. 09/12/2013
19 Chương 19 Đấu phá thương khung - Huấn luyện tàn khốc 09/12/2013
20 Chương 20 Đấu phá thương khung - Phách mại 09/12/2013
21 Chương 21 Đấu phá thương khung - Nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni 09/12/2013
22 Chương 22 Đấu phá thương khung - Thanh Phong Quyết 09/12/2013
23 Chương 23 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt 09/12/2013
24 Chương 24 Đấu phá thương khung - Nhất thiết đãi tục 09/12/2013
25 Chương 25 Đấu phá thương khung - Tiễn do ngã xuất 09/12/2013
26 Chương 26 Đấu phá thương khung - Khổ tu 09/12/2013
27 Chương 27 Đấu phá thương khung - Trùng kích đệ thất đoạn 09/12/2013
28 Chương 28 Đấu phá thương khung - Cường hóa Hấp chưởng 09/12/2013
29 Chương 29 Đấu phá thương khung - Trọng yếu đích nhật tử 09/12/2013
30 Chương 30 Đấu phá thương khung - Vẫn lạc thiên tài 09/12/2013
31 Chương 31 Đấu phá thương khung - Nhất tinh Đấu Giả 09/12/2013
32 Chương 32 Đấu phá thương khung - Khiêu Chiến 09/12/2013
33 Chương 33 Đấu phá thương khung - Chứng Thực 09/12/2013
34 Chương 34 Đấu phá thương khung - Phiên Thân 09/12/2013
35 Chương 35 Đấu phá thương khung - Cảm giác tội ác 09/12/2013
36 Chương 36 Đấu phá thương khung - Hoạt kê đột phá 09/12/2013
37 Chương 37 Đấu phá thương khung - Tiêu Ngọc 09/12/2013
38 Chương 38 Đấu phá thương khung - Tiểu tử này, không đơn giản 09/12/2013
39 Chương 39 Đấu phá thương khung - Nghi thức phục trắc 09/12/2013
40 Chương 40 Đấu phá thương khung - Chấn động 09/12/2013
41 Chương 41 Đấu phá thương khung - Tăng khí tán 09/12/2013
42 Chương 42 Đấu phá thương khung - Ngươi thua 09/12/2013
43 Chương 43 Đấu phá thương khung - Thực lực của Tiêu Viêm 09/12/2013
44 Chương 44 Đấu phá thương khung - Ngươi muốn thử không? 09/12/2013
45 Chương 45 Đấu phá thương khung - Lạc mạc 09/12/2013
46 Chương 46 Đấu phá thương khung - Tiêu Viêm bạo nộ 09/12/2013
47 Chương 47 Đấu phá thương khung - Xâm phạm 09/12/2013
48 Chương 48 Đấu phá thương khung - Đấu Khí các 09/12/2013
49 Chương 49 Đấu phá thương khung - Lựa chọn công pháp 09/12/2013
50 Chương 50 Đấu phá thương khung - Bang ? 09/12/2013
51 Chương 51 Đấu phá thương khung - An Tâm 09/12/2013
52 Chương 52 Đấu phá thương khung - Đột Phá 09/12/2013
53 Chương 53 Đấu phá thương khung - Đệ cửu đoạn 09/12/2013
54 Chương 54 Đấu phá thương khung - Trù tiễn 09/12/2013
55 Chương 55 Đấu phá thương khung - Bất tiểu tâm 09/12/2013
56 Chương 56 Đấu phá thương khung - Già Nam học viện 09/12/2013
57 Chương 57 Đấu phá thương khung - Nghiễm Cáo 09/12/2013
58 Chương 58 Đấu phá thương khung - Cao giá 09/12/2013
59 Chương 59 Đấu phá thương khung - Đấu giá kết thúc 09/12/2013
60 Chương 60 Đấu phá thương khung - Dược tài đáo thủ 09/12/2013
61 Chương 61 Đấu phá thương khung - Trang 09/12/2013
62 Chương 62 Đấu phá thương khung - Đánh 09/12/2013
63 Chương 63 Đấu phá thương khung - Dị hỏa bảngh 09/12/2013
64 Chương 64 Đấu phá thương khung - Luyện chế tụ khí tán 09/12/2013
65 Chương 65 Đấu phá thương khung - Tấn cấp đấu giả 09/12/2013
66 Chương 66 Đấu phá thương khung - Phần quyết 09/12/2013
67 Chương 67 Đấu phá thương khung - Lựa chọn 09/12/2013
68 Chương 68 Đấu phá thương khung - Vẫn Lạc Tâm Viêm 09/12/2013
69 Chương 69 Đấu phá thương khung - Huân Nhi tức giận 09/12/2013
70 Chương 70 Đấu phá thương khung - Dò xét 09/12/2013
71 Chương 71 Đấu phá thương khung - Tình thế của Tiêu Gia 09/12/2013
72 Chương 72 Đấu phá thương khung - Sơ học luyện dược 09/12/2013
73 Chương 73 Đấu phá thương khung - Lần đầu tiên chế thuốc 09/12/2013
74 Chương 74 Đấu phá thương khung - Không mời mà đến 09/12/2013
75 Chương 75 Đấu phá thương khung - Đại Thủ Bút 09/12/2013
76 Chương 76 Đấu phá thương khung - Hợp Tác 09/12/2013
77 Chương 77 Đấu phá thương khung - Đoạn Kỳ Dược Lộ 09/12/2013
78 Chương 78 Đấu phá thương khung - Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá 09/12/2013
79 Chương 79 Đấu phá thương khung - Tiêu Gia Phản Kích 09/12/2013
80 Chương 80 Đấu phá thương khung - Luyện Dược Sư Liễu Tịch 09/12/2013
81 Chương 81 Đấu phá thương khung - Phát hiện 09/12/2013
82 Chương 82 Đấu phá thương khung - Thẳng thắn 09/12/2013
83 Chương 83 Đấu phá thương khung - Tiểu Phường chủ 09/12/2013
84 Chương 84 Đấu phá thương khung - Phế bỏ 09/12/2013
85 Chương 85 Đấu phá thương khung - Tiếp nhận 09/12/2013
86 Chương 86 Đấu phá thương khung - Khiêu chiến 09/12/2013
87 Chương 87 Đấu phá thương khung - Hạ sát thủ 09/12/2013
88 Chương 88 Đấu phá thương khung - Hạ màn 09/12/2013
89 Chương 89 Đấu phá thương khung - Nguyệt hắc phong cao 09/12/2013
90 Chương 90 Đấu phá thương khung - Liệu lý hậu sự 09/12/2013
91 Chương 91 Đấu phá thương khung - Dạ trung tương đáo 09/12/2013
92 Chương 92 Đấu phá thương khung - Thưởng 09/12/2013
93 Chương 93 Đấu phá thương khung - Bán lộ hủy dược 09/12/2013
94 Chương 94 Đấu phá thương khung - Ánh mắt đĩnh soa 09/12/2013
95 Chương 95 Đấu phá thương khung - Ánh mắt đĩnh soa 09/12/2013
96 Chương 96 Đấu phá thương khung - Gia Liệt gia tộc đích hoàn cảnh 09/12/2013
97 Chương 97 Đấu phá thương khung - Thừa nhạ 09/12/2013
98 Chương 98 Đấu phá thương khung - Tuyết Ny 09/12/2013
99 Chương 99 Đấu phá thương khung - Điều nan 09/12/2013
100 Chương 100 Đấu phá thương khung - Uy hiếp 09/12/2013
101 Chương 101 Đấu phá thương khung - Tiềm Lực Phân Cấp 09/12/2013
102 Chương 102 Đấu phá thương khung - Khủng Bố Một Cái 09/12/2013
103 Chương 103 Đấu phá thương khung - Xin Phép 09/12/2013
104 Chương 104 Đấu phá thương khung - Sơ chiến đại đấu sư. 09/12/2013
105 Chương 105 Đấu phá thương khung - Ly khứ chi tiền 09/12/2013
106 Chương 106 Đấu phá thương khung - Ly khai 09/12/2013
107 Chương 107 Đấu phá thương khung - Vân Lam Tông. 09/12/2013
108 Chương 108 Đấu phá thương khung - Bát cực băng đích ám kình 09/12/2013
109 Chương 109 Đấu phá thương khung - Huyết liên tinh 09/12/2013
110 Chương 110 Đấu phá thương khung - Tiểu Y Tiên 09/12/2013
111 Chương 111 Đấu phá thương khung - Gia Nhập Đội Ngũ 09/12/2013
112 Chương 112 Đấu phá thương khung - Tiến Vào Ma thú Sơn Mạch 09/12/2013
113 Chương 113 Đấu phá thương khung - Sơn Động 09/12/2013
114 Chương 114 Đấu phá thương khung - Tham Bảo 09/12/2013
115 Chương 115 Đấu phá thương khung - Ngộ nạn 09/12/2013
116 Chương 116 Đấu phá thương khung - Băng Linh diễm thảo 09/12/2013
117 Chương 117 Đấu phá thương khung - Phi hành đấu kĩ 09/12/2013
118 Chương 118 Đấu phá thương khung - Sinh tử trốn chết 09/12/2013
119 Chương 119 Đấu phá thương khung - Tử Vân Dực 09/12/2013
120 Chương 120 Đấu phá thương khung - Tịnh Liên Yêu Hoả 09/12/2013
121 Chương 121 Đấu phá thương khung - Thăng cấp lục tinh 09/12/2013
122 Chương 122 Đấu phá thương khung - Địa giai đấu kỹ 09/12/2013
123 Chương 123 Đấu phá thương khung - Bắt đầu trả thù 09/12/2013
124 Chương 124 Đấu phá thương khung - Giết chóc 09/12/2013
125 Chương 125 Đấu phá thương khung - Bát tinh đấu giả Hách Mông 09/12/2013
126 Chương 126 Đấu phá thương khung - Kích sát 09/12/2013
127 Chương 127 Đấu phá thương khung - Bao vây 09/12/2013
128 Chương 128 Đấu phá thương khung - Truy sát 09/12/2013
129 Chương 129 Đấu phá thương khung - Độc chiến đấu sư 09/12/2013
130 Chương 130 Đấu phá thương khung - Đột phá thất tinh 09/12/2013
131 Chương 131 Đấu phá thương khung - Nữ nhân thần bí vs Tử tinh dực sư vương 09/12/2013
132 Chương 132 Đấu phá thương khung - Đấu hoàng cấp bậc đích chiến đấu. 09/12/2013
133 Chương 133 Đấu phá thương khung - Y nỉ đích liệu thương 09/12/2013
134 Chương 134 Đấu phá thương khung - Sơn động đồng cư 09/12/2013
135 Chương 135 Đấu phá thương khung - Xuân dược đắc nhá họa 09/12/2013
136 Chương 136 Đấu phá thương khung - Xuân quang khắp động 09/12/2013
137 Chương 137 Đấu phá thương khung - Phá giải phong ấn 09/12/2013
138 Chương 138 Đấu phá thương khung - Liên thủ hành động 09/12/2013
139 Chương 139 Đấu phá thương khung - bạn sinh tử tinh nguyên 09/12/2013
140 Chương 140 Đấu phá thương khung - Tử linh tinh đáo thủ 09/12/2013
141 Chương 141 Đấu phá thương khung - Sinh tử thì tốc 09/12/2013
142 Chương 142 Đấu phá thương khung - Hấp thu tử sắc năng lượng 09/12/2013
143 Chương 143 Đấu phá thương khung - Cửu tinh đấu giả 09/12/2013
144 Chương 144 Đấu phá thương khung - Cam Mộ 09/12/2013
145 Chương 145 Đấu phá thương khung - Đánh chết cửu tinh đấu giả 09/12/2013
146 Chương 146 Đấu phá thương khung - Gặp lại Tiểu Y Tiên 09/12/2013
147 Chương 147 Đấu phá thương khung - Xông vào hang sói 09/12/2013
148 Chương 148 Đấu phá thương khung - Phá phách 09/12/2013
149 Chương 149 Đấu phá thương khung - Kích sát nhị tinh đấu sư 09/12/2013
150 Chương 150 Đấu phá thương khung - Tiểu sơn cốc 09/12/2013
151 Chương 151 Đấu phá thương khung - Tử Diễm 09/12/2013
152 Chương 152 Đấu phá thương khung - Bổn Nguyên Hỏa Chủng 09/12/2013
153 Chương 153 Đấu phá thương khung - Ngôn hành kì quái. 09/12/2013
154 Chương 154 Đấu phá thương khung - Tai họa độc thể 09/12/2013
155 Chương 155 Đấu phá thương khung - Thể chất đáng sợ 09/12/2013
156 Chương 156 Đấu phá thương khung - Chuẩn Bị Luyện hóa Tử Hỏa 09/12/2013
157 Chương 157 Đấu phá thương khung - Ma hạch tới tay 09/12/2013
158 Chương 158 Đấu phá thương khung - Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa 09/12/2013
159 Chương 159 Đấu phá thương khung - Tấn Cấp đấu sư! 09/12/2013
160 Chương 160 Đấu phá thương khung - Chênh Lệch giữa Đấu Sư Và Đấu Giả 09/12/2013
161 Chương 161 Đấu phá thương khung - Li biệt 09/12/2013
162 Chương 162 Đấu phá thương khung - Ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa 09/12/2013
163 Chương 163 Đấu phá thương khung - Áo Thác đại sư 09/12/2013
164 Chương 164 Đấu phá thương khung - Luyện dược sư công hội 09/12/2013
165 Chương 165 Đấu phá thương khung - Khảo nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư 09/12/2013
166 Chương 166 Đấu phá thương khung - Thông qua khảo hạch 09/12/2013
167 Chương 167 Đấu phá thương khung - Nhị phẩm luyện dược sư trẻ nhất 09/12/2013
168 Chương 168 Đấu phá thương khung - Cực phẩm đãi ngộ của luyện dược sư 09/12/2013
169 Chương 169 Đấu phá thương khung - Cổ Đặc 09/12/2013
170 Chương 170 Đấu phá thương khung - Trao đổi 09/12/2013
171 Chương 171 Đấu phá thương khung - Luyện dược sư đại hội 09/12/2013
172 Chương 172 Đấu phá thương khung - Trên đường phi hành 09/12/2013
173 Chương 173 Đấu phá thương khung - Ngũ phẩm đan dược dẫn đến huyết án trên không trung 09/12/2013
174 Chương 174 Đấu phá thương khung - Đến 09/12/2013
175 Chương 175 Đấu phá thương khung - Bức hình tàn khuyết thần bí 09/12/2013
176 Chương 176 Đấu phá thương khung - Lão nhân thần bí 09/12/2013
177 Chương 177 Đấu phá thương khung - Giao thủ 09/12/2013
178 Chương 178 Đấu phá thương khung - Dược lão ra tay 09/12/2013
179 Chương 179 Đấu phá thương khung - Từng trong thập đại cao thủ - Băng Hoàng 09/12/2013
180 Chương 180 Đấu phá thương khung - Sa Mạc Chi Hành 09/12/2013
181 Chương 181 Đấu phá thương khung - Sa mạc khổ tu. 09/12/2013
182 Chương 182 Đấu phá thương khung - Xảo Ngộ 09/12/2013
183 Chương 183 Đấu phá thương khung - Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy 09/12/2013
184 Chương 184 Đấu phá thương khung - Huynh Đệ 09/12/2013
185 Chương 185 Đấu phá thương khung - Thanh Lân 09/12/2013
186 Chương 186 Đấu phá thương khung - Trắc Nghiệm 09/12/2013
187 Chương 187 Đấu phá thương khung - Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ 09/12/2013
188 Chương 188 Đấu phá thương khung - Phát Hiện của Thanh Lân 09/12/2013
189 Chương 189 Đấu phá thương khung - Dò Xét Địa Hình 09/12/2013
190 Chương 190 Đấu phá thương khung - Giải Quyết Phiền Toái 09/12/2013
191 Chương 191 Đấu phá thương khung - Thông đạo 09/12/2013
192 Chương 192 Đấu phá thương khung - Dò xét 09/12/2013
193 Chương 193 Đấu phá thương khung - Sinh vật thần bí trong nham tương 09/12/2013
194 Chương 194 Đấu phá thương khung - Ngộ Tập 09/12/2013
195 Chương 195 Đấu phá thương khung - Song Đầu Hỏa Linh Xà 09/12/2013
196 Chương 196 Đấu phá thương khung - Dược lão Ra Tay 09/12/2013
197 Chương 197 Đấu phá thương khung - Bích Xà Tam Hoa Đồng 09/12/2013
198 Chương 198 Đấu phá thương khung - Dưới Đáy Địa Huyệt 09/12/2013
199 Chương 199 Đấu phá thương khung - Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 09/12/2013
200 Chương 200 Đấu phá thương khung - Lược Hữu Thu Hoạch 09/12/2013
201 Chương 201 Đấu phá thương khung - Tấn Cấp ! Lên Đường 09/12/2013
202 Chương 202 Đấu phá thương khung - Sâu Trong Sa Mạc 09/12/2013
203 Chương 203 Đấu phá thương khung - Xà Nữ Nguyệt Mị 09/12/2013
204 Chương 204 Đấu phá thương khung - Đội hình khủng bố 09/12/2013
205 Chương 205 Đấu phá thương khung - Trận Chiến Cường Giả 09/12/2013
206 Chương 206 Đấu phá thương khung - Dị Sấm Bộ Lạc 09/12/2013
207 Chương 207 Đấu phá thương khung - Dạ Sấm Sa Mạc 09/12/2013
208 Chương 208 Đấu phá thương khung - Trung Tâm Thành Thị Sa Mạc 09/12/2013
209 Chương 209 Đấu phá thương khung - Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương 09/12/2013
210 Chương 210 Đấu phá thương khung - Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà 09/12/2013
211 Chương 211 Đấu phá thương khung - Đàm phán thất bại 09/12/2013
212 Chương 212 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt 09/12/2013
213 Chương 213 Đấu phá thương khung - Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hoả 09/12/2013
214 Chương 214 Đấu phá thương khung - Bắt đầu tiến hoá 09/12/2013
215 Chương 215 Đấu phá thương khung - Tiến hoá thành công? 09/12/2013
216 Chương 216 Đấu phá thương khung - Thất Thải Thôn Thiên Mãng 09/12/2013
217 Chương 217 Đấu phá thương khung - Thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hoả. 09/12/2013
218 Chương 218 Đấu phá thương khung - Vân Chi? 09/12/2013
219 Chương 219 Đấu phá thương khung - Gặp lại ngắn ngủi 09/12/2013
220 Chương 220 Đấu phá thương khung - Ngũ Xà Độc Sát Ấn 09/12/2013
221 Chương 221 Đấu phá thương khung - Năng Lực 09/12/2013
222 Chương 222 Đấu phá thương khung - Khai Hoa Kết Trái 09/12/2013
223 Chương 223 Đấu phá thương khung - Thôn Phệ Dị Hỏa - Bắt Đầu 09/12/2013
224 Chương 224 Đấu phá thương khung - Lấy Ra Hỏa Chủng 09/12/2013
225 Chương 225 Đấu phá thương khung - Dị Hỏa Đoản Thể 09/12/2013
226 Chương 226 Đấu phá thương khung - Thành Công 09/12/2013
227 Chương 227 Đấu phá thương khung - Tu Bổ - Cường Hóa 09/12/2013
228 Chương 228 Đấu phá thương khung - Bổn Nguyên Dị Hỏa Của Tiêu Viêm - Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 09/12/2013
229 Chương 229 Đấu phá thương khung - Công pháp tiến hóa 09/12/2013
230 Chương 230 Đấu phá thương khung - Dày Vò Đau Đớn 09/12/2013
231 Chương 231 Đấu phá thương khung - Đột Quyết Tiến Hóa 09/12/2013
232 Chương 232 Đấu phá thương khung - Gặp Lại băng Hoàng 09/12/2013
233 Chương 233 Đấu phá thương khung - Đàm luận 09/12/2013
234 Chương 234 Đấu phá thương khung - Thiên Đỉnh Bảng 09/12/2013
235 Chương 235 Đấu phá thương khung - Thâm Tàng Bất Lộ 09/12/2013
236 Chương 236 Đấu phá thương khung - Phá Giải Phong Ấn 09/12/2013
237 Chương 237 Đấu phá thương khung - Tàn đồ tới tay - Mời làm bảo tiêu 09/12/2013
238 Chương 238 Đấu phá thương khung - Biến Cố Thạch Mạc Thành 09/12/2013
239 Chương 239 Đấu phá thương khung - Đánh Chết Đại Đấu Sư 09/12/2013
240 Chương 240 Đấu phá thương khung - Tiến Thẳng 09/12/2013
241 Chương 241 Đấu phá thương khung - Kinh Sợ 09/12/2013
242 Chương 242 Đấu phá thương khung - Mặc Gia 09/12/2013
243 Chương 243 Đấu phá thương khung - Thôn cũng 09/12/2013
244 Chương 244 Đấu phá thương khung - Vô Đề 09/12/2013
245 Chương 245 Đấu phá thương khung - Nạp Lan 09/12/2013
246 Chương 246 Đấu phá thương khung - Nghỉ Ngơi - Phục Hồi 09/12/2013
247 Chương 247 Đấu phá thương khung - Đả Thủ 09/12/2013
248 Chương 248 Đấu phá thương khung - Nạp Lan Yên Nhiên 09/12/2013
249 Chương 249 Đấu phá thương khung - Mặc gia đích dã tâm 09/12/2013
250 Chương 250 Đấu phá thương khung - Mặc Minh 09/12/2013
251 Chương 251 Đấu phá thương khung - Tạp Tràng 09/12/2013
252 Chương 252 Đấu phá thương khung - Thủ Đoạn Tàn Nhẫn 09/12/2013
253 Chương 253 Đấu phá thương khung - Chém Giết Mặc Thừa 09/12/2013
254 Chương 254 Đấu phá thương khung - Thanh Y Nữ Nhân 09/12/2013
255 Chương 255 Đấu phá thương khung - Cuộc Chiến Giữa Ba Đấu Hoàng 09/12/2013
256 Chương 256 Đấu phá thương khung - Bát Dực Hắc Xà Hoàng 09/12/2013
257 Chương 257 Đấu phá thương khung - Đại Chiến Không Trung 09/12/2013
258 Chương 258 Đấu phá thương khung - Dị Hỏa Lan Ra - Phật Nộ Hỏa Liên 09/12/2013
259 Chương 259 Đấu phá thương khung - Khủng Bố Phá Hư Lực 09/12/2013
260 Chương 260 Đấu phá thương khung - Dược Lão Ngủ Say 09/12/2013
261 Chương 261 Đấu phá thương khung - Dựa Vào Chính Mình 09/12/2013
262 Chương 262 Đấu phá thương khung - Tĩnh Dưỡng Cùng Năng Lực Khống Hỏa 09/12/2013
263 Chương 263 Đấu phá thương khung - Mĩ Đỗ Toa Nữ Vương Tái Hiện 09/12/2013
264 Chương 264 Đấu phá thương khung - Đọ Sức Tính Toán 09/12/2013
265 Chương 265 Đấu phá thương khung - Khế Độ Hợp Tăng Vọt 09/12/2013
266 Chương 266 Đấu phá thương khung - Tử Hỏa Đan 09/12/2013
267 Chương 267 Đấu phá thương khung - Sơn Trại Phật Nộ Hỏa Liên 09/12/2013
268 Chương 268 Đấu phá thương khung - Giải Quyết Ẩn Hoạn Trước Khi Ra Đi 09/12/2013
269 Chương 269 Đấu phá thương khung - Đến Đế Đô 09/12/2013
270 Chương 270 Đấu phá thương khung - Phòng Đấu Giá Thước Đặc Nhĩ- Cố Nhân 09/12/2013
271 Chương 271 Đấu phá thương khung - Ác Độc 09/12/2013
272 Chương 272 Đấu phá thương khung - Tầm Dược 09/12/2013
273 Chương 273 Đấu phá thương khung - Ngăn Trở 09/12/2013
274 Chương 274 Đấu phá thương khung - Hèn Nhát 09/12/2013
275 Chương 275 Đấu phá thương khung - Thất Huyễn Thanh Linh Tiên 09/12/2013
276 Chương 276 Đấu phá thương khung - Huân Nhi 09/12/2013
277 Chương 277 Đấu phá thương khung - Âm thầm bảo vệ 09/12/2013
278 Chương 278 Đấu phá thương khung - Ta thử xem 09/12/2013
279 Chương 279 Đấu phá thương khung - Quật cốt, cắn răng, nhẫn nhục 09/12/2013
280 Chương 280 Đấu phá thương khung - Khu Độc 09/12/2013
281 Chương 281 Đấu phá thương khung - Ngoài ý Muốn - Hy Chỉ - hắc Chỉ 09/12/2013
282 Chương 282 Đấu phá thương khung - Đào Bảo 09/12/2013
283 Chương 283 Đấu phá thương khung - Lợi Ích Quán Quân 09/12/2013
284 Chương 284 Đấu phá thương khung - Tham gia 09/12/2013
285 Chương 285 Đấu phá thương khung - Liễu Linh 09/12/2013
286 Chương 286 Đấu phá thương khung - Tiềm tàng đối thủ 09/12/2013
287 Chương 287 Đấu phá thương khung - Tấn cấp thất tinh,trắc nghiệm cuối cùng 09/12/2013
288 Chương 288 Đấu phá thương khung - Đề luyện 09/12/2013
289 Chương 289 Đấu phá thương khung - Trắc nghiệm 09/12/2013
290 Chương 290 Đấu phá thương khung - Chấm dứt 09/12/2013
291 Chương 291 Đấu phá thương khung - Hắc mã 09/12/2013
292 Chương 292 Đấu phá thương khung - Hội tụ,Mộc Chiến 09/12/2013
293 Chương 293 Đấu phá thương khung - Quyết đấu ngắn ngủi 09/12/2013
294 Chương 294 Đấu phá thương khung - Nạp Lan Yên Nhiên ra tay 09/12/2013
295 Chương 295 Đấu phá thương khung - Xong việc 09/12/2013
296 Chương 296 Đấu phá thương khung - Khí Thế Đấu Hoàng 09/12/2013
297 Chương 297 Đấu phá thương khung - Ma Bào Lão Nhân 09/12/2013
298 Chương 298 Đấu phá thương khung - Thực Lực của Gia Lão 09/12/2013
299 Chương 299 Đấu phá thương khung - Pháp Mã,Yêu Dạ,đại hội bắt đầu 09/12/2013
300 Chương 300 Đấu phá thương khung - Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu 09/12/2013
301 Chương 301 Đấu phá thương khung - Kinh tâm động phách 09/12/2013
302 Chương 302 Đấu phá thương khung - Trắc nghiệm,người áo xám thần bí 09/12/2013
303 Chương 303 Đấu phá thương khung - Quá mức đơn giản 09/12/2013
304 Chương 304 Đấu phá thương khung - Có vấn đề 09/12/2013
305 Chương 305 Đấu phá thương khung - Ngăn cơn sóng dữ,đại hội tạm dừng 09/12/2013
306 Chương 306 Đấu phá thương khung - Quỷ bí hắc bào nhân 09/12/2013
307 Chương 307 Đấu phá thương khung - Chân tướng 09/12/2013
308 Chương 308 Đấu phá thương khung - Viêm Lợi 09/12/2013
309 Chương 309 Đấu phá thương khung - Tiền từ trên trời rơi xuống 09/12/2013
310 Chương 310 Đấu phá thương khung - Tam văn thanh linh đan 09/12/2013
311 Chương 311 Đấu phá thương khung - Vòng Cuối Cùng ! Bắt Đầu 09/12/2013
312 Chương 312 Đấu phá thương khung - Các Lộ Thần Thông 09/12/2013
313 Chương 313 Đấu phá thương khung - Thất Bại 09/12/2013
314 Chương 314 Đấu phá thương khung - Quán Quân Là Ta 09/12/2013
315 Chương 315 Đấu phá thương khung - Tái Độ - Quật Khởi 09/12/2013
316 Chương 316 Đấu phá thương khung - Tử Tâm Phá Chướng Đan 09/12/2013
317 Chương 317 Đấu phá thương khung - Nổ Đỉnh 09/12/2013
318 Chương 318 Đấu phá thương khung - Người Thắng Cuối Cùng 09/12/2013
319 Chương 319 Đấu phá thương khung - Đánh Giá 09/12/2013
320 Chương 320 Đấu phá thương khung - Đại Hội Kết Thúc 09/12/2013
321 Chương 321 Đấu phá thương khung - Lĩnh Thưởng 09/12/2013
322 Chương 322 Đấu phá thương khung - Thất Huyễn Thanh Linh Tiên Tới Tay 09/12/2013
323 Chương 323 Đấu phá thương khung - Dược Lão Thức Tỉnh 09/12/2013
324 Chương 324 Đấu phá thương khung - Dạ Đàm 09/12/2013
325 Chương 325 Đấu phá thương khung - Phục Dụng Tam Văn Thanh Linh Đan 09/12/2013
326 Chương 326 Đấu phá thương khung - Tấn Giai Đại Đấu Sư 09/12/2013
327 Chương 327 Đấu phá thương khung - Phó Thác 09/12/2013
328 Chương 328 Đấu phá thương khung - Tiêu Gia - Tiêu Viêm 09/12/2013
329 Chương 329 Đấu phá thương khung - Ba Năm ước Hẹn 09/12/2013
330 Chương 330 Đấu phá thương khung - Nạp Lan Yên Nhiên. Bại? 09/12/2013
331 Chương 331 Đấu phá thương khung - Thực Lực Chân Chính Của Song Phương 09/12/2013
332 Chương 332 Đấu phá thương khung - Chiến Đấu Ác Liệt 09/12/2013
333 Chương 333 Đấu phá thương khung - Gió Nổi Lên - Thái Dương Lặn 09/12/2013
334 Chương 334 Đấu phá thương khung - bộc lộ 09/12/2013
335 Chương 335 Đấu phá thương khung - Tiểu Hình Phật Nộ Hỏa Liên 09/12/2013
336 Chương 336 Đấu phá thương khung - Kết thúc 09/12/2013
337 Chương 337 Đấu phá thương khung - Phong Ba Tái Khởi 09/12/2013
338 Chương 338 Đấu phá thương khung - Trốn Không Khỏi Phiền Toái 09/12/2013
339 Chương 339 Đấu phá thương khung - Hết Sức Căng Thẳng 09/12/2013
340 Chương 340 Đấu phá thương khung - Ba Gã Đấu Vương Cường Giả 09/12/2013
341 Chương 341 Đấu phá thương khung - Đại chiến 09/12/2013
342 Chương 342 Đấu phá thương khung - Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường 09/12/2013
343 Chương 343 Đấu phá thương khung - Bi Kịch Của Vân Lăng 09/12/2013
344 Chương 344 Đấu phá thương khung - Vân Yên Phúc Nhật Trận 09/12/2013
345 Chương 345 Đấu phá thương khung - Thần Bí Đấu Hoàng Xuất Trướng 09/12/2013
346 Chương 346 Đấu phá thương khung - Đấu Hoàng Lăng Ảnh 09/12/2013
347 Chương 347 Đấu phá thương khung - Con Bài Chưa Lật Của Vân Lam Tông 09/12/2013
348 Chương 348 Đấu phá thương khung - Tiền Nhiệm Tông Chủ Vân Lam Tông-Đấu Tông Vân Sơn 09/12/2013
349 Chương 349 Đấu phá thương khung - Xuống Núi 09/12/2013
350 Chương 350 Đấu phá thương khung - Phân Biệt Cùng Giao Dịch 09/12/2013
351 Chương 351 Đấu phá thương khung - Đường Về Nhà 09/12/2013
352 Chương 352 Đấu phá thương khung - Biến Cố Tiêu Gia 09/12/2013
353 Chương 353 Đấu phá thương khung - Một Tên Không Lưu 09/12/2013
354 Chương 354 Đấu phá thương khung - Hắn phải chết 09/12/2013
355 Chương 355 Đấu phá thương khung - Trở Lại Vân Lam Tông 09/12/2013
356 Chương 356 Đấu phá thương khung - Dàn xếp Tiêu gia 09/12/2013
357 Chương 357 Đấu phá thương khung - Dược Nham - Vân Chi 09/12/2013
358 Chương 358 Đấu phá thương khung - Đánh Chết Vân Lăng 09/12/2013
359 Chương 359 Đấu phá thương khung - Sinh tử chi cục 09/12/2013
360 Chương 360 Đấu phá thương khung - Sinh Tử môn 09/12/2013
361 Chương 361 Đấu phá thương khung - Đấu tông cường giả đại chiến 09/12/2013
362 Chương 362 Đấu phá thương khung - Đại đào vong bắt đầu 09/12/2013
363 Chương 363 Đấu phá thương khung - Dưỡng thương 09/12/2013
364 Chương 364 Đấu phá thương khung - Lần lượt đề thăng ! Thăng cấp 09/12/2013
365 Chương 365 Đấu phá thương khung - Thiên Hỏa Tam Huyền Biến! 09/12/2013
366 Chương 366 Đấu phá thương khung - Bí pháp diệu dụng 09/12/2013
367 Chương 367 Đấu phá thương khung - Huyết tanh trả thù! 09/12/2013
368 Chương 368 Đấu phá thương khung - Vây giết trong Ma thú sơn mạch! 09/12/2013
369 Chương 369 Đấu phá thương khung - Đột ngột xuất hiện viện binh ! 09/12/2013
370 Chương 370 Đấu phá thương khung - Chạy thoát ! 09/12/2013
371 Chương 371 Đấu phá thương khung - Đại Lĩnh thành 09/12/2013
372 Chương 372 Đấu phá thương khung - Chuẩn bị trước khi rời đi 09/12/2013
373 Chương 373 Đấu phá thương khung - Hắc Giác vực 09/12/2013
374 Chương 374 Đấu phá thương khung - Bại lộ 09/12/2013
375 Chương 375 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Gia Mã đế quốc 09/12/2013
376 Chương 376 Đấu phá thương khung - Thần Bí Thế Lực - Hồn Điện? 09/12/2013
377 Chương 377 Đấu phá thương khung - Già Nam Học Viện - Tiêu Gia Có Một Thiếu Nữ Trưởng Thành 09/12/2013
378 Chương 378 Đấu phá thương khung - Hắc vực đại bình nguyên 09/12/2013
379 Chương 379 Đấu phá thương khung - Không cần từ bi ở hỗn loạn vực 09/12/2013
380 Chương 380 Đấu phá thương khung - Hắc bảng, hắc phong bạo 09/12/2013
381 Chương 381 Đấu phá thương khung - Hắc Ấn thành 09/12/2013
382 Chương 382 Đấu phá thương khung - Kinh tế Tiêu Viêm quẫn bách 09/12/2013
383 Chương 383 Đấu phá thương khung - Luyện đan thoát bần 09/12/2013
384 Chương 384 Đấu phá thương khung - Phòng đấu giá Hắc Ấn 09/12/2013
385 Chương 385 Đấu phá thương khung - Đấu giá hội bắt đầu 09/12/2013
386 Chương 386 Đấu phá thương khung - Phi hành đấu kĩ-Lôi bức thiên dực 09/12/2013
387 Chương 387 Đấu phá thương khung - Lôi Bức Thiên Dực đích tranh đoạt cùng tàn phá địa đồ 09/12/2013
388 Chương 388 Đấu phá thương khung - Biến cố tràn lan 09/12/2013
389 Chương 389 Đấu phá thương khung - Địa giai thân pháp đấu kĩ 09/12/2013
390 Chương 390 Đấu phá thương khung - Trọng đầu hí 09/12/2013
391 Chương 391 Đấu phá thương khung - Thất Phẩm Đan Dược - Âm Dương Huyền Long Đan! 09/12/2013
392 Chương 392 Đấu phá thương khung - Theo đuôi 09/12/2013
393 Chương 393 Đấu phá thương khung - Mai phục chặn giết 09/12/2013
394 Chương 394 Đấu phá thương khung - Đại lộ chiến đấu kịch liệt 09/12/2013
395 Chương 395 Đấu phá thương khung - Trai cò đánh nhau,Tiêu Viêm đắc lợi 09/12/2013
396 Chương 396 Đấu phá thương khung - Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất trọng 09/12/2013
397 Chương 397 Đấu phá thương khung - Thu hoạch! 09/12/2013
398 Chương 398 Đấu phá thương khung - Nuốt phục Âm Dương Huyền Long Đan! 09/12/2013
399 Chương 399 Đấu phá thương khung - Hòa Bình trấn 09/12/2013
400 Chương 400 Đấu phá thương khung - Già Nam học viện chấp pháp đội 09/12/2013
401 Chương 401 Đấu phá thương khung - Thời khắc mấu chốt 09/12/2013
402 Chương 402 Đấu phá thương khung - Nhất chiêu 09/12/2013
403 Chương 403 Đấu phá thương khung - Giết gà dọa khỉ 09/12/2013
404 Chương 404 Đấu phá thương khung - Gặp gỡ trong đêm 09/12/2013
405 Chương 405 Đấu phá thương khung - Lần đầu giao phong 09/12/2013
406 Chương 406 Đấu phá thương khung - Khó bề phân biệt 09/12/2013
407 Chương 407 Đấu phá thương khung - Kình địch 09/12/2013
408 Chương 408 Đấu phá thương khung - Đối chiến Lục Mục 09/12/2013
409 Chương 409 Đấu phá thương khung - Ngoạn hỏa. 09/12/2013
410 Chương 410 Đấu phá thương khung - Đan hỏa chi kĩ 09/12/2013
411 Chương 411 Đấu phá thương khung - Chấp Pháp đội, Ngô Hạo! 09/12/2013
412 Chương 412 Đấu phá thương khung - Khiêu Chiến! 09/12/2013
413 Chương 413 Đấu phá thương khung - Miếng ngọc gia truyền! 09/12/2013
414 Chương 414 Đấu phá thương khung - Cuộc thi tuyển cuối cùng! 09/12/2013
415 Chương 415 Đấu phá thương khung - Đại hỗn chiến 09/12/2013
416 Chương 416 Đấu phá thương khung - Hám Lôi địa Hổ Bạo! 09/12/2013
417 Chương 417 Đấu phá thương khung - Tấn cấp trong chiến đấu! 09/12/2013
418 Chương 418 Đấu phá thương khung - Thực lực của Huân Nhi! 09/12/2013
419 Chương 419 Đấu phá thương khung - Lấy một địch ba 09/12/2013
420 Chương 420 Đấu phá thương khung - Không lưu tình chút nào. 09/12/2013
421 Chương 421 Đấu phá thương khung - Trận đấu kết thúc. 09/12/2013
422 Chương 422 Đấu phá thương khung - Bình an sau giải đấu! 09/12/2013
423 Chương 423 Đấu phá thương khung - Tàng Thư Các thần bí! 09/12/2013
424 Chương 424 Đấu phá thương khung - Thần bí thủ các nhân! 09/12/2013
425 Chương 425 Đấu phá thương khung - Tranh Đoạt! 09/12/2013
426 Chương 426 Đấu phá thương khung - Thanh Ba Đấu Kỹ 09/12/2013
427 Chương 427 Đấu phá thương khung - Sư Hổ Toái Kim Ngâm 09/12/2013
428 Chương 428 Đấu phá thương khung - Tu luyện. 09/12/2013
429 Chương 429 Đấu phá thương khung - Hổ gầm chấn Sơn Lâm. 09/12/2013
430 Chương 430 Đấu phá thương khung - Vị trí nội viện. 09/12/2013
431 Chương 431 Đấu phá thương khung - Cuộc săn hỏa năng 09/12/2013
432 Chương 432 Đấu phá thương khung - Đội trưởng 09/12/2013
433 Chương 433 Đấu phá thương khung - Phản thưởng (Cướp đoạt ngược lại) 09/12/2013
434 Chương 434 Đấu phá thương khung - Công dụng của hỏa năng 09/12/2013
435 Chương 435 Đấu phá thương khung - Thợ săn cùng con mồi đổi vị. 09/12/2013
436 Chương 436 Đấu phá thương khung - Phối hợp nhanh chóng phát triển. 09/12/2013
437 Chương 437 Đấu phá thương khung - Sức chiến đấu sau khi hình thành chỉnh thể 09/12/2013
438 Chương 438 Đấu phá thương khung - đại phản kích 09/12/2013
439 Chương 439 Đấu phá thương khung - Cường giả đối chiến 09/12/2013
440 Chương 440 Đấu phá thương khung - Đại chiến phát sinh. 09/12/2013
441 Chương 441 Đấu phá thương khung - Thắng lợi bắt đầu xuất hiện 09/12/2013
442 Chương 442 Đấu phá thương khung - Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi 09/12/2013
443 Chương 443 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
444 Chương 444 Đấu phá thương khung - Trận chiến với Hắc Sát đội 09/12/2013
445 Chương 445 Đấu phá thương khung - Giành giật từng giây 09/12/2013
446 Chương 446 Đấu phá thương khung - Xoay chuyển cục diện 09/12/2013
447 Chương 447 Đấu phá thương khung - Sự bi phẫn của Sa Thiết 09/12/2013
448 Chương 448 Đấu phá thương khung - Chia phần và chữa thương 09/12/2013
449 Chương 449 Đấu phá thương khung - Bạch sát đội 09/12/2013
450 Chương 450 Đấu phá thương khung - Trận đại chiến cuối cùng! 09/12/2013
451 Chương 451 Đấu phá thương khung - Thắng! 09/12/2013
452 Chương 452 Đấu phá thương khung - Khen thưởng 09/12/2013
453 Chương 453 Đấu phá thương khung - Dàn xếp! 09/12/2013
454 Chương 454 Đấu phá thương khung - Tân sinh cống nạp phí 09/12/2013
455 Chương 455 Đấu phá thương khung - Kinh sợ cùng khách khí 09/12/2013
456 Chương 456 Đấu phá thương khung - Bàn môn 09/12/2013
457 Chương 457 Đấu phá thương khung - Bí ẩn hắc tháp 09/12/2013
458 Chương 458 Đấu phá thương khung - Máy gia tốc tu luyện 09/12/2013
459 Chương 459 Đấu phá thương khung - Chấn động 09/12/2013
460 Chương 460 Đấu phá thương khung - Lần đầu gặp 09/12/2013
461 Chương 461 Đấu phá thương khung - Hắc động 09/12/2013
462 Chương 462 Đấu phá thương khung - Hỏa Mãng vô hình bí ẩn 09/12/2013
463 Chương 463 Đấu phá thương khung - Chuyện phiền toái 09/12/2013
464 Chương 464 Đấu phá thương khung - Tiền đặt cược 09/12/2013
465 Chương 465 Đấu phá thương khung - Chiến Phó Ngao 09/12/2013
466 Chương 466 Đấu phá thương khung - Thực lực của Bạch Bang 09/12/2013
467 Chương 467 Đấu phá thương khung - Gặp nhau 09/12/2013
468 Chương 468 Đấu phá thương khung - Âm thầm giao phong 09/12/2013
469 Chương 469 Đấu phá thương khung - Trung cấp tu luyện thất 09/12/2013
470 Chương 470 Đấu phá thương khung - Trung cấp tu luyện thất 09/12/2013
471 Chương 471 Đấu phá thương khung - Đệ nhị tầng 09/12/2013
472 Chương 472 Đấu phá thương khung - Thám tra - hội nghị đàm 09/12/2013
473 Chương 473 Đấu phá thương khung - Thất tinh đại đấu sư 09/12/2013
474 Chương 474 Đấu phá thương khung - Bàn môn biến hoá 09/12/2013
475 Chương 475 Đấu phá thương khung - Đà Xá Cổ Đế Ngọc? 09/12/2013
476 Chương 476 Đấu phá thương khung - Đà Xá Cổ Đế 09/12/2013
477 Chương 477 Đấu phá thương khung - Thanh Mộc Tiên Đằng 09/12/2013
478 Chương 478 Đấu phá thương khung - Gã cổ quái 09/12/2013
479 Chương 479 Đấu phá thương khung - Giao dịch 09/12/2013
480 Chương 480 Đấu phá thương khung - Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan 09/12/2013
481 Chương 481 Đấu phá thương khung - Bế quan 09/12/2013
482 Chương 482 Đấu phá thương khung - Phiền phức tìm tới cửa 09/12/2013
483 Chương 483 Đấu phá thương khung - Liễu Phỉ 09/12/2013
484 Chương 484 Đấu phá thương khung - Hách trưởng lão 09/12/2013
485 Chương 485 Đấu phá thương khung - Tu luyện tiến triển 09/12/2013
486 Chương 486 Đấu phá thương khung - Lại đột phá 09/12/2013
487 Chương 487 Đấu phá thương khung - Phách Thương Liễu Kình 09/12/2013
488 Chương 488 Đấu phá thương khung - Kiếm lấy Hoả Năng 09/12/2013
489 Chương 489 Đấu phá thương khung - Luyện chế lượng lớn 09/12/2013
490 Chương 490 Đấu phá thương khung - Thu hoạch lớn 09/12/2013
491 Chương 491 Đấu phá thương khung - Xung đột 09/12/2013
492 Chương 492 Đấu phá thương khung - Dược bang Hàn Nhàn 09/12/2013
493 Chương 493 Đấu phá thương khung - Tỷ thí 09/12/2013
494 Chương 494 Đấu phá thương khung - Tỷ thí đề mục Long Lực đan 09/12/2013
495 Chương 495 Đấu phá thương khung - Huyễn Kim hoả 09/12/2013
496 Chương 496 Đấu phá thương khung - Bán thành phẩm 09/12/2013
497 Chương 497 Đấu phá thương khung - May mắn không làm nhục mệnh 09/12/2013
498 Chương 498 Đấu phá thương khung - Thắng lợi 09/12/2013
499 Chương 499 Đấu phá thương khung - Chiêu nạp 09/12/2013
500 Chương 500 Đấu phá thương khung - Tam Thiên Lôi Động 09/12/2013
501 Chương 501 Đấu phá thương khung - Phong Lôi chi lực 09/12/2013
502 Chương 502 Đấu phá thương khung - Luyện hóa thành công 09/12/2013
503 Chương 503 Đấu phá thương khung - Lôi thiểm 09/12/2013
504 Chương 504 Đấu phá thương khung - Lĩnh ngộ thước pháp 09/12/2013
505 Chương 505 Đấu phá thương khung - Địa Tâm Thối Thể Nhũ 09/12/2013
506 Chương 506 Đấu phá thương khung - Cường bảng cao thủ 09/12/2013
507 Chương 507 Đấu phá thương khung - Cuồng bạo huyết mạch 09/12/2013
508 Chương 508 Đấu phá thương khung - Mời 09/12/2013
509 Chương 509 Đấu phá thương khung - Mãng, Viên tương đấu 09/12/2013
510 Chương 510 Đấu phá thương khung - Tầm bảo 09/12/2013
511 Chương 511 Đấu phá thương khung - Thật, giả Địa Tâm nhũ 09/12/2013
512 Chương 512 Đấu phá thương khung - Mỹ Đỗ Toa nữ vương tái hiện 09/12/2013
513 Chương 513 Đấu phá thương khung - Ước định 09/12/2013
514 Chương 514 Đấu phá thương khung - Điều phối dược dịch 09/12/2013
515 Chương 515 Đấu phá thương khung - Cửu tinh đại đấu sư 09/12/2013
516 Chương 516 Đấu phá thương khung - Tiến nhập Đấu Linh 09/12/2013
517 Chương 517 Đấu phá thương khung - Trở về nội viện 09/12/2013
518 Chương 518 Đấu phá thương khung - Lên sàn đấu 09/12/2013
519 Chương 519 Đấu phá thương khung - Chiến đấu kịch liệt 09/12/2013
520 Chương 520 Đấu phá thương khung - Đối chiến lục tinh đấu linh 09/12/2013
521 Chương 521 Đấu phá thương khung - Lại dùng đan dược 09/12/2013
522 Chương 522 Đấu phá thương khung - Cường lực một kích 09/12/2013
523 Chương 523 Đấu phá thương khung - Bại kẻ địch 09/12/2013
524 Chương 524 Đấu phá thương khung - Một bạt tai 09/12/2013
525 Chương 525 Đấu phá thương khung - Bài danh cường bảng 09/12/2013
526 Chương 526 Đấu phá thương khung - Đệ nhất cường giả thần bí 09/12/2013
527 Chương 527 Đấu phá thương khung - Băng Hoả Long Tu quả 09/12/2013
528 Chương 528 Đấu phá thương khung - Bạch y tiểu cô nương thần bí 09/12/2013
529 Chương 529 Đấu phá thương khung - Không phải người 09/12/2013
530 Chương 530 Đấu phá thương khung - Loại tài liệu cuối cùng 09/12/2013
531 Chương 531 Đấu phá thương khung - Trao đổi 09/12/2013
532 Chương 532 Đấu phá thương khung - Tới tay 09/12/2013
533 Chương 533 Đấu phá thương khung - Luyện chế Địa linh đan 09/12/2013
534 Chương 534 Đấu phá thương khung - Động Tĩnh 09/12/2013
535 Chương 535 Đấu phá thương khung - Dược Hoàng, Hàn Phong 09/12/2013
536 Chương 536 Đấu phá thương khung - Thành đan 09/12/2013
537 Chương 537 Đấu phá thương khung - Thiên phú tầm bảo 09/12/2013
538 Chương 538 Đấu phá thương khung - Việc gấp? 09/12/2013
539 Chương 539 Đấu phá thương khung - Trở về ngoại viện 09/12/2013
540 Chương 540 Đấu phá thương khung - Gia tộc gặp tai kiếp! 09/12/2013
541 Chương 541 Đấu phá thương khung - Hồn Điện tham gia kiếp! 09/12/2013
542 Chương 542 Đấu phá thương khung - Tính toán của Tiêu Lệ! 09/12/2013
543 Chương 543 Đấu phá thương khung - Lập lôi đài tiếp chiến 09/12/2013
544 Chương 544 Đấu phá thương khung - Diêu Thịnh 09/12/2013
545 Chương 545 Đấu phá thương khung - Sơ bộ giao phong 09/12/2013
546 Chương 546 Đấu phá thương khung - Phòng tu luyện số một 09/12/2013
547 Chương 547 Đấu phá thương khung - Bạo động trong tháp! 09/12/2013
548 Chương 548 Đấu phá thương khung - Vẫn lạc tâm viêm bạo động sớm? 09/12/2013
549 Chương 549 Đấu phá thương khung - Đại trưởng lão Tô Thiên 09/12/2013
550 Chương 550 Đấu phá thương khung - Oan gia ngõ hẹp! 09/12/2013
551 Chương 551 Đấu phá thương khung - Đối chọi gay gắt! 09/12/2013
552 Chương 552 Đấu phá thương khung - Định đối thủ 09/12/2013
553 Chương 553 Đấu phá thương khung - Đại tái bắt đầu 09/12/2013
554 Chương 554 Đấu phá thương khung - Bối Cư! 09/12/2013
555 Chương 555 Đấu phá thương khung - Thước pháp! 09/12/2013
556 Chương 556 Đấu phá thương khung - Huyết đại bát liệt! 09/12/2013
557 Chương 557 Đấu phá thương khung - Thanh hỏa khôi giáp! 09/12/2013
558 Chương 558 Đấu phá thương khung - Liễu Kình xuất chiến! 09/12/2013
559 Chương 559 Đấu phá thương khung - Đại liệt phách quan trảo! 09/12/2013
560 Chương 560 Đấu phá thương khung - òng đấu thứ hai! 09/12/2013
561 Chương 561 Đấu phá thương khung - Đối chiến Diêu Thịnh! 09/12/2013
562 Chương 562 Đấu phá thương khung - Phá giải Hắc Thủy Quyển 09/12/2013
563 Chương 563 Đấu phá thương khung - Thắng 09/12/2013
564 Chương 564 Đấu phá thương khung - Tỏa sáng 09/12/2013
565 Chương 565 Đấu phá thương khung - Một triền một cương 09/12/2013
566 Chương 566 Đấu phá thương khung - Quyển trục 09/12/2013
567 Chương 567 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt mười vị trí dẫn đầu 09/12/2013
568 Chương 568 Đấu phá thương khung - Ngựa ô và cao thủ lão thành Cường bảng 09/12/2013
569 Chương 569 Đấu phá thương khung - Sôi trào! 09/12/2013
570 Chương 570 Đấu phá thương khung - Bát Cực Băng đối Phách Quang Trảo! 09/12/2013
571 Chương 571 Đấu phá thương khung - Bạo! 09/12/2013
572 Chương 572 Đấu phá thương khung - Nhất chiêu! 09/12/2013
573 Chương 573 Đấu phá thương khung - Đại Liệt Nham cùng Diễm Phân Phệ Lãng Xích va chạm 09/12/2013
574 Chương 574 Đấu phá thương khung - Vẫn có thể nói 09/12/2013
575 Chương 575 Đấu phá thương khung - Kết Thúc 09/12/2013
576 Chương 576 Đấu phá thương khung - Dưỡng thương 09/12/2013
577 Chương 577 Đấu phá thương khung - Thực lực tăng lên. 09/12/2013
578 Chương 578 Đấu phá thương khung - Hắc Yên Quân Phó thống lĩnh - Linh Tuyền 09/12/2013
579 Chương 579 Đấu phá thương khung - CHIA LY 09/12/2013
580 Chương 580 Đấu phá thương khung - Tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp 09/12/2013
581 Chương 581 Đấu phá thương khung - Căn nguyên tâm viêm 09/12/2013
582 Chương 582 Đấu phá thương khung - Nỗi Đau Luyện Thể 09/12/2013
583 Chương 583 Đấu phá thương khung - Vẫn Lạc Tâm Viên 09/12/2013
584 Chương 584 Đấu phá thương khung - Phá Tan Phong Ấn 09/12/2013
585 Chương 585 Đấu phá thương khung - Phá Tháp 09/12/2013
586 Chương 586 Đấu phá thương khung - Thiên Tầng Phong Trận 09/12/2013
587 Chương 587 Đấu phá thương khung - Kêu gọi bằng hữu 09/12/2013
588 Chương 588 Đấu phá thương khung - Liên thủ phong ấn 09/12/2013
589 Chương 589 Đấu phá thương khung - Phần quyết tàn quyển 09/12/2013
590 Chương 590 Đấu phá thương khung - Hỗn loạn đại chiến 09/12/2013
591 Chương 591 Đấu phá thương khung - Đối chiến Phạm Lao 09/12/2013
592 Chương 592 Đấu phá thương khung - Viện thủ 09/12/2013
593 Chương 593 Đấu phá thương khung - Thanh hoả đầy trời 09/12/2013
594 Chương 594 Đấu phá thương khung - Hải Tâm Diễm 09/12/2013
595 Chương 595 Đấu phá thương khung - Tiếng nổ kinh thiên 09/12/2013
596 Chương 596 Đấu phá thương khung - Đồng dạng tâm tư 09/12/2013
597 Chương 597 Đấu phá thương khung - Đuổi tận giết tuyệt 09/12/2013
598 Chương 598 Đấu phá thương khung - Phong ấn vô hiệu 09/12/2013
599 Chương 599 Đấu phá thương khung - Tu luyện tác khí hệ 09/12/2013
600 Chương 600 Đấu phá thương khung - Đấu hoả 09/12/2013
601 Chương 601 Đấu phá thương khung - Hiện hình 09/12/2013
602 Chương 602 Đấu phá thương khung - Bản thể 09/12/2013
603 Chương 603 Đấu phá thương khung - Giao phong 09/12/2013
604 Chương 604 Đấu phá thương khung - Sợ hãi 09/12/2013
605 Chương 605 Đấu phá thương khung - Đại Hình Phật Nộ Hỏa Liên 09/12/2013
606 Chương 606 Đấu phá thương khung - Thôn Phệ - Phong Ấn. 09/12/2013
607 Chương 607 Đấu phá thương khung - Tuyệt Cảnh. 09/12/2013
608 Chương 608 Đấu phá thương khung - Xà hiện 09/12/2013
609 Chương 609 Đấu phá thương khung - Giai đoạn sinh tử 09/12/2013
610 Chương 610 Đấu phá thương khung - Thong thả lột xác 09/12/2013
611 Chương 611 Đấu phá thương khung - Tấn giai đấu vương 09/12/2013
612 Chương 612 Đấu phá thương khung - Cục diện đảo ngược 09/12/2013
613 Chương 613 Đấu phá thương khung - Luyện hóa, dung hợp 09/12/2013
614 Chương 614 Đấu phá thương khung - Dung hợp thành công 09/12/2013
615 Chương 615 Đấu phá thương khung - Di chứng sau khi dung hợp dị hỏa 09/12/2013
616 Chương 616 Đấu phá thương khung - Phá phong 09/12/2013
617 Chương 617 Đấu phá thương khung - Phá tháp lao ra 09/12/2013
618 Chương 618 Đấu phá thương khung - Thử sức 09/12/2013
619 Chương 619 Đấu phá thương khung - Tai họa 09/12/2013
620 Chương 620 Đấu phá thương khung - Giải quyết phiền phức 09/12/2013
621 Chương 621 Đấu phá thương khung - Triệu tập nhân thủ 09/12/2013
622 Chương 622 Đấu phá thương khung - Thời khắc sinh tử 09/12/2013
623 Chương 623 Đấu phá thương khung - Quát lui 09/12/2013
624 Chương 624 Đấu phá thương khung - Viện binh 09/12/2013
625 Chương 625 Đấu phá thương khung - Đánh chết Phạm Lao 09/12/2013
626 Chương 626 Đấu phá thương khung - Đại khai sát giới 09/12/2013
627 Chương 627 Đấu phá thương khung - Phệ sinh đan 09/12/2013
628 Chương 628 Đấu phá thương khung - Phương thuốc 09/12/2013
629 Chương 629 Đấu phá thương khung - Đại chiến đã tới 09/12/2013
630 Chương 630 Đấu phá thương khung - Cường cường đối chọi 09/12/2013
631 Chương 631 Đấu phá thương khung - Giao phong 09/12/2013
632 Chương 632 Đấu phá thương khung - Hỏa liên bình 09/12/2013
633 Chương 633 Đấu phá thương khung - Trận chiến đồng môn 09/12/2013
634 Chương 634 Đấu phá thương khung - Hàn Phong sơ nhập Đấu Tông 09/12/2013
635 Chương 635 Đấu phá thương khung - Phỉ Thúy Hỏa Liên. 09/12/2013
636 Chương 636 Đấu phá thương khung - Mạng ngươi là của ta! 09/12/2013
637 Chương 637 Đấu phá thương khung - Hồn Điện tái hiện 09/12/2013
638 Chương 638 Đấu phá thương khung - U Hải nạp giới 09/12/2013
639 Chương 639 Đấu phá thương khung - Bế quan dưỡng thương 09/12/2013
640 Chương 640 Đấu phá thương khung - Đế ấn quyết 09/12/2013
641 Chương 641 Đấu phá thương khung - Dự định 09/12/2013
642 Chương 642 Đấu phá thương khung - Giao dịch 09/12/2013
643 Chương 643 Đấu phá thương khung - Tu luyện Khai Sơn Ấn 09/12/2013
644 Chương 644 Đấu phá thương khung - Tiêu Môn 09/12/2013
645 Chương 645 Đấu phá thương khung - Ba thế lực lớn 09/12/2013
646 Chương 646 Đấu phá thương khung - Giao dịch 09/12/2013
647 Chương 647 Đấu phá thương khung - Kêu gọi giúp đỡ 09/12/2013
648 Chương 648 Đấu phá thương khung - Sưu tầm dược liệu 09/12/2013
649 Chương 649 Đấu phá thương khung - Luyện chế Phục Tử Linh Đan 09/12/2013
650 Chương 650 Đấu phá thương khung - Đại hội đấu giá đan dược 09/12/2013
651 Chương 651 Đấu phá thương khung - Kinh sợ 09/12/2013
652 Chương 652 Đấu phá thương khung - Bán đấu giá kết thúc 09/12/2013
653 Chương 653 Đấu phá thương khung - Tu phục dược dịch 09/12/2013
654 Chương 654 Đấu phá thương khung - Dược lão thức tỉnh 09/12/2013
655 Chương 655 Đấu phá thương khung - Thầy trò gặp lại 09/12/2013
656 Chương 656 Đấu phá thương khung - Tài liệu luyện chế thân thể 09/12/2013
657 Chương 657 Đấu phá thương khung - Tìm phương pháp hóa giải 09/12/2013
658 Chương 658 Đấu phá thương khung - Khôi phục 09/12/2013
659 Chương 659 Đấu phá thương khung - Ba huynh đệ họ Diêu 09/12/2013
660 Chương 660 Đấu phá thương khung - Chiếu khán 09/12/2013
661 Chương 661 Đấu phá thương khung - An trí Bàn Môn 09/12/2013
662 Chương 662 Đấu phá thương khung - Mười chiêu 09/12/2013
663 Chương 663 Đấu phá thương khung - An bình 09/12/2013
664 Chương 664 Đấu phá thương khung - Mọi sự đã sẵn sàng 09/12/2013
665 Chương 665 Đấu phá thương khung - Rời đi Nội Viện 09/12/2013
666 Chương 666 Đấu phá thương khung - Khởi hành quay lại Gia Mã Đế Quốc! 09/12/2013
667 Chương 667 Đấu phá thương khung - Động tĩnh của Vân Lam Tông 09/12/2013
668 Chương 668 Đấu phá thương khung - Ngàn dặm tìm về 09/12/2013
669 Chương 669 Đấu phá thương khung - Trấn Quỷ Quan - Cố nhân 09/12/2013
670 Chương 670 Đấu phá thương khung - Mộc Thiết 09/12/2013
671 Chương 671 Đấu phá thương khung - Chém giết 09/12/2013
672 Chương 672 Đấu phá thương khung - Tình thế Gia Mã đế quốc 09/12/2013
673 Chương 673 Đấu phá thương khung - Tông sư nghị sự 09/12/2013
674 Chương 674 Đấu phá thương khung - Huyết Chiến 09/12/2013
675 Chương 675 Đấu phá thương khung - Đã tìm đến đế đô 09/12/2013
676 Chương 676 Đấu phá thương khung - Đòi nợ 09/12/2013
677 Chương 677 Đấu phá thương khung - Kỳ nhân chi đạo còn trị một thân thân 09/12/2013
678 Chương 678 Đấu phá thương khung - Đai khai sát giới 09/12/2013
679 Chương 679 Đấu phá thương khung - Quét Ngang 09/12/2013
680 Chương 680 Đấu phá thương khung - Vân Lam Tông khiếp sợ 09/12/2013
681 Chương 681 Đấu phá thương khung - Thế 09/12/2013
682 Chương 682 Đấu phá thương khung - Thương thảo 09/12/2013
683 Chương 683 Đấu phá thương khung - Dàn xếp Tiêu gia 09/12/2013
684 Chương 684 Đấu phá thương khung - Nữ nhân đối chọi 09/12/2013
685 Chương 685 Đấu phá thương khung - Tuyết Mị. 09/12/2013
686 Chương 686 Đấu phá thương khung - Tuyết Mị 09/12/2013
687 Chương 687 Đấu phá thương khung - Phó Nham 09/12/2013
688 Chương 688 Đấu phá thương khung - Gặp mặt 09/12/2013
689 Chương 689 Đấu phá thương khung - Hiện thân 09/12/2013
690 Chương 690 Đấu phá thương khung - Hôn lễ 09/12/2013
691 Chương 691 Đấu phá thương khung - Hỗn nguyên tố cốt đan 09/12/2013
692 Chương 692 Đấu phá thương khung - Phủ đệ mới của Tiêu Gia 09/12/2013
693 Chương 693 Đấu phá thương khung - Trò chuyện trong đêm 09/12/2013
694 Chương 694 Đấu phá thương khung - U Hải Giao Long thú 09/12/2013
695 Chương 695 Đấu phá thương khung - Đại chiến đã tới 09/12/2013
696 Chương 696 Đấu phá thương khung - Ngày đại hôn 09/12/2013
697 Chương 697 Đấu phá thương khung - Trận chiến mười chiêu 09/12/2013
698 Chương 698 Đấu phá thương khung - Trận chiến 10 chiêu 09/12/2013
699 Chương 699 Đấu phá thương khung - Chiến Cổ Hà 09/12/2013
700 Chương 700 Đấu phá thương khung - Bại 09/12/2013
701 Chương 701 Đấu phá thương khung - Giết không tha 09/12/2013
702 Chương 702 Đấu phá thương khung - Quyết chiến Vân Lam Tông 09/12/2013
703 Chương 703 Đấu phá thương khung - Quyết chiến Vân Sơn 09/12/2013
704 Chương 704 Đấu phá thương khung - Đại Bi Phong Tê Thủ 09/12/2013
705 Chương 705 Đấu phá thương khung - Vụ hộ pháp 09/12/2013
706 Chương 706 Đấu phá thương khung - Phong sát yên cương 09/12/2013
707 Chương 707 Đấu phá thương khung - Quân bài chưa lật - Tam sắc hỏa liên 09/12/2013
708 Chương 708 Đấu phá thương khung - Hỏa liên bạo phát 09/12/2013
709 Chương 709 Đấu phá thương khung - Giết ? 09/12/2013
710 Chương 710 Đấu phá thương khung - Đánh chết Vân Sơn 09/12/2013
711 Chương 711 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
712 Chương 712 Đấu phá thương khung - Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện 09/12/2013
713 Chương 713 Đấu phá thương khung - Dược Lão chiến Vụ hộ pháp 09/12/2013
714 Chương 714 Đấu phá thương khung - Đấu Tông đại chiến 09/12/2013
715 Chương 715 Đấu phá thương khung - A Nín 09/12/2013
716 Chương 716 Đấu phá thương khung - Thống Khổ 09/12/2013
717 Chương 717 Đấu phá thương khung - Xử Lý Vân Lam Tông 09/12/2013
718 Chương 718 Đấu phá thương khung - Vân Lam Tông Kết Cục 09/12/2013
719 Chương 719 Đấu phá thương khung - Kết Thúc 09/12/2013
720 Chương 720 Đấu phá thương khung - Tình Thế 09/12/2013
721 Chương 721 Đấu phá thương khung - Tông môn đại hội 09/12/2013
722 Chương 722 Đấu phá thương khung - Độc Tông 09/12/2013
723 Chương 723 Đấu phá thương khung - Dược Lão lưu lại 09/12/2013
724 Chương 724 Đấu phá thương khung - Thế lực sơ thành 09/12/2013
725 Chương 725 Đấu phá thương khung - Ly biệt 09/12/2013
726 Chương 726 Đấu phá thương khung - Khỏi hẳn 09/12/2013
727 Chương 727 Đấu phá thương khung - Liên minh 09/12/2013
728 Chương 728 Đấu phá thương khung - Viêm Minh 09/12/2013
729 Chương 729 Đấu phá thương khung - Sự thành 09/12/2013
730 Chương 730 Đấu phá thương khung - Luyện chế 09/12/2013
731 Chương 731 Đấu phá thương khung - Bế quan 09/12/2013
732 Chương 732 Đấu phá thương khung - Thanh Sơn trấn 09/12/2013
733 Chương 733 Đấu phá thương khung - Gặp cố nhân 09/12/2013
734 Chương 734 Đấu phá thương khung - Sơn cốc cổ quái 09/12/2013
735 Chương 735 Đấu phá thương khung - Bóng Đen Thần Bí 09/12/2013
736 Chương 736 Đấu phá thương khung - Tiểu Y Tiên? 09/12/2013
737 Chương 737 Đấu phá thương khung - Tử Nghiên tấn giai 09/12/2013
738 Chương 738 Đấu phá thương khung - Đan Thành 09/12/2013
739 Chương 739 Đấu phá thương khung - Hách Gia 09/12/2013
740 Chương 740 Đấu phá thương khung - Viện Thủ 09/12/2013
741 Chương 741 Đấu phá thương khung - Hách Càn 09/12/2013
742 Chương 742 Đấu phá thương khung - Bế Tử Quan 09/12/2013
743 Chương 743 Đấu phá thương khung - Thay Đổi 09/12/2013
744 Chương 744 Đấu phá thương khung - Linh Hồn Thăm Dò 09/12/2013
745 Chương 745 Đấu phá thương khung - Tấn Giai Đấu Hoàng 09/12/2013
746 Chương 746 Đấu phá thương khung - Xuất Cốc 09/12/2013
747 Chương 747 Đấu phá thương khung - Đại Loạn 09/12/2013
748 Chương 748 Đấu phá thương khung - Độc Tông, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc 09/12/2013
749 Chương 749 Đấu phá thương khung - Cứu viện 09/12/2013
750 Chương 750 Đấu phá thương khung - Xà Nhân Nguyệt Mị 09/12/2013
751 Chương 751 Đấu phá thương khung - Tình thế 09/12/2013
752 Chương 752 Đấu phá thương khung - Đại chiến! 09/12/2013
753 Chương 753 Đấu phá thương khung - Tam Thú Man Hoang Quyết 09/12/2013
754 Chương 754 Đấu phá thương khung - Nghênh chiến Mộ Lan tam lão 09/12/2013
755 Chương 755 Đấu phá thương khung - Chiến đấu kịch liệt 09/12/2013
756 Chương 756 Đấu phá thương khung - Tam Thiên Lôi 09/12/2013
757 Chương 757 Đấu phá thương khung - Âm mưu 09/12/2013
758 Chương 758 Đấu phá thương khung - Ưng gáy 09/12/2013
759 Chương 759 Đấu phá thương khung - Độc tông Tông chủ 09/12/2013
760 Chương 760 Đấu phá thương khung - Thân pháp so đấu 09/12/2013
761 Chương 761 Đấu phá thương khung - Bạo. 09/12/2013
762 Chương 762 Đấu phá thương khung - Uy vọng! 09/12/2013
763 Chương 763 Đấu phá thương khung - Cảnh còn người mất! 09/12/2013
764 Chương 764 Đấu phá thương khung - Ngưng Chiến 09/12/2013
765 Chương 765 Đấu phá thương khung - Dạ kiến 09/12/2013
766 Chương 766 Đấu phá thương khung - Độc Đan Chi Pháp 09/12/2013
767 Chương 767 Đấu phá thương khung - Cường giả Xà Nhân tộc 09/12/2013
768 Chương 768 Đấu phá thương khung - Ba dạng bí pháp 09/12/2013
769 Chương 769 Đấu phá thương khung - Bí pháp tam đẳng 09/12/2013
770 Chương 770 Đấu phá thương khung - Khiêu khích 09/12/2013
771 Chương 771 Đấu phá thương khung - Điều dưỡng 09/12/2013
772 Chương 772 Đấu phá thương khung - Hành động 09/12/2013
773 Chương 773 Đấu phá thương khung - Ám sát!! 09/12/2013
774 Chương 774 Đấu phá thương khung - Lấy ít địch nhiều 09/12/2013
775 Chương 775 Đấu phá thương khung - Thu hoạch phong phú 09/12/2013
776 Chương 776 Đấu phá thương khung - Thiên Nhạn Cửu Hành Dực 09/12/2013
777 Chương 777 Đấu phá thương khung - Trên Vân Sơn, Huân Nhi 09/12/2013
778 Chương 778 Đấu phá thương khung - Đan Tháp! 09/12/2013
779 Chương 779 Đấu phá thương khung - Thu phục Cổ Hà! 09/12/2013
780 Chương 780 Đấu phá thương khung - Đại Thống Lĩnh! 09/12/2013
781 Chương 781 Đấu phá thương khung - Mời Nàng Giúp Đỡ! 09/12/2013
782 Chương 782 Đấu phá thương khung - Chạy tới Xuất Vân! 09/12/2013
783 Chương 783 Đấu phá thương khung - Vạn Hạt Môn 09/12/2013
784 Chương 784 Đấu phá thương khung - Ngô Nhai 09/12/2013
785 Chương 785 Đấu phá thương khung - Hung hiểm 09/12/2013
786 Chương 786 Đấu phá thương khung - Hạt Tất Nham 09/12/2013
787 Chương 787 Đấu phá thương khung - Môn phái đại chiến 09/12/2013
788 Chương 788 Đấu phá thương khung - Chém giết 09/12/2013
789 Chương 789 Đấu phá thương khung - Tứ Dực Thiên Ma Hạt 09/12/2013
790 Chương 790 Đấu phá thương khung - Hiện thân 09/12/2013
791 Chương 791 Đấu phá thương khung - Thiết Hộ pháp 09/12/2013
792 Chương 792 Đấu phá thương khung - Đấu Tông Bùng Nổ 09/12/2013
793 Chương 793 Đấu phá thương khung - Đánh lén 09/12/2013
794 Chương 794 Đấu phá thương khung - Hạt Sơn bỏ mình 09/12/2013
795 Chương 795 Đấu phá thương khung - Túi Hồn 09/12/2013
796 Chương 796 Đấu phá thương khung - Phiên Hải Ấn 09/12/2013
797 Chương 797 Đấu phá thương khung - Thiết Hộ Pháp chật vật 09/12/2013
798 Chương 798 Đấu phá thương khung - Bắt được 09/12/2013
799 Chương 799 Đấu phá thương khung - Liều chết một kích 09/12/2013
800 Chương 800 Đấu phá thương khung - Ma Độc Ban 09/12/2013
801 Chương 801 Đấu phá thương khung - Thạch Trì 09/12/2013
802 Chương 802 Đấu phá thương khung - Đấu Tông Bùng Nổ 09/12/2013
803 Chương 803 Đấu phá thương khung - Nhị Tinh Đấu Hoàng. 09/12/2013
804 Chương 804 Đấu phá thương khung - Trên Bảng Bài Danh Thứ Ba 09/12/2013
805 Chương 805 Đấu phá thương khung - Tính Toán 09/12/2013
806 Chương 806 Đấu phá thương khung - Thông tin về Hồn Điện 09/12/2013
807 Chương 807 Đấu phá thương khung - Hành trình đến Hắc Giác Vực. 09/12/2013
808 Chương 808 Đấu phá thương khung - Gặp Gỡ Giữa Đường. 09/12/2013
809 Chương 809 Đấu phá thương khung - Ma Viêm Cốc 09/12/2013
810 Chương 810 Đấu phá thương khung - Huyết kiếm Ngô Hạo 09/12/2013
811 Chương 811 Đấu phá thương khung - Ưng Trảo lão nhân 09/12/2013
812 Chương 812 Đấu phá thương khung - Tiêu Viêm, Tiêu Môn 09/12/2013
813 Chương 813 Đấu phá thương khung - Một tên cũng không để lại 09/12/2013
814 Chương 814 Đấu phá thương khung - Gió Mây Cuồn Cuộn. 09/12/2013
815 Chương 815 Đấu phá thương khung - Vào Thành 09/12/2013
816 Chương 816 Đấu phá thương khung - Thiên Dược Phường 09/12/2013
817 Chương 817 Đấu phá thương khung - Đại hội đổi đan 09/12/2013
818 Chương 818 Đấu phá thương khung - Lão giả mặt đỏ 09/12/2013
819 Chương 819 Đấu phá thương khung - Đấu giá 09/12/2013
820 Chương 820 Đấu phá thương khung - Đắc thủ 09/12/2013
821 Chương 821 Đấu phá thương khung - Bồ Đề Tâm 09/12/2013
822 Chương 822 Đấu phá thương khung - Hoàng Các 09/12/2013
823 Chương 823 Đấu phá thương khung - Tìm tới cửa phiền phức. 09/12/2013
824 Chương 824 Đấu phá thương khung - Bạch y nhân 09/12/2013
825 Chương 825 Đấu phá thương khung - Mạc Nhai. 09/12/2013
826 Chương 826 Đấu phá thương khung - Cường giả tập hợp 09/12/2013
827 Chương 827 Đấu phá thương khung - Nhị nữ ám thủ 09/12/2013
828 Chương 828 Đấu phá thương khung - Phá Tông đan 09/12/2013
829 Chương 829 Đấu phá thương khung - Động tĩnh 09/12/2013
830 Chương 830 Đấu phá thương khung - Mạc Thiên Hành 09/12/2013
831 Chương 831 Đấu phá thương khung - Phách mại bắt đầu 09/12/2013
832 Chương 832 Đấu phá thương khung - Trò hay bắt đầu. 09/12/2013
833 Chương 833 Đấu phá thương khung - Đấu giá. 09/12/2013
834 Chương 834 Đấu phá thương khung - Lục Hợp Du Thân Thước 09/12/2013
835 Chương 835 Đấu phá thương khung - Ma thú thây khô 09/12/2013
836 Chương 836 Đấu phá thương khung - Đấu giá thây khô 09/12/2013
837 Chương 837 Đấu phá thương khung - Đấu giá thây khô 09/12/2013
838 Chương 838 Đấu phá thương khung - Bồ Đề Hóa Thể Tiên 09/12/2013
839 Chương 839 Đấu phá thương khung - Tiền vốn đáng kể 09/12/2013
840 Chương 840 Đấu phá thương khung - Người thắng sau cùng 09/12/2013
841 Chương 841 Đấu phá thương khung - Ưng Sơn lão nhân 09/12/2013
842 Chương 842 Đấu phá thương khung - Gặp mặt 09/12/2013
843 Chương 843 Đấu phá thương khung - Tương đàm 09/12/2013
844 Chương 844 Đấu phá thương khung - Thương nghị lập kế hoạch 09/12/2013
845 Chương 845 Đấu phá thương khung - Phân thây 09/12/2013
846 Chương 846 Đấu phá thương khung - huyết dịch xanh hồng 09/12/2013
847 Chương 847 Đấu phá thương khung - Ma Hạch Cấp Bảy 09/12/2013
848 Chương 848 Đấu phá thương khung - Mầm Mống Tâm Hoả 09/12/2013
849 Chương 849 Đấu phá thương khung - Theo Đuôi 09/12/2013
850 Chương 850 Đấu phá thương khung - Dò Xét 09/12/2013
851 Chương 851 Đấu phá thương khung - Linh Hồn Phân Thân 09/12/2013
852 Chương 852 Đấu phá thương khung - Quả Nhiên Là Ngươi 09/12/2013
853 Chương 853 Đấu phá thương khung - Đồng môn tái kiến 09/12/2013
854 Chương 854 Đấu phá thương khung - Ngũ đại Đấu Tông 09/12/2013
855 Chương 855 Đấu phá thương khung - Thế cuộc chuyển biến 09/12/2013
856 Chương 856 Đấu phá thương khung - Đại chiến bắt đầu 09/12/2013
857 Chương 857 Đấu phá thương khung - Hóa Sinh Hỏa 09/12/2013
858 Chương 858 Đấu phá thương khung - Thu Phục 09/12/2013
859 Chương 859 Đấu phá thương khung - Đánh chết 09/12/2013
860 Chương 860 Đấu phá thương khung - Tử Nghiên bạo tẩu 09/12/2013
861 Chương 861 Đấu phá thương khung - Quát lui 09/12/2013
862 Chương 862 Đấu phá thương khung - Rời đi 09/12/2013
863 Chương 863 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
864 Chương 864 Đấu phá thương khung - Tiêu trừ ẩn họa 09/12/2013
865 Chương 865 Đấu phá thương khung - Đến Hòa Bình Trấn 09/12/2013
866 Chương 866 Đấu phá thương khung - Hân Lam. 09/12/2013
867 Chương 867 Đấu phá thương khung - Gặp Mặt 09/12/2013
868 Chương 868 Đấu phá thương khung - Biện Pháp 09/12/2013
869 Chương 869 Đấu phá thương khung - Tin tức Dị Hỏa 09/12/2013
870 Chương 870 Đấu phá thương khung - Tin Tức Dị Hoả Khác! 09/12/2013
871 Chương 871 Đấu phá thương khung - Tam Thiên Diễm Viêm Hoả! 09/12/2013
872 Chương 872 Đấu phá thương khung - Luyện Chế! 09/12/2013
873 Chương 873 Đấu phá thương khung - Thu Hoạch Ngoài Tưởng Tượng! 09/12/2013
874 Chương 874 Đấu phá thương khung - Một Đôi Cánh Đầy Bá Đạo! 09/12/2013
875 Chương 875 Đấu phá thương khung - Nhất lao vĩnh dật 09/12/2013
876 Chương 876 Đấu phá thương khung - Đã đến 09/12/2013
877 Chương 877 Đấu phá thương khung - Địa Ma lão quỷ 09/12/2013
878 Chương 878 Đấu phá thương khung - Động thủ 09/12/2013
879 Chương 879 Đấu phá thương khung - Đối chiến Địa Ma lão quỷ 09/12/2013
880 Chương 880 Đấu phá thương khung - Kinh tâm động phách 09/12/2013
881 Chương 881 Đấu phá thương khung - Điên cuồng 09/12/2013
882 Chương 882 Đấu phá thương khung - Hủy Diệt Hỏa Liên 09/12/2013
883 Chương 883 Đấu phá thương khung - Đại Phá (Tàn Phá). 09/12/2013
884 Chương 884 Đấu phá thương khung - Thiên Bách Nhị Lão. 09/12/2013
885 Chương 885 Đấu phá thương khung - Mong Được 09/12/2013
886 Chương 886 Đấu phá thương khung - Thất Bại 09/12/2013
887 Chương 887 Đấu phá thương khung - Ngũ Tinh Đấu Hoàng 09/12/2013
888 Chương 888 Đấu phá thương khung - Nơi tu luyện 09/12/2013
889 Chương 889 Đấu phá thương khung - Lại tiến vào đáy tháp 09/12/2013
890 Chương 890 Đấu phá thương khung - Triệu hoán 09/12/2013
891 Chương 891 Đấu phá thương khung - Thước pháp tiểu thành 09/12/2013
892 Chương 892 Đấu phá thương khung - Hài cốt thần bí 09/12/2013
893 Chương 893 Đấu phá thương khung - Sinh vật dung nham 09/12/2013
894 Chương 894 Đấu phá thương khung - Bộ tộc thằn lằn lửa 09/12/2013
895 Chương 895 Đấu phá thương khung - Thiên Hỏa tôn giả 09/12/2013
896 Chương 896 Đấu phá thương khung - Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp 09/12/2013
897 Chương 897 Đấu phá thương khung - Thần bí tồn tại 09/12/2013
898 Chương 898 Đấu phá thương khung - Động Tĩnh Của Đà Xá Cổ Đế Ngọc. 09/12/2013
899 Chương 899 Đấu phá thương khung - Tiếp tục thăng cấp 09/12/2013
900 Chương 900 Đấu phá thương khung - Tình báo 09/12/2013
901 Chương 901 Đấu phá thương khung - Thương nghị 09/12/2013
902 Chương 902 Đấu phá thương khung - Chiêu Tập 09/12/2013
903 Chương 903 Đấu phá thương khung - Liên Minh 09/12/2013
904 Chương 904 Đấu phá thương khung - Tốc Độ Uy Hiếp 09/12/2013
905 Chương 905 Đấu phá thương khung - Hiên Hộ Pháp 09/12/2013
906 Chương 906 Đấu phá thương khung - Hỏa Linh Hiển Uy 09/12/2013
907 Chương 907 Đấu phá thương khung - Hung Hồn Ngưng Tụ 09/12/2013
908 Chương 908 Đấu phá thương khung - Nghênh chiến 09/12/2013
909 Chương 909 Đấu phá thương khung - Thu phục hung hồn 09/12/2013
910 Chương 910 Đấu phá thương khung - Kích sát 09/12/2013
911 Chương 911 Đấu phá thương khung - Tái giao thủ 09/12/2013
912 Chương 912 Đấu phá thương khung - Hỏa Liên, giết! 09/12/2013
913 Chương 913 Đấu phá thương khung - Người thắng cuối cùng. 09/12/2013
914 Chương 914 Đấu phá thương khung - Tầm bảo 09/12/2013
915 Chương 915 Đấu phá thương khung - Thạch động khố phòng (Kho báu trong hang đá) 09/12/2013
916 Chương 916 Đấu phá thương khung - Thiên yêu khôi 09/12/2013
917 Chương 917 Đấu phá thương khung - Dưỡng Hồn Tiên 09/12/2013
918 Chương 918 Đấu phá thương khung - Ách Nan Độc Thể bùng phát sớm 09/12/2013
919 Chương 919 Đấu phá thương khung - Phong ấn 09/12/2013
920 Chương 920 Đấu phá thương khung - Luyện hóa hung hồn 09/12/2013
921 Chương 921 Đấu phá thương khung - Luyện chế Thiên Yêu Khôi 09/12/2013
922 Chương 922 Đấu phá thương khung - Rèn luyện 09/12/2013
923 Chương 923 Đấu phá thương khung - Luyện chế thành công 09/12/2013
924 Chương 924 Đấu phá thương khung - Đại động tĩnh 09/12/2013
925 Chương 925 Đấu phá thương khung - Luyện chế thiên hồ dung huyết đan 09/12/2013
926 Chương 926 Đấu phá thương khung - Uy áp trong huyết mạch. 09/12/2013
927 Chương 927 Đấu phá thương khung - Đan thành 09/12/2013
928 Chương 928 Đấu phá thương khung - Đan Lôi. 09/12/2013
929 Chương 929 Đấu phá thương khung - Sức mạnh của Địa Yêu Khôi 09/12/2013
930 Chương 930 Đấu phá thương khung - Tái đột phá 09/12/2013
931 Chương 931 Đấu phá thương khung - Ly khai 09/12/2013
932 Chương 932 Đấu phá thương khung - Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. 09/12/2013
933 Chương 933 Đấu phá thương khung - Bế Quan 09/12/2013
934 Chương 934 Đấu phá thương khung - Hồng y thiếu nữ 09/12/2013
935 Chương 935 Đấu phá thương khung - Lục giai 09/12/2013
936 Chương 936 Đấu phá thương khung - Chữa trị 09/12/2013
937 Chương 937 Đấu phá thương khung - Không Gian Phong Bạo 09/12/2013
938 Chương 938 Đấu phá thương khung - Thông đạo kinh hồn 09/12/2013
939 Chương 939 Đấu phá thương khung - Hàn Trùng 09/12/2013
940 Chương 940 Đấu phá thương khung - Hàn gia, Hàn Tuyết 09/12/2013
941 Chương 941 Đấu phá thương khung - Yêu Xà Hạ Mãng 09/12/2013
942 Chương 942 Đấu phá thương khung - Vạn Xà Hạp 09/12/2013
943 Chương 943 Đấu phá thương khung - Thần bí cường giả 09/12/2013
944 Chương 944 Đấu phá thương khung - Không Gian Chi Lực 09/12/2013
945 Chương 945 Đấu phá thương khung - Hồng Gia 09/12/2013
946 Chương 946 Đấu phá thương khung - Ra Tay 09/12/2013
947 Chương 947 Đấu phá thương khung - Thiên Bắc Thành 09/12/2013
948 Chương 948 Đấu phá thương khung - Người quen 09/12/2013
949 Chương 949 Đấu phá thương khung - Thử 09/12/2013
950 Chương 950 Đấu phá thương khung - Cửu Chuyển Phong Du Bộ 09/12/2013
951 Chương 951 Đấu phá thương khung - Chư Kiền 09/12/2013
952 Chương 952 Đấu phá thương khung - Nơi giam giữ Dược Lão 09/12/2013
953 Chương 953 Đấu phá thương khung - Thiên Thạch Đài. 09/12/2013
954 Chương 954 Đấu phá thương khung - Giao Thủ 09/12/2013
955 Chương 955 Đấu phá thương khung - Lôi Thần Hàng Lâm 09/12/2013
956 Chương 956 Đấu phá thương khung - Diệt Lôi Chùy 09/12/2013
957 Chương 957 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
958 Chương 958 Đấu phá thương khung - Không đủ tư cách 09/12/2013
959 Chương 959 Đấu phá thương khung - Yêu Khôi hiện thân 09/12/2013
960 Chương 960 Đấu phá thương khung - Hồng gia vây giết 09/12/2013
961 Chương 961 Đấu phá thương khung - Sát phạt quyết đoán. 09/12/2013
962 Chương 962 Đấu phá thương khung - Hành động điên cuồng 09/12/2013
963 Chương 963 Đấu phá thương khung - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 09/12/2013
964 Chương 964 Đấu phá thương khung - Tàn quyển 09/12/2013
965 Chương 965 Đấu phá thương khung - Khí thế ngập trời. 09/12/2013
966 Chương 966 Đấu phá thương khung - Đánh chết Trầm Vân. 09/12/2013
967 Chương 967 Đấu phá thương khung - Đấu Tông cường giả tự bạo. 09/12/2013
968 Chương 968 Đấu phá thương khung - Tê Phượng Sơn. 09/12/2013
969 Chương 969 Đấu phá thương khung - Cửu Tinh Đấu Hoàng 09/12/2013
970 Chương 970 Đấu phá thương khung - Long đàm hổ huyệt 09/12/2013
971 Chương 971 Đấu phá thương khung - Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. 09/12/2013
972 Chương 972 Đấu phá thương khung - Lôi Thần Chi Nộ. 09/12/2013
973 Chương 973 Đấu phá thương khung - Uy Lực Của Hỏa Liên! 09/12/2013
974 Chương 974 Đấu phá thương khung - Giết Chết Hồng Thiên Khiếu 09/12/2013
975 Chương 975 Đấu phá thương khung - Linh hồn tàn ấn 09/12/2013
976 Chương 976 Đấu phá thương khung - Thiên Sơn Huyết Đàm. 09/12/2013
977 Chương 977 Đấu phá thương khung - Thiên Lôi Tử . 09/12/2013
978 Chương 978 Đấu phá thương khung - Đuổi giết 09/12/2013
979 Chương 979 Đấu phá thương khung - Phá giải. 09/12/2013
980 Chương 980 Đấu phá thương khung - Rừng rậm khổ tu 09/12/2013
981 Chương 981 Đấu phá thương khung - Thương Lang Vương thất cấp. 09/12/2013
982 Chương 982 Đấu phá thương khung - Ma Thú Giới Tam đại gia tộc 09/12/2013
983 Chương 983 Đấu phá thương khung - Rèn luyện phân thân 09/12/2013
984 Chương 984 Đấu phá thương khung - Đến Thiên Mục Sơn! 09/12/2013
985 Chương 985 Đấu phá thương khung - Phượng Tiểu Thư! 09/12/2013
986 Chương 986 Đấu phá thương khung - Lần Đầu Giao Thủ! 09/12/2013
987 Chương 987 Đấu phá thương khung - Nam tử áo đen 09/12/2013
988 Chương 988 Đấu phá thương khung - Gặp lại cố nhân 09/12/2013
989 Chương 989 Đấu phá thương khung - Gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên 09/12/2013
990 Chương 990 Đấu phá thương khung - Vương Trần 09/12/2013
991 Chương 991 Đấu phá thương khung - Mê trận 09/12/2013
992 Chương 992 Đấu phá thương khung - Khởi đích huyết án 09/12/2013
993 Chương 993 Đấu phá thương khung - Thiên Sơn Đài 09/12/2013
994 Chương 994 Đấu phá thương khung - Thử Triều Âm Ba Trận 09/12/2013
995 Chương 995 Đấu phá thương khung - Sấm Quan 09/12/2013
996 Chương 996 Đấu phá thương khung - Mộ Thanh Loan 09/12/2013
997 Chương 997 Đấu phá thương khung - Sóng âm chạm nhau 09/12/2013
998 Chương 998 Đấu phá thương khung - Hướng đi của Phong Tôn Giả 09/12/2013
999 Chương 999 Đấu phá thương khung - Giao dịch 09/12/2013
1000 Chương 1000 Đấu phá thương khung - Dưới Đáy Huyết Đàm 09/12/2013
1001 Chương 1001 Đấu phá thương khung - Tiến Nhập Huyết Đàm 09/12/2013
1002 Chương 1002 Đấu phá thương khung - Huyết Đàm Tiềm Tu! 09/12/2013
1003 Chương 1003 Đấu phá thương khung - Rèn Luyện Cả Linh Hồn? 09/12/2013
1004 Chương 1004 Đấu phá thương khung - Đột Phá Đấu Tông? 09/12/2013
1005 Chương 1005 Đấu phá thương khung - Gặp Lại Dược Lão! 09/12/2013
1006 Chương 1006 Đấu phá thương khung - Nhất Tinh Đấu Tông! 09/12/2013
1007 Chương 1007 Đấu phá thương khung - Cổ Giới? 09/12/2013
1008 Chương 1008 Đấu phá thương khung - Luyện! 09/12/2013
1009 Chương 1009 Đấu phá thương khung - Phong Lôi Sơn Mạch! 09/12/2013
1010 Chương 1010 Đấu phá thương khung - Lôi Sơn! 09/12/2013
1011 Chương 1011 Đấu phá thương khung - Tứ Đại Tôn Giả. 09/12/2013
1012 Chương 1012 Đấu phá thương khung - Đại Hội Bắt Đầu. 09/12/2013
1013 Chương 1013 Đấu phá thương khung - Hỗn loạn sàng lọc 09/12/2013
1014 Chương 1014 Đấu phá thương khung - Đến đây! 09/12/2013
1015 Chương 1015 Đấu phá thương khung - Chiến đấu với Vương Trần 09/12/2013
1016 Chương 1016 Đấu phá thương khung - Lục Hợp Hỏa 09/12/2013
1017 Chương 1017 Đấu phá thương khung - Thân phận bại lộ 09/12/2013
1018 Chương 1018 Đấu phá thương khung - Phụng bồi 09/12/2013
1019 Chương 1019 Đấu phá thương khung - Tuổi trẻ một trận chiến 09/12/2013
1020 Chương 1020 Đấu phá thương khung - Phong Sát Chỉ 09/12/2013
1021 Chương 1021 Đấu phá thương khung - Yêu Hoàng Thánh Tượng 09/12/2013
1022 Chương 1022 Đấu phá thương khung - Thánh Tượng Chi Lực 09/12/2013
1023 Chương 1023 Đấu phá thương khung - Yêu Hoàng Chuông 09/12/2013
1024 Chương 1024 Đấu phá thương khung - Thắng bại 09/12/2013
1025 Chương 1025 Đấu phá thương khung - Cổ Hoàng Huyết Tinh 09/12/2013
1026 Chương 1026 Đấu phá thương khung - Đại hội kết thúc 09/12/2013
1027 Chương 1027 Đấu phá thương khung - Hấp thu 09/12/2013
1028 Chương 1028 Đấu phá thương khung - Cốt dực dị biến 09/12/2013
1029 Chương 1029 Đấu phá thương khung - Chuyện xưa năm đó 09/12/2013
1030 Chương 1030 Đấu phá thương khung - Đi trước Đan Vực 09/12/2013
1031 Chương 1031 Đấu phá thương khung - Tu luyện Lộng Diễm Quyết 09/12/2013
1032 Chương 1032 Đấu phá thương khung - Rèn luyện thú hỏa 09/12/2013
1033 Chương 1033 Đấu phá thương khung - Hỏa chủng 09/12/2013
1034 Chương 1034 Đấu phá thương khung - Trung vực, Thiên Hoàng thành 09/12/2013
1035 Chương 1035 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt trùng động 09/12/2013
1036 Chương 1036 Đấu phá thương khung - Gặp lại bạn cũ 09/12/2013
1037 Chương 1037 Đấu phá thương khung - Một chiêu 09/12/2013
1038 Chương 1038 Đấu phá thương khung - Đi trước Phần Viêm Cốc 09/12/2013
1039 Chương 1039 Đấu phá thương khung - Chích Hỏa sơn mạch 09/12/2013
1040 Chương 1040 Đấu phá thương khung - Đường Chấn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa! 09/12/2013
1041 Chương 1041 Đấu phá thương khung - Khảo nghiệm Dị Hỏa 09/12/2013
1042 Chương 1042 Đấu phá thương khung - Báo thù 09/12/2013
1043 Chương 1043 Đấu phá thương khung - Tranh thủ 09/12/2013
1044 Chương 1044 Đấu phá thương khung - Hỏa Bồ Đan 09/12/2013
1045 Chương 1045 Đấu phá thương khung - Dung hợp 09/12/2013
1046 Chương 1046 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
1047 Chương 1047 Đấu phá thương khung - Ngăn cơn sóng dữ 09/12/2013
1048 Chương 1048 Đấu phá thương khung - Tái kiến Đan lôi 09/12/2013
1049 Chương 1049 Đấu phá thương khung - Luyện đan thành công 09/12/2013
1050 Chương 1050 Đấu phá thương khung - Âm Dương Mệnh Hồn Đan 09/12/2013
1051 Chương 1051 Đấu phá thương khung - Bị ngăn trở 09/12/2013
1052 Chương 1052 Đấu phá thương khung - Khảo nghiệm 09/12/2013
1053 Chương 1053 Đấu phá thương khung - Chiến Ngô Thần 09/12/2013
1054 Chương 1054 Đấu phá thương khung - Ám tàng nhất thủ 09/12/2013
1055 Chương 1055 Đấu phá thương khung - Tới tay 09/12/2013
1056 Chương 1056 Đấu phá thương khung - Bí Pháp truyền thừa 09/12/2013
1057 Chương 1057 Đấu phá thương khung - Tiêu Huyền 09/12/2013
1058 Chương 1058 Đấu phá thương khung - Tin tức Tiểu Y Tiên 09/12/2013
1059 Chương 1059 Đấu phá thương khung - Tìm đến Trung vực 09/12/2013
1060 Chương 1060 Đấu phá thương khung - Diệp thành 09/12/2013
1061 Chương 1061 Đấu phá thương khung - Diệp gia 09/12/2013
1062 Chương 1062 Đấu phá thương khung - Hướng đi 09/12/2013
1063 Chương 1063 Đấu phá thương khung - Lạc Thần Giản 09/12/2013
1064 Chương 1064 Đấu phá thương khung - Băng Hà Cốc - Tiểu Sát 09/12/2013
1065 Chương 1065 Đấu phá thương khung - Cục diện xoay chuyển 09/12/2013
1066 Chương 1066 Đấu phá thương khung - Không chịu nổi một kích 09/12/2013
1067 Chương 1067 Đấu phá thương khung - Một tên cũng không tha 09/12/2013
1068 Chương 1068 Đấu phá thương khung - Chữa thương 09/12/2013
1069 Chương 1069 Đấu phá thương khung - Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú 09/12/2013
1070 Chương 1070 Đấu phá thương khung - Thăng cấp 09/12/2013
1071 Chương 1071 Đấu phá thương khung - Thiên Hạt Độc Long Thú 09/12/2013
1072 Chương 1072 Đấu phá thương khung - Hạt Long Tộc 09/12/2013
1073 Chương 1073 Đấu phá thương khung - Giết chết Thiên Hạt Độc Long Thú 09/12/2013
1074 Chương 1074 Đấu phá thương khung - Đánh chết 09/12/2013
1075 Chương 1075 Đấu phá thương khung - Tới tay 09/12/2013
1076 Chương 1076 Đấu phá thương khung - Luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan 09/12/2013
1077 Chương 1077 Đấu phá thương khung - Luyện chế thân thể 09/12/2013
1078 Chương 1078 Đấu phá thương khung - Đấu Tông đỉnh phong 09/12/2013
1079 Chương 1079 Đấu phá thương khung - Lấy trứng chọi đá 09/12/2013
1080 Chương 1080 Đấu phá thương khung - Dương Hỏa 09/12/2013
1081 Chương 1081 Đấu phá thương khung - Hắc Hỏa Tông 09/12/2013
1082 Chương 1082 Đấu phá thương khung - Dương Hỏa Cổ Đàn 09/12/2013
1083 Chương 1083 Đấu phá thương khung - Độc đan chi pháp, giải khai! 09/12/2013
1084 Chương 1084 Đấu phá thương khung - Ai động đến ngươi, ta liền giết người đó! 09/12/2013
1085 Chương 1085 Đấu phá thương khung - Địa Tâm Châu 09/12/2013
1086 Chương 1086 Đấu phá thương khung - Cướp đoạt 09/12/2013
1087 Chương 1087 Đấu phá thương khung - Đại chiến tới 09/12/2013
1088 Chương 1088 Đấu phá thương khung - Đệ Tam biến 09/12/2013
1089 Chương 1089 Đấu phá thương khung - Tăng phúc khủng bố. 09/12/2013
1090 Chương 1090 Đấu phá thương khung - Bẻ gãy, nghiền nát 09/12/2013
1091 Chương 1091 Đấu phá thương khung - Ly Hoả Phần Thiên 09/12/2013
1092 Chương 1092 Đấu phá thương khung - Khủng bố đối oanh 09/12/2013
1093 Chương 1093 Đấu phá thương khung - Một trận chiến chấn động! 09/12/2013
1094 Chương 1094 Đấu phá thương khung - Thanh Hải! 09/12/2013
1095 Chương 1095 Đấu phá thương khung - Ngai Vàng Băng Giá! 09/12/2013
1096 Chương 1096 Đấu phá thương khung - Băng Tôn Giả! 09/12/2013
1097 Chương 1097 Đấu phá thương khung - Gặp lại Huân Nhi! 09/12/2013
1098 Chương 1098 Đấu phá thương khung - Ngọn lửa màu vàng kim! 09/12/2013
1099 Chương 1099 Đấu phá thương khung - Đánh tan 09/12/2013
1100 Chương 1100 Đấu phá thương khung - Lui địch! 09/12/2013
1101 Chương 1101 Đấu phá thương khung - Phong ấn. 09/12/2013
1102 Chương 1102 Đấu phá thương khung - Toan Tính 09/12/2013
1103 Chương 1103 Đấu phá thương khung - Bí ẩn Cổ ngọc 09/12/2013
1104 Chương 1104 Đấu phá thương khung - Mê Tình! 09/12/2013
1105 Chương 1105 Đấu phá thương khung - Giải quyết Ma độc ban! 09/12/2013
1106 Chương 1106 Đấu phá thương khung - Đột phá 09/12/2013
1107 Chương 1107 Đấu phá thương khung - Thống lĩnh Linh Tuyền 09/12/2013
1108 Chương 1108 Đấu phá thương khung - Huyết ngọc lệnh 09/12/2013
1109 Chương 1109 Đấu phá thương khung - Không chịu nổi một kích. 09/12/2013
1110 Chương 1110 Đấu phá thương khung - Trả nợ 09/12/2013
1111 Chương 1111 Đấu phá thương khung - Rời khỏi 09/12/2013
1112 Chương 1112 Đấu phá thương khung - Trưởng lão hội. 09/12/2013
1113 Chương 1113 Đấu phá thương khung - Khổ tu luyện đan. 09/12/2013
1114 Chương 1114 Đấu phá thương khung - Tào gia. 09/12/2013
1115 Chương 1115 Đấu phá thương khung - Đánh cuộc. 09/12/2013
1116 Chương 1116 Đấu phá thương khung - Ngoạn hỏa (Chơi lửa). 09/12/2013
1117 Chương 1117 Đấu phá thương khung - Yêu nữ Tào gia 09/12/2013
1118 Chương 1118 Đấu phá thương khung - Áp lực. 09/12/2013
1119 Chương 1119 Đấu phá thương khung - Cảnh giới linh hồn 09/12/2013
1120 Chương 1120 Đấu phá thương khung - Đi tới Thánh Đan thành 09/12/2013
1121 Chương 1121 Đấu phá thương khung - Đan gia. 09/12/2013
1122 Chương 1122 Đấu phá thương khung - Gặp gỡ trong tinh không 09/12/2013
1123 Chương 1123 Đấu phá thương khung - Phân tháp. 09/12/2013
1124 Chương 1124 Đấu phá thương khung - Khảo thí 09/12/2013
1125 Chương 1125 Đấu phá thương khung - Luyện dược sư Thất phẩm trung cấp. 09/12/2013
1126 Chương 1126 Đấu phá thương khung - Giáo huấn 09/12/2013
1127 Chương 1127 Đấu phá thương khung - Giao dịch hội Luyện dược sư. 09/12/2013
1128 Chương 1128 Đấu phá thương khung - Huyết Tinh Yêu Quả. 09/12/2013
1129 Chương 1129 Đấu phá thương khung - Mảnh đồng kỳ lạ. 09/12/2013
1130 Chương 1130 Đấu phá thương khung - Trao đổi. 09/12/2013
1131 Chương 1131 Đấu phá thương khung - Huyền Minh tông. 09/12/2013
1132 Chương 1132 Đấu phá thương khung - Dựng Linh Phấn Trần 09/12/2013
1133 Chương 1133 Đấu phá thương khung - Khẩu quyết vô danh. 09/12/2013
1134 Chương 1134 Đấu phá thương khung - Hấp thu. 09/12/2013
1135 Chương 1135 Đấu phá thương khung - Ngũ đại gia tộc tề tụ. 09/12/2013
1136 Chương 1136 Đấu phá thương khung - Khảo hạch bắt đầu. 09/12/2013
1137 Chương 1137 Đấu phá thương khung - Khảo thí linh hồn 09/12/2013
1138 Chương 1138 Đấu phá thương khung - Diễm kinh tứ tọa 09/12/2013
1139 Chương 1139 Đấu phá thương khung - Khống chế linh hồn 09/12/2013
1140 Chương 1140 Đấu phá thương khung - Khống chế linh hồn. 09/12/2013
1141 Chương 1141 Đấu phá thương khung - Linh hồn giao thủ. 09/12/2013
1142 Chương 1142 Đấu phá thương khung - Học trộm 09/12/2013
1143 Chương 1143 Đấu phá thương khung - Thắng lợi. 09/12/2013
1144 Chương 1144 Đấu phá thương khung - Khách không mời 09/12/2013
1145 Chương 1145 Đấu phá thương khung - Hắc bào nhân thần bí 09/12/2013
1146 Chương 1146 Đấu phá thương khung - Mộ Cốt lão nhân 09/12/2013
1147 Chương 1147 Đấu phá thương khung - Huyền Không Tử 09/12/2013
1148 Chương 1148 Đấu phá thương khung - Tống Thanh 09/12/2013
1149 Chương 1149 Đấu phá thương khung - Hồn Thủ Ấn 09/12/2013
1150 Chương 1150 Đấu phá thương khung - Đan hội bắt đầu 09/12/2013
1151 Chương 1151 Đấu phá thương khung - Hai cửa ải 09/12/2013
1152 Chương 1152 Đấu phá thương khung - Vượt qua! 09/12/2013
1153 Chương 1153 Đấu phá thương khung - Lối vào Đan giới 09/12/2013
1154 Chương 1154 Đấu phá thương khung - Hoàng tinh ngàn năm 09/12/2013
1155 Chương 1155 Đấu phá thương khung - Địa tâm hồn tủy 09/12/2013
1156 Chương 1156 Đấu phá thương khung - Hoàng Y lão giả 09/12/2013
1157 Chương 1157 Đấu phá thương khung - Vạn Dược sơn mạch. 09/12/2013
1158 Chương 1158 Đấu phá thương khung - Tái ngộ 09/12/2013
1159 Chương 1159 Đấu phá thương khung - Động thủ. 09/12/2013
1160 Chương 1160 Đấu phá thương khung - Hạ sát thủ. 09/12/2013
1161 Chương 1161 Đấu phá thương khung - Rời đi 09/12/2013
1162 Chương 1162 Đấu phá thương khung - Đan Linh tương 09/12/2013
1163 Chương 1163 Đấu phá thương khung - Hạ dược. 09/12/2013
1164 Chương 1164 Đấu phá thương khung - Giết chóc 09/12/2013
1165 Chương 1165 Đấu phá thương khung - Liên thủ 09/12/2013
1166 Chương 1166 Đấu phá thương khung - Chạy trốn 09/12/2013
1167 Chương 1167 Đấu phá thương khung - Tử Nghiên, Hùng Chiến! 09/12/2013
1168 Chương 1168 Đấu phá thương khung - Đẩy lui 09/12/2013
1169 Chương 1169 Đấu phá thương khung - Quảng trường dược liệu. 09/12/2013
1170 Chương 1170 Đấu phá thương khung - Điều hòa Địa Tâm Hồn Tủy. 09/12/2013
1171 Chương 1171 Đấu phá thương khung - Tiến vào bát phẩm! 09/12/2013
1172 Chương 1172 Đấu phá thương khung - Tiến về lối ra. 09/12/2013
1173 Chương 1173 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Đan giới! 09/12/2013
1174 Chương 1174 Đấu phá thương khung - Trọng điểm! 09/12/2013
1175 Chương 1175 Đấu phá thương khung - Huyết Yêu Diễm Hỏa 09/12/2013
1176 Chương 1176 Đấu phá thương khung - Bắt đầu luyện đan 09/12/2013
1177 Chương 1177 Đấu phá thương khung - Đan lôi liên hiện 09/12/2013
1178 Chương 1178 Đấu phá thương khung - Cường giả xuất hiện 09/12/2013
1179 Chương 1179 Đấu phá thương khung - Bát phẩm đan dược 09/12/2013
1180 Chương 1180 Đấu phá thương khung - Tam sắc Đan Lôi. 09/12/2013
1181 Chương 1181 Đấu phá thương khung - Phóng tay cược một lần! 09/12/2013
1182 Chương 1182 Đấu phá thương khung - Thăng Linh Đan Pháp! 09/12/2013
1183 Chương 1183 Đấu phá thương khung - Ngũ sắc đan lôi. 09/12/2013
1184 Chương 1184 Đấu phá thương khung - Nghênh đón Đan Lôi. 09/12/2013
1185 Chương 1185 Đấu phá thương khung - Tiến hóa! Thiên Yêu Khôi! 09/12/2013
1186 Chương 1186 Đấu phá thương khung - Đan Hội kết thúc 09/12/2013
1187 Chương 1187 Đấu phá thương khung - Huyền Y, Thiên Lôi Tử. 09/12/2013
1188 Chương 1188 Đấu phá thương khung - Nhị nữ đối mặt. 09/12/2013
1189 Chương 1189 Đấu phá thương khung - Long Ấn 09/12/2013
1190 Chương 1190 Đấu phá thương khung - Tinh Vực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa! 09/12/2013
1191 Chương 1191 Đấu phá thương khung - Sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. 09/12/2013
1192 Chương 1192 Đấu phá thương khung - Phá vỡ Phong Ấn 09/12/2013
1193 Chương 1193 Đấu phá thương khung - Viện thủ của Hồn Điện 09/12/2013
1194 Chương 1194 Đấu phá thương khung - Kịch chiến 09/12/2013
1195 Chương 1195 Đấu phá thương khung - Động thủ 09/12/2013
1196 Chương 1196 Đấu phá thương khung - Phù Ấn 09/12/2013
1197 Chương 1197 Đấu phá thương khung - Linh hồn giao chiến 09/12/2013
1198 Chương 1198 Đấu phá thương khung - Phát nổ 09/12/2013
1199 Chương 1199 Đấu phá thương khung - Giằng co. 09/12/2013
1200 Chương 1200 Đấu phá thương khung - Hàng phục 09/12/2013
1201 Chương 1201 Đấu phá thương khung - Thôn phệ dị hỏa, cửu tinh Đấu Tông! 09/12/2013
1202 Chương 1202 Đấu phá thương khung - Hỏa Lôi Tử 09/12/2013
1203 Chương 1203 Đấu phá thương khung - Tin tức 09/12/2013
1204 Chương 1204 Đấu phá thương khung - Phục Linh Thanh Đan 09/12/2013
1205 Chương 1205 Đấu phá thương khung - Dịch Trần. 09/12/2013
1206 Chương 1206 Đấu phá thương khung - Giao thủ. 09/12/2013
1207 Chương 1207 Đấu phá thương khung - Cám ơn đã nhường 09/12/2013
1208 Chương 1208 Đấu phá thương khung - Đã có tin tức 09/12/2013
1209 Chương 1209 Đấu phá thương khung - Vong Hồn sơn mạch 09/12/2013
1210 Chương 1210 Đấu phá thương khung - Vạn sự sẵn sàng 09/12/2013
1211 Chương 1211 Đấu phá thương khung - Nghĩ cách cứu viện - Hành động! 09/12/2013
1212 Chương 1212 Đấu phá thương khung - Phệ Thạch Ma Kiến! 09/12/2013
1213 Chương 1213 Đấu phá thương khung - Cự điện 09/12/2013
1214 Chương 1214 Đấu phá thương khung - Đại chiến 09/12/2013
1215 Chương 1215 Đấu phá thương khung - Giết chóc 09/12/2013
1216 Chương 1216 Đấu phá thương khung - Trích Tinh lão quỷ 09/12/2013
1217 Chương 1217 Đấu phá thương khung - Trêu chọc 09/12/2013
1218 Chương 1218 Đấu phá thương khung - Thế cục. 09/12/2013
1219 Chương 1219 Đấu phá thương khung - Cầm chân. 09/12/2013
1220 Chương 1220 Đấu phá thương khung - Lưỡng Bại Câu Thương 09/12/2013
1221 Chương 1221 Đấu phá thương khung - Thần Bí Nhân 09/12/2013
1222 Chương 1222 Đấu phá thương khung - Trọng thương 09/12/2013
1223 Chương 1223 Đấu phá thương khung - Tinh Vẫn Các 09/12/2013
1224 Chương 1224 Đấu phá thương khung - Thời gian trôi nhanh 09/12/2013
1225 Chương 1225 Đấu phá thương khung - Thăng Cấp Đấu Tôn 09/12/2013
1226 Chương 1226 Đấu phá thương khung - Thức tỉnh 09/12/2013
1227 Chương 1227 Đấu phá thương khung - Di tích viễn cổ 09/12/2013
1228 Chương 1228 Đấu phá thương khung - Thú Vực 09/12/2013
1229 Chương 1229 Đấu phá thương khung - Hài Cốt sơn mạch. 09/12/2013
1230 Chương 1230 Đấu phá thương khung - Tìm Kiếm 09/12/2013
1231 Chương 1231 Đấu phá thương khung - Lăn xuống đi! 09/12/2013
1232 Chương 1232 Đấu phá thương khung - Không gian phong ấn 09/12/2013
1233 Chương 1233 Đấu phá thương khung - Hắc y nhân 09/12/2013
1234 Chương 1234 Đấu phá thương khung - Di tích mở cửa 09/12/2013
1235 Chương 1235 Đấu phá thương khung - Kẻ thù xuất hiện 09/12/2013
1236 Chương 1236 Đấu phá thương khung - Tiến vào di tích. 09/12/2013
1237 Chương 1237 Đấu phá thương khung - Hỏa đạo huyền cơ. 09/12/2013
1238 Chương 1238 Đấu phá thương khung - Thu phục 09/12/2013
1239 Chương 1239 Đấu phá thương khung - Khu rừng từ thời viễn cổ 09/12/2013
1240 Chương 1240 Đấu phá thương khung - Hồn Anh Yêu Thụ. 09/12/2013
1241 Chương 1241 Đấu phá thương khung - Long Hoàng Căn Nguyên Quả 09/12/2013
1242 Chương 1242 Đấu phá thương khung - Hoàng Hiên 09/12/2013
1243 Chương 1243 Đấu phá thương khung - Thiên Hoàng tổ hồn 09/12/2013
1244 Chương 1244 Đấu phá thương khung - Tổ hồn so đấu 09/12/2013
1245 Chương 1245 Đấu phá thương khung - Đan dược từ thời viễn cổ. 09/12/2013
1246 Chương 1246 Đấu phá thương khung - Dụ dỗ Đan thú 09/12/2013
1247 Chương 1247 Đấu phá thương khung - Thanh Lân? 09/12/2013
1248 Chương 1248 Đấu phá thương khung - Gặp lại cố nhân. 09/12/2013
1249 Chương 1249 Đấu phá thương khung - Sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng 09/12/2013
1250 Chương 1250 Đấu phá thương khung - Chủ điện 09/12/2013
1251 Chương 1251 Đấu phá thương khung - Phong ấn biến mất 09/12/2013
1252 Chương 1252 Đấu phá thương khung - Hỗn loạn 09/12/2013
1253 Chương 1253 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt quyển trục 09/12/2013
1254 Chương 1254 Đấu phá thương khung - Giết chóc 09/12/2013
1255 Chương 1255 Đấu phá thương khung - Hài cốt của Đấu Thánh 09/12/2013
1256 Chương 1256 Đấu phá thương khung - Hợp tác. 09/12/2013
1257 Chương 1257 Đấu phá thương khung - Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng! 09/12/2013
1258 Chương 1258 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt hài cốt 09/12/2013
1259 Chương 1259 Đấu phá thương khung - Thu thập hài cốt 09/12/2013
1260 Chương 1260 Đấu phá thương khung - Nhúng tay. 09/12/2013
1261 Chương 1261 Đấu phá thương khung - Tứ ấn chồng lớp 09/12/2013
1262 Chương 1262 Đấu phá thương khung - Huyết chiến 09/12/2013
1263 Chương 1263 Đấu phá thương khung - Viện thủ 09/12/2013
1264 Chương 1264 Đấu phá thương khung - Hắc Kình 09/12/2013
1265 Chương 1265 Đấu phá thương khung - Phân biệt 09/12/2013
1266 Chương 1266 Đấu phá thương khung - Hình xăm thần bí. 09/12/2013
1267 Chương 1267 Đấu phá thương khung - Viễn Cổ Thiên Xà. 09/12/2013
1268 Chương 1268 Đấu phá thương khung - Thiên Giai đấu kỹ 09/12/2013
1269 Chương 1269 Đấu phá thương khung - Tạo Hóa Thánh Giả 09/12/2013
1270 Chương 1270 Đấu phá thương khung - Thân thể hoàn mỹ 09/12/2013
1271 Chương 1271 Đấu phá thương khung - Cốt tủy Đấu Thánh 09/12/2013
1272 Chương 1272 Đấu phá thương khung - Cường địch đã đến 09/12/2013
1273 Chương 1273 Đấu phá thương khung - Hỗn chiến 09/12/2013
1274 Chương 1274 Đấu phá thương khung - Thi triển. 09/12/2013
1275 Chương 1275 Đấu phá thương khung - Kết cục thê thảm 09/12/2013
1276 Chương 1276 Đấu phá thương khung - Đại triển thần uy 09/12/2013
1277 Chương 1277 Đấu phá thương khung - Bán Thánh 09/12/2013
1278 Chương 1278 Đấu phá thương khung - Dược Thánh. 09/12/2013
1279 Chương 1279 Đấu phá thương khung - Cố nhân tái kiến. 09/12/2013
1280 Chương 1280 Đấu phá thương khung - Gặp Gỡ 09/12/2013
1281 Chương 1281 Đấu phá thương khung - Đi Tới Hoa Tông 09/12/2013
1282 Chương 1282 Đấu phá thương khung - Gặp Lại Vân Vận 09/12/2013
1283 Chương 1283 Đấu phá thương khung - Yêu Hoa tà quân 09/12/2013
1284 Chương 1284 Đấu phá thương khung - Hóa Khí Thiên Địa 09/12/2013
1285 Chương 1285 Đấu phá thương khung - Chức Vị Tông Chủ 09/12/2013
1286 Chương 1286 Đấu phá thương khung - Luyện Hóa 09/12/2013
1287 Chương 1287 Đấu phá thương khung - Thiên Địa Dị Tượng 09/12/2013
1288 Chương 1288 Đấu phá thương khung - Chuẩn Thiên Giai Công Pháp 09/12/2013
1289 Chương 1289 Đấu phá thương khung - Xé Rách Phong Ấn 09/12/2013
1290 Chương 1290 Đấu phá thương khung - Chặn Đường 09/12/2013
1291 Chương 1291 Đấu phá thương khung - Chiến Đấu Kịch Liệt 09/12/2013
1292 Chương 1292 Đấu phá thương khung - Công Pháp Hiển Uy 09/12/2013
1293 Chương 1293 Đấu phá thương khung - Lấy Một Đấu Ba 09/12/2013
1294 Chương 1294 Đấu phá thương khung - Đánh bay 09/12/2013
1295 Chương 1295 Đấu phá thương khung - Cổ Long đảo 09/12/2013
1296 Chương 1296 Đấu phá thương khung - Thái Cổ Hư Long tộc phân liệt 09/12/2013
1297 Chương 1297 Đấu phá thương khung - Động thủ 09/12/2013
1298 Chương 1298 Đấu phá thương khung - Luyện hóa Long Hoàng tinh tầng 09/12/2013
1299 Chương 1299 Đấu phá thương khung - Hỗn loạn 09/12/2013
1300 Chương 1300 Đấu phá thương khung - Thức tỉnh 09/12/2013
1301 Chương 1301 Đấu phá thương khung - Long Hoàng, Tử Nghiên 09/12/2013
1302 Chương 1302 Đấu phá thương khung - Long Hoàng cổ giáp 09/12/2013
1303 Chương 1303 Đấu phá thương khung - Hư không Lôi trì. 09/12/2013
1304 Chương 1304 Đấu phá thương khung - Tấn cấp Ngũ tinh 09/12/2013
1305 Chương 1305 Đấu phá thương khung - Lão giả họ Mang 09/12/2013
1306 Chương 1306 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Long đảo 09/12/2013
1307 Chương 1307 Đấu phá thương khung - Viễn cổ Bát tộc 09/12/2013
1308 Chương 1308 Đấu phá thương khung - Ngọc thiếp 09/12/2013
1309 Chương 1309 Đấu phá thương khung - Thái Nhất Hồn Quyết. 09/12/2013
1310 Chương 1310 Đấu phá thương khung - Chạy tới Đông vực 09/12/2013
1311 Chương 1311 Đấu phá thương khung - Oan gia ngõ hẹp 09/12/2013
1312 Chương 1312 Đấu phá thương khung - Thích! 09/12/2013
1313 Chương 1313 Đấu phá thương khung - Bát thiên thống lĩnh và Tứ đại đô thống 09/12/2013
1314 Chương 1314 Đấu phá thương khung - Tam thống lĩnh - Dương Hạo 09/12/2013
1315 Chương 1315 Đấu phá thương khung - Viêm tộc. 09/12/2013
1316 Chương 1316 Đấu phá thương khung - Hồn Nhai. 09/12/2013
1317 Chương 1317 Đấu phá thương khung - Cổ giới mở ra 09/12/2013
1318 Chương 1318 Đấu phá thương khung - Thiên Mộ 09/12/2013
1319 Chương 1319 Đấu phá thương khung - Cổ Chân. 09/12/2013
1320 Chương 1320 Đấu phá thương khung - Đánh phủ đầu 09/12/2013
1321 Chương 1321 Đấu phá thương khung - Tu La đô thống 09/12/2013
1322 Chương 1322 Đấu phá thương khung - Mang Thiên Xích 09/12/2013
1323 Chương 1323 Đấu phá thương khung - Nghi thức bắt đầu 09/12/2013
1323 Chương 1323 Đấu phá thương khung - Khiêu chiến 09/12/2013
1325 Chương 1325 Đấu phá thương khung - Kình địch 09/12/2013
1326 Chương 1326 Đấu phá thương khung - Cuộc chiến đỉnh phong 09/12/2013
1327 Chương 1327 Đấu phá thương khung - Đại Tịch Diệt Chỉ 09/12/2013
1328 Chương 1328 Đấu phá thương khung - Kết thúc! 09/12/2013
1329 Chương 1329 Đấu phá thương khung - Thắng! 09/12/2013
1330 Chương 1330 Đấu phá thương khung - Tuyệt phẩm huyết mạch! 09/12/2013
1331 Chương 1331 Đấu phá thương khung - Tuyệt phẩm huyết mạch! 09/12/2013
1332 Chương 1332 Đấu phá thương khung - Thất thải tộc văn! 09/12/2013
1333 Chương 1333 Đấu phá thương khung - Gặp mặt. 09/12/2013
1334 Chương 1334 Đấu phá thương khung - Trò chuyện 09/12/2013
1335 Chương 1335 Đấu phá thương khung - Thiên Mộ mở ra. 09/12/2013
1336 Chương 1336 Đấu phá thương khung - Tiến vào Thiên Mộ 09/12/2013
1337 Chương 1337 Đấu phá thương khung - Tu hành buồn tẻ 09/12/2013
1338 Chương 1338 Đấu phá thương khung - Hồn Nhai, Hồn Lệ! 09/12/2013
1339 Chương 1339 Đấu phá thương khung - Thăng cấp Lục tinh 09/12/2013
1340 Chương 1340 Đấu phá thương khung - Truy đuổi 09/12/2013
1341 Chương 1341 Đấu phá thương khung - Cửu tinh năng lượng thể. 09/12/2013
1342 Chương 1342 Đấu phá thương khung - Thiên Yêu Khôi màu tím! 09/12/2013
1343 Chương 1343 Đấu phá thương khung - Đại Phong Bạo 09/12/2013
1344 Chương 1344 Đấu phá thương khung - Tụ tập 09/12/2013
1345 Chương 1345 Đấu phá thương khung - Viễn Cổ Phệ Trùng 09/12/2013
1346 Chương 1346 Đấu phá thương khung - Đòi thù lao 09/12/2013
1347 Chương 1347 Đấu phá thương khung - Mở đường 09/12/2013
1348 Chương 1348 Đấu phá thương khung - Tầng thứ ba 09/12/2013
1349 Chương 1349 Đấu phá thương khung - Bán Thánh năng lượng thể 09/12/2013
1350 Chương 1350 Đấu phá thương khung - Huyết Đao Thánh giả 09/12/2013
1351 Chương 1351 Đấu phá thương khung - Hai tên Đấu Thánh 09/12/2013
1352 Chương 1352 Đấu phá thương khung - Hiện thân 09/12/2013
1353 Chương 1353 Đấu phá thương khung - Tiêu Huyền! 09/12/2013
1354 Chương 1354 Đấu phá thương khung - Truyền thừa huyết mạch! 09/12/2013
1355 Chương 1355 Đấu phá thương khung - Hoán huyết 09/12/2013
1356 Chương 1356 Đấu phá thương khung - Dung hợp huyết mạch 09/12/2013
1357 Chương 1357 Đấu phá thương khung - Một năm rưỡi 09/12/2013
1358 Chương 1358 Đấu phá thương khung - Bát tinh Đấu Tôn đỉnh phong! 09/12/2013
1359 Chương 1359 Đấu phá thương khung - Kích hoạt tộc văn 09/12/2013
1360 Chương 1360 Đấu phá thương khung - Lần lịch luyện cuối cùng 09/12/2013
1361 Chương 1361 Đấu phá thương khung - Chém giết 09/12/2013
1362 Chương 1362 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Thiên Mộ 09/12/2013
1363 Chương 1363 Đấu phá thương khung - Hồn Lâm 09/12/2013
1364 Chương 1364 Đấu phá thương khung - Thú nhận 09/12/2013
1365 Chương 1365 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Cổ giới 09/12/2013
1366 Chương 1366 Đấu phá thương khung - Tinh Vẫn các thay da đổi thịt 09/12/2013
1367 Chương 1367 Đấu phá thương khung - Tây bắc đại lục rung chuyển! 09/12/2013
1368 Chương 1368 Đấu phá thương khung - Thu đồ. 09/12/2013
1369 Chương 1369 Đấu phá thương khung - Lôi kéo nhân thủ 09/12/2013
1370 Chương 1370 Đấu phá thương khung - Ải Huyền Hoàng 09/12/2013
1371 Chương 1371 Đấu phá thương khung - Tiêu Tiêu! 09/12/2013
1372 Chương 1372 Đấu phá thương khung - Đại chiến! 09/12/2013
1373 Chương 1373 Đấu phá thương khung - Thảm thiết! 09/12/2013
1374 Chương 1374 Đấu phá thương khung - Một chưởng duy nhất! 09/12/2013
1375 Chương 1375 Đấu phá thương khung - Xưa đâu bằng nay! 09/12/2013
1376 Chương 1376 Đấu phá thương khung - Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà! 09/12/2013
1377 Chương 1377 Đấu phá thương khung - Phệ Huyết Thuật 09/12/2013
1378 Chương 1378 Đấu phá thương khung - Cửu chuyển thành Thánh! 09/12/2013
1379 Chương 1379 Đấu phá thương khung - Kết thúc! 09/12/2013
1380 Chương 1380 Đấu phá thương khung - Khối u ác tính! 09/12/2013
1381 Chương 1381 Đấu phá thương khung - Luyện đan! 09/12/2013
1382 Chương 1382 Đấu phá thương khung - Nghiêm trị! 09/12/2013
1383 Chương 1383 Đấu phá thương khung - Giải quyết 09/12/2013
1384 Chương 1384 Đấu phá thương khung - Phân phó trước khi đi 09/12/2013
1385 Chương 1385 Đấu phá thương khung - Trở về Tinh Vẫn Các 09/12/2013
1386 Chương 1386 Đấu phá thương khung - Đại hội giao dịch xuyên không gian 09/12/2013
1387 Chương 1387 Đấu phá thương khung - Bát Thải Nguyên Thạch 09/12/2013
1388 Chương 1388 Đấu phá thương khung - Cổ điện. 09/12/2013
1389 Chương 1389 Đấu phá thương khung - Mảnh tàn đồ cuối cùng! 09/12/2013
1390 Chương 1390 Đấu phá thương khung - Tình báo 09/12/2013
1391 Chương 1391 Đấu phá thương khung - Cổ Vực Mãng Hoang 09/12/2013
1392 Chương 1392 Đấu phá thương khung - Hạt Ma tam quỷ 09/12/2013
1393 Chương 1393 Đấu phá thương khung - Phật Nộ Hỏa Liên bốn màu rưỡi! 09/12/2013
1394 Chương 1394 Đấu phá thương khung - Chiếm được cổ đồ 09/12/2013
1395 Chương 1395 Đấu phá thương khung - Cổ đồ chi mê! 09/12/2013
1396 Chương 1396 Đấu phá thương khung - Tịnh Liên Yêu Thánh! 09/12/2013
1397 Chương 1397 Đấu phá thương khung - Tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể 09/12/2013
1398 Chương 1398 Đấu phá thương khung - Mãng Hoang trấn! 09/12/2013
1399 Chương 1399 Đấu phá thương khung - Tiến vào 09/12/2013
1400 Chương 1400 Đấu phá thương khung - Xâm nhập! 09/12/2013
1401 Chương 1401 Đấu phá thương khung - Gặp lại Vân Vận 09/12/2013
1402 Chương 1402 Đấu phá thương khung - Chém giết 09/12/2013
1403 Chương 1403 Đấu phá thương khung - Viễn cổ Thiên Ma mãng 09/12/2013
1404 Chương 1404 Đấu phá thương khung - Vây giết Thiên Ma mãng 09/12/2013
1405 Chương 1405 Đấu phá thương khung - Thiên Ma huyết trì 09/12/2013
1406 Chương 1406 Đấu phá thương khung - Cửu tinh Đấu Tôn! 09/12/2013
1407 Chương 1407 Đấu phá thương khung - Cổ vực thai! 09/12/2013
1408 Chương 1408 Đấu phá thương khung - Ra oai phủ đầu 09/12/2013
1409 Chương 1409 Đấu phá thương khung - Hai nàng gặp nhau 09/12/2013
1410 Chương 1410 Đấu phá thương khung - Hồn Ngọc, thú triều! 09/12/2013
1411 Chương 1411 Đấu phá thương khung - Trùng kích thú triều! 09/12/2013
1412 Chương 1412 Đấu phá thương khung - Đột phá! 09/12/2013
1413 Chương 1413 Đấu phá thương khung - Năm vị Bán Thánh! 09/12/2013
1414 Chương 1414 Đấu phá thương khung - Tiêu diệt khôi lỗi Bán Thánh 09/12/2013
1415 Chương 1415 Đấu phá thương khung - Tiến vào cổ thụ! 09/12/2013
1416 Chương 1416 Đấu phá thương khung - Ảo cảnh 09/12/2013
1417 Chương 1417 Đấu phá thương khung - Cảm xúc trái chiều của Đấu Đế 09/12/2013
1418 Chương 1418 Đấu phá thương khung - Bồ Đề tam bảo 09/12/2013
1419 Chương 1419 Đấu phá thương khung - Thức tỉnh! 09/12/2013
1420 Chương 1420 Đấu phá thương khung - Luân hồi trăm kiếp, Cửu chuyển đỉnh phong! 09/12/2013
1421 Chương 1421 Đấu phá thương khung - Áp chế tuyệt đối! 09/12/2013
1422 Chương 1422 Đấu phá thương khung - Không gian băng liệt 09/12/2013
1423 Chương 1423 Đấu phá thương khung - Cốt U Thánh Giả 09/12/2013
1424 Chương 1424 Đấu phá thương khung - Kim Đế Phần Thiên Viêm 09/12/2013
1425 Chương 1425 Đấu phá thương khung - Đối chiến Bán Thánh! 09/12/2013
1426 Chương 1426 Đấu phá thương khung - Bức lui Cốt U! 09/12/2013
1427 Chương 1427 Đấu phá thương khung - Bế quan! 09/12/2013
1428 Chương 1428 Đấu phá thương khung - Linh tộc chi biến! 09/12/2013
1429 Chương 1429 Đấu phá thương khung - Chiến thư! 09/12/2013
1430 Chương 1430 Đấu phá thương khung - Đại chiến gõ cửa 09/12/2013
1431 Chương 1431 Đấu phá thương khung - Tinh giới đại chiến! 09/12/2013
1432 Chương 1432 Đấu phá thương khung - Phá quan, Đấu Thánh! 09/12/2013
1433 Chương 1433 Đấu phá thương khung - Phật Nộ Luân Hồi! 09/12/2013
1434 Chương 1434 Đấu phá thương khung - Đại sát tứ phương 09/12/2013
1435 Chương 1435 Đấu phá thương khung - Đấu Thánh Hồn tộc! 09/12/2013
1436 Chương 1436 Đấu phá thương khung - Bí mật của các tông phái 09/12/2013
1437 Chương 1437 Đấu phá thương khung - Giết gà dọa khỉ! 09/12/2013
1438 Chương 1438 Đấu phá thương khung - Tìm kiếm minh hữu 09/12/2013
1439 Chương 1439 Đấu phá thương khung - Lại tới Đan tháp 09/12/2013
1440 Chương 1440 Đấu phá thương khung - Tiểu Đan Tháp 09/12/2013
1441 Chương 1441 Đấu phá thương khung - Tranh cử trưởng lão! 09/12/2013
1442 Chương 1442 Đấu phá thương khung - Đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp! 09/12/2013
1443 Chương 1443 Đấu phá thương khung - Cái đấy thì chưa chắc! 09/12/2013
1444 Chương 1444 Đấu phá thương khung - Hắc Ma Lôi 09/12/2013
1445 Chương 1445 Đấu phá thương khung - Cửu phẩm bảo đan! 09/12/2013
1446 Chương 1446 Đấu phá thương khung - Liên minh 09/12/2013
1447 Chương 1447 Đấu phá thương khung - Thiên Phủ liên minh! 09/12/2013
1448 Chương 1448 Đấu phá thương khung - Phó Điện Chủ Hồn Điện! 09/12/2013
1449 Chương 1449 Đấu phá thương khung - Cửu U Hoàng Tuyền 09/12/2013
1450 Chương 1450 Đấu phá thương khung - Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan 09/12/2013
1451 Chương 1451 Đấu phá thương khung - Tình thế của Cổ Long tộc 09/12/2013
1452 Chương 1452 Đấu phá thương khung - Địa mạch Minh Xà 09/12/2013
1453 Chương 1453 Đấu phá thương khung - Người bị giam cầm! 09/12/2013
1454 Chương 1454 Đấu phá thương khung - Yêu Minh 09/12/2013
1455 Chương 1455 Đấu phá thương khung - Yêu Khiếu Thiên 09/12/2013
1456 Chương 1456 Đấu phá thương khung - Hành hung 09/12/2013
1457 Chương 1457 Đấu phá thương khung - Cửu U Minh Trượng! 09/12/2013
1458 Chương 1458 Đấu phá thương khung - Đại thế đã mất! 09/12/2013
1459 Chương 1459 Đấu phá thương khung - Hoàng Tuyền Yêu Thánh! 09/12/2013
1460 Chương 1460 Đấu phá thương khung - Hoàng Tuyền Thiên Nộ! 09/12/2013
1461 Chương 1461 Đấu phá thương khung - Linh hồn tranh đấu! 09/12/2013
1462 Chương 1462 Đấu phá thương khung - Tinh huyết Yêu Thánh! 09/12/2013
1463 Chương 1463 Đấu phá thương khung - Tìm kiếm trợ giúp 09/12/2013
1464 Chương 1464 Đấu phá thương khung - Hấp thu tinh huyết Yêu Thánh 09/12/2013
1465 Chương 1465 Đấu phá thương khung - Thiên Yêu Tam Hoàng 09/12/2013
1466 Chương 1466 Đấu phá thương khung - Phục kích 09/12/2013
1467 Chương 1467 Đấu phá thương khung - Độc đấu nhị Thánh! 09/12/2013
1468 Chương 1468 Đấu phá thương khung - Áp chế tuyệt đối! 09/12/2013
1469 Chương 1469 Đấu phá thương khung - Uy hiếp 09/12/2013
1470 Chương 1470 Đấu phá thương khung - Gặp trên đường đi 09/12/2013
1471 Chương 1471 Đấu phá thương khung - Giải quyết 09/12/2013
1472 Chương 1472 Đấu phá thương khung - Gặp lại Tử Nghiên! 09/12/2013
1473 Chương 1473 Đấu phá thương khung - Đại chiến bùng nổ! 09/12/2013
1474 Chương 1474 Đấu phá thương khung - Tam đại Long Vương! 09/12/2013
1475 Chương 1475 Đấu phá thương khung - Liều mạng! 09/12/2013
1476 Chương 1476 Đấu phá thương khung - Đồ Long Kiếm! 09/12/2013
1477 Chương 1477 Đấu phá thương khung - Đại chiến kết thúc! 09/12/2013
1478 Chương 1478 Đấu phá thương khung - Nhị tinh Đấu Thánh! 09/12/2013
1479 Chương 1479 Đấu phá thương khung - Động tĩnh của Hồn Điện! 09/12/2013
1480 Chương 1480 Đấu phá thương khung - Bắc Đẩu Điện 09/12/2013
1481 Chương 1481 Đấu phá thương khung - Huyết tẩy Nhân Điện 09/12/2013
1482 Chương 1482 Đấu phá thương khung - Đại Thiên Tôn 09/12/2013
1483 Chương 1483 Đấu phá thương khung - Đánh ngã 09/12/2013
1484 Chương 1484 Đấu phá thương khung - Huyết tẩy! 09/12/2013
1485 Chương 1485 Đấu phá thương khung - Linh hồn quang đoàn 09/12/2013
1486 Chương 1486 Đấu phá thương khung - Hấp thu linh hồn bản nguyên 09/12/2013
1487 Chương 1487 Đấu phá thương khung - Thiên cảnh đại viên mãn 09/12/2013
1488 Chương 1488 Đấu phá thương khung - Điện chủ Hồn Điện! 09/12/2013
1489 Chương 1489 Đấu phá thương khung - Yêu hỏa hàng thế! 09/12/2013
1490 Chương 1490 Đấu phá thương khung - Tứ phương vân động 09/12/2013
1491 Chương 1491 Đấu phá thương khung - Bát Hoang Phá Diệt Diễm 09/12/2013
1492 Chương 1492 Đấu phá thương khung - Bát Hoang Phá Diệt Diễm 09/12/2013
1493 Chương 1493 Đấu phá thương khung - Không biết tốt xấu! 09/12/2013
1494 Chương 1494 Đấu phá thương khung - Không biết tốt xấu! 09/12/2013
1495 Chương 1495 Đấu phá thương khung - Không gian vỡ vụn! 09/12/2013
1496 Chương 1496 Đấu phá thương khung - Không gian yêu hỏa! 09/12/2013
1497 Chương 1497 Đấu phá thương khung - Xông quan 09/12/2013
1498 Chương 1498 Đấu phá thương khung - Huyết sắc cự phủ 09/12/2013
1499 Chương 1499 Đấu phá thương khung - Hư ảo và chân thực! 09/12/2013
1500 Chương 1500 Đấu phá thương khung - Phá vỡ ảo cảnh! 09/12/2013
1501 Chương 1501 Đấu phá thương khung - Hợp tác. 09/12/2013
1502 Chương 1502 Đấu phá thương khung - Thất Thánh đấu Hỏa yêu 09/12/2013
1503 Chương 1503 Đấu phá thương khung - Khống chế ngược lại. 09/12/2013
1504 Chương 1504 Đấu phá thương khung - Thiên La Phong Ma Trận 09/12/2013
1505 Chương 1505 Đấu phá thương khung - Tranh đoạt căn nguyên yêu hỏa 09/12/2013
1506 Chương 1506 Đấu phá thương khung - Trận chiến kinh thiên 09/12/2013
1507 Chương 1507 Đấu phá thương khung - Tiêu Thần ra tay! 09/12/2013
1508 Chương 1508 Đấu phá thương khung - Hồn Ma lão nhân 09/12/2013
1509 Chương 1509 Đấu phá thương khung - Thanh Ngưu Mục Đồng! 09/12/2013
1510 Chương 1510 Đấu phá thương khung - Luyện Thiên cổ trận 09/12/2013
1511 Chương 1511 Đấu phá thương khung - Tịnh Liên Yêu Thánh 09/12/2013
1512 Chương 1512 Đấu phá thương khung - Yêu Hỏa vs Yêu Thánh 09/12/2013
1513 Chương 1513 Đấu phá thương khung - Tách lấy! 09/12/2013
1514 Chương 1514 Đấu phá thương khung - Thu hoạch cuối cùng! 09/12/2013
1515 Chương 1515 Đấu phá thương khung - Luyện hóa Yêu Hỏa! 09/12/2013
1516 Chương 1516 Đấu phá thương khung - Trung Châu biến cố! 09/12/2013
1517 Chương 1517 Đấu phá thương khung - Phá kén mà ra 09/12/2013
1518 Chương 1518 Đấu phá thương khung - Hỏa anh 09/12/2013
1519 Chương 1519 Đấu phá thương khung - Yêu hỏa bình nguyên 09/12/2013
1520 Chương 1520 Đấu phá thương khung - Lật tay diệt điện 09/12/2013
1521 Chương 1521 Đấu phá thương khung - Mưa gió nổi lên 09/12/2013
1522 Chương 1522 Đấu phá thương khung - Về nhà! 09/12/2013
1523 Chương 1523 Đấu phá thương khung - Chiến thư! 09/12/2013
1524 Chương 1524 Đấu phá thương khung - Đỉnh Vẫn Lạc. 09/12/2013
1525 Chương 1525 Đấu phá thương khung - Hồn Thiên Mạch 09/12/2013
1526 Chương 1526 Đấu phá thương khung - Giao phong 09/12/2013
1527 Chương 1527 Đấu phá thương khung - Cục diện cân bằng 09/12/2013
1528 Chương 1528 Đấu phá thương khung - Trận chiến cuối cùng 09/12/2013
1529 Chương 1529 Đấu phá thương khung - Tiêu Viêm vs Điện chủ Hồn Điện! 09/12/2013
1530 Chương 1530 Đấu phá thương khung - Hư Vô Thôn Viêm! 09/12/2013
1531 Chương 1531 Đấu phá thương khung - Tiểu Y phát uy! 09/12/2013
1532 Chương 1532 Đấu phá thương khung - Phân ra thắng bại 09/12/2013
1533 Chương 1533 Đấu phá thương khung - Hạ sát thủ 09/12/2013
1534 Chương 1534 Đấu phá thương khung - Hạt châu màu đen! 09/12/2013
1535 Chương 1535 Đấu phá thương khung - Truyền tin 09/12/2013
1536 Chương 1536 Đấu phá thương khung - Hoàng Thiên! 09/12/2013
1537 Chương 1537 Đấu phá thương khung - Hai tộc giằng co 09/12/2013
1538 Chương 1538 Đấu phá thương khung - Giao thủ 09/12/2013
1539 Chương 1539 Đấu phá thương khung - Cửu sắc quang trụ 09/12/2013
1540 Chương 1540 Đấu phá thương khung - Thải Lân xuất quan 09/12/2013
1541 Chương 1541 Đấu phá thương khung - Biến cố 09/12/2013
1542 Chương 1542 Đấu phá thương khung - Hóa Long đại trận 09/12/2013
1543 Chương 1543 Đấu phá thương khung - Hủy Diệt Hỏa Thể 09/12/2013
1544 Chương 1544 Đấu phá thương khung - Bắc Long Vương điên cuồng 09/12/2013
1545 Chương 1545 Đấu phá thương khung - Đánh chết 09/12/2013
1546 Chương 1546 Đấu phá thương khung - Luyện chế khôi lỗi 09/12/2013
1547 Chương 1547 Đấu phá thương khung - Bắc Vương! 09/12/2013
1548 Chương 1548 Đấu phá thương khung - Thôn phệ Hắc Ma Lôi 09/12/2013
1549 Chương 1549 Đấu phá thương khung - Cửu Huyền Kim Lôi! 09/12/2013
1550 Chương 1550 Đấu phá thương khung - Tụ linh 09/12/2013
1551 Chương 1551 Đấu phá thương khung - Lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi 09/12/2013
1552 Chương 1552 Đấu phá thương khung - Biến hóa 09/12/2013
1553 Chương 1553 Đấu phá thương khung - Bình lặng 09/12/2013
1554 Chương 1554 Đấu phá thương khung - Dược Điển của Dược tộc! 09/12/2013
1555 Chương 1555 Đấu phá thương khung - Xuất thủ! 09/12/2013
1556 Chương 1556 Đấu phá thương khung - Hung hãn! 09/12/2013
1557 Chương 1557 Đấu phá thương khung - Vạn Hỏa trưởng lão! 09/12/2013
1558 Chương 1558 Đấu phá thương khung - Hồn Hư Tử! 09/12/2013
1559 Chương 1559 Đấu phá thương khung - Dược Điển bắt đầu! 09/12/2013
1560 Chương 1560 Đấu phá thương khung - Lĩnh giáo! 09/12/2013
1561 Chương 1561 Đấu phá thương khung - Sinh Linh Chi Diễm! 09/12/2013
1562 Chương 1562 Đấu phá thương khung - So đấu luyện đan! 09/12/2013
1563 Chương 1563 Đấu phá thương khung - Cướp đoạt năng lượng! 09/12/2013
1564 Chương 1564 Đấu phá thương khung - Đan vũ! 09/12/2013
1565 Chương 1565 Đấu phá thương khung - Mượn ngọc! 09/12/2013
1566 Chương 1566 Đấu phá thương khung - Kinh biến! 09/12/2013
1567 Chương 1567 Đấu phá thương khung - Bản thể! 09/12/2013
1568 Chương 1568 Đấu phá thương khung - Tàn hồn của Dược Đế! 09/12/2013
1569 Chương 1569 Đấu phá thương khung - Thôn Linh! 09/12/2013
1570 Chương 1570 Đấu phá thương khung - Diệt tộc chi chiến! 09/12/2013
1571 Chương 1571 Đấu phá thương khung - Xin tí lửa! 09/12/2013
1572 Chương 1572 Đấu phá thương khung - Bát sắc hỏa liên! 09/12/2013
1573 Chương 1573 Đấu phá thương khung - Chạy trốn! 09/12/2013
1574 Chương 1574 Đấu phá thương khung - Sử dụng 09/12/2013
1575 Chương 1575 Đấu phá thương khung - Trốn chạy 09/12/2013
1576 Chương 1576 Đấu phá thương khung - Đánh lui 09/12/2013
1577 Chương 1577 Đấu phá thương khung - Tiến vào Cổ tộc 09/12/2013
1578 Chương 1578 Đấu phá thương khung - Bí mật của Hồn tộc 09/12/2013
1579 Chương 1579 Đấu phá thương khung - Lục tinh trung kỳ 09/12/2013
1580 Chương 1580 Đấu phá thương khung - Lôi Động 09/12/2013
1581 Chương 1581 Đấu phá thương khung - Ra tay 09/12/2013
1582 Chương 1582 Đấu phá thương khung - Chỉ giáo 09/12/2013
1583 Chương 1583 Đấu phá thương khung - Nhìn trộm 09/12/2013
1584 Chương 1584 Đấu phá thương khung - Quái dị 09/12/2013
1585 Chương 1585 Đấu phá thương khung - Tìm kiếm 09/12/2013
1586 Chương 1586 Đấu phá thương khung - Đoạt ngọc 09/12/2013
1587 Chương 1587 Đấu phá thương khung - Mất ngọc 09/12/2013
1588 Chương 1588 Đấu phá thương khung - Thương nghị 09/12/2013
1589 Chương 1589 Đấu phá thương khung - Lại vào Thiên Mộ 09/12/2013
1590 Chương 1590 Đấu phá thương khung - Bản Nguyên Đế Khí 09/12/2013
1591 Chương 1591 Đấu phá thương khung - Thiên Mộ Chi Hồn 09/12/2013
1592 Chương 1592 Đấu phá thương khung - Rút ra linh hồn bổn nguyên 09/12/2013
1593 Chương 1593 Đấu phá thương khung - Đế Cảnh linh hồn 09/12/2013
1594 Chương 1594 Đấu phá thương khung - Rời khỏi Thiên Mộ 09/12/2013
1595 Chương 1595 Đấu phá thương khung - Trước giờ đại chiến 09/12/2013
1596 Chương 1596 Đấu phá thương khung - Đại quân xuất động 09/12/2013
1597 Chương 1597 Đấu phá thương khung - Táng Thiên sơn mạch 09/12/2013
1598 Chương 1598 Đấu phá thương khung - Phụ tử gặp lại 09/12/2013
1599 Chương 1599 Đấu phá thương khung - Đại chiến 09/12/2013
1600 Chương 1600 Đấu phá thương khung - Hồn Nguyên Thiên 09/12/2013
1601 Chương 1601 Đấu phá thương khung - Tử Tịch Chi Môn 09/12/2013
1602 Chương 1602 Đấu phá thương khung - Đoạt làm của riêng! 09/12/2013
1603 Chương 1603 Đấu phá thương khung - Phá tan Tử Vong Giới! 09/12/2013
1604 Chương 1604 Đấu phá thương khung - Rút lui 09/12/2013
1605 Chương 1605 Đấu phá thương khung - Lập kế! 09/12/2013
1606 Chương 1606 Đấu phá thương khung - Yên tĩnh! 09/12/2013
1607 Chương 1607 Đấu phá thương khung - Lôi Kiếp Đan! 09/12/2013
1608 Chương 1608 Đấu phá thương khung - Thất Tinh Đấu Thánh! 09/12/2013
1609 Chương 1609 Đấu phá thương khung - Dò xét Cổ Đế động! 09/12/2013
1610 Chương 1610 Đấu phá thương khung - Vị trí Cổ Đế động phủ! 09/12/2013
1611 Chương 1611 Đấu phá thương khung - Khó khăn của Hắc Giác Vực! 09/12/2013
1612 Chương 1612 Đấu phá thương khung - Đến kịp 09/12/2013
1613 Chương 1613 Đấu phá thương khung - Cố nhân gặp lại 09/12/2013
1614 Chương 1614 Đấu phá thương khung - Tái nhập thế giới dung nham 09/12/2013
1615 Chương 1615 Đấu phá thương khung - Không gian dưới đáy dung nham 09/12/2013
1616 Chương 1616 Đấu phá thương khung - Sinh vật thần bí 09/12/2013
1617 Chương 1617 Đấu phá thương khung - Dạ Tâm 09/12/2013
1618 Chương 1618 Đấu phá thương khung - Đại chiến đã đến! 09/12/2013
1619 Chương 1619 Đấu phá thương khung - Động phủ chi chiến. 09/12/2013
1620 Chương 1620 Đấu phá thương khung - Lấy một địch hai 09/12/2013
1621 Chương 1621 Đấu phá thương khung - Động phủ xuất hiện 09/12/2013
1622 Chương 1622 Đấu phá thương khung - Nguy cơ trước mắt 09/12/2013
1623 Chương 1623 Đấu phá thương khung - Lão Long Hoàng 09/12/2013
1624 Chương 1624 Đấu phá thương khung - Cổ Đế động phủ mở ra 09/12/2013
1625 Chương 1625 Đấu phá thương khung - Dị hỏa quảng trường 09/12/2013
1626 Chương 1626 Đấu phá thương khung - Sự kinh khủng của Đế phẩm đan dược 09/12/2013
1627 Chương 1627 Đấu phá thương khung - Cướp đoạt Đế phẩm đan chưa thành hình 09/12/2013
1628 Chương 1628 Đấu phá thương khung - Thất thủ 09/12/2013
1629 Chương 1629 Đấu phá thương khung - Dã tâm của Hồn Thiên Đế 09/12/2013
1630 Chương 1630 Đấu phá thương khung - Khó khăn ở Trung Châu 09/12/2013
1631 Chương 1631 Đấu phá thương khung - Đệ nhất dị hỏa trên Dị hỏa bảng! 09/12/2013
1632 Chương 1632 Đấu phá thương khung - Đế nguyên 09/12/2013
1633 Chương 1633 Đấu phá thương khung - Cổ Đế truyền thừa 09/12/2013
1634 Chương 1634 Đấu phá thương khung - Nguyên Khí 09/12/2013
1635 Chương 1635 Đấu phá thương khung - Hạo kiếp 09/12/2013
1636 Chương 1636 Đấu phá thương khung - Hồn Đế. Hồn Thiên Đế! 09/12/2013
1637 Chương 1637 Đấu phá thương khung - Lực lượng của cường giả Đấu Đế 09/12/2013
1638 Chương 1638 Đấu phá thương khung - Xuất quan! 09/12/2013
1639 Chương 1639 Đấu phá thương khung - Song Đế 09/12/2013
1640 Chương 1640 Đấu phá thương khung - Trận chiến của Nhị Đế! 09/12/2013
1641 Chương 1641 Đấu phá thương khung - Kết thúc cũng là nơi bắt đầu! 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dau-pha-thuong-khung-6.html