Truyện Bạn Trai Ta Là Con Sói - Ngôn tình

  • Tên truyện: Bạn Trai Ta Là Con Sói
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bạn Trai Ta Là Con Sói
Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Ta Là Con Sói của tác giả Tát Không Không trên trang đọc truyện online.Tỉnh tỉnh mê mê vừa tròn 20 tuổi, Diệp Tây Hi chợt phát hiện cuộc sống của mình có rất rất nhiều con sói, có đuổi giết cô, có giúp cô.

Một con sói nói với cô “Cho đến khi ta chết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi – Nếu như ngươi gật đầu đồng ý, ta bây giờ sẽ vứt bỏ hết thảy tất cả, chúng ta cùng nhau rời đi, chỉ cần ngươi đồng ý!”.

Một con sói khác lại nói với cô “Ngươi đừng phí công bỏ trốn, ngươi không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay ta – ngươi vĩnh viễn là người của ta, vĩnh viễn là như thế, trừ khi ta chết đi!”

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 48 30/11/2013
49 Chương 49 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 49 30/11/2013
50 Chương 50 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 50 30/11/2013
51 Chương 51 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 51 30/11/2013
52 Chương 52 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 52 30/11/2013
53 Chương 53 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 53 30/11/2013
54 Chương 54 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 54 30/11/2013
55 Chương 55 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 55 30/11/2013
56 Chương 56 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 56 30/11/2013
57 Chương 57 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 57 30/11/2013
58 Chương 58 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 58 30/11/2013
59 Chương 59 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 59 30/11/2013
60 Chương 60 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 60 30/11/2013
61 Chương 61 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 61 30/11/2013
62 Chương 62 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 62 30/11/2013
63 Chương 63 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 63 30/11/2013
64 Chương 64 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 64 30/11/2013
65 Chương 65 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 65 30/11/2013
66 Chương 66 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 66 30/11/2013
67 Chương 67 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 67 30/11/2013
68 Chương 68 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 68 30/11/2013
69 Chương 69 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 69 30/11/2013
70 Chương 70 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 70 30/11/2013
71 Chương 71 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 71 30/11/2013
72 Chương 72 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 72 30/11/2013
73 Chương 73 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 73 30/11/2013
74 Chương 74 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 74 30/11/2013
75 Chương 75 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 75 30/11/2013
76 Chương 76 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 76 30/11/2013
77 Chương 77 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 77 30/11/2013
78 Chương 78 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 78 30/11/2013
79 Chương 79 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 79 30/11/2013
80 Chương 80 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 80 30/11/2013
81 Chương 81 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 81 30/11/2013
82 Chương 82 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 82 30/11/2013
83 Chương 83 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 83 30/11/2013
84 Chương 84 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 84 30/11/2013
85 Chương 85 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 85 30/11/2013
86 Chương 86 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 86 30/11/2013
87 Chương 87 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 87 30/11/2013
88 Chương 88 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 88 30/11/2013
89 Chương 89 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 89 30/11/2013
90 Chương 90 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 90 30/11/2013
91 Chương 91 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 91 30/11/2013
92 Chương 92 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 92 30/11/2013
93 Chương 93 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 93 30/11/2013
94 Chương 94 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 94 30/11/2013
95 Chương 95 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 95 30/11/2013
96 Chương 96 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 96 30/11/2013
97 Chương 97 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 97 30/11/2013
98 Chương 98 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 98 30/11/2013
99 Chương 99 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 99 30/11/2013
100 Chương 100 Bạn Trai Ta Là Con Sói - Chương 100 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ban-trai-ta-la-con-soi-304.html