Truyện Phong Lưu Tam Quốc - Lịch sử

  • Tên truyện: Phong Lưu Tam Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Phong Lưu Tam Quốc
Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Tam Quốc của tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh trên trang đọc truyện online. Nhân vật chính mê say chơi trò Tam Quốc Chí trên mạng, bất ngờ cùng với tình nhân của mình trong một lần đi chơi bị sao băng rớt trúng người xuyên việt về cuối thời Đông Hán.

Nhìn thấy người chết đói nghìn dặm xã tắc phiêu linh minh dân như con sâu cái kiến mệnh giống như cọng rơm cái rác.

Dấn thân vào dưới trướng Tào Tháo, mong có đại thụ che ấm, đem lòng son chiếu sáng minh nguyệt nhưng công cao chấn chủ bị người ghen, du long thức tỉnh khiến thiên hạ sợ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phong Lưu Tam Quốc - Mưa sao băng (thượng hạ) 28/03/2014
2 Chương 2 Phong Lưu Tam Quốc - Khởi đầu mới(thượng hạ) 28/03/2014
3 Chương 3 Phong Lưu Tam Quốc - Long tại thâm sơn 28/03/2014
4 Chương 4 Phong Lưu Tam Quốc - Cường giả nói chuyện 28/03/2014
5 Chương 5 Phong Lưu Tam Quốc - Điển Vi. 28/03/2014
6 Chương 6 Phong Lưu Tam Quốc - Tới Trần Lưu 28/03/2014
7 Chương 7 Phong Lưu Tam Quốc - Nhạc Tiến. 28/03/2014
8 Chương 8 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo tới. 28/03/2014
9 Chương 9 Phong Lưu Tam Quốc - Liễu Diệp đao. 28/03/2014
10 Chương 10 Phong Lưu Tam Quốc - Minh chủ Viên Thiệu. 28/03/2014
11 Chương 11 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Kiên xuất binh. 28/03/2014
12 Chương 12 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo mất mặt. 28/03/2014
13 Chương 13 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Bị xuất hiện. 28/03/2014
14 Chương 14 Phong Lưu Tam Quốc - Mãnh tướng quyết đấu. 28/03/2014
15 Chương 15 Phong Lưu Tam Quốc - Cao Thuận bị thương. 28/03/2014
16 Chương 16 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Bị khóc. 28/03/2014
17 Chương 17 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Bố đẹp trai. 28/03/2014
18 Chương 18 Phong Lưu Tam Quốc - Buồn bã. 28/03/2014
19 Chương 19 Phong Lưu Tam Quốc - Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu. 28/03/2014
20 Chương 20 Phong Lưu Tam Quốc - Lý Nho. 28/03/2014
21 Chương 21 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo cảm động 28/03/2014
22 Chương 22 Phong Lưu Tam Quốc - Chạy trốn. 28/03/2014
23 Chương 23 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Ung 28/03/2014
24 Chương 24 Phong Lưu Tam Quốc - Tiêu Vĩ cầm. 28/03/2014
25 Chương 25 Phong Lưu Tam Quốc - Bá vương biệt cơ. 28/03/2014
26 Chương 26 Phong Lưu Tam Quốc - Đi theo Thái Ung 28/03/2014
27 Chương 27 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Văn Cơ 28/03/2014
28 Chương 28 Phong Lưu Tam Quốc - Hoa tâm 28/03/2014
29 Chương 29 Phong Lưu Tam Quốc - Đại hán kỳ lạ. 28/03/2014
30 Chương 30 Phong Lưu Tam Quốc - Đồng tiêu vạn cổ sầu. 28/03/2014
31 Chương 31 Phong Lưu Tam Quốc - Đổng Thăng. 28/03/2014
32 Chương 32 Phong Lưu Tam Quốc - Dương Dung ra tay. 28/03/2014
33 Chương 33 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Liêu. 28/03/2014
34 Chương 34 Phong Lưu Tam Quốc - Khát vọng quyền lực. 28/03/2014
35 Chương 35 Phong Lưu Tam Quốc - Đêm ở hoa viên. 28/03/2014
36 Chương 36 Phong Lưu Tam Quốc - Tú nhi. 28/03/2014
37 Chương 37 Phong Lưu Tam Quốc - Thương Long lĩnh. 28/03/2014
38 Chương 38 Phong Lưu Tam Quốc - Hàn Cử. 28/03/2014
39 Chương 39 Phong Lưu Tam Quốc - Quyết đấu. 28/03/2014
40 Chương 40 Phong Lưu Tam Quốc - Hàn Tuyết. 28/03/2014
41 Chương 41 Phong Lưu Tam Quốc - Sơ Bình thứ hai. 28/03/2014
42 Chương 42 Phong Lưu Tam Quốc - Trường Tín Cung Đăng. 28/03/2014
43 Chương 43 Phong Lưu Tam Quốc - Cảm động. 28/03/2014
44 Chương 44 Phong Lưu Tam Quốc - Đào Khiêm coi trọng. 28/03/2014
45 Chương 45 Phong Lưu Tam Quốc - Chúng tướng nghị sự. 28/03/2014
46 Chương 46 Phong Lưu Tam Quốc - Giặc Khăn Vàng. 28/03/2014
47 Chương 47 Phong Lưu Tam Quốc - Văn Cơ mỹ miều. 28/03/2014
48 Chương 48 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Báo 28/03/2014
49 Chương 49 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp mặt Tử Long 28/03/2014
50 Chương 50 Phong Lưu Tam Quốc - Trần Dục 28/03/2014
51 Chương 51 Phong Lưu Tam Quốc - Tàng Bá 28/03/2014
52 Chương 52 Phong Lưu Tam Quốc - Thắng trận đầu 28/03/2014
53 Chương 53 Phong Lưu Tam Quốc - Tương kế tựu kế 28/03/2014
54 Chương 54 Phong Lưu Tam Quốc - Triệu Vũ mắc lừa. 28/03/2014
55 Chương 55 Phong Lưu Tam Quốc - Đầu hàng tha chết. 28/03/2014
56 Chương 56 Phong Lưu Tam Quốc - Tàng Bá hung hăng. 28/03/2014
57 Chương 57 Phong Lưu Tam Quốc - Chiêu hàng. 28/03/2014
58 Chương 58 Phong Lưu Tam Quốc - Phi lễ Tú nhi. 28/03/2014
59 Chương 59 Phong Lưu Tam Quốc - Đào Khiêm bệnh nặng. 28/03/2014
60 Chương 60 Phong Lưu Tam Quốc - Nắm giữ Từ Châu. 28/03/2014
61 Chương 61 Phong Lưu Tam Quốc - Lừa gạt Thái Ung. 28/03/2014
62 Chương 62 Phong Lưu Tam Quốc - Xông vào Tư Đồ phủ. 28/03/2014
63 Chương 63 Phong Lưu Tam Quốc - Kế giết Đổng Trác. 28/03/2014
64 Chương 64 Phong Lưu Tam Quốc - Thu lấy Điêu Thuyền. 28/03/2014
65 Chương 65 Phong Lưu Tam Quốc - Mi Trúc đi cùng 28/03/2014
66 Chương 66 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Phụng Hiếu. 28/03/2014
67 Chương 67 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp lại Tào Tháo. 28/03/2014
68 Chương 68 Phong Lưu Tam Quốc - Mãnh tướng như mây 28/03/2014
69 Chương 69 Phong Lưu Tam Quốc - Ngưng chiến 28/03/2014
70 Chương 70 Phong Lưu Tam Quốc - Hí Chi Tài. 28/03/2014
71 Chương 71 Phong Lưu Tam Quốc - Sĩ khí. 28/03/2014
72 Chương 72 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến sự giằng co. 28/03/2014
73 Chương 73 Phong Lưu Tam Quốc - Cửu Lý Sơn thất thủ 28/03/2014
74 Chương 74 Phong Lưu Tam Quốc - Quân Tào rút lui 28/03/2014
75 Chương 75 Phong Lưu Tam Quốc - Đào Khiêm cảm tạ. 28/03/2014
76 Chương 76 Phong Lưu Tam Quốc - Hộc máu ngất xỉu. 28/03/2014
77 Chương 77 Phong Lưu Tam Quốc - Đào Thương. 28/03/2014
78 Chương 78 Phong Lưu Tam Quốc - Kết thân Mi gia. 28/03/2014
79 Chương 79 Phong Lưu Tam Quốc - Dã tâm quá lớn. 28/03/2014
80 Chương 80 Phong Lưu Tam Quốc - Trần Khuê ủng hộ. 28/03/2014
81 Chương 81 Phong Lưu Tam Quốc - Đào Khiêm qua đời. 28/03/2014
82 Chương 82 Phong Lưu Tam Quốc - Từ Châu nội biến. 28/03/2014
83 Chương 83 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Báo hạ độc. 28/03/2014
84 Chương 84 Phong Lưu Tam Quốc - Tú Nhi đáng thương. 28/03/2014
85 Chương 85 Phong Lưu Tam Quốc - Tiếp nhận Từ Châu. 28/03/2014
86 Chương 86 Phong Lưu Tam Quốc - Từ Châu thay đổi. 28/03/2014
87 Chương 87 Phong Lưu Tam Quốc - Dê chúa. 28/03/2014
88 Chương 88 Phong Lưu Tam Quốc - Trần Khuê tới tìm 28/03/2014
89 Chương 89 Phong Lưu Tam Quốc - Triệu Vũ đau buồn. 28/03/2014
90 Chương 90 Phong Lưu Tam Quốc - Đề phòng Tôn Sách 28/03/2014
91 Chương 91 Phong Lưu Tam Quốc - Hoa Đà tới thăm. 28/03/2014
92 Chương 92 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Huân cao ngạo. 28/03/2014
93 Chương 93 Phong Lưu Tam Quốc - Nhạc Tựu thất trận. 28/03/2014
94 Chương 94 Phong Lưu Tam Quốc - Nguyên Trực. 28/03/2014
95 Chương 95 Phong Lưu Tam Quốc - Luyện Vinh xin chiến. 28/03/2014
96 Chương 96 Phong Lưu Tam Quốc - Tuân Chính xuất chiến 28/03/2014
97 Chương 97 Phong Lưu Tam Quốc - Luyện Vinh bực bội. 28/03/2014
98 Chương 98 Phong Lưu Tam Quốc - Lương thảo làm trọng. 28/03/2014
99 Chương 99 Phong Lưu Tam Quốc - Vấn đề lương thảo 28/03/2014
100 Chương 100 Phong Lưu Tam Quốc - Công thành. 28/03/2014
101 Chương 101 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm được Hu Dị 28/03/2014
102 Chương 102 Phong Lưu Tam Quốc - Nữ tướng quân 28/03/2014
103 Chương 103 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Huân tuyệt vọng. 28/03/2014
104 Chương 104 Phong Lưu Tam Quốc - Trách Dung làm phản. 28/03/2014
105 Chương 105 Phong Lưu Tam Quốc - Tứ bề thụ địch. 28/03/2014
106 Chương 106 Phong Lưu Tam Quốc - Kỷ Linh xuất chiến. 28/03/2014
107 Chương 107 Phong Lưu Tam Quốc - Liên hoàn mã trận. 28/03/2014
108 Chương 108 Phong Lưu Tam Quốc - Triệu Vân và Kỷ Linh 28/03/2014
109 Chương 109 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách xuất hiện. 28/03/2014
110 Chương 110 Phong Lưu Tam Quốc - Tự mình đối chiến. 28/03/2014
111 Chương 111 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Gia thuyết phục. 28/03/2014
112 Chương 112 Phong Lưu Tam Quốc - Trách Dung dao động. 28/03/2014
113 Chương 113 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo lo nghĩ. 28/03/2014
114 Chương 114 Phong Lưu Tam Quốc - Viên Thuật cạn lương. 28/03/2014
115 Chương 115 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Diêu động binh. 28/03/2014
116 Chương 116 Phong Lưu Tam Quốc - Viên Thuật hèn yếu. 28/03/2014
117 Chương 117 Phong Lưu Tam Quốc - Ngọc tỷ truyền quốc. 28/03/2014
118 Chương 118 Phong Lưu Tam Quốc - Thả Tôn Sách 28/03/2014
119 Chương 119 Phong Lưu Tam Quốc - Ước hẹn quyết đấu. 28/03/2014
120 Chương 120 Phong Lưu Tam Quốc - Trình Dục hiến kế. 28/03/2014
121 Chương 121 Phong Lưu Tam Quốc - Kế của Quách Gia. 28/03/2014
122 Chương 122 Phong Lưu Tam Quốc - Lồng đèn gió. 28/03/2014
123 Chương 123 Phong Lưu Tam Quốc - Chiêu mộ hiền tài 28/03/2014
124 Chương 124 Phong Lưu Tam Quốc - Tưởng Khâm. 28/03/2014
125 Chương 125 Phong Lưu Tam Quốc - Chu Thái. 28/03/2014
126 Chương 126 Phong Lưu Tam Quốc - Chuẩn bị xuất chiến. 28/03/2014
127 Chương 127 Phong Lưu Tam Quốc - Tưởng Khâm không vui 28/03/2014
128 Chương 128 Phong Lưu Tam Quốc - Tấn Công Mạt Lăng. 28/03/2014
129 Chương 129 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến thủy quân. 28/03/2014
130 Chương 130 Phong Lưu Tam Quốc - Cải cách chiến thuyền. 28/03/2014
131 Chương 131 Phong Lưu Tam Quốc - Chén canh gà. 28/03/2014
132 Chương 132 Phong Lưu Tam Quốc - Dạo phố. 28/03/2014
133 Chương 133 Phong Lưu Tam Quốc - Lão ăn mày. 28/03/2014
134 Chương 134 Phong Lưu Tam Quốc - Tả Từ. 28/03/2014
135 Chương 135 Phong Lưu Tam Quốc - Ba quyển sách. 28/03/2014
136 Chương 136 Phong Lưu Tam Quốc - Kính viễn vọng. 28/03/2014
137 Chương 137 Phong Lưu Tam Quốc - Tấn công Ngưu Chử. 28/03/2014
138 Chương 138 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến thắng Ngưu Chử. 28/03/2014
139 Chương 139 Phong Lưu Tam Quốc - Từ Tuyên 28/03/2014
140 Chương 140 Phong Lưu Tam Quốc - Vu Mi. 28/03/2014
141 Chương 141 Phong Lưu Tam Quốc - Đất Ngô khó khăn. 28/03/2014
142 Chương 142 Phong Lưu Tam Quốc - Nhớ nhà. 28/03/2014
143 Chương 143 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến thắng Mạt Lăng. 28/03/2014
144 Chương 144 Phong Lưu Tam Quốc - Cổ Hủ. 28/03/2014
145 Chương 145 Phong Lưu Tam Quốc - Cổ Hủ đau khổ. 28/03/2014
146 Chương 146 Phong Lưu Tam Quốc - Tranh cãi. 28/03/2014
147 Chương 147 Phong Lưu Tam Quốc - Dương Hồng. 28/03/2014
148 Chương 148 Phong Lưu Tam Quốc - Thương nhân đàm luận 28/03/2014
149 Chương 149 Phong Lưu Tam Quốc - Tiểu thư Trương Ninh. 28/03/2014
150 Chương 150 Phong Lưu Tam Quốc - Ngũ long hạp cốc. 28/03/2014
151 Chương 151 Phong Lưu Tam Quốc - Khô lâu binh. 28/03/2014
152 Chương 152 Phong Lưu Tam Quốc - Đánh bại quỷ binh. 28/03/2014
153 Chương 153 Phong Lưu Tam Quốc - Mặt nạ khô lâu. 28/03/2014
154 Chương 154 Phong Lưu Tam Quốc - Truy tìm hang ổ. 28/03/2014
155 Chương 155 Phong Lưu Tam Quốc - Sơn đạo hung hiểm. 28/03/2014
156 Chương 156 Phong Lưu Tam Quốc - Lãnh diễm mỹ nhân. 28/03/2014
157 Chương 157 Phong Lưu Tam Quốc - Hai bên dò xét. 28/03/2014
158 Chương 158 Phong Lưu Tam Quốc - Đàm phán. 28/03/2014
159 Chương 159 Phong Lưu Tam Quốc - Đàm phán thành công. 28/03/2014
160 Chương 160 Phong Lưu Tam Quốc - Tiết lộ thân phận. 28/03/2014
161 Chương 161 Phong Lưu Tam Quốc - Rời khỏi sơn trại. 28/03/2014
162 Chương 162 Phong Lưu Tam Quốc - Nam tử kỳ quái. 28/03/2014
163 Chương 163 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Tự 28/03/2014
164 Chương 164 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Trung. 28/03/2014
165 Chương 165 Phong Lưu Tam Quốc - Thần y tới. 28/03/2014
166 Chương 166 Phong Lưu Tam Quốc - Mang theo Hoàng Tự. 28/03/2014
167 Chương 167 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Tể gây biến. 28/03/2014
168 Chương 168 Phong Lưu Tam Quốc - Mã Đằng. 28/03/2014
169 Chương 169 Phong Lưu Tam Quốc - Đoán ra thân phận. 28/03/2014
170 Chương 170 Phong Lưu Tam Quốc - Yêu cầu Kết minh 28/03/2014
171 Chương 171 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Đức 28/03/2014
172 Chương 172 Phong Lưu Tam Quốc - Hổ báo kỵ. 28/03/2014
173 Chương 173 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng đế lạnh lẽo. 28/03/2014
174 Chương 174 Phong Lưu Tam Quốc - Thích khách. 28/03/2014
175 Chương 175 Phong Lưu Tam Quốc - Chu Tuấn 28/03/2014
176 Chương 176 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Tùng 28/03/2014
177 Chương 177 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng đế tới 28/03/2014
178 Chương 178 Phong Lưu Tam Quốc - Họa vô đơn chí 28/03/2014
179 Chương 179 Phong Lưu Tam Quốc - Chúng quan nghị sự 28/03/2014
180 Chương 180 Phong Lưu Tam Quốc - Sứ giả Viên Thiệu. 28/03/2014
181 Chương 181 Phong Lưu Tam Quốc - Tranh giành định đô. 28/03/2014
182 Chương 182 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Lãng xuất hiện. 28/03/2014
183 Chương 183 Phong Lưu Tam Quốc - Định đô nơi nào? 28/03/2014
184 Chương 184 Phong Lưu Tam Quốc - Mã Đằng thể hiện. 28/03/2014
185 Chương 185 Phong Lưu Tam Quốc - Từ Hoảng. 28/03/2014
186 Chương 186 Phong Lưu Tam Quốc - Kinh Việt. 28/03/2014
187 Chương 187 Phong Lưu Tam Quốc - Đại Lý Trang 28/03/2014
188 Chương 188 Phong Lưu Tam Quốc - Biến trong đêm khuya 28/03/2014
189 Chương 189 Phong Lưu Tam Quốc - Hứa Chử xuất hiện. 28/03/2014
190 Chương 190 Phong Lưu Tam Quốc - Ác chiến. 28/03/2014
191 Chương 191 Phong Lưu Tam Quốc - Hứa Dịch 28/03/2014
192 Chương 192 Phong Lưu Tam Quốc - Hứa Đằng 28/03/2014
193 Chương 193 Phong Lưu Tam Quốc - Bích lục cung. 28/03/2014
194 Chương 194 Phong Lưu Tam Quốc - Nhị Tào vây công (1-2) 28/03/2014
195 Chương 195 Phong Lưu Tam Quốc - Trung niên áo xám. 28/03/2014
196 Chương 196 Phong Lưu Tam Quốc - Không chịu chạy trốn. 28/03/2014
197 Chương 197 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ gia thôn. 28/03/2014
198 Chương 198 Phong Lưu Tam Quốc - Đạo phỉ 28/03/2014
199 Chương 199 Phong Lưu Tam Quốc - Từ Hoảng nơi nào? 28/03/2014
200 Chương 200 Phong Lưu Tam Quốc - Tống Cao 28/03/2014
201 Chương 201 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Lãng vs Từ Hoảng 28/03/2014
202 Chương 202 Phong Lưu Tam Quốc - Sát khí. 28/03/2014
203 Chương 203 Phong Lưu Tam Quốc - Thu phục Từ Hoảng. 28/03/2014
204 Chương 204 Phong Lưu Tam Quốc - Thôn xóm hoang vu. 28/03/2014
205 Chương 205 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp lại Lưu Bị 28/03/2014
206 Chương 206 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Phi Quan Vũ 28/03/2014
207 Chương 207 Phong Lưu Tam Quốc - Hiến kế. 28/03/2014
208 Chương 208 Phong Lưu Tam Quốc - Xuôi về Giang Đông. 28/03/2014
209 Chương 209 Phong Lưu Tam Quốc - Tào binh tới 28/03/2014
210 Chương 210 Phong Lưu Tam Quốc - Diệu kế. 28/03/2014
211 Chương 211 Phong Lưu Tam Quốc - Cầu cứu. 28/03/2014
212 Chương 212 Phong Lưu Tam Quốc - Truy binh đuổi theo. 28/03/2014
213 Chương 213 Phong Lưu Tam Quốc - Tuân Úc. 28/03/2014
214 Chương 214 Phong Lưu Tam Quốc - Quách tiểu thư 28/03/2014
215 Chương 215 Phong Lưu Tam Quốc - Sắp đặt. 28/03/2014
216 Chương 216 Phong Lưu Tam Quốc - Cực khổ. 28/03/2014
217 Chương 217 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Huyên. 28/03/2014
218 Chương 218 Phong Lưu Tam Quốc - Chân Mật. 28/03/2014
219 Chương 219 Phong Lưu Tam Quốc - Nhị nữ ôn nhu 28/03/2014
220 Chương 220 Phong Lưu Tam Quốc - Thích khách. 28/03/2014
221 Chương 221 Phong Lưu Tam Quốc - Mệnh quý nhân. 28/03/2014
222 Chương 222 Phong Lưu Tam Quốc - Mệnh quý nhân(hạ) 28/03/2014
223 Chương 223 Phong Lưu Tam Quốc - Viên Hi(thượng) 28/03/2014
224 Chương 224 Phong Lưu Tam Quốc - Viên Hi(hạ) 28/03/2014
225 Chương 225 Phong Lưu Tam Quốc - Phá Phong thương(thượng) 28/03/2014
226 Chương 226 Phong Lưu Tam Quốc - Phá Phong thương(hạ) 28/03/2014
227 Chương 227 Phong Lưu Tam Quốc - Ta thắng(thượng) 28/03/2014
228 Chương 228 Phong Lưu Tam Quốc - Ta thắng(hạ) 28/03/2014
229 Chương 229 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Bố thì sao?(thượng) 28/03/2014
230 Chương 230 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Bố thì sao?(hạ) 28/03/2014
231 Chương 231 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Càn(thượng) 28/03/2014
232 Chương 232 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Càn(hạ) 28/03/2014
233 Chương 233 Phong Lưu Tam Quốc - Mạt Lăng đại hỉ(thượng) 28/03/2014
234 Chương 234 Phong Lưu Tam Quốc - Mạt Lăng đại hỉ(hạ) 28/03/2014
235 Chương 235 Phong Lưu Tam Quốc - Tàng Bá(thượng) 28/03/2014
236 Chương 236 Phong Lưu Tam Quốc - Tàng Bá(hạ) 28/03/2014
237 Chương 237 Phong Lưu Tam Quốc - Hội Kê Sơn(thượng) 28/03/2014
238 Chương 238 Phong Lưu Tam Quốc - Hội Kê Sơn(hạ) 28/03/2014
239 Chương 239 Phong Lưu Tam Quốc - Cầm cự Lưu Biểu(thượng) 28/03/2014
240 Chương 240 Phong Lưu Tam Quốc - Cầm cự Lưu Biểu(hạ) 28/03/2014
241 Chương 241 Phong Lưu Tam Quốc - Chân Mật cuốn hút(thượng) 28/03/2014
242 Chương 242 Phong Lưu Tam Quốc - Chân Mật cuốn hút(hạ) 28/03/2014
243 Chương 243 Phong Lưu Tam Quốc - Tập châu Giang Nam(thượng) 28/03/2014
244 Chương 244 Phong Lưu Tam Quốc - Tập châu Giang Nam(hạ) 28/03/2014
245 Chương 245 Phong Lưu Tam Quốc - Đinh Phụng(thượng) 28/03/2014
246 Chương 246 Phong Lưu Tam Quốc - Đinh Phụng(hạ) 28/03/2014
247 Chương 247 Phong Lưu Tam Quốc - Phan Chương(thượng) 28/03/2014
248 Chương 248 Phong Lưu Tam Quốc - Phan Chương(hạ) 28/03/2014
249 Chương 249 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Sơn Việt(thượng) 28/03/2014
250 Chương 250 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Sơn Việt(hạ) 28/03/2014
251 Chương 251 Phong Lưu Tam Quốc - Mao Anh 28/03/2014
252 Chương 252 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống 28/03/2014
253 Chương 253 Phong Lưu Tam Quốc - Tới Thọ Xuân 28/03/2014
254 Chương 254 Phong Lưu Tam Quốc - Tới Thọ Xuân(hạ) 28/03/2014
255 Chương 255 Phong Lưu Tam Quốc - Âm thầm giúp đỡ(thượng) 28/03/2014
256 Chương 256 Phong Lưu Tam Quốc - Âm thầm giúp đỡ(hạ) 28/03/2014
257 Chương 257 Phong Lưu Tam Quốc - Bỏ xe giữ tướng(thượng) 28/03/2014
258 Chương 258 Phong Lưu Tam Quốc - Bỏ xe giữ tướng(hạ) 28/03/2014
259 Chương 259 Phong Lưu Tam Quốc - Bồ Nhu(thượng) 28/03/2014
260 Chương 260 Phong Lưu Tam Quốc - Bồ Nhu(hạ) 28/03/2014
261 Chương 261 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Nguyệt Anh(thượng) 28/03/2014
262 Chương 262 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Nguyệt Anh(hạ) 28/03/2014
263 Chương 263 Phong Lưu Tam Quốc - Tấn công Tế Dương. 28/03/2014
264 Chương 264 Phong Lưu Tam Quốc - Tế Dương rực lửa(thượng) 28/03/2014
265 Chương 265 Phong Lưu Tam Quốc - Tế Dương rực lửa(hạ) 28/03/2014
266 Chương 266 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Dực(thượng) 28/03/2014
267 Chương 267 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Dực(hạ) 28/03/2014
268 Chương 268 Phong Lưu Tam Quốc - Thua trận(thượng) 28/03/2014
269 Chương 269 Phong Lưu Tam Quốc - Thua trận(hạ) 28/03/2014
270 Chương 270 Phong Lưu Tam Quốc - Bị tập kích(thượng) 28/03/2014
271 Chương 271 Phong Lưu Tam Quốc - Bị tập kích(hạ) 28/03/2014
272 Chương 272 Phong Lưu Tam Quốc - Luyện Vinh tử nạn. 28/03/2014
273 Chương 273 Phong Lưu Tam Quốc - Luyện Vinh tử nạn. (2) 28/03/2014
274 Chương 274 Phong Lưu Tam Quốc - Yến Minh hi sinh(thượng) 28/03/2014
275 Chương 275 Phong Lưu Tam Quốc - Yến Minh hi sinh(hạ) 28/03/2014
276 Chương 276 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Ninh tới (thượng) 28/03/2014
277 Chương 277 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Ninh tới (hạ) 28/03/2014
278 Chương 278 Phong Lưu Tam Quốc - Linh Đang binh. (thượng) 28/03/2014
279 Chương 279 Phong Lưu Tam Quốc - Linh Đang binh. (hạ) 28/03/2014
280 Chương 280 Phong Lưu Tam Quốc - Tế Dương(thượng) 28/03/2014
281 Chương 281 Phong Lưu Tam Quốc - Tế Dương(hạ) 28/03/2014
282 Chương 282 Phong Lưu Tam Quốc - Bách Tịch đao(thượng) 28/03/2014
283 Chương 283 Phong Lưu Tam Quốc - Bách Tịch đao(hạ) 28/03/2014
284 Chương 284 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp lại Lữ Bố 28/03/2014
285 Chương 285 Phong Lưu Tam Quốc - Mai phục (thượng) 28/03/2014
286 Chương 286 Phong Lưu Tam Quốc - Mai phục (hạ) 28/03/2014
287 Chương 287 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách mắc lừa (thượng) 28/03/2014
288 Chương 288 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách mắc lừa (hạ) 28/03/2014
289 Chương 289 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Cái (thượng) 28/03/2014
290 Chương 290 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Cái (hạ) 28/03/2014
291 Chương 291 Phong Lưu Tam Quốc - Chiêm lấy Nhữ Nam (thượng) 28/03/2014
292 Chương 292 Phong Lưu Tam Quốc - Chiêm lấy Nhữ Nam (hạ) 28/03/2014
293 Chương 293 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Sử Từ tiếp ứng ( thượng) 28/03/2014
294 Chương 294 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Sử Từ tiếp ứng (hạ) 28/03/2014
295 Chương 295 Phong Lưu Tam Quốc - Bí hiểm khó lường 28/03/2014
296 Chương 296 Phong Lưu Tam Quốc - Bí hiểm khó lường (hạ) 28/03/2014
297 Chương 297 Phong Lưu Tam Quốc - Đấu với Cam Ninh (thượng) 28/03/2014
298 Chương 298 Phong Lưu Tam Quốc - Đấu với Cam Ninh (hạ) 28/03/2014
299 Chương 299 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách giả (thượng) 28/03/2014
300 Chương 300 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách giả (hạ) 28/03/2014
301 Chương 301 Phong Lưu Tam Quốc - Lăng Thống cầu kiến (thượng) 28/03/2014
302 Chương 302 Phong Lưu Tam Quốc - Lăng Thống cầu kiến (hạ) 28/03/2014
303 Chương 303 Phong Lưu Tam Quốc - Kiều Huyền(thượng) 28/03/2014
304 Chương 304 Phong Lưu Tam Quốc - Kiều Huyền (hạ) 28/03/2014
305 Chương 305 Phong Lưu Tam Quốc - Bắt được Chu Du (Thượng) 28/03/2014
306 Chương 306 Phong Lưu Tam Quốc - Bắt được Chu Du (hạ) 28/03/2014
307 Chương 307 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp lại Lữ Bố 28/03/2014
308 Chương 308 Phong Lưu Tam Quốc - Gặp lại Lữ Bố (hạ) 28/03/2014
309 Chương 309 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Diệp (thượng) 28/03/2014
310 Chương 310 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Diệp (hạ) 28/03/2014
311 Chương 311 Phong Lưu Tam Quốc - Trận chiến Quan Độ (Thượng) 28/03/2014
312 Chương 312 Phong Lưu Tam Quốc - Trận chiến Quan Độ (Hạ) 28/03/2014
313 Chương 313 Phong Lưu Tam Quốc - Văn Sính (Thượng) 28/03/2014
314 Chương 314 Phong Lưu Tam Quốc - Văn Sính (Hạ) 28/03/2014
315 Chương 315 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Bị dẫn quân (thượng) 28/03/2014
316 Chương 316 Phong Lưu Tam Quốc - Lưu Bị dẫn quân (hạ) 28/03/2014
317 Chương 317 Phong Lưu Tam Quốc - Toàn Tông(thượng) 28/03/2014
318 Chương 318 Phong Lưu Tam Quốc - Toàn Tông (hạ) 28/03/2014
319 Chương 319 Phong Lưu Tam Quốc - Bức lui Lưu Bị (thượng) 28/03/2014
320 Chương 320 Phong Lưu Tam Quốc - Bức lui Lưu Bị (hạ) 28/03/2014
321 Chương 321 Phong Lưu Tam Quốc - Chu Du thay đổi (thượng) 28/03/2014
322 Chương 322 Phong Lưu Tam Quốc - Chu Du thay đổi (hạ) 28/03/2014
323 Chương 323 Phong Lưu Tam Quốc - Trường Sa thái thú (thượng) 28/03/2014
324 Chương 324 Phong Lưu Tam Quốc - Trường Sa thái thú (hạ) 28/03/2014
325 Chương 325 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Lãng mời gặp (thượng) 28/03/2014
326 Chương 326 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Lãng mời gặp (hạ) 28/03/2014
327 Chương 327 Phong Lưu Tam Quốc - La Na(thượng) 28/03/2014
328 Chương 328 Phong Lưu Tam Quốc - La Na (hạ) 28/03/2014
329 Chương 329 Phong Lưu Tam Quốc - Bình Đô huyện (thượng) 28/03/2014
330 Chương 330 Phong Lưu Tam Quốc - Bình Đô huyện (hạ) 28/03/2014
331 Chương 331 Phong Lưu Tam Quốc - Ngụy Duyên (thượng) 28/03/2014
332 Chương 332 Phong Lưu Tam Quốc - Ngụy Duyên (hạ) 28/03/2014
333 Chương 333 Phong Lưu Tam Quốc - Toàn Nhu (thượng) 28/03/2014
334 Chương 334 Phong Lưu Tam Quốc - Toàn Nhu (hạ) 28/03/2014
335 Chương 335 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến đấu ở Qua sông (thượng) 28/03/2014
336 Chương 336 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến đấu ở Qua sông (hạ) 28/03/2014
337 Chương 337 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm Tùy châu(thượng) 28/03/2014
338 Chương 338 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm Tùy châu (hạ) 28/03/2014
339 Chương 339 Phong Lưu Tam Quốc - Văn Sính sai lầm (thượng) 28/03/2014
340 Chương 340 Phong Lưu Tam Quốc - Văn Sính sai lầm(hạ) 28/03/2014
341 Chương 341 Phong Lưu Tam Quốc - Nội gián (thượng) 28/03/2014
342 Chương 342 Phong Lưu Tam Quốc - Nội gián (hạ) 28/03/2014
343 Chương 343 Phong Lưu Tam Quốc - Chém Chu Dị (thượng) 28/03/2014
344 Chương 344 Phong Lưu Tam Quốc - Chém Chu Dị (hạ) 28/03/2014
345 Chương 345 Phong Lưu Tam Quốc - Bị bắt cóc (thượng) 28/03/2014
346 Chương 346 Phong Lưu Tam Quốc - Bị bắt cóc (hạ) 28/03/2014
347 Chương 347 Phong Lưu Tam Quốc - Giải quyết tâm nguyện (thượng) 28/03/2014
348 Chương 348 Phong Lưu Tam Quốc - Giải quyết tâm nguyện(hạ) 28/03/2014
349 Chương 349 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo đại thắng (thượng) 28/03/2014
350 Chương 350 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo đại thắng (hạ) 28/03/2014
351 Chương 351 Phong Lưu Tam Quốc - Gia Cát Lượng (thượng) 28/03/2014
352 Chương 352 Phong Lưu Tam Quốc - Gia Cát Lượng (hạ) 28/03/2014
353 Chương 353 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Nguyệt Anh lại tới(thượng) 28/03/2014
354 Chương 354 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Nguyệt Anh lại tới (hạ) 28/03/2014
355 Chương 355 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống 28/03/2014
356 Chương 356 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống khuyên bảo (thượng) 28/03/2014
357 Chương 357 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống khuyên bảo (hạ) 28/03/2014
358 Chương 358 Phong Lưu Tam Quốc - Hồ Phàn Dương (thượng) 28/03/2014
359 Chương 359 Phong Lưu Tam Quốc - Hồ Phàn Dương (hạ) 28/03/2014
360 Chương 360 Phong Lưu Tam Quốc - Mông Xung chiến hạm (thượng) 28/03/2014
361 Chương 361 Phong Lưu Tam Quốc - Mông Xung chiến hạm (hạ) 28/03/2014
362 Chương 362 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Xạ (thượng) 28/03/2014
363 Chương 363 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Xạ (hạ) 28/03/2014
364 Chương 364 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến trên sông (thượng) 28/03/2014
365 Chương 365 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến trên sông (hạ) 28/03/2014
366 Chương 366 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Gia diệu kế (thượng) 28/03/2014
367 Chương 367 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Gia diệu kế (hạ) 28/03/2014
368 Chương 368 Phong Lưu Tam Quốc - Đối đầu Dương Linh (thượng) 28/03/2014
369 Chương 369 Phong Lưu Tam Quốc - Đối đầu Dương Linh (hạ) 28/03/2014
370 Chương 370 Phong Lưu Tam Quốc - Vương Uy tiếp viện (thượng) 28/03/2014
371 Chương 371 Phong Lưu Tam Quốc - Vương Uy tiếp viện (hạ) 28/03/2014
372 Chương 372 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách xuất chiến (thượng) 28/03/2014
373 Chương 373 Phong Lưu Tam Quốc - Tôn Sách xuất chiến (hạ) 28/03/2014
374 Chương 374 Phong Lưu Tam Quốc - Trường Sa (thượng) 28/03/2014
375 Chương 375 Phong Lưu Tam Quốc - Trường Sa (hạ) 28/03/2014
376 Chương 376 Phong Lưu Tam Quốc - Hàn Huyền (thượng) 28/03/2014
377 Chương 377 Phong Lưu Tam Quốc - Hàn Huyền (hạ) 28/03/2014
378 Chương 378 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Mông (thượng) 28/03/2014
379 Chương 379 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Mông (hạ) 28/03/2014
380 Chương 380 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Trung gặp nguy (thượng) 28/03/2014
381 Chương 381 Phong Lưu Tam Quốc - Hoàng Trung gặp nguy (hạ) 28/03/2014
382 Chương 382 Phong Lưu Tam Quốc - La huyện (thượng) 28/03/2014
383 Chương 383 Phong Lưu Tam Quốc - La huyện (hạ) 28/03/2014
384 Chương 384 Phong Lưu Tam Quốc - Hoa Dung thạch (thượng) 28/03/2014
385 Chương 385 Phong Lưu Tam Quốc - Hoa Dung thạch (hạ) 28/03/2014
386 Chương 386 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Trung (thượng) 28/03/2014
387 Chương 387 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Trung (hạ) 28/03/2014
388 Chương 388 Phong Lưu Tam Quốc - Kim Toàn (thượng) 28/03/2014
389 Chương 389 Phong Lưu Tam Quốc - Kim Toàn (hạ) 28/03/2014
390 Chương 390 Phong Lưu Tam Quốc - Thiên Nhạc trại (thượng) 28/03/2014
391 Chương 391 Phong Lưu Tam Quốc - Thiên Nhạc trại (hạ) 28/03/2014
392 Chương 392 Phong Lưu Tam Quốc - Dốc hết lực lượng (thượng) 28/03/2014
393 Chương 393 Phong Lưu Tam Quốc - Dốc hết lực lượng (hạ) 28/03/2014
394 Chương 394 Phong Lưu Tam Quốc - Kỳ binh (thượng) 28/03/2014
395 Chương 395 Phong Lưu Tam Quốc - Kỳ binh (hạ) 28/03/2014
396 Chương 396 Phong Lưu Tam Quốc - Lỗ Túc hiến kế (thượng) 28/03/2014
397 Chương 397 Phong Lưu Tam Quốc - Lỗ Túc hiến kế (hạ) 28/03/2014
398 Chương 398 Phong Lưu Tam Quốc - Phán đoán (thượng) 28/03/2014
399 Chương 399 Phong Lưu Tam Quốc - Phán đoán (hạ) 28/03/2014
400 Chương 400 Phong Lưu Tam Quốc - Sĩ khí sôi trào (thượng) 28/03/2014
401 Chương 401 Phong Lưu Tam Quốc - Sĩ khí sôi trào (hạ) 28/03/2014
402 Chương 402 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Mạo kinh sợ (thượng) 28/03/2014
403 Chương 403 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Mạo kinh sợ (hạ) 28/03/2014
404 Chương 404 Phong Lưu Tam Quốc - Gia Cát Lượng (thượng) 28/03/2014
405 Chương 405 Phong Lưu Tam Quốc - Gia Cát Lượng (hạ) 28/03/2014
406 Chương 406 Phong Lưu Tam Quốc - Phản công (thượng) 28/03/2014
407 Chương 407 Phong Lưu Tam Quốc - Phản công (hạ) 28/03/2014
408 Chương 408 Phong Lưu Tam Quốc - Trần Võ 28/03/2014
409 Chương 409 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Công 28/03/2014
410 Chương 410 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Ô Lâm (thượng) 28/03/2014
411 Chương 411 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Ô Lâm (hạ) 28/03/2014
412 Chương 412 Phong Lưu Tam Quốc - Tưởng Khâm uy dũng (thượng) 28/03/2014
413 Chương 413 Phong Lưu Tam Quốc - Tưởng Khâm uy dũng (hạ) 28/03/2014
414 Chương 414 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến thắng (thượng) 28/03/2014
415 Chương 415 Phong Lưu Tam Quốc - Chiến thắng (hạ) 28/03/2014
416 Chương 416 Phong Lưu Tam Quốc - Tiến tới Gang Lăng (Thượng) 28/03/2014
417 Chương 417 Phong Lưu Tam Quốc - Tiến tới Gang Lăng (Hạ) 28/03/2014
418 Chương 418 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Mạo tử thủ (thượng) 28/03/2014
419 Chương 419 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Mạo tử thủ (Hạ) 28/03/2014
420 Chương 420 Phong Lưu Tam Quốc - Tương kế tựu kế (Thượng) 28/03/2014
421 Chương 421 Phong Lưu Tam Quốc - Tương kế tựu kế (Hạ) 28/03/2014
422 Chương 422 Phong Lưu Tam Quốc - Phục kích (thượng) 28/03/2014
423 Chương 423 Phong Lưu Tam Quốc - Phục kích (hạ) 28/03/2014
424 Chương 424 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống tới thăm (thượng) 28/03/2014
425 Chương 425 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống tới thăm (hạ) 28/03/2014
426 Chương 426 Phong Lưu Tam Quốc - Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (thượng) 28/03/2014
427 Chương 427 Phong Lưu Tam Quốc - Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (hạ) 28/03/2014
428 Chương 428 Phong Lưu Tam Quốc - Uy hiếp (Thượng) 28/03/2014
429 Chương 429 Phong Lưu Tam Quốc - Uy hiếp (hạ) 28/03/2014
430 Chương 430 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm lấy Kinh Châu (thượng) 28/03/2014
431 Chương 431 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm lấy Kinh Châu (hạ) 28/03/2014
432 Chương 432 Phong Lưu Tam Quốc - Không hối hận (thượng ) 28/03/2014
433 Chương 433 Phong Lưu Tam Quốc - Không hối hận (hạ) 28/03/2014
434 Chương 434 Phong Lưu Tam Quốc - Mỏ vàng (thượng) 28/03/2014
435 Chương 435 Phong Lưu Tam Quốc - Mỏ vàng (hạ) 28/03/2014
436 Chương 436 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Bố khả nghi (thượng) 28/03/2014
437 Chương 437 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Bố khả nghi (hạ) 28/03/2014
438 Chương 438 Phong Lưu Tam Quốc - Thánh chỉ (thượng) 28/03/2014
439 Chương 439 Phong Lưu Tam Quốc - Thánh chỉ (hạ) 28/03/2014
440 Chương 440 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Diễm (thượng) 28/03/2014
441 Chương 441 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Diễm (hạ) 28/03/2014
442 Chương 442 Phong Lưu Tam Quốc - Tâm sự Quách Hoàn (thượng) 28/03/2014
443 Chương 443 Phong Lưu Tam Quốc - Tâm sự Quách Hoàn (hạ) 28/03/2014
444 Chương 444 Phong Lưu Tam Quốc - Gia quyến êm ấm (thượng) 28/03/2014
445 Chương 445 Phong Lưu Tam Quốc - Gia quyến êm ấm (hạ) 28/03/2014
446 Chương 446 Phong Lưu Tam Quốc - Yến hội (thượng) 28/03/2014
447 Chương 447 Phong Lưu Tam Quốc - Yến hội (hạ) 28/03/2014
448 Chương 448 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ độc (thượng) 28/03/2014
449 Chương 449 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ độc (hạ) 28/03/2014
450 Chương 450 Phong Lưu Tam Quốc - Tái đấu Lữ Bố (thượng) 28/03/2014
451 Chương 451 Phong Lưu Tam Quốc - Tái đấu Lữ Bố (hạ) 28/03/2014
452 Chương 452 Phong Lưu Tam Quốc - Ai thua? (thượng) 28/03/2014
453 Chương 453 Phong Lưu Tam Quốc - Ai thua? (hạ) 28/03/2014
454 Chương 454 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Hoàn thương tâm (thượng) 28/03/2014
455 Chương 455 Phong Lưu Tam Quốc - Quách Hoàn thương tâm (hạ) 28/03/2014
456 Chương 456 Phong Lưu Tam Quốc - Nam chinh bắc chiến (thượng) 28/03/2014
457 Chương 457 Phong Lưu Tam Quốc - Nam chinh bắc chiến (thượng) 28/03/2014
458 Chương 458 Phong Lưu Tam Quốc - Quân Tào nam chinh (thượng) 28/03/2014
459 Chương 459 Phong Lưu Tam Quốc - Quân Tào nam chinh (hạ) 28/03/2014
460 Chương 460 Phong Lưu Tam Quốc - Kế của Tuân Du (thượng) 28/03/2014
461 Chương 461 Phong Lưu Tam Quốc - Kế của Tuân Du (hạ) 28/03/2014
462 Chương 462 Phong Lưu Tam Quốc - Quyết đấu với Hạ Hầu Đôn 28/03/2014
463 Chương 463 Phong Lưu Tam Quốc - Lý Phong ngoan cường (thượng) 28/03/2014
464 Chương 464 Phong Lưu Tam Quốc - Lý Phong ngoan cường (thượng) 28/03/2014
465 Chương 465 Phong Lưu Tam Quốc - Tiến tới Thận huyện (thượng) 28/03/2014
466 Chương 466 Phong Lưu Tam Quốc - Tiến tới Thận huyện (hạ) 28/03/2014
467 Chương 467 Phong Lưu Tam Quốc - Lục Tốn (thượng) 28/03/2014
468 Chương 468 Phong Lưu Tam Quốc - Lục Tốn (hạ) 28/03/2014
469 Chương 469 Phong Lưu Tam Quốc - Tấn công Minh A (thượng) 28/03/2014
470 Chương 470 Phong Lưu Tam Quốc - Tấn công Minh A (hạ) 28/03/2014
471 Chương 471 Phong Lưu Tam Quốc - Vòng vây trùng trùng (thượng) 28/03/2014
472 Chương 472 Phong Lưu Tam Quốc - Vòng vây trùng trùng (hạ) 28/03/2014
473 Chương 473 Phong Lưu Tam Quốc - Tào quân lui binh (thượng) 28/03/2014
474 Chương 474 Phong Lưu Tam Quốc - Tào quân lui binh (hạ) 28/03/2014
475 Chương 475 Phong Lưu Tam Quốc - Kế lui binh (thượng) 28/03/2014
476 Chương 476 Phong Lưu Tam Quốc - Kế lui binh (hạ) 28/03/2014
477 Chương 477 Phong Lưu Tam Quốc - Tuyệt kế (thượng) 28/03/2014
478 Chương 478 Phong Lưu Tam Quốc - Tuyệt kế (hạ) 28/03/2014
479 Chương 479 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ Thái nguy nan (thượng) 28/03/2014
480 Chương 480 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ Thái nguy nan (hạ) 28/03/2014
481 Chương 481 Phong Lưu Tam Quốc - Phá đê phóng nước (thượng) 28/03/2014
482 Chương 482 Phong Lưu Tam Quốc - Phá đê phóng nước (hạ) 28/03/2014
483 Chương 483 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo chật vật (thượng) 28/03/2014
484 Chương 484 Phong Lưu Tam Quốc - Tào Tháo chật vật (hạ) 28/03/2014
485 Chương 485 Phong Lưu Tam Quốc - Tuần Hoăc tử chiến (thượng) 28/03/2014
486 Chương 486 Phong Lưu Tam Quốc - Tuần Hoăc tử chiến (hạ) 28/03/2014
487 Chương 487 Phong Lưu Tam Quốc - Phá vỡ cục diện 28/03/2014
488 Chương 488 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ Hầu Uyên bại thảm (thượng) 28/03/2014
489 Chương 489 Phong Lưu Tam Quốc - Hạ Hầu Uyên bại thảm (hạ) 28/03/2014
490 Chương 490 Phong Lưu Tam Quốc - Tuần Hoặc 28/03/2014
491 Chương 491 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm lấy nam Hoàng Hà (thượng) 28/03/2014
492 Chương 492 Phong Lưu Tam Quốc - Chiếm lấy nam Hoàng Hà (hạ) 28/03/2014
493 Chương 493 Phong Lưu Tam Quốc - Đột phá vòng vây (thượng) 28/03/2014
494 Chương 494 Phong Lưu Tam Quốc - Đột phá vòng vây (hạ) 28/03/2014
495 Chương 495 Phong Lưu Tam Quốc - Cao Thuận gặp nguy (thượng) 28/03/2014
496 Chương 496 Phong Lưu Tam Quốc - Cao Thuận gặp nguy (hạ) 28/03/2014
497 Chương 497 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống đổ ước. 28/03/2014
498 Chương 498 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống ra tay (Thượng) 28/03/2014
499 Chương 499 Phong Lưu Tam Quốc - Bàng Thống ra tay (hạ) 28/03/2014
500 Chương 500 Phong Lưu Tam Quốc - Kế thắng địch (thượng) 28/03/2014
501 Chương 501 Phong Lưu Tam Quốc - Kế thắng địch (hạ) 28/03/2014
502 Chương 502 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Hợp vs Thái Sử Từ (thượng) 28/03/2014
503 Chương 503 Phong Lưu Tam Quốc - Trương Hợp vs Thái Sử Từ (hạ) 28/03/2014
504 Chương 504 Phong Lưu Tam Quốc - Phá Lịch Hạ (Thượng) 28/03/2014
505 Chương 505 Phong Lưu Tam Quốc - Phá Lịch Hạ (hạ) 28/03/2014
506 Chương 506 Phong Lưu Tam Quốc - Mưu đồ Quan Trung 28/03/2014
507 Chương 507 Phong Lưu Tam Quốc - Trúng kế (Thượng) 28/03/2014
508 Chương 508 Phong Lưu Tam Quốc - Trúng kế (hạ) 28/03/2014
509 Chương 509 Phong Lưu Tam Quốc - Lui quân (thượng) 28/03/2014
510 Chương 510 Phong Lưu Tam Quốc - Lui quân (hạ) 28/03/2014
511 Chương 511 Phong Lưu Tam Quốc - Nhổ răng cọp (thượng) 28/03/2014
512 Chương 512 Phong Lưu Tam Quốc - Nhổ răng cọp (hạ) 28/03/2014
513 Chương 513 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Hoài thành (thượng) 28/03/2014
514 Chương 514 Phong Lưu Tam Quốc - Đại chiến Hoài thành (hạ) 28/03/2014
515 Chương 515 Phong Lưu Tam Quốc - Tử chiến 28/03/2014
516 Chương 516 Phong Lưu Tam Quốc - Hoài huyện đại chiến (thượng) 28/03/2014
517 Chương 517 Phong Lưu Tam Quốc - Hoài huyện đại chiến (hạ) 28/03/2014
518 Chương 518 Phong Lưu Tam Quốc - Thoát khỏi Hoài huyện (thượng) 28/03/2014
519 Chương 519 Phong Lưu Tam Quốc - Thoát khỏi Hoài huyện (hạ) 28/03/2014
520 Chương 520 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Anh (thượng) 28/03/2014
521 Chương 521 Phong Lưu Tam Quốc - Lữ Anh (hạ) 28/03/2014
522 Chương 522 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Sử Từ vs Hạ Hầu Uyên (thượng) 28/03/2014
523 Chương 523 Phong Lưu Tam Quốc - Thái Sử Từ vs Hạ Hầu Uyên (hạ) 28/03/2014
524 Chương 524 Phong Lưu Tam Quốc - Giết Tư Mã Ý 28/03/2014
525 Chương 525 Phong Lưu Tam Quốc - Tam Quốc nhất thống 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phong-luu-tam-quoc-1955.html