Truyện Bộ Bộ Kinh Tâm - Ngôn tình

  • Tên truyện: Bộ Bộ Kinh Tâm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bộ Bộ Kinh Tâm
Bạn đang đọc truyện Bộ Bộ Kinh Tâm của tác giả Đồng Hoa trên trang đọc truyện online. Nhà Thanh, năm Khang Hy thứ 43. Bắc Kinh.Trên lối lên đình ngoạn cảnh hồ, có hai cô bé luống mười ba mười bốn tuổi đứng đối mặt nhau.

Cô bé vận áo dài màu hoàng yến đã vãn cảnh xong, đang định đi xuống, cô bé áo lam nhạt thì sắp sửa đi lên.

Thang lên đình tương đối hẹp, một người đi thoải mái, nhưng hai người cùng đi thì không thể vừa.

Đôi bên đều không muốn nhường đường, cả hai cùng nhấc chân, cất bước, hích nhau mà qua.

Cô bé áo lam nhạt vì đứng dưới thấp nên kém thế, thành ra trượt chân, chỉ kịp "A" một tiếng là lăn tòm xuống gác, ngã thịch ra nền đất, bất động.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 48 30/11/2013
50 Chương 50 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 50 30/11/2013
53 Chương 53 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 53 30/11/2013
56 Chương 56 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 56 30/11/2013
59 Chương 59 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 59 30/11/2013
62 Chương 62 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 62 30/11/2013
65 Chương 65 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 65 30/11/2013
68 Chương 68 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 68 30/11/2013
70 Chương 70 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 70 30/11/2013
71 Chương 71 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 71 30/11/2013
72 Chương 72 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 72 30/11/2013
73 Chương 73 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 73 30/11/2013
74 Chương 74 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 74 30/11/2013
75 Chương 75 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 75 30/11/2013
76 Chương 76 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 76 30/11/2013
77 Chương 77 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 77 30/11/2013
78 Chương 78 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 78 30/11/2013
79 Chương 79 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 79 30/11/2013
80 Chương 80 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 80 30/11/2013
81 Chương 81 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 81 30/11/2013
82 Chương 82 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 82 30/11/2013
83 Chương 83 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 83 30/11/2013
84 Chương 84 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 84 30/11/2013
85 Chương 85 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 85 30/11/2013
86 Chương 86 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 86 30/11/2013
87 Chương 87 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 87 30/11/2013
88 Chương 88 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 88 30/11/2013
89 Chương 89 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 89 30/11/2013
90 Chương 90 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 90 30/11/2013
91 Chương 91 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 91 30/11/2013
92 Chương 92 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 92 30/11/2013
93 Chương 93 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 93 30/11/2013
94 Chương 94 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 94 30/11/2013
95 Chương 95 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 95 30/11/2013
96 Chương 96 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 96 30/11/2013
97 Chương 97 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 97 30/11/2013
98 Chương 98 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 98 30/11/2013
99 Chương 99 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 99 30/11/2013
100 Chương 100 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 100 30/11/2013
101 Chương 101 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 101 30/11/2013
102 Chương 102 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 102 30/11/2013
103 Chương 103 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 103 30/11/2013
104 Chương 104 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 104 30/11/2013
105 Chương 105 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 105 30/11/2013
106 Chương 106 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 106 30/11/2013
107 Chương 107 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 107 30/11/2013
108 Chương 108 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 108 30/11/2013
109 Chương 109 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 109 30/11/2013
110 Chương 110 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 110 30/11/2013
111 Chương 111 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 111 30/11/2013
112 Chương 112 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 112 30/11/2013
113 Chương 113 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 113 30/11/2013
114 Chương 114 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 114 30/11/2013
115 Chương 115 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 115 30/11/2013
116 Chương 116 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 116 30/11/2013
117 Chương 117 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 117 30/11/2013
118 Chương 118 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 118 30/11/2013
119 Chương 119 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 119 30/11/2013
120 Chương 120 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 120 30/11/2013
121 Chương 121 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 121 30/11/2013
122 Chương 122 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 122 30/11/2013
123 Chương 123 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 123 30/11/2013
124 Chương 124 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 124 30/11/2013
125 Chương 125 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 125 30/11/2013
126 Chương 126 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 126 30/11/2013
127 Chương 127 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 127 30/11/2013
128 Chương 128 Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 128 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bo-bo-kinh-tam-314.html