Truyện Thương Thiên Phách Huyết - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thương Thiên Phách Huyết
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thương Thiên Phách Huyết
Bạn đang đọc truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online.

Một giọt ma huyết truyền thừa, tạo nên những thiết huyết cương thi chiến sĩ.

Truyền thuyết về một tiểu binh trở thành đại đế, một bộ truyền kỳ thần bí đầy máu lửa.

Một vị quân sư thần kỳ tính cách ti tiện nhưng tài ba lỗi lạc, một câu chuyện giết chóc vô tình tạo nên thần thoại.

Ở thời đại gió lửa phong vân tung hoành, thời thế tạo anh hùng, là một bộ sử thi truyền kỳ được viết lên bằng máu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thương Thiên Phách Huyết - VÂY THÀNH 09/12/2013
2 Chương 2 Thương Thiên Phách Huyết - CỨU VIỆN 09/12/2013
3 Chương 3 Thương Thiên Phách Huyết - HỒNG SẮC HẢI DƯƠNG 09/12/2013
4 Chương 4 Thương Thiên Phách Huyết - TU DƯỠNG 09/12/2013
5 Chương 5 Thương Thiên Phách Huyết - KỸ VIỆN 09/12/2013
6 Chương 6 Thương Thiên Phách Huyết - LẤY TỬU BỔ HUYẾT 09/12/2013
7 Chương 7 Thương Thiên Phách Huyết - KIM THƯƠNG KHÔNG NGÃ 09/12/2013
8 Chương 8 Thương Thiên Phách Huyết - CỔ ĐẠO NHIÊM 09/12/2013
9 Chương 9 Thương Thiên Phách Huyết - THĂNG QUAN 09/12/2013
10 Chương 10 Thương Thiên Phách Huyết - KIẾN QUÂN 09/12/2013
11 Chương 11 Thương Thiên Phách Huyết - LUYỆN BINH 09/12/2013
12 Chương 12 Thương Thiên Phách Huyết - ĐOẠN CUNG 09/12/2013
13 Chương 13 Thương Thiên Phách Huyết - KHAI THIÊN CUNG 09/12/2013
14 Chương 14 Thương Thiên Phách Huyết - UY CHẤN GIÁO TRƯỜNG 09/12/2013
15 Chương 15 Thương Thiên Phách Huyết - SUẤT PHỦ MẬT NGHỊ 09/12/2013
16 Chương 16 Thương Thiên Phách Huyết - KIỂM DUYỆT 09/12/2013
17 Chương 17 Thương Thiên Phách Huyết - NGUY CƠ 09/12/2013
18 Chương 18 Thương Thiên Phách Huyết - THỈNH CHIẾN 09/12/2013
19 Chương 19 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG THÀNH (Thượng) 09/12/2013
20 Chương 20 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG THÀNH (HẠ) 09/12/2013
21 Chương 21 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG THÀNH (Tam) 09/12/2013
22 Chương 22 Thương Thiên Phách Huyết - VÀO THÀNH 09/12/2013
23 Chương 23 Thương Thiên Phách Huyết - HÀNH THƯỞNG 09/12/2013
24 Chương 24 Thương Thiên Phách Huyết - HÀNH THÍCH 09/12/2013
25 Chương 25 Thương Thiên Phách Huyết - TÍNH KẾ 09/12/2013
26 Chương 26 Thương Thiên Phách Huyết - XUNG ĐỘT 09/12/2013
27 Chương 27 Thương Thiên Phách Huyết - Nhiều tiền 09/12/2013
28 Chương 28 Thương Thiên Phách Huyết - TUYỆT ĐẠI GIAI NHÂN 09/12/2013
29 Chương 29 Thương Thiên Phách Huyết - LY BIỆT 09/12/2013
30 Chương 30 Thương Thiên Phách Huyết - NGẠC HÁO 09/12/2013
31 Chương 31 Thương Thiên Phách Huyết - NGUYÊN NHÂN 09/12/2013
32 Chương 32 Thương Thiên Phách Huyết - PHÁ THÀNH 09/12/2013
33 Chương 33 Thương Thiên Phách Huyết - NỘ TRÁCH 09/12/2013
34 Chương 34 Thương Thiên Phách Huyết - VÂY KHỐN 09/12/2013
35 Chương 35 Thương Thiên Phách Huyết - VU OAN 09/12/2013
36 Chương 36 Thương Thiên Phách Huyết - DIỆT MÔN 09/12/2013
37 Chương 37 Thương Thiên Phách Huyết - PHẢN GIA 09/12/2013
38 Chương 38 Thương Thiên Phách Huyết - LUẬN SỰ 09/12/2013
39 Chương 39 Thương Thiên Phách Huyết - NGƯỜI ĐIÊN 09/12/2013
40 Chương 40 Thương Thiên Phách Huyết - QUÂN SƯ 09/12/2013
41 Chương 41 Thương Thiên Phách Huyết - KHUYÊN RĂN 09/12/2013
42 Chương 42 Thương Thiên Phách Huyết - QUYỀN THẦN 09/12/2013
43 Chương 43 Thương Thiên Phách Huyết - TÔNG SƯ 09/12/2013
44 Chương 44 Thương Thiên Phách Huyết - BUỔI TIỆC 09/12/2013
45 Chương 45 Thương Thiên Phách Huyết - SÁT Ý 09/12/2013
46 Chương 46 Thương Thiên Phách Huyết - PHỤC KÍCH 09/12/2013
47 Chương 47 Thương Thiên Phách Huyết - THANH MÔI TỐ 09/12/2013
48 Chương 48 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỀN BÙ TÂM NGUYỆN 09/12/2013
49 Chương 49 Thương Thiên Phách Huyết - THÍ NGHIỆM 09/12/2013
50 Chương 50 Thương Thiên Phách Huyết - THÀNH QUẢ 09/12/2013
51 Chương 51 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỊNH KẾ 09/12/2013
52 Chương 52 Thương Thiên Phách Huyết - THIẾP MỜI 09/12/2013
53 Chương 53 Thương Thiên Phách Huyết - NGHĨA TỬ MINH LINH 09/12/2013
54 Chương 54 Thương Thiên Phách Huyết - THẾ GIA 09/12/2013
55 Chương 55 Thương Thiên Phách Huyết - KHÁNH ĐIỂN 09/12/2013
56 Chương 56 Thương Thiên Phách Huyết - BÁ VƯƠNG SÍNH UY 09/12/2013
57 Chương 57 Thương Thiên Phách Huyết - CHẤN THIÊN CHI HỐNG 09/12/2013
58 Chương 58 Thương Thiên Phách Huyết - THỦ LÔI 09/12/2013
59 Chương 59 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG THÀNH 09/12/2013
60 Chương 60 Thương Thiên Phách Huyết - HƯƠNG DIỄM 09/12/2013
61 Chương 61 Thương Thiên Phách Huyết - THƯ SINH 09/12/2013
62 Chương 62 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI DOANH 09/12/2013
63 Chương 63 Thương Thiên Phách Huyết - CỰ LINH CHƯỞNG 09/12/2013
64 Chương 64 Thương Thiên Phách Huyết - ĐIỆN THÍ( MỘT) 09/12/2013
65 Chương 65 Thương Thiên Phách Huyết - ĐIỆN THÍ( HAI) 09/12/2013
66 Chương 66 Thương Thiên Phách Huyết - ĐIỆN THÍ( BA) 09/12/2013
67 Chương 67 Thương Thiên Phách Huyết - ĐIỆN THÍ( BỐN) 09/12/2013
68 Chương 68 Thương Thiên Phách Huyết - ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG 09/12/2013
69 Chương 69 Thương Thiên Phách Huyết - NỘI NGOẠI CHI PHÂN 09/12/2013
70 Chương 70 Thương Thiên Phách Huyết - THIÊN CHI KIỀU NỮ 09/12/2013
71 Chương 71 Thương Thiên Phách Huyết - HÓA THÂN 09/12/2013
72 Chương 72 Thương Thiên Phách Huyết - TIÊN NHẠC 09/12/2013
73 Chương 73 Thương Thiên Phách Huyết - THI TỪ 09/12/2013
74 Chương 74 Thương Thiên Phách Huyết - HÍ LỘNG 09/12/2013
75 Chương 75 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG CHÚA 09/12/2013
76 Chương 76 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỐI SÁCH 09/12/2013
77 Chương 77 Thương Thiên Phách Huyết - TỐNG HOA 09/12/2013
78 Chương 78 Thương Thiên Phách Huyết - ƯỚC HẸN 09/12/2013
79 Chương 79 Thương Thiên Phách Huyết - SONG KIỀU HỘI 09/12/2013
80 Chương 80 Thương Thiên Phách Huyết - NHẤT CẦU 09/12/2013
81 Chương 81 Thương Thiên Phách Huyết - QUỶ MƯU 09/12/2013
82 Chương 82 Thương Thiên Phách Huyết - ĐẠI DOANH BẮC PHƯƠNG 09/12/2013
83 Chương 83 Thương Thiên Phách Huyết - NHỊ CẦU 09/12/2013
84 Chương 84 Thương Thiên Phách Huyết - NHẬN LẦM 09/12/2013
85 Chương 85 Thương Thiên Phách Huyết - MA TÔNG 09/12/2013
86 Chương 86 Thương Thiên Phách Huyết - HUYỀN THIÊN XÁ NỮ CÔNG 09/12/2013
87 Chương 87 Thương Thiên Phách Huyết - KHUYỂN LƯU 09/12/2013
88 Chương 88 Thương Thiên Phách Huyết - CẦM TIÊU HỢP BÍCH 09/12/2013
89 Chương 89 Thương Thiên Phách Huyết - THẢO NGUYÊN SONG HÙNG 09/12/2013
90 Chương 90 Thương Thiên Phách Huyết - MỜI ĐẤU 09/12/2013
91 Chương 91 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỊNH KẾ 09/12/2013
92 Chương 92 Thương Thiên Phách Huyết - DIỄN KỸ 09/12/2013
93 Chương 93 Thương Thiên Phách Huyết - THÁI CỰC KIẾM PHÁP 09/12/2013
94 Chương 94 Thương Thiên Phách Huyết - QUỶ DỊ 09/12/2013
95 Chương 95 Thương Thiên Phách Huyết - CỰ LINH SÍNH UY 09/12/2013
96 Chương 96 Thương Thiên Phách Huyết - HOÁN TƯỚNG 09/12/2013
97 Chương 97 Thương Thiên Phách Huyết - TÔNG SƯ XUẤT TRÀNG 09/12/2013
98 Chương 98 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG THÀNH DANH TOẠI 09/12/2013
99 Chương 99 Thương Thiên Phách Huyết - NGHÊNH THÚ 09/12/2013
100 Chương 100 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN THƯ 09/12/2013
101 Chương 101 Thương Thiên Phách Huyết - NGHÊNH ĐỊCH 09/12/2013
102 Chương 102 Thương Thiên Phách Huyết - CỨU CÔNG CHÚA 09/12/2013
103 Chương 103 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỘT PHÁ CẢNH GIỚI 09/12/2013
104 Chương 104 Thương Thiên Phách Huyết - HIỀM NGHI 09/12/2013
105 Chương 105 Thương Thiên Phách Huyết - GẶP GỠ 09/12/2013
106 Chương 106 Thương Thiên Phách Huyết - THUẾ BIẾN 09/12/2013
107 Chương 107 Thương Thiên Phách Huyết - BỐI TÔNG VONG ĐIỂN 09/12/2013
108 Chương 108 Thương Thiên Phách Huyết - ÂM MƯU 09/12/2013
109 Chương 109 Thương Thiên Phách Huyết - THAM VỌNG 09/12/2013
110 Chương 110 Thương Thiên Phách Huyết - TINH THẦN LỰC LƯỢNG 09/12/2013
111 Chương 111 Thương Thiên Phách Huyết - VƯỢT QUA ĐỈNH PHONG 09/12/2013
112 Chương 112 Thương Thiên Phách Huyết - NHẤT PHẨM 09/12/2013
113 Chương 113 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI QUỸ 09/12/2013
114 Chương 114 Thương Thiên Phách Huyết - MÃ TẶC 09/12/2013
115 Chương 115 Thương Thiên Phách Huyết - NGƯU ĐAO TIỂU THÍ 09/12/2013
116 Chương 116 Thương Thiên Phách Huyết - SÁT 09/12/2013
117 Chương 117 Thương Thiên Phách Huyết - CẦM 09/12/2013
118 Chương 118 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN BÃI 09/12/2013
119 Chương 119 Thương Thiên Phách Huyết - Mưu 09/12/2013
120 Chương 120 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI 09/12/2013
121 Chương 121 Thương Thiên Phách Huyết - MINH CHỦ 09/12/2013
122 Chương 122 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI NGỘ 09/12/2013
123 Chương 123 Thương Thiên Phách Huyết - BA CHƯỞNG ƯỚC HẸN 09/12/2013
124 Chương 124 Thương Thiên Phách Huyết - QUỐC MẪU 09/12/2013
125 Chương 125 Thương Thiên Phách Huyết - HUYẾT MÃ 09/12/2013
126 Chương 126 Thương Thiên Phách Huyết - THẤT VỌNG 09/12/2013
127 Chương 127 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI KINH 09/12/2013
128 Chương 128 Thương Thiên Phách Huyết - TƯƠNG YÊU 09/12/2013
129 Chương 129 Thương Thiên Phách Huyết - DẠ YẾN 09/12/2013
130 Chương 130 Thương Thiên Phách Huyết - ƯỚC HẸN 09/12/2013
131 Chương 131 Thương Thiên Phách Huyết - SƠN VŨ DỤC LAI PHONG MÃN LÂU(MƯA GIÓ NỔI LÊN ĐẦY TRỜI) 09/12/2013
132 Chương 132 Thương Thiên Phách Huyết - LUẬN SỰ 09/12/2013
133 Chương 133 Thương Thiên Phách Huyết - LINH GIÁC 09/12/2013
134 Chương 134 Thương Thiên Phách Huyết - DỊ TÂM 09/12/2013
136 Chương 136 Thương Thiên Phách Huyết - LÔI ĐÀI(NHẤT) 09/12/2013
137 Chương 137 Thương Thiên Phách Huyết - LÔI ĐÀI(NHỊ) 09/12/2013
138 Chương 138 Thương Thiên Phách Huyết - TỬ GIÁN 09/12/2013
139 Chương 139 Thương Thiên Phách Huyết - PHÙ BÌNH 09/12/2013
140 Chương 140 Thương Thiên Phách Huyết - GIÁ THÚ 09/12/2013
141 Chương 141 Thương Thiên Phách Huyết - TÂN TẤN TÔNG SƯ 09/12/2013
142 Chương 142 Thương Thiên Phách Huyết - GIANG SƠN 09/12/2013
143 Chương 143 Thương Thiên Phách Huyết - LẬP UY 09/12/2013
144 Chương 144 Thương Thiên Phách Huyết - NGỌA LONG 09/12/2013
145 Chương 145 Thương Thiên Phách Huyết - SÁT KHÍ 09/12/2013
146 Chương 146 Thương Thiên Phách Huyết - THỈNH QUÂN 09/12/2013
147 Chương 147 Thương Thiên Phách Huyết - NHẬP ÚNG 09/12/2013
148 Chương 148 Thương Thiên Phách Huyết - GIAO CHIẾN 09/12/2013
149 Chương 149 Thương Thiên Phách Huyết - THẤT BẠI TRONG GANG TẤC 09/12/2013
150 Chương 150 Thương Thiên Phách Huyết - DẪN XÀ XUẤT ĐỘNG(NHẤT) 09/12/2013
151 Chương 151 Thương Thiên Phách Huyết - DẪN XÀ XUẤT ĐỘNG(NHỊ) 09/12/2013
152 Chương 152 Thương Thiên Phách Huyết - UY BỨC 09/12/2013
153 Chương 153 Thương Thiên Phách Huyết - MỸ NỮ ĐẶC SỨ 09/12/2013
154 Chương 154 Thương Thiên Phách Huyết - MẬT HÀM 09/12/2013
155 Chương 155 Thương Thiên Phách Huyết - LIỄM TÀI 09/12/2013
156 Chương 156 Thương Thiên Phách Huyết - LƯƠNG 09/12/2013
157 Chương 157 Thương Thiên Phách Huyết - BIẾN HÓA 09/12/2013
158 Chương 158 Thương Thiên Phách Huyết - PHONG TỒN 09/12/2013
159 Chương 159 Thương Thiên Phách Huyết - SƠN PHỈ 09/12/2013
160 Chương 160 Thương Thiên Phách Huyết - MÊ DƯỢC 09/12/2013
161 Chương 161 Thương Thiên Phách Huyết - PHONG MA TRƯỢNG PHÁP 09/12/2013
162 Chương 162 Thương Thiên Phách Huyết - HẦU HÀI 09/12/2013
163 Chương 163 Thương Thiên Phách Huyết - THÂN TUẪN 09/12/2013
164 Chương 164 Thương Thiên Phách Huyết - VÕ ĐẠO CÙNG PHÁCH QUYỀN 09/12/2013
165 Chương 165 Thương Thiên Phách Huyết - ĐIỆN NGHỊ 09/12/2013
166 Chương 166 Thương Thiên Phách Huyết - TỊNH LẬP 09/12/2013
167 Chương 167 Thương Thiên Phách Huyết - PHÓ KINH 09/12/2013
168 Chương 168 Thương Thiên Phách Huyết - TỘI THẦN 09/12/2013
169 Chương 169 Thương Thiên Phách Huyết - THÀNH PHÁ 09/12/2013
170 Chương 170 Thương Thiên Phách Huyết - RỐNG GIẬN 09/12/2013
171 Chương 171 Thương Thiên Phách Huyết - HUYẾT NHỤC THÀNH TƯỜNG 09/12/2013
172 Chương 172 Thương Thiên Phách Huyết - KINH VĂN (NGHE NÓI) 09/12/2013
173 Chương 173 Thương Thiên Phách Huyết - NAM NHI ĐƯƠNG TỰ CƯỜNG 09/12/2013
174 Chương 174 Thương Thiên Phách Huyết - NGƯ DƯỢC LONG MÔN 09/12/2013
175 Chương 175 Thương Thiên Phách Huyết - THỐI ĐỊCH 09/12/2013
176 Chương 176 Thương Thiên Phách Huyết - HỮU ĐẢM PHỦ (CÓ CAN ĐẢM) 09/12/2013
177 Chương 177 Thương Thiên Phách Huyết - HỔ ĐỘC KHÔNG ĂN THỊT CON 09/12/2013
178 Chương 178 Thương Thiên Phách Huyết - XUẤT THÀNH 09/12/2013
179 Chương 179 Thương Thiên Phách Huyết - SINH CẦM 09/12/2013
180 Chương 180 Thương Thiên Phách Huyết - PHÁ DŨNG 09/12/2013
181 Chương 181 Thương Thiên Phách Huyết - SONG HÙNG 09/12/2013
182 Chương 182 Thương Thiên Phách Huyết - KHOÁI MÃ 09/12/2013
183 Chương 183 Thương Thiên Phách Huyết - DŨNG CÙNG NHẪN 09/12/2013
184 Chương 184 Thương Thiên Phách Huyết - TA KHÔNG HỐI HẬN 09/12/2013
185 Chương 185 Thương Thiên Phách Huyết - HẮC KỲ QUÂN 09/12/2013
186 Chương 186 Thương Thiên Phách Huyết - LY KINH 09/12/2013
187 Chương 187 Thương Thiên Phách Huyết - LẠC CƯỚC 09/12/2013
188 Chương 188 Thương Thiên Phách Huyết - LỊCH TRÌNH 09/12/2013
189 Chương 189 Thương Thiên Phách Huyết - DIỆT KHẨU 09/12/2013
190 Chương 190 Thương Thiên Phách Huyết - NHÂN TÀI 09/12/2013
191 Chương 191 Thương Thiên Phách Huyết - ẨN NẶC 09/12/2013
192 Chương 192 Thương Thiên Phách Huyết - MẬT CHỈ 09/12/2013
193 Chương 193 Thương Thiên Phách Huyết - VĨ ĐẠI BẤT DIỆU 09/12/2013
194 Chương 194 Thương Thiên Phách Huyết - VƯƠNG TỬ 09/12/2013
195 Chương 195 Thương Thiên Phách Huyết - OAN GIA LỘ HẸP 09/12/2013
196 Chương 196 Thương Thiên Phách Huyết - HÀNH CHỈ 09/12/2013
197 Chương 197 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI THÀNH 09/12/2013
198 Chương 198 Thương Thiên Phách Huyết - MẬT TÂN 09/12/2013
199 Chương 199 Thương Thiên Phách Huyết - PHƯƠNG LÃO THÁI 09/12/2013
200 Chương 200 Thương Thiên Phách Huyết - SƯỚNG ĐÀM (NHẤT) 09/12/2013
201 Chương 201 Thương Thiên Phách Huyết - SƯỚNG ĐÀM (NHỊ) 09/12/2013
202 Chương 202 Thương Thiên Phách Huyết - NỘI ỨNG (NHẤT) 09/12/2013
203 Chương 203 Thương Thiên Phách Huyết - NỘI ỨNG (NHỊ) 09/12/2013
204 Chương 204 Thương Thiên Phách Huyết - CÁT TƯỜNG QUÁN (1) 09/12/2013
205 Chương 205 Thương Thiên Phách Huyết - CÁT TƯỜNG QUÁN (2) 09/12/2013
206 Chương 206 Thương Thiên Phách Huyết - CÁT TƯỜNG QUÁN (3) 09/12/2013
207 Chương 207 Thương Thiên Phách Huyết - CÁT TƯỜNG QUÁN (4) 09/12/2013
208 Chương 208 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỊCH NHÂN 09/12/2013
209 Chương 209 Thương Thiên Phách Huyết - TÂY BẮC ĐỆ NHẤT GIA (THƯỢNG) 09/12/2013
210 Chương 210 Thương Thiên Phách Huyết - TÂY BẮC ĐỆ NHẤT GIA (HẠ) 09/12/2013
211 Chương 211 Thương Thiên Phách Huyết - TỪ BIỆT 09/12/2013
212 Chương 212 Thương Thiên Phách Huyết - QUÁ QUAN 09/12/2013
213 Chương 213 Thương Thiên Phách Huyết - ẨN NẶC 09/12/2013
214 Chương 214 Thương Thiên Phách Huyết - TRANH LUẬN 09/12/2013
215 Chương 215 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (1) 09/12/2013
216 Chương 216 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (2) 09/12/2013
217 Chương 217 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (3) 09/12/2013
218 Chương 218 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (4) 09/12/2013
219 Chương 219 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (5) 09/12/2013
220 Chương 220 Thương Thiên Phách Huyết - HỘI CHIẾN (6) 09/12/2013
221 Chương 221 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (1) 09/12/2013
222 Chương 222 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (2) 09/12/2013
223 Chương 223 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (3) 09/12/2013
224 Chương 224 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (4) 09/12/2013
225 Chương 225 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (5) 09/12/2013
226 Chương 226 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY KÍCH (6) 09/12/2013
227 Chương 227 Thương Thiên Phách Huyết - ĐÀO ĐỘN (1) 09/12/2013
228 Chương 228 Thương Thiên Phách Huyết - ĐÀO ĐỘN (2) 09/12/2013
229 Chương 229 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI PHẢN (1) 09/12/2013
230 Chương 230 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI PHẢN (2) 09/12/2013
231 Chương 231 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI PHẢN (3) 09/12/2013
232 Chương 232 Thương Thiên Phách Huyết - BIẾN CỐ 09/12/2013
233 Chương 233 Thương Thiên Phách Huyết - VÕ LÂM (1) 09/12/2013
234 Chương 234 Thương Thiên Phách Huyết - VÕ LÂM (2) 09/12/2013
235 Chương 235 Thương Thiên Phách Huyết - VÕ LÂM (3) 09/12/2013
236 Chương 236 Thương Thiên Phách Huyết - LỜI ĐỒN 09/12/2013
237 Chương 237 Thương Thiên Phách Huyết - LY BIỆT (1) 09/12/2013
238 Chương 238 Thương Thiên Phách Huyết - LY BIỆT (2) 09/12/2013
239 Chương 239 Thương Thiên Phách Huyết - LY BIỆT (3) 09/12/2013
240 Chương 240 Thương Thiên Phách Huyết - LY BIỆT (4) 09/12/2013
241 Chương 241 Thương Thiên Phách Huyết - QUÁ QUAN 09/12/2013
242 Chương 242 Thương Thiên Phách Huyết - MỆNH LỆNH 09/12/2013
243 Chương 243 Thương Thiên Phách Huyết - CỐ NHÂN 09/12/2013
244 Chương 244 Thương Thiên Phách Huyết - CỐ NHÂN (2) 09/12/2013
245 Chương 245 Thương Thiên Phách Huyết - HỒNG PHẤN 09/12/2013
246 Chương 246 Thương Thiên Phách Huyết - THỜI GIAN 09/12/2013
247 Chương 247 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỐI SÁCH (1) 09/12/2013
248 Chương 248 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỐI SÁCH (2) 09/12/2013
249 Chương 249 Thương Thiên Phách Huyết - THÂM ĐÀM 09/12/2013
250 Chương 250 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI PHẢN (1) 09/12/2013
251 Chương 251 Thương Thiên Phách Huyết - HỒI PHẢN (2) 09/12/2013
252 Chương 252 Thương Thiên Phách Huyết - TRỪNG GIỚI (1) 09/12/2013
253 Chương 253 Thương Thiên Phách Huyết - TRỪNG GIỚI (2) 09/12/2013
254 Chương 254 Thương Thiên Phách Huyết - TRỪNG GIỚI (3) 09/12/2013
255 Chương 255 Thương Thiên Phách Huyết - TRỪNG GIỚI (4) 09/12/2013
256 Chương 256 Thương Thiên Phách Huyết - TRUY BINH 09/12/2013
257 Chương 257 Thương Thiên Phách Huyết - THU TÂM (1) 09/12/2013
258 Chương 258 Thương Thiên Phách Huyết - THU TÂM (2) 09/12/2013
259 Chương 259 Thương Thiên Phách Huyết - THU TÂM (3) 09/12/2013
260 Chương 260 Thương Thiên Phách Huyết - THU TÂM (4) 09/12/2013
261 Chương 261 Thương Thiên Phách Huyết - THU TÂM (5) 09/12/2013
262 Chương 262 Thương Thiên Phách Huyết - NGŨ NIÊN CHI ƯỚC (THƯỢNG) 09/12/2013
263 Chương 263 Thương Thiên Phách Huyết - NGŨ NIÊN CHI ƯỚC (HẠ) 09/12/2013
264 Chương 264 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỘI TRƯỞNG (1) 09/12/2013
265 Chương 265 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỘI TRƯỞNG (2) 09/12/2013
266 Chương 266 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỘI TRƯỞNG (3) 09/12/2013
267 Chương 267 Thương Thiên Phách Huyết - HI KÝ 09/12/2013
268 Chương 268 Thương Thiên Phách Huyết - TRANG THẦN LỘNG QUỶ (THƯỢNG) 09/12/2013
269 Chương 269 Thương Thiên Phách Huyết - TRANG THẦN LỘNG QUỶ (HẠ) 09/12/2013
270 Chương 270 Thương Thiên Phách Huyết - THỈNH CHIẾN 09/12/2013
271 Chương 271 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỆ TỨ QUÂN ĐOÀN 09/12/2013
272 Chương 272 Thương Thiên Phách Huyết - MIỄN HOÀI 09/12/2013
273 Chương 273 Thương Thiên Phách Huyết - MẬT BÁO 09/12/2013
274 Chương 274 Thương Thiên Phách Huyết - HẠ CHIẾN THƯ 09/12/2013
275 Chương 275 Thương Thiên Phách Huyết - THAY MẬN ĐỔI ĐÀO 09/12/2013
276 Chương 276 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỊNH KẾ 09/12/2013
277 Chương 277 Thương Thiên Phách Huyết - DẠ TẬP (1) 09/12/2013
278 Chương 278 Thương Thiên Phách Huyết - DẠ TẬP (2) 09/12/2013
279 Chương 279 Thương Thiên Phách Huyết - DẠ TẬP (3) 09/12/2013
280 Chương 280 Thương Thiên Phách Huyết - THIẾT KỴ (1) 09/12/2013
281 Chương 281 Thương Thiên Phách Huyết - THIẾT KỴ (2) 09/12/2013
282 Chương 282 Thương Thiên Phách Huyết - NGHỊCH TẬP 09/12/2013
283 Chương 283 Thương Thiên Phách Huyết - TRÙNG PHONG (THƯỢNG) 09/12/2013
284 Chương 284 Thương Thiên Phách Huyết - TRÙNG PHONG (TRUNG) 09/12/2013
285 Chương 285 Thương Thiên Phách Huyết - TRÙNG PHONG (HẠ) 09/12/2013
286 Chương 286 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG DOANH (THƯỢNG) 09/12/2013
287 Chương 287 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG DOANH (HẠ) 09/12/2013
288 Chương 288 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN QUẢ (THƯỢNG) 09/12/2013
289 Chương 289 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN QUẢ (HẠ) 09/12/2013
290 Chương 290 Thương Thiên Phách Huyết - VONG 09/12/2013
291 Chương 291 Thương Thiên Phách Huyết - HOAN KHÁNH (THƯỢNG) 09/12/2013
292 Chương 292 Thương Thiên Phách Huyết - HOAN KHÁNH (HẠ) 09/12/2013
293 Chương 293 Thương Thiên Phách Huyết - LUẬN ĐỊCH (THƯỢNG) 09/12/2013
294 Chương 294 Thương Thiên Phách Huyết - LUẬN ĐỊCH (HẠ) 09/12/2013
295 Chương 295 Thương Thiên Phách Huyết - THƯƠNG CHÂU (THƯỢNG) 09/12/2013
296 Chương 296 Thương Thiên Phách Huyết - THƯƠNG CHÂU (HẠ) 09/12/2013
297 Chương 297 Thương Thiên Phách Huyết - LỰA CHỌN (THƯỢNG) 09/12/2013
298 Chương 298 Thương Thiên Phách Huyết - LỰA CHỌN (HẠ) 09/12/2013
299 Chương 299 Thương Thiên Phách Huyết - TÙ BINH (1) 09/12/2013
300 Chương 300 Thương Thiên Phách Huyết - TÙ BINH (2) 09/12/2013
301 Chương 301 Thương Thiên Phách Huyết - DỊ NĂNG (1) 09/12/2013
302 Chương 302 Thương Thiên Phách Huyết - DỊ NĂNG (2) 09/12/2013
303 Chương 303 Thương Thiên Phách Huyết - DỊ NĂNG (3) 09/12/2013
304 Chương 304 Thương Thiên Phách Huyết - TAM CHIẾN (1) 09/12/2013
305 Chương 305 Thương Thiên Phách Huyết - TAM CHIẾN (2) 09/12/2013
306 Chương 306 Thương Thiên Phách Huyết - TAM CHIẾN (3) 09/12/2013
307 Chương 307 Thương Thiên Phách Huyết - TẠO TINH (1) 09/12/2013
308 Chương 308 Thương Thiên Phách Huyết - TẠO TINH (2) 09/12/2013
309 Chương 309 Thương Thiên Phách Huyết - HUYẾT THỐNG 09/12/2013
310 Chương 310 Thương Thiên Phách Huyết - TRỮ BỊ 09/12/2013
311 Chương 311 Thương Thiên Phách Huyết - CÔNG NĂNG MỚI 09/12/2013
312 Chương 312 Thương Thiên Phách Huyết - LẬT BÀI (1) 09/12/2013
313 Chương 313 Thương Thiên Phách Huyết - LẬT BÀI (2) 09/12/2013
314 Chương 314 Thương Thiên Phách Huyết - VẠN GIA SINH PHẬT (1) 09/12/2013
315 Chương 315 Thương Thiên Phách Huyết - VẠN GIA SINH PHẬT (2) 09/12/2013
317 Chương 317 Thương Thiên Phách Huyết - MAN NHÂN (1) 09/12/2013
318 Chương 318 Thương Thiên Phách Huyết - MAN NHÂN (2) 09/12/2013
319 Chương 319 Thương Thiên Phách Huyết - MAN NHÂN (3) 09/12/2013
320 Chương 320 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN TIỀN (1) 09/12/2013
321 Chương 321 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN TIỀN (2) 09/12/2013
322 Chương 322 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾN TIỀN (3) 09/12/2013
323 Chương 323 Thương Thiên Phách Huyết - BIẾN CỐ 09/12/2013
323 Chương 323 Thương Thiên Phách Huyết - TRƯỚC TRẬN GIẾT CON 09/12/2013
325 Chương 325 Thương Thiên Phách Huyết - DỤ ĐỊCH (1) 09/12/2013
326 Chương 326 Thương Thiên Phách Huyết - DỤ ĐỊCH (2) 09/12/2013
327 Chương 327 Thương Thiên Phách Huyết - GIAO CHIẾN (1) 09/12/2013
328 Chương 328 Thương Thiên Phách Huyết - GIAO CHIẾN (2) 09/12/2013
329 Chương 329 Thương Thiên Phách Huyết - ÁM SÁT (1) 09/12/2013
330 Chương 330 Thương Thiên Phách Huyết - ÁM SÁT (2) 09/12/2013
331 Chương 331 Thương Thiên Phách Huyết - ÁM SÁT (3) 09/12/2013
332 Chương 332 Thương Thiên Phách Huyết - THẮNG THẾ (1) 09/12/2013
333 Chương 333 Thương Thiên Phách Huyết - THẮNG THẾ (2) 09/12/2013
334 Chương 334 Thương Thiên Phách Huyết - THẮNG THẾ (3) 09/12/2013
335 Chương 335 Thương Thiên Phách Huyết - THẮNG THẾ (4) 09/12/2013
336 Chương 336 Thương Thiên Phách Huyết - THẮNG THẾ (5) 09/12/2013
337 Chương 337 Thương Thiên Phách Huyết - BẠO LONG CHI UY(1) 09/12/2013
338 Chương 338 Thương Thiên Phách Huyết - BẠO LONG CHI UY(2) 09/12/2013
339 Chương 339 Thương Thiên Phách Huyết - BẠO LONG CHI UY(3) 09/12/2013
340 Chương 340 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT CHIẾN(1) 09/12/2013
341 Chương 341 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT CHIẾN(2) 09/12/2013
342 Chương 342 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT CHIẾN(3) 09/12/2013
343 Chương 343 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT CHIẾN(4) 09/12/2013
344 Chương 344 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT CHIẾN(5) 09/12/2013
345 Chương 345 Thương Thiên Phách Huyết - BỐN TỘC MẬT ƯỚC (1) 09/12/2013
346 Chương 346 Thương Thiên Phách Huyết - BỐN TỘC MẬT ƯỚC (2) 09/12/2013
347 Chương 347 Thương Thiên Phách Huyết - THƯ SINH NGẠO CỐT. 09/12/2013
350 Chương 350 Thương Thiên Phách Huyết - TÚNG ĐỊCH. 09/12/2013
351 Chương 351 Thương Thiên Phách Huyết - BỐ THÍ. 09/12/2013
352 Chương 352 Thương Thiên Phách Huyết - THU PHỤC 09/12/2013
353 Chương 353 Thương Thiên Phách Huyết - VÂY THÀNH 09/12/2013
354 Chương 354 Thương Thiên Phách Huyết - NHIÊN THIÊU ĐẠN 09/12/2013
357 Chương 357 Thương Thiên Phách Huyết - VIỆN QUÂN 09/12/2013
360 Chương 360 Thương Thiên Phách Huyết - TRONG THÀNH CHI NGHỊ. 09/12/2013
362 Chương 362 Thương Thiên Phách Huyết - BỎ THÀNH 09/12/2013
363 Chương 363 Thương Thiên Phách Huyết - ĐỊA ĐẠO 09/12/2013
364 Chương 364 Thương Thiên Phách Huyết - TOẠ KỴ CỦA DŨNG SĨ?. 09/12/2013
365 Chương 365 Thương Thiên Phách Huyết - THẦN TIỄN THỦ 09/12/2013
367 Chương 367 Thương Thiên Phách Huyết - CAO THAI. 09/12/2013
368 Chương 368 Thương Thiên Phách Huyết - PHỤC BINH 09/12/2013
369 Chương 369 Thương Thiên Phách Huyết - HÔ PHONG 09/12/2013
370 Chương 370 Thương Thiên Phách Huyết - PHÓNG DU 09/12/2013
371 Chương 371 Thương Thiên Phách Huyết - ÁM SÁT 09/12/2013
372 Chương 372 Thương Thiên Phách Huyết - ĐẠI LOẠN 09/12/2013
373 Chương 373 Thương Thiên Phách Huyết - TRIỆT QUÂN NGOÀI Ý MUỐN 09/12/2013
375 Chương 375 Thương Thiên Phách Huyết - CHÂN TƯỚNG TRIỆT QUÂN 09/12/2013
376 Chương 376 Thương Thiên Phách Huyết - HOANG NGÔN CHÂN THẬT 09/12/2013
380 Chương 380 Thương Thiên Phách Huyết - LIỆT SĨ ĐƯỜNG 09/12/2013
381 Chương 381 Thương Thiên Phách Huyết - BÍ MẬT GẶP GỠ 09/12/2013
382 Chương 382 Thương Thiên Phách Huyết - CHIẾU THƯ 09/12/2013
383 Chương 383 Thương Thiên Phách Huyết - NHẬT TRÌNH 09/12/2013
384 Chương 384 Thương Thiên Phách Huyết - BẮC CƯƠNG 09/12/2013
385 Chương 385 Thương Thiên Phách Huyết - CÂU TÂM ĐẤU GIÁC 09/12/2013
386 Chương 386 Thương Thiên Phách Huyết - MINH SÁT 09/12/2013
389 Chương 389 Thương Thiên Phách Huyết - PHỤC KÍCH 09/12/2013
390 Chương 390 Thương Thiên Phách Huyết - GIÁ HOẠ 09/12/2013
391 Chương 391 Thương Thiên Phách Huyết - VŨ KHÍ KHÔNG TRUNG 09/12/2013
392 Chương 392 Thương Thiên Phách Huyết - PHÓ THÁC 09/12/2013
393 Chương 393 Thương Thiên Phách Huyết - LẬP THỆ 09/12/2013
394 Chương 394 Thương Thiên Phách Huyết - TÁT THỦ GIẢN 09/12/2013
395 Chương 395 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT THẮNG TÂY KINH 09/12/2013
396 Chương 396 Thương Thiên Phách Huyết - XẢO TRÁ 09/12/2013
397 Chương 397 Thương Thiên Phách Huyết - CHIÊU HÀNG 09/12/2013
398 Chương 398 Thương Thiên Phách Huyết - QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG 09/12/2013
399 Chương 399 Thương Thiên Phách Huyết - MA TRẬN 09/12/2013
400 Chương 400 Thương Thiên Phách Huyết - LUI BINH 09/12/2013
401 Chương 401 Thương Thiên Phách Huyết - KHUYÊN SÁCH 09/12/2013
402 Chương 402 Thương Thiên Phách Huyết - KHÁCH TỪ NAM PHƯƠNG 09/12/2013
403 Chương 403 Thương Thiên Phách Huyết - THƯƠNG CÁC 09/12/2013
404 Chương 404 Thương Thiên Phách Huyết - HỈ BÁO 09/12/2013
405 Chương 405 Thương Thiên Phách Huyết - PHONG KHỞI 09/12/2013
406 Chương 406 Thương Thiên Phách Huyết - DỤ ĐẠO 09/12/2013
407 Chương 407 Thương Thiên Phách Huyết - LY QUỐC. 09/12/2013
408 Chương 408 Thương Thiên Phách Huyết - THIÊN HOÀNG ĐẢN SINH 09/12/2013
409 Chương 409 Thương Thiên Phách Huyết - NỘI LOẠN KHẢI TÁT 09/12/2013
410 Chương 410 Thương Thiên Phách Huyết - THẢO NGUYÊN CHI BIẾN. 09/12/2013
411 Chương 411 Thương Thiên Phách Huyết - TỪ BIỆT 09/12/2013
412 Chương 412 Thương Thiên Phách Huyết - HUNG NÔ BẤT DIỆT 09/12/2013
413 Chương 413 Thương Thiên Phách Huyết - CẤM VÕ 09/12/2013
414 Chương 414 Thương Thiên Phách Huyết - CHUNG CHƯƠNG 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thuong-thien-phach-huyet-539.html