Truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lịch sử

  • Tên truyện: Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
Đọc truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc của tác giả Đông Nhất Phương chương mới nhất full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại adz.vn

Nhân vật chính là một tay bắn tỉa thiện xạ.

trong một lần làm nhiệm vị bị cuốn vào một cơn lốc xoáy .

và anh ta được đưa về quá khứ của vài trăm năm trước đó là thời TAM QUỐC,.

Anh ta sẽ đầu quân cho bên nào.

Tào Tháo, Lưu Bị, hay Đông Ngô và anh ta sẽ làm gì để trở về.

hãy cũng đoc Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ngăn cơn sóng dữ 28/03/2014
2 Chương 2 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thăng quan 28/03/2014
3 Chương 3 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tảng đá kê chân 28/03/2014
4 Chương 4 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thái Bình Yếu Thuật 28/03/2014
5 Chương 5 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thỉnh chiến 28/03/2014
6 Chương 6 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Trên đường đi gặp Chu Thương 28/03/2014
7 Chương 7 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mời chào 28/03/2014
8 Chương 8 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 8 28/03/2014
9 Chương 9 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 9 28/03/2014
10 Chương 10 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 10 28/03/2014
11 Chương 11 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 11 28/03/2014
12 Chương 12 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 12 28/03/2014
13 Chương 13 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 13 28/03/2014
14 Chương 14 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 14 28/03/2014
15 Chương 15 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 15 28/03/2014
16 Chương 16 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 16 28/03/2014
17 Chương 17 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 17 28/03/2014
18 Chương 18 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 18 28/03/2014
19 Chương 19 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 19 28/03/2014
20 Chương 20 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 20 28/03/2014
21 Chương 21 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 21 28/03/2014
22 Chương 22 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 22 28/03/2014
23 Chương 23 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 23 28/03/2014
24 Chương 24 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 24 28/03/2014
25 Chương 25 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 25 28/03/2014
26 Chương 26 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 26 28/03/2014
27 Chương 27 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 27 28/03/2014
28 Chương 28 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 28 28/03/2014
29 Chương 29 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 29 28/03/2014
30 Chương 30 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 30 28/03/2014
31 Chương 31 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 31 28/03/2014
32 Chương 32 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 32 28/03/2014
33 Chương 33 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 33 28/03/2014
34 Chương 34 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 34 28/03/2014
35 Chương 35 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 35 28/03/2014
36 Chương 36 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 36 28/03/2014
37 Chương 37 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 37 28/03/2014
38 Chương 38 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 38 28/03/2014
39 Chương 39 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 39 28/03/2014
40 Chương 40 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 40 28/03/2014
41 Chương 41 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 41 28/03/2014
42 Chương 42 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 42 28/03/2014
43 Chương 43 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 43 28/03/2014
44 Chương 44 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 44 28/03/2014
45 Chương 45 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 45 28/03/2014
46 Chương 46 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 46 28/03/2014
47 Chương 47 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 47 28/03/2014
48 Chương 48 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 48 28/03/2014
49 Chương 49 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 49 28/03/2014
50 Chương 50 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 50 28/03/2014
51 Chương 51 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 51 28/03/2014
52 Chương 52 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 52 28/03/2014
53 Chương 53 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 53 28/03/2014
54 Chương 54 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 54 28/03/2014
55 Chương 55 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 55 28/03/2014
56 Chương 56 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 56 28/03/2014
57 Chương 57 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 57 28/03/2014
58 Chương 58 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 58 28/03/2014
59 Chương 59 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 59 28/03/2014
60 Chương 60 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 60 28/03/2014
61 Chương 61 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 61 28/03/2014
62 Chương 62 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 62 28/03/2014
63 Chương 63 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 63 28/03/2014
64 Chương 64 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 64 28/03/2014
65 Chương 65 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 65 28/03/2014
66 Chương 66 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 66 28/03/2014
67 Chương 67 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 67 28/03/2014
68 Chương 68 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 68 28/03/2014
69 Chương 69 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 69 28/03/2014
70 Chương 70 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 70 28/03/2014
71 Chương 71 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 71 28/03/2014
72 Chương 72 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 72 28/03/2014
73 Chương 73 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 73 28/03/2014
74 Chương 74 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 74 28/03/2014
75 Chương 75 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 75 28/03/2014
76 Chương 76 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 76 28/03/2014
77 Chương 77 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 77 28/03/2014
78 Chương 78 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 78 28/03/2014
79 Chương 79 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 79 28/03/2014
80 Chương 80 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 80 28/03/2014
81 Chương 81 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 81 28/03/2014
82 Chương 82 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 82 28/03/2014
83 Chương 83 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 83 28/03/2014
84 Chương 84 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 84 28/03/2014
85 Chương 85 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 85 28/03/2014
86 Chương 86 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 86 28/03/2014
87 Chương 87 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 87 28/03/2014
88 Chương 88 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 88 28/03/2014
89 Chương 89 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 89 28/03/2014
90 Chương 90 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 90 28/03/2014
91 Chương 91 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 91 28/03/2014
92 Chương 92 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 92 28/03/2014
93 Chương 93 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 93 28/03/2014
94 Chương 94 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 94 28/03/2014
95 Chương 95 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 95 28/03/2014
96 Chương 96 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 96 28/03/2014
97 Chương 97 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 97 28/03/2014
98 Chương 98 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 98 28/03/2014
99 Chương 99 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 99 28/03/2014
100 Chương 100 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 100 28/03/2014
101 Chương 101 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 101 28/03/2014
102 Chương 102 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thường Sơn Triệu Tử Long 28/03/2014
103 Chương 103 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mời chào Triệu Vân 28/03/2014
104 Chương 104 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Nói chuyện 28/03/2014
105 Chương 105 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ý tưởng của Triệu Vân 28/03/2014
106 Chương 106 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bố cáo 28/03/2014
107 Chương 107 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bắt đầu Diễn vũ 28/03/2014
108 Chương 108 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Triệu Vân oai phong 28/03/2014
109 Chương 109 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Không khí xấu hổ 28/03/2014
110 Chương 110 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Cẩm Phàm tặc. 28/03/2014
111 Chương 111 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 111 28/03/2014
112 Chương 112 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 112 28/03/2014
113 Chương 113 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 113 28/03/2014
114 Chương 114 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 114 28/03/2014
115 Chương 115 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 115 28/03/2014
116 Chương 116 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 116 28/03/2014
117 Chương 117 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 117 28/03/2014
118 Chương 118 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 118 28/03/2014
119 Chương 119 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 119 28/03/2014
120 Chương 120 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 120 28/03/2014
121 Chương 121 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 121 28/03/2014
122 Chương 122 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 122 28/03/2014
123 Chương 123 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 123 28/03/2014
124 Chương 124 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 124 28/03/2014
125 Chương 125 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 125 28/03/2014
126 Chương 126 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 126 28/03/2014
127 Chương 127 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 127 28/03/2014
128 Chương 128 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 128 28/03/2014
129 Chương 129 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 129 28/03/2014
130 Chương 130 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 130 28/03/2014
131 Chương 131 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 131 28/03/2014
132 Chương 132 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 132 28/03/2014
133 Chương 133 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 133 28/03/2014
134 Chương 134 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 134 28/03/2014
135 Chương 135 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 135 28/03/2014
136 Chương 136 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 136 28/03/2014
137 Chương 137 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 137 28/03/2014
138 Chương 138 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 138 28/03/2014
139 Chương 139 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 139 28/03/2014
140 Chương 140 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 140 28/03/2014
141 Chương 141 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 141 28/03/2014
142 Chương 142 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 142 28/03/2014
143 Chương 143 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 143 28/03/2014
144 Chương 144 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 144 28/03/2014
145 Chương 145 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 145 28/03/2014
146 Chương 146 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 146 28/03/2014
147 Chương 147 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 147 28/03/2014
148 Chương 148 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chương 148 28/03/2014
151 Chương 151 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Một Đường Đi Tốt 28/03/2014
152 Chương 152 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tiệc mừng công ? 28/03/2014
153 Chương 153 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Binh Hán Trung sống lại 28/03/2014
154 Chương 154 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tôn Kiên bất đắc dĩ 28/03/2014
155 Chương 155 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vương Xán thần tiễn kinh người 28/03/2014
156 Chương 156 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đả kích sĩ khí quân Tây Lương 28/03/2014
157 Chương 157 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Kế hoạch của Viên Thiệu 28/03/2014
158 Chương 158 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Cường công Hổ Lao quan 28/03/2014
159 Chương 159 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tôn Kiên vs Hoa Hùng 28/03/2014
160 Chương 160 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Viên Thiệu mãn ý đắc chí 28/03/2014
161 Chương 161 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Con bài chưa lật của Lý Giác (1) 28/03/2014
162 Chương 162 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Minh quân chiến bại 28/03/2014
163 Chương 163 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vương Xán gặp được Tuân Úc (1) 28/03/2014
164 Chương 164 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bốn người gặp nhau 28/03/2014
165 Chương 165 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tào Tháo hỏi kế 28/03/2014
166 Chương 166 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Viên Thiệu chuột nhắt (1) 28/03/2014
167 Chương 167 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bi kịch của Viên Thiệu 28/03/2014
168 Chương 168 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Rút củi dưới đáy nồi (1) 28/03/2014
169 Chương 169 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Triệu Vân thỉnh chiến 28/03/2014
170 Chương 170 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chém Hoa Hùng 28/03/2014
171 Chương 171 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lý Giác làm rùa đen rút đầu (1) 28/03/2014
172 Chương 172 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lấy lui làm tiến 28/03/2014
173 Chương 173 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Hai tên vô sỉ (1) 28/03/2014
174 Chương 174 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quách Gia quyết tâm 28/03/2014
175 Chương 175 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Cửu tử nhất sinh 28/03/2014
176 Chương 176 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Phủ cực thái lai (1) 28/03/2014
177 Chương 177 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lẻn vào Hổ Lao quan 28/03/2014
178 Chương 178 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Cơ hội thắng lợi (1) 28/03/2014
179 Chương 179 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chuẩn bị trước khi chiến 28/03/2014
180 Chương 180 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vương Xán cướp lương 28/03/2014
181 Chương 181 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lẫn vào kho lương (1) 28/03/2014
182 Chương 182 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ngủ lại 28/03/2014
183 Chương 183 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đêm tối hành động (1) 28/03/2014
184 Chương 184 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Giết chóc nghiêng về một phía 28/03/2014
185 Chương 185 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Hủy lương, còn lấy nhan sắc 28/03/2014
186 Chương 186 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Trở lại Hổ Lao quan (1) 28/03/2014
187 Chương 187 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chờ mở cửa thành 28/03/2014
188 Chương 188 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Phá cửa mà vào (1) 28/03/2014
189 Chương 189 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Phá được Hổ Lao quan 28/03/2014
190 Chương 190 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đại chiến kết thúc 28/03/2014
191 Chương 191 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ban thưởng 28/03/2014
192 Chương 192 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Xin Minh Chủ tự phong hào 28/03/2014
193 Chương 193 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mục đích 28/03/2014
194 Chương 194 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quách Tỷ, Triệu Sầm, Hồ Chẩn mặc dù đóng cửa ở Hổ Lao Quan nhưng cũng chỉ là hiệp trợ Lý Giác mà thôi 28/03/2014
195 Chương 195 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đêm khuya, Hổ Lao quan 28/03/2014
196 Chương 196 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Hữa tiên phong Vương Xán 28/03/2014
197 Chương 197 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ban đêm, Tôn Kiên, Vương Xán thống lĩnh đại quân tiên phong xây dựng cơ sở tạm thời 28/03/2014
198 Chương 198 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Phá Quân doanh xung phong 28/03/2014
199 Chương 199 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Triệu Vân làm đầu lĩnh gương mẫu, cưỡi bạch mã chạy nhanh, lao thẳng tới doanh trại Tây Lương Quân 28/03/2014
200 Chương 200 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chiến đấu giằng co 28/03/2014
201 Chương 201 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chiêu số vô lại (1) 28/03/2014
202 Chương 202 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chính sách tam quang 28/03/2014
203 Chương 203 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lã Bố khoe oai 28/03/2014
204 Chương 204 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Liên thủ đối chiến Lã Bố (1) 28/03/2014
205 Chương 205 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vương Xán bắn tên trộm 28/03/2014
206 Chương 206 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Dọa lùi Lã Bố(1) 28/03/2014
207 Chương 207 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lã Bố phản kích 28/03/2014
208 Chương 208 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quyết định tạm thời (1) 28/03/2014
209 Chương 209 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bao vây tiêu diệt 28/03/2014
210 Chương 210 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bao vây tiêu diệt (hạ) 28/03/2014
211 Chương 211 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Giết thêm hai người (1) 28/03/2014
212 Chương 212 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lã Bố chạy tán loạn 28/03/2014
213 Chương 213 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lửa giận của Đổng Trác (thượng) 28/03/2014
214 Chương 214 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lửa giận của Đổng Trác (hạ) 28/03/2014
215 Chương 215 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mỹ nhân kế của Lý Nho (1) 28/03/2014
216 Chương 216 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chiêu dụ Cao Thuận (thượng) 28/03/2014
217 Chương 217 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chiêu dụ Cao Thuận (hạ) 28/03/2014
218 Chương 218 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thiếp quyết chiến (1) 28/03/2014
219 Chương 219 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Điêu Tú Nhi (1) 28/03/2014
220 Chương 220 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Nghi ngờ 28/03/2014
221 Chương 221 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Sắc dụ sao (1) 28/03/2014
222 Chương 222 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tình cảnh kiều diễm 28/03/2014
223 Chương 223 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Kế sách kéo dài (1) 28/03/2014
224 Chương 224 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đám sói cắn hổ (1) 28/03/2014
225 Chương 225 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tâm tư khác nhau 28/03/2014
226 Chương 226 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chuẩn bị của riêng mỗi người (1) 28/03/2014
227 Chương 227 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vương Việt trở về doanh (1) 28/03/2014
228 Chương 228 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mưu tài (1) 28/03/2014
229 Chương 229 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mưu tài (2) 28/03/2014
230 Chương 230 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quá kích thích 28/03/2014
231 Chương 231 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tào Tháo cùng Tuần Úc (1) 28/03/2014
232 Chương 232 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Dịu dàng thùy mị 28/03/2014
233 Chương 233 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chuẩn bị sẵn sàng (1) 28/03/2014
234 Chương 234 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chuyện xấu hổ (1) 28/03/2014
235 Chương 235 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Phân binh (1) 28/03/2014
236 Chương 236 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lý Giác tới rồi 28/03/2014
237 Chương 237 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quan Nhị gia 28/03/2014
238 Chương 238 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Ý nghĩa đột ngột 28/03/2014
239 Chương 239 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Trở giáo đâm một kích 28/03/2014
240 Chương 240 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quách Tỷ, Lý Giác trọng thương 28/03/2014
241 Chương 241 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Tranh đoạt chiến công 28/03/2014
242 Chương 242 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chi viện đến muộn 28/03/2014
243 Chương 243 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lý Nho xuất hiện 28/03/2014
244 Chương 244 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Bi tráng 28/03/2014
245 Chương 245 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Quách Gia tới rồi 28/03/2014
246 Chương 246 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Thay đổi thế cục 28/03/2014
247 Chương 247 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chiến 28/03/2014
248 Chương 248 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Chừa con đường lui 28/03/2014
249 Chương 249 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lưu Bị bị thúc giục 28/03/2014
250 Chương 250 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Một chén canh thịt 28/03/2014
251 Chương 251 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Mưu trí khôn ngoan 28/03/2014
252 Chương 252 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Vứt bỏ Lã Bố 28/03/2014
253 Chương 253 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đội hình mạnh nhất 28/03/2014
254 Chương 254 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Dã tâm (thượng) 28/03/2014
255 Chương 255 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Nàng là nữ nhân của ta 28/03/2014
256 Chương 256 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - mỗi người đi một ngã 28/03/2014
257 Chương 257 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - quyết sách 28/03/2014
258 Chương 258 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - chuẩn bị xúi giục 28/03/2014
259 Chương 259 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - vì thái bình muôn đời 28/03/2014
260 Chương 260 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - lẫn vào trong dân chúng 28/03/2014
261 Chương 261 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - lão tiên sinh họ gì 28/03/2014
262 Chương 262 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - tông thân hoàng thất 28/03/2014
263 Chương 263 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - màn đêm buông xuống 28/03/2014
264 Chương 264 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - động thủ 28/03/2014
265 Chương 265 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - có phải trung thần không 28/03/2014
266 Chương 266 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - không để một ai 28/03/2014
267 Chương 267 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - lợi ích sai khiến 28/03/2014
268 Chương 268 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - tình huống mới nhất 28/03/2014
269 Chương 269 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - phục kích quân tây lương 28/03/2014
270 Chương 270 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - chiến thắng 28/03/2014
271 Chương 271 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - người không phục 28/03/2014
272 Chương 272 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - sụp đổ 28/03/2014
273 Chương 273 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - sụp đổ (hạ) 28/03/2014
274 Chương 274 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - thủ đoạn 28/03/2014
275 Chương 275 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - bốn chén rượu 28/03/2014
276 Chương 276 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - say rượu 28/03/2014
277 Chương 277 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - thái diễm cảm giác nguy cơ 28/03/2014
278 Chương 278 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - nông canh 28/03/2014
279 Chương 279 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - thích khách 28/03/2014
280 Chương 280 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - thoải mái giải quyết 28/03/2014
281 Chương 281 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - trương lỗ 28/03/2014
282 Chương 282 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - nữ nhi hướng ngoại 28/03/2014
283 Chương 283 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - tiểu chính thái lũ mông 28/03/2014
284 Chương 284 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - kinh sợ 28/03/2014
285 Chương 285 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - ta tới huấn luyện các ngươi 28/03/2014
286 Chương 286 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - nội chiến ích châu 28/03/2014
287 Chương 287 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - nội chiến ích châu (hạ) 28/03/2014
288 Chương 288 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - trừng phạt 28/03/2014
289 Chương 289 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - đứng lên 28/03/2014
290 Chương 290 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - xếp nhăn 28/03/2014
291 Chương 291 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - ngụ ý 28/03/2014
292 Chương 292 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - hiểu rõ 28/03/2014
293 Chương 293 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - đưa than sưởi ấm trong ngày 28/03/2014
294 Chương 294 Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - ô truy, bạch long (thượng) 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tay-sung-ban-tia-lac-ve-thoi-tam-quoc-1979.html