Truyện THÍ THIỀN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: THÍ THIỀN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : THÍ THIỀN
Bạn đang đọc truyện Thí Thiền của tác giả Tiêu Sắt Lãng trên trang đọc truyện online.Thiên tài cũng không phải toàn bộ là do thiên tạo (bẩm sinh)Trần lão đầu đã chứng minh, thiên tài cũng có thể do con người sáng tạo ra.

Dùng hết sáu năm thời gian Trần lão đầu đã tạo ra được một "thiên tài" — Trác Tri Viễn.

Thế nhưng thiên tài nhân tạo Trác Tri Viễn, trên con đường tu tiên, đã phát hiện ra mình không thể ngờ là một cái cỗ máy cắn nuốt pháp bảo, vô luận là pháp bảo gì đến tay hắn, cũng đều trở thành tài liệu cho "Nhân hình pháp bảo" này.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THÍ THIỀN - Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo 19/11/2013
2 Chương 2 THÍ THIỀN - Cường đoạt linh thạch 19/11/2013
3 Chương 3 THÍ THIỀN - Ngoài lạnh trong nóng 19/11/2013
4 Chương 4 THÍ THIỀN - Cùng thôn 19/11/2013
5 Chương 5 THÍ THIỀN - Phản kích 19/11/2013
6 Chương 6 THÍ THIỀN - Hình đường Mạc Tuân 19/11/2013
7 Chương 7 THÍ THIỀN - Không biết tội! 19/11/2013
8 Chương 8 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (1) 19/11/2013
9 Chương 9 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (2) 19/11/2013
10 Chương 10 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (3) 19/11/2013
11 Chương 11 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (4) 19/11/2013
12 Chương 12 THÍ THIỀN - Trạng thái vô ngã 19/11/2013
13 Chương 13 THÍ THIỀN - Lần thứ hai làm nhục 19/11/2013
14 Chương 14 THÍ THIỀN - Một nửa bằng hữu! 19/11/2013
15 Chương 15 THÍ THIỀN - Hài cốt khắp nơi 19/11/2013
16 Chương 16 THÍ THIỀN - Hỏa Long! 19/11/2013
17 Chương 17 THÍ THIỀN - Tuyệt địa! 19/11/2013
18 Chương 18 THÍ THIỀN - Trần lão đầu 19/11/2013
19 Chương 19 THÍ THIỀN - Đoản kiếm hai thước! 19/11/2013
20 Chương 20 THÍ THIỀN - Như ý luyện bảo quyết! 19/11/2013
21 Chương 21 THÍ THIỀN - Trăm phương ngàn kế! 19/11/2013
22 Chương 22 THÍ THIỀN - Quái điểu! 19/11/2013
23 Chương 23 THÍ THIỀN - Thắng Nghĩa tôn giả! 19/11/2013
24 Chương 24 THÍ THIỀN - Bàn điều kiện! 19/11/2013
25 Chương 25 THÍ THIỀN - Tu luyện! 19/11/2013
26 Chương 26 THÍ THIỀN - Chân quyết thăng cấp! 19/11/2013
27 Chương 27 THÍ THIỀN - Tẩy kinh phạt tủy! 19/11/2013
28 Chương 28 THÍ THIỀN - Chạm vào bình cảnh! 19/11/2013
29 Chương 29 THÍ THIỀN - Miệng phun chân ngôn! 19/11/2013
30 Chương 30 THÍ THIỀN - Thăng cấp bình chướng! 19/11/2013
31 Chương 31 THÍ THIỀN - Thiệt trán xuân lôi ! 19/11/2013
32 Chương 32 THÍ THIỀN - Sự hủy hoại (cơ thể) của ba loại công pháp! ! 19/11/2013
33 Chương 33 THÍ THIỀN - Mười tám chân ngôn! 19/11/2013
34 Chương 34 THÍ THIỀN - Nhâm đốc tương thông ! 19/11/2013
35 Chương 35 THÍ THIỀN - Đại chiến quần thú! 19/11/2013
36 Chương 36 THÍ THIỀN - Hoả phượng hoàng! 19/11/2013
37 Chương 37 THÍ THIỀN - Tam sắc vĩ dực! 19/11/2013
38 Chương 38 THÍ THIỀN - Vân sóng hồng quang! 19/11/2013
39 Chương 39 THÍ THIỀN - Thăng cấp nhĩ thức! 19/11/2013
40 Chương 40 THÍ THIỀN - Ở lại tu luyện! 19/11/2013
41 Chương 41 THÍ THIỀN - Phiền não của quái điểu! 19/11/2013
42 Chương 42 THÍ THIỀN - Hạo dương vô cực! 19/11/2013
43 Chương 43 THÍ THIỀN - Trần Nhất Tân 19/11/2013
44 Chương 44 THÍ THIỀN - Hai tay ăn không đủ no! 19/11/2013
45 Chương 45 THÍ THIỀN - Nghịch chuyển chân khí! 19/11/2013
46 Chương 46 THÍ THIỀN - Đoản kiếm mất tích! 19/11/2013
47 Chương 47 THÍ THIỀN - Lao cung đệ nhất quyết! 19/11/2013
48 Chương 48 THÍ THIỀN - Rời khỏi thâm uyên! 19/11/2013
49 Chương 49 THÍ THIỀN - Trước ngạo mạn sau cung kính! 19/11/2013
50 Chương 50 THÍ THIỀN - Cố nhân ở nơi đâu! 19/11/2013
51 Chương 51 THÍ THIỀN - Gặp lại Lý Độ! 19/11/2013
52 Chương 52 THÍ THIỀN - Không thể nói! 19/11/2013
53 Chương 53 THÍ THIỀN - Sự xuất phản thường! 19/11/2013
54 Chương 54 THÍ THIỀN - Lục trưởng lão! 19/11/2013
55 Chương 55 THÍ THIỀN - Tâm tư khó lường! 19/11/2013
56 Chương 56 THÍ THIỀN - Nén giận! 19/11/2013
57 Chương 57 THÍ THIỀN - Sư huynh! 19/11/2013
58 Chương 58 THÍ THIỀN - Đọ sức! 19/11/2013
59 Chương 59 THÍ THIỀN - Động sát tâm 19/11/2013
60 Chương 60 THÍ THIỀN - Nhất quyết tam công!! 19/11/2013
61 Chương 61 THÍ THIỀN - Thiên cương lưu ly kiếm! 19/11/2013
62 Chương 62 THÍ THIỀN - Các đả ngũ thập! 19/11/2013
63 Chương 63 THÍ THIỀN - Kiếm ở nơi nào? 19/11/2013
64 Chương 64 THÍ THIỀN - Huyền môn ma công!! 19/11/2013
65 Chương 65 THÍ THIỀN - Ngọc chẩm đệ nhị quyết 19/11/2013
66 Chương 66 THÍ THIỀN - Nhìn thấy bên ngoài ! 19/11/2013
67 Chương 67 THÍ THIỀN - Nhoáng một cái đã mấy ngày ! 19/11/2013
68 Chương 68 THÍ THIỀN - Nhắc nhở ! 19/11/2013
69 Chương 69 THÍ THIỀN - Lớn mạnh vùn vụt ! 19/11/2013
70 Chương 70 THÍ THIỀN - Rượu ngon! Rượu ngon! 19/11/2013
71 Chương 71 THÍ THIỀN - Quân uy luyện người! 19/11/2013
72 Chương 72 THÍ THIỀN - Bằng hữu cũ! 19/11/2013
73 Chương 73 THÍ THIỀN - Vô pháp hiểu rõ Mạc Tuân! 19/11/2013
74 Chương 74 THÍ THIỀN - Gặp lại Tần Phỉ! 19/11/2013
75 Chương 75 THÍ THIỀN - Luận võ đại hội! (1) 19/11/2013
76 Chương 76 THÍ THIỀN - Luận võ đại hội! (2) 19/11/2013
77 Chương 77 THÍ THIỀN - Luận võ đại hội! (3) 19/11/2013
78 Chương 78 THÍ THIỀN - Luận võ đại hội! (4) 19/11/2013
79 Chương 79 THÍ THIỀN - Nguyệt Tiểu Sai! 19/11/2013
80 Chương 80 THÍ THIỀN - Khống chế hỏa kình! 19/11/2013
81 Chương 81 THÍ THIỀN - Chân thực quyền uy! 19/11/2013
82 Chương 82 THÍ THIỀN - Diêu ưng biến! 19/11/2013
83 Chương 83 THÍ THIỀN - Chương 0083 19/11/2013
84 Chương 84 THÍ THIỀN - Vô pháp thẳng thắn! 19/11/2013
85 Chương 85 THÍ THIỀN - Trần lão đầu tái hiện! 19/11/2013
86 Chương 86 THÍ THIỀN - Có người khiêu chiến! 19/11/2013
87 Chương 87 THÍ THIỀN - Trọc thổ tam xoa kích! 19/11/2013
88 Chương 88 THÍ THIỀN - Đạp cước thạch! 19/11/2013
89 Chương 89 THÍ THIỀN - Cánh tay phải mạnh mẽ! 19/11/2013
90 Chương 90 THÍ THIỀN - Toàn thắng! 19/11/2013
91 Chương 91 THÍ THIỀN - Hiệu quả như nhau! 19/11/2013
92 Chương 92 THÍ THIỀN - Kết quả rút thăm! 19/11/2013
93 Chương 93 THÍ THIỀN - Nhất chiêu định thắng bại! 19/11/2013
94 Chương 94 THÍ THIỀN - Kim sư hóa áo giáp! 19/11/2013
95 Chương 95 THÍ THIỀN - Mãnh mã cự tượng! 19/11/2013
96 Chương 96 THÍ THIỀN - Kiếm linh! 19/11/2013
97 Chương 97 THÍ THIỀN - Trận chiến khát vọng nhất! 19/11/2013
98 Chương 98 THÍ THIỀN - Bát niên nhất chiến! (1) 19/11/2013
99 Chương 99 THÍ THIỀN - Bát niên nhất chiến! (2) 19/11/2013
100 Chương 100 THÍ THIỀN - Bát niên nhất chiến! (3) 19/11/2013
101 Chương 101 THÍ THIỀN - Bát niên nhất chiến! (4) 19/11/2013
102 Chương 102 THÍ THIỀN - Kiếm linh mô phỏng! 19/11/2013
103 Chương 103 THÍ THIỀN - Ngọc chẩm huyền cơ! 19/11/2013
104 Chương 104 THÍ THIỀN - Ngũ quyết đồng tu! 19/11/2013
105 Chương 105 THÍ THIỀN - Tiểu Sai thỉnh anh! 19/11/2013
106 Chương 106 THÍ THIỀN - Chân khí bản nguyên! 19/11/2013
107 Chương 107 THÍ THIỀN - Ngộ thương Trần Anh! 19/11/2013
108 Chương 108 THÍ THIỀN - Đột phá tị thức! 19/11/2013
109 Chương 109 THÍ THIỀN - Tha thứ! 19/11/2013
110 Chương 110 THÍ THIỀN - Thẳng thắn! 19/11/2013
111 Chương 111 THÍ THIỀN - Không quên nguồn cội! 19/11/2013
112 Chương 112 THÍ THIỀN - Âm mưu xảo quyệt 19/11/2013
113 Chương 113 THÍ THIỀN - Trái với thiên đạo! 19/11/2013
114 Chương 114 THÍ THIỀN - Phong Thiếu Thừa! 19/11/2013
115 Chương 115 THÍ THIỀN - Lấy một địch năm 19/11/2013
116 Chương 116 THÍ THIỀN - Thứ tự trước sau 19/11/2013
117 Chương 117 THÍ THIỀN - Tứ linh đao ấn 19/11/2013
118 Chương 118 THÍ THIỀN - Chiếm tiên cơ 19/11/2013
119 Chương 119 THÍ THIỀN - Đối chiến Kiếm Linh 19/11/2013
120 Chương 120 THÍ THIỀN - Tứ linh tề phóng! 19/11/2013
121 Chương 121 THÍ THIỀN - Tuy bại vẫn vinh! 19/11/2013
122 Chương 122 THÍ THIỀN - Tái triển ly diễm quyết! 19/11/2013
123 Chương 123 THÍ THIỀN - Hỏa thiêu Phong Thiếu Thừa! 19/11/2013
124 Chương 124 THÍ THIỀN - Nhược thủy tam niên! 19/11/2013
125 Chương 125 THÍ THIỀN - Bố trí cạm bẫy! 19/11/2013
126 Chương 126 THÍ THIỀN - Long tượng tề phát! 19/11/2013
127 Chương 127 THÍ THIỀN - Ai thua ai thắng 19/11/2013
128 Chương 128 THÍ THIỀN - Bình cục cáo chung 19/11/2013
129 Chương 129 THÍ THIỀN - Kinh thiên bí mật 19/11/2013
130 Chương 130 THÍ THIỀN - Hạ sơn 19/11/2013
131 Chương 131 THÍ THIỀN - Phu phụ Văn Vũ 19/11/2013
132 Chương 132 THÍ THIỀN - Nhập hang hổ 19/11/2013
133 Chương 133 THÍ THIỀN - Khả nghi trùng điệp 19/11/2013
134 Chương 134 THÍ THIỀN - Thử nhau 19/11/2013
135 Chương 135 THÍ THIỀN - Sơn tinh thụ quái 19/11/2013
135 Chương 135 THÍ THIỀN - Sơn tinh thụ quái (2) 19/11/2013
135 Chương 135 THÍ THIỀN - Sơn tinh thụ quái (3) 19/11/2013
135 Chương 135 THÍ THIỀN - Sơn tinh thụ quái (4) 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thi-thien-16.html