Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Viên chức ký hợp đồng xác định thời hạn tối đa mấy lần?

Theo pháp luật về lao động thì hợp đồng lao động xác định thời hạn thông thường chỉ được ký tối đa 2 lần.

Ông dương đức huy (trà vinh)viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2020 và được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. theo pháp luật về lao động thì hợp đồng lao động xác định thời hạn thông thường chỉ được ký tối đa 2 lần.

Ông huy hỏi, trường hợp đối với viên chức thì hợp đồng làm việc có được áp dụng giống như trường hợp của hợp đồng lao động không, tức là cũng chỉ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 2 lần, sau đó phải ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 điều 25 luật viên chức 2010 được sửa đổi bởi khoản 2 điều 2 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019, đã quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 điều này.

Việc ký kết hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật viên chức. Do đó, nếu trường hợp của ông Dương Đức Huy không thuộc quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 25 nêu trên thì sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn mà không ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/vien-chuc-ky-hop-dong-xac-dinh-thoi-han-toi-da-may-lan-5715331.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY