Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hội nghị WHO Tây Thái Bình Dương ra 5 Nghị quyết khu vực

Hội nghị WHO Tây Thái Bình Dương ra 5 Nghị quyết y tế khu vực trong đó có phòng chống viêm gan vi rút, bao hiểm y tế toàn dân, phòng chống lao, T*i n*n thương tích và sức khỏe người dân đô thị.
Hội nghị Khu vực tây thái bình dương">tây thái bình dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra tại Guam, Hoa Kỳ vừa kết thúc vào ngày 16/10/2015 sau 5 ngày họp và thảo luận về các chiến lược, chính sách và các chương trình y tế của khu vực tây thái bình dương">tây thái bình dương để thực hiện các mục tiêu y tế toàn cầu và đáp ứng các ưu tiên y tế của các quốc gia.

tây thái bình dương lần thứ 66 của Tổ chức Y tế Thế giới

Việt Nam và Fiji là 2 quốc gia đã được các nước thành viên bầu làm đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tây thái bình dương">tây thái bình dương vào ghế thành viên Hội đồng Chấp hành (Executive Board) Đại hội đồng Y tế Thế giới nhiệm kỳ 3 năm, từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2019. Hội đồng Chấp hành là nơi đề xuất và chuẩn bị các chương trình nghị sự cho Đại hội đồng Y tế Thế giới, do đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định các chính sách y tế chủ chốt trên cấp độ toàn cầu. Đại diện cho khối các nước ASEAN trong khu vực tây thái bình dương của WHO, Việt Nam sẽ góp thêm tiếng nói từ các quốc gia đang phát triển với các hệ thống y tế đang trong quá trình chuyển đổi. Những khách thức và khó khăn trong phát triển y tế của Việt Nam và các nước sẽ được quan tâm nhiều hơn trong quá trình thế giới và khu vực xây dựng và thực thi các chính sách y tế.

Đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị WHO khu vựcKết thúc Hội nghị, 5 Nghị quyết về các vấn đề y tế của Khu vực đã được thông qua, cụ thể gồm: Phòng chống Viêm gan virus, Bao phủ y chăm sóc sức khỏe toàn dân, phòng chống Lao, Phòng ngừa bạo lực và T*i n*n thương tích, và Sức khỏe người dân ở đô thị.

 1. Cụ thể hơn, Kế hoạch này nhằm đạt được 2 mục tiêu: Giảm truyền nhiễm viêm gan vi rút, giảm tỷ lệ mắc và Tu vong của bệnh viêm gan vi rút. Các hoạt động được WHO khuyến cáo gồm: xây dựng ý thức và hiểu biết giữa các bên liên quan, tăng cường chính sách công, thu thập dữ liệu để hiểu hơn về các bệnh viêm gan, nâng cao các chiến lược dự phòng, nâng cao việc tiếp cận đối sàng lọc, chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B và C mà người dân có thể chi trả được.

  Để thực hiện các mục tiêu này, Nghị quyết kêu gọi các quốc gia: (1) xây dựng các các kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa viêm gan vi rút dựa trên tình hình dịch tễ của mỗi nước, nguồn nhân lực hiện có và cơ sở hạ tầng của hệ thống y tế; (2) thiết lập hoặc tăng cường các hệ thống giám sát; (3) giải quyết vấn đề chi phí cao và thiếu hụt Thu*c điều trị viêm gan, cũng như chẩn đoán như là một ưu tiên nhằm cải thiện việc tiếp cận điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan; (4) huy động và đầu tư các nguồn lực để giải quyết bệnh viêm gan.

  Nghị quyết này thông qua Khung hành động khu vực tây thái bình dương về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân nhằm hướng tới sức khỏe tốt hơn cho người dân, dựa trên nguyên tắc đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng và không phải chịu gánh nặng về tài chính.

  Khung hành động này đưa ra 15 lĩnh vực hoạt động ưu tiên theo 5 đặc tính cơ bản, nhằm cung cấp các hướng dẫn cho các quốc gia xây dựng các lộ trình cụ thể của mỗi nước hướng tới bao phủ chăm sóc toàn dân, song nhấn mạnh rằng việc lựa chọn và kết hợp các hành động cần được cân nhắc tùy theo nhu cầu và năng lực của mỗi quốc gia và lồng ghép đa hành động trong các chính sách và cải cách y tế quốc gia để đạt được hiệu quả cao nhất.

  Nghị quyết thông qua Khung hành động khu vực tây thái bình dương về thực hiện Chiến lược toàn cầu về thanh toán bệnh lao giai đoạn 2016-2020.

  Chiến lược toàn cầu về thanh toán bệnh lao gồm 5 yếu tố liên quan mật thiết với tình hình của khu vực, gồm: (1) chuyển đổi hệ thống và hoạt động của các chương trình phòng chống lao quốc gia từ quan điểm hạn chế về cung ứng dịch vụ sang tiếp cận tổng thể mở rộng; (2) tập trung vào sự bình đẳng để đảm bảo mọi người dân được nhận các chăm sóc có chất lượng mà không bị phân biệt đối xử do sự phát triển kinh tế xã hội và các dịch bệnh thay đổi; (3) nhấn mạnh vào việc tăng cường hệ thống y tế và thúc đẩy các hành động đa ngành trong bối cảnh bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo trợ xã hội; (4) áp dụng rộng rãi ở tất cả các quốc gia có gánh nặng về dịch bệnh lao; (5) chăm sóc sức khỏe lấy con người làm trung tâm.

  Kế hoạch hành động khu vực đưa ra 3 trụ cột nhằm thực hiện Chiến lược thanh toán lao toàn cầu, gồm: (1) chăm sóc và dự phòng được lồng ghép và lấy con người làm trung tâm; (2) tăng cường chính sách và các hệ thống hỗ trợ; (3) tăng cường nghiên cứu và đổi mới.

  Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia (1) cập nhật các chiến lược, chính sách, kế hoạch và mục tiêu quốc gia về chăm sóc và kiểm soát bệnh lao theo các hướng dẫn của Khung kế hoạch hành động khu vực, dựa trên cách tiếp cận tổng thể xã hội (a whole-of-society) và sự tham gia của đông đảo các bên hữu quan trong và ngoài nhà nước; (2) thiết lập và củng cố các hệ thống theo dõi việc thực hiện các nỗ lực kiểm soát bệnh lao, bao gồm cả các hệ thống giám sát tin cậy, cũng như các cơ chế giám sát chi phí cao gây ra cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân; (3) huy động và đầu tư các nguồn lực kỹ thuật và tài chính để thiết lập và duy trì chất lượng chăm sóc, kiểm soát lao như một cấu phần cơ bản của hệ thống y tế.

  Nghị quyết này đã thông qua Khung hành động khu vực về phòng ngừa bạo lực và T*i n*n thương tích.

  Khung hành động này đưa ra các chính sách và hành động dựa trên bằng chứng và dữ liệu trên phạm vi đa ngành để giảm tỷ lệ mắc và Tu vong do bạo lực và T*i n*n thương tích gây ra. Các can thiệp được đưa ra gồm: (1) An toàn như một thước đo cho sức khỏe và sự phát triển quốc gia, thực hiện an toàn là một nguyên tắc hỗ trợ sự phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng, các hệ thống giao thông, lập kế hoạch đô thị và các hệ thống y tế; (2) đầu tư vào dự phòng để có được các kết quả đầu ra tích cực; tăng cường vai trò của của lĩnh vực y tế trong phòng ngừa bạo lực và T*i n*n thương tích, trong đó Bộ Y tế cần giữa vai trò chủ chốt trong việc cung cấp các dịch vụ và tư vấn dựa trên bằng chứng đối với người bị thương và nạn nhân của bạo hành và chấn thương; chứng minh vai trò lãnh đạo ở các cấp cao nhất của chính phủ để đảm bảo sự điều phối và phối hợp hiệu quả giữa các ngành.

  Khung hành động này cũng đưa các bước đi cần thực hiện ngay và bền vững để giảm gánh nặng quốc gia về bạo lực và T*i n*n thương tích, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của đối tác liên ngành.

  Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị kêu gọi các quốc gia sử dụng các kế hoạch hành động khu vực như một tham khảo để xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa bạo lực và T*i n*n thương tích, hài hòa với quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của từng quốc gia; thúc đẩy tất cả các ngành liên quan cùng hành động một cách đồng bộ và có sự phối hợp; đầu tư các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho công tác phòng ngừa bạo lực và T*i n*n thương tích.

  Nghị quyết đã thông qua Khung hành động khu vực tây thái bình dương về sức khỏe người dân ở đô thị gian đoạn 2016-20120: Các thành phố khỏe mạnh và thích ứng nhanh.

  Khung hành động này hướng tới xây dựng các cộng đồng thành phố và đô thị khỏe mạnh và thích ứng nhanh theo cách tiếp cận toàn hệ thống, với mục tiêu cải thiện sức khỏe người dân, thúc đẩy bình đẳng và sự phát triển đô thị bền vững. Nghị quyết về sức khỏe người dân đô thị kêu gọi các quốc gia tăng cường các hệ thống y tế để theo dõi tiến độ đảm bảo sức khỏe đô thị và các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong các Bộ Y tế.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-hoi-nghi-who-tay-thai-binh-duong-ra-5-nghi-quyet-khu-vuc-19356.html)

Tin cùng nội dung