Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ

Mangyte -Đây là một trong những yêu cầu được Thủ tướng đưa ra tại Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT.
Đây là một trong những yêu cầu được Thủ tướng đưa ra tại Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT.

Phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia BHYT đạt 75% dân số

Chỉ thị nêu rõ, BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách BHXH, BHYT đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác BHXH, BHYT thời gian qua đã được các Bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng về số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm; lương người nghỉ hưu từng bước được khám chữa bệnh BHYT được cải thiện, chi phí người dân tự trả trong chăm sóc sức khỏe được giảm dần.

Tuy nhiên, Chỉ thị cũng nêu rõ, công tác BHXH, BHYT còn một số hạn chế như số người tham gia bảo hiểm còn thấp, mới chỉ có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH, khoảng 71% dân số tham gia BHYT; tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH còn diễn ra ở nhiều DN. Quỹ BHXH, nhất là quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần. Thủ tục tham gia, hưởng BHXH, BHYT còn phức tạp, rườm rà.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia BHYT đạt 75% dân số, số người tham gia BHXH đạt chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện chính sách và tổ chức đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng dịch vụ y tế">giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ, đổi mới phương thức thanh toán BHYT; tổ chức tốt việc KCB BHYT, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở.

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp làm tăng thêm nhanh số người tham gia BHXH.

Phải coi chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, coi chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động để học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT; chỉ đạo Sở Y tế thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu về BHYT trên địa bàn, xem xét bổ sung 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực BHYT.

Các tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHXH thấp (dưới 20%), BHYT thấp (dưới 60%) cần tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao số người tham gia BHXH, BHYT để đạt bằng tỷ lệ trung bình của cả nước về người tham gia BHXH, BHYT vào cuối năm 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hằng năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết Luật BHXH sửa đổi; bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng BHYT đối với học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất nâng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập và tham gia BHYT.

Đẩy mạnh công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông về chính sách BHYT, BHXH

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành tăng cường công tác truyền thông và giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và giành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phố biến pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhất là tới các đối tượng thuộc diện tham gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý cũng như triển khai hoạt động. Cụ thể, Bộ Y tế phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH và các cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước; phấn đấu trong năm 2015 cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu giữa các cơ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước phục vụ thanh toán BHYT nhanh, chính xác, không thất thoát.

Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức BHXH, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa NLĐ, các cơ quan, DN, cơ quan BHXH, các cơ quan quản lý nhà nước và minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia BHXH, BH thất nghiệp trên phạm vi cả nước.

BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các bên tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tiến tới việc vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả nước và thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy bằng thẻ điện tử. Trước mắt, trong năm 2015, tập trung triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và đề nghị cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT.

Chỉ thị của Thủ tướng lưu ý, Bộ Y tế cần tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành LĐ-TB&XH, ngành Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các tỉnh nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi của NLĐ; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này. Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-thu-tuong-yeu-cau-bo-y-te-khan-truong-xay-dung-gia-dich-vu-y-te-theo-lo-trinh-tinh-dung-tinh-du-9379.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY