Chăm sóc giai đoạn cuối đời hôm nay

Các vấn đề văn hóa của giai đoạn cuối đời

Các nghiên cứu đã chỉ ra các khác biệt trong sự hiếu biết và tín ngưỡng đối với các định hướng tiến bộ, làm đại thể, dâng hiến phủ tạng, chăm sóc dưỡng đường

Sự kinh qua của mỗi cá thể với cái ch*t xuất hiện trong bối cảnh của môt sự tương tác phưc tạp giữa con người, triết lý, và các ảnh hưởng văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, các truyền thống đạo đức, giới tính, tầng lớp, và văn hóa khác nhau hình thành nên các kiểu giao tiếp của người bệnh, họ khuây khỏa và được an ủi khi được thảo luận về các chủ đề riêng biệt, các mong muốn về cái ch*t và các can thiệp y khoa, các quan điếm đối với kế hoạch phù hợp dành cho cơ thể của họ khi đã ch*t.

Các nghiên cứu đã chỉ ra các khác biệt trong sự hiếu biết và tín ngưỡng đối với các định hướng tiến bộ, làm đại thể, dâng hiến phủ tạng, chăm sóc dưỡng đường, và ngừng sự hỗ trơ giữa các bệnh nhân của các nhóm dân tộc khác nhau. Khi mà mỗi bệnh nhân phải được nhìn nhận như là một cá thể, thì sự hiểu biết về các tính chất văn hóa, các tín ngưỡng và sự tôn trọng các truyền thống dân tộc là các trách nhiệm quan trọng của bác sỹ chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuồi, nhất là khi gốc văn hóa của bác sỹ và bệnh nhân khác nhau.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/giaidoancuoidoi/cac-van-de-van-hoa-cua-giai-doan-cuoi-doi/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY