Truyện Dương Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Dương Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Dương Thần
Bạn đang đọc truyện Dương Thần của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.Thế gian là một đại khổ hải.Con người ở trong biển.Thân thể là thuyền.Linh hồn là một con thuyền trong thân thể con người.

Thuyền lại trở người hướng bờ bên kia mà đi tới.

Tu luyện thân thể làm chắc chắn thân thuyền để đến bờ bên kia của Khổ Hải?

Hay tu luyện linh hồn giúp thuyền trong thân thể con người quen thuộc thủy tính đây?

Tu võ đạo thành Nhân Tiên.

Tu tiên đạo thành Thần tiên.

Phải chọn con đường nào đây?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Dương Thần - Thiên ý dân ý 09/12/2013
2 Chương 2 Dương Thần - Tiểu nhân như quỷ 09/12/2013
3 Chương 3 Dương Thần - Hổ ma luyện cốt quyền 09/12/2013
4 Chương 4 Dương Thần - Xích kim tài tệ 09/12/2013
5 Chương 5 Dương Thần - Thập đại cảnh giới 09/12/2013
6 Chương 6 Dương Thần - Đại Thiện bí bổn 09/12/2013
7 Chương 7 Dương Thần - Võ kinh, Đạo kinh. 09/12/2013
8 Chương 8 Dương Thần - Thần hồn xuất xác 09/12/2013
9 Chương 9 Dương Thần - Hương khói hộ thân 09/12/2013
10 Chương 10 Dương Thần - Săn hồ hung hiểm. 09/12/2013
11 Chương 11 Dương Thần - Bát đại yêu tiên Bạch Tử Nhạc 09/12/2013
12 Chương 12 Dương Thần - Ngưu Ma Đại Lực quyền 09/12/2013
13 Chương 13 Dương Thần - Ly biệt 09/12/2013
14 Chương 14 Dương Thần - Thần bí kinh văn 09/12/2013
15 Chương 15 Dương Thần - Di Đà Kinh 09/12/2013
16 Chương 16 Dương Thần - Vô thượng pháp quyết 09/12/2013
17 Chương 17 Dương Thần - Dạ du cảnh giới 09/12/2013
18 Chương 18 Dương Thần - Du hồn khuy vũ 09/12/2013
19 Chương 19 Dương Thần - Huyết khí dương cương 09/12/2013
20 Chương 20 Dương Thần - Thương thần (Thần hồn bị thương) 09/12/2013
21 Chương 21 Dương Thần - Mua cung luyện lực 09/12/2013
22 Chương 22 Dương Thần - Huyết Vân Cương 09/12/2013
23 Chương 23 Dương Thần - Tặng nhẫn 09/12/2013
24 Chương 24 Dương Thần - Đạo cao một thước, ma cao một trượng 09/12/2013
25 Chương 25 Dương Thần - Ngưu Ma sơ hiển uy. 09/12/2013
26 Chương 26 Dương Thần - Nguy cơ 09/12/2013
27 Chương 27 Dương Thần - Khu hổ thốn lang (Đuổi hổ nuốt sói) 09/12/2013
28 Chương 28 Dương Thần - Cái tát thật mạnh 09/12/2013
29 Chương 29 Dương Thần - Thư phòng 09/12/2013
30 Chương 30 Dương Thần - Lại đột phá! 09/12/2013
31 Chương 31 Dương Thần - Phát hiện âm mưu! 09/12/2013
32 Chương 32 Dương Thần - Thần Hồn đấu pháp 09/12/2013
33 Chương 33 Dương Thần - Nhổ cỏ tận gốc 09/12/2013
34 Chương 34 Dương Thần - Ngũ đại ma thần 09/12/2013
35 Chương 35 Dương Thần - Thi Giải 09/12/2013
36 Chương 36 Dương Thần - Phong khởi vân dũng 09/12/2013
37 Chương 37 Dương Thần - Tán Hoa lâu Tô Mộc ( Thượng) 09/12/2013
38 Chương 38 Dương Thần - Tán Hoa lâu Tô Mộc ( Hạ). 09/12/2013
39 Chương 39 Dương Thần - Diệt cả nhà ngươi! 09/12/2013
40 Chương 40 Dương Thần - Đánh cuộc ( Thượng) 09/12/2013
41 Chương 41 Dương Thần - Đánh cuộc ( Hạ) 09/12/2013
42 Chương 42 Dương Thần - Hồng nhan khô lâu 09/12/2013
43 Chương 43 Dương Thần - Thần hồn huấn mã 09/12/2013
44 Chương 44 Dương Thần - Thần Uy Vương 09/12/2013
45 Chương 45 Dương Thần - Túng mã, huy kiếm 09/12/2013
46 Chương 46 Dương Thần - Bạo Viêm Thần Phù kiếm 09/12/2013
47 Chương 47 Dương Thần - Đinh Giáp Thần tướng 09/12/2013
48 Chương 48 Dương Thần - Thu hoạch phong phú 09/12/2013
49 Chương 49 Dương Thần - Trưởng tử 09/12/2013
50 Chương 50 Dương Thần - Nguyên Phi giá lâm 09/12/2013
51 Chương 51 Dương Thần - Bát đại Yêu Tiên Nguyên Phi 09/12/2013
52 Chương 52 Dương Thần - Khó bề phân biệt 09/12/2013
53 Chương 53 Dương Thần - Vương công bí văn 09/12/2013
54 Chương 54 Dương Thần - Ngưu ma luyện bì 09/12/2013
55 Chương 55 Dương Thần - Luyện thể như luyện cương 09/12/2013
56 Chương 56 Dương Thần - Xuân lôi nhất hưởng tán Thần hồn 09/12/2013
57 Chương 57 Dương Thần - Chân thành 09/12/2013
58 Chương 58 Dương Thần - Tượng Thánh nhân 09/12/2013
59 Chương 59 Dương Thần - Khoa khảo tranh đoan 09/12/2013
60 Chương 60 Dương Thần - Hồng Dịch trúng cử (Thượng). 09/12/2013
61 Chương 61 Dương Thần - Hồng Dịch trúng cử (Hạ). 09/12/2013
62 Chương 62 Dương Thần - Ân chủ (Thượng) 09/12/2013
63 Chương 63 Dương Thần - Ân chủ (Hạ) 09/12/2013
64 Chương 64 Dương Thần - Kiền Đế (Thượng) 09/12/2013
65 Chương 65 Dương Thần - Kiền Đế (Hạ) 09/12/2013
66 Chương 66 Dương Thần - Bắt! 09/12/2013
67 Chương 67 Dương Thần - Kịch đấu! 09/12/2013
68 Chương 68 Dương Thần - Phẫn nộ! 09/12/2013
69 Chương 69 Dương Thần - Quyết tâm! 09/12/2013
70 Chương 70 Dương Thần - Gia tộc 09/12/2013
71 Chương 71 Dương Thần - Thiên Xà Xạ Tức công 09/12/2013
72 Chương 72 Dương Thần - Kim Đan Hiển hình 09/12/2013
73 Chương 73 Dương Thần - Uy lực của Đạo thuật! 09/12/2013
74 Chương 74 Dương Thần - Đại mã! Cường cung! Lợi tiễn! 09/12/2013
75 Chương 75 Dương Thần - Khống chế cục diện 09/12/2013
76 Chương 76 Dương Thần - Mộ Dung Yến 09/12/2013
77 Chương 77 Dương Thần - Khu vật (Thượng) 09/12/2013
78 Chương 78 Dương Thần - Khu Vật (Hạ) 09/12/2013
79 Chương 79 Dương Thần - Huyết Văn châm sơ hiển uy 09/12/2013
80 Chương 80 Dương Thần - Huyền Thiên đạo tôn! 09/12/2013
81 Chương 81 Dương Thần - Ngọc Thân Vương (Thượng). 09/12/2013
82 Chương 82 Dương Thần - Ngọc Thân Vương (Hạ) 09/12/2013
83 Chương 83 Dương Thần - Quyết liệt! 09/12/2013
84 Chương 84 Dương Thần - Luận Võ 09/12/2013
85 Chương 85 Dương Thần - Lục Liễu trang. 09/12/2013
86 Chương 86 Dương Thần - Tây Sơn truy sát! 09/12/2013
87 Chương 87 Dương Thần - Phi châm thần uy 09/12/2013
88 Chương 88 Dương Thần - Muốn ngươi báo ân! 09/12/2013
89 Chương 89 Dương Thần - Đục nước béo cò (Thượng). 09/12/2013
90 Chương 90 Dương Thần - Đục nước béo cò (Hạ). 09/12/2013
91 Chương 91 Dương Thần - Ngao Sư vương! 09/12/2013
92 Chương 92 Dương Thần - Lục đại Thánh địa. 09/12/2013
93 Chương 93 Dương Thần - Quá khứ. 09/12/2013
94 Chương 94 Dương Thần - Ưu khuyết của Võ đạo. 09/12/2013
95 Chương 95 Dương Thần - Lập quân công! 09/12/2013
96 Chương 96 Dương Thần - Lại nhân cơ hội! 09/12/2013
97 Chương 97 Dương Thần - Nửa đường chặn giết (Thượng). 09/12/2013
98 Chương 98 Dương Thần - Nửa đường chặn giết (Hạ). 09/12/2013
99 Chương 99 Dương Thần - Đại La Truy Sát lệnh! 09/12/2013
100 Chương 100 Dương Thần - Tài bảo của Hắc Diêu sơn trại. 09/12/2013
101 Chương 101 Dương Thần - Kinh thiên bí văn! 09/12/2013
102 Chương 102 Dương Thần - Tiệt sát, tiếp chủng nhi lai! 09/12/2013
103 Chương 103 Dương Thần - Thánh nữ Đại La Phái! 09/12/2013
104 Chương 104 Dương Thần - Bảo Nguyệt Quang Vương Thân! 09/12/2013
105 Chương 105 Dương Thần - Âm Dương Đào Thần Kiếm! 09/12/2013
106 Chương 106 Dương Thần - Trong kiếm có Thần! 09/12/2013
107 Chương 107 Dương Thần - Bao vây tiễu trừ Triệu Phi Dung (Thượng) 09/12/2013
108 Chương 108 Dương Thần - Bao vây tiễu trừ Triệu Phi Dung (Hạ) 09/12/2013
109 Chương 109 Dương Thần - Đốt hết! 09/12/2013
110 Chương 110 Dương Thần - Kích sát! 09/12/2013
111 Chương 111 Dương Thần - Phân nhuận! 09/12/2013
112 Chương 112 Dương Thần - Kinh đào hãi lãng 09/12/2013
113 Chương 113 Dương Thần - Vô pháp vô niệm! 09/12/2013
114 Chương 114 Dương Thần - Kim Chu Pháp Vương (Thượng) 09/12/2013
115 Chương 115 Dương Thần - Kim Chu Pháp Vương (Hạ) 09/12/2013
116 Chương 116 Dương Thần - Hung hăng hàng phục! 09/12/2013
117 Chương 117 Dương Thần - Yêu ảnh! 09/12/2013
118 Chương 118 Dương Thần - Đại uy Thiên Long Bồ Tát quan! 09/12/2013
119 Chương 119 Dương Thần - Long Tượng pháp ấn! 09/12/2013
120 Chương 120 Dương Thần - Ngân Nguyệt bát vệ! 09/12/2013
121 Chương 121 Dương Thần - Tránh mũi nhọn! 09/12/2013
122 Chương 122 Dương Thần - Tĩnh hải quân! 09/12/2013
123 Chương 123 Dương Thần - Âm thần nhập hải! 09/12/2013
124 Chương 124 Dương Thần - Nguyên Tẫn Thiên Châu! 09/12/2013
125 Chương 125 Dương Thần - Thiện Ngân Sa 09/12/2013
126 Chương 126 Dương Thần - Lôi công cự linh! 09/12/2013
127 Chương 127 Dương Thần - Thoát thai hoán cốt! 09/12/2013
128 Chương 128 Dương Thần - Tiên hạ thủ vi cường! 09/12/2013
129 Chương 129 Dương Thần - Quần Xà hạp cốc! 09/12/2013
130 Chương 130 Dương Thần - Thiết Ma Lục Mi! 09/12/2013
131 Chương 131 Dương Thần - Linh nhục hợp nhất! 09/12/2013
132 Chương 132 Dương Thần - Vừa âm vừa độc! 09/12/2013
133 Chương 133 Dương Thần - Công đức cà sa! 09/12/2013
134 Chương 134 Dương Thần - Ngươi lấy trứng chọi đá sao? 09/12/2013
135 Chương 135 Dương Thần - Một người cũng không lưu! 09/12/2013
136 Chương 136 Dương Thần - Một xoa một người! 09/12/2013
137 Chương 137 Dương Thần - Lôi Ngục đao kinh! 09/12/2013
138 Chương 138 Dương Thần - Đấu Phật bút lục! 09/12/2013
139 Chương 139 Dương Thần - Sóng to gió lớn! 09/12/2013
140 Chương 140 Dương Thần - Bước vào Tiên Thiên! 09/12/2013
141 Chương 141 Dương Thần - Tam đại sát chiêu. 09/12/2013
142 Chương 142 Dương Thần - Khám phá mê vụ! 09/12/2013
143 Chương 143 Dương Thần - Nửa đường chặn giết! 09/12/2013
144 Chương 144 Dương Thần - Đao hiển thần uy! 09/12/2013
145 Chương 145 Dương Thần - Nhất khí liên sát! 09/12/2013
146 Chương 146 Dương Thần - Một lần nữa kinh sợ thối lui! 09/12/2013
147 Chương 147 Dương Thần - Cơ hội chỉ một lần. 09/12/2013
148 Chương 148 Dương Thần - Hậu lộ! Xao đả!(Đường lui! Bắt bí!) 09/12/2013
149 Chương 149 Dương Thần - Tái xả hổ bì! 09/12/2013
150 Chương 150 Dương Thần - Khí hồn môn tông chủ! 09/12/2013
151 Chương 151 Dương Thần - Hai đại thế lực 09/12/2013
152 Chương 152 Dương Thần - Trảm quỷ nhiếp hồn 09/12/2013
153 Chương 153 Dương Thần - Lòng tham không đáy 09/12/2013
154 Chương 154 Dương Thần - Linh hồn qua toàn 09/12/2013
155 Chương 155 Dương Thần - Vô Địch Hầu! 09/12/2013
156 Chương 156 Dương Thần - Nguy hiểm phủ xuống! 09/12/2013
157 Chương 157 Dương Thần - Lang tâm cẩu phế! 09/12/2013
158 Chương 158 Dương Thần - Võ thánh! 09/12/2013
159 Chương 159 Dương Thần - Sinh Tử Luân ấn! 09/12/2013
160 Chương 160 Dương Thần - Tối cường thủ đoạn! 09/12/2013
161 Chương 161 Dương Thần - Mọi người công kích! 09/12/2013
162 Chương 162 Dương Thần - Phù quang lược ảnh! 09/12/2013
163 Chương 163 Dương Thần - Thu nạp đào thần 09/12/2013
164 Chương 164 Dương Thần - Suy đoán! Chuẩn bị!. 09/12/2013
165 Chương 165 Dương Thần - Quỷ Tiên bình chướng! 09/12/2013
166 Chương 166 Dương Thần - Hồng Dịch hiển uy 09/12/2013
167 Chương 167 Dương Thần - Tinh huyết nguyên khí! 09/12/2013
168 Chương 168 Dương Thần - Đệ nhất nhân dưới quỷ tiên 09/12/2013
169 Chương 169 Dương Thần - Ép hỏi pháp quyết! 09/12/2013
170 Chương 170 Dương Thần - Sắp bạo lộ! 09/12/2013
171 Chương 171 Dương Thần - Tinh Nguyên Thượng Thai. 09/12/2013
172 Chương 172 Dương Thần - Nhất cử lưỡng tiện 09/12/2013
173 Chương 173 Dương Thần - Ra biển! 09/12/2013
174 Chương 174 Dương Thần - Đại truy sát! 09/12/2013
175 Chương 175 Dương Thần - Máu Tà Thần! 09/12/2013
176 Chương 176 Dương Thần - Hỏa diễm phật đà 09/12/2013
177 Chương 177 Dương Thần - Ném ra mồi câu! 09/12/2013
178 Chương 178 Dương Thần - Liên thủ sát nhân! 09/12/2013
179 Chương 179 Dương Thần - Truy binh đến! 09/12/2013
180 Chương 180 Dương Thần - Hám Thiên cung! Vô Cực tiễn! 09/12/2013
181 Chương 181 Dương Thần - Vạn sa đại trận. 09/12/2013
182 Chương 182 Dương Thần - Âm Dương Hỗn Động! 09/12/2013
183 Chương 183 Dương Thần - Giết người! Đoạt cung! 09/12/2013
184 Chương 184 Dương Thần - Diệt Thần Lôi Cương Võng! 09/12/2013
185 Chương 185 Dương Thần - Tiêu diệt triệt để! 09/12/2013
186 Chương 186 Dương Thần - Khổng Tước Vương. (thượng) 09/12/2013
187 Chương 187 Dương Thần - Khổng Tước Vương. (hạ) 09/12/2013
188 Chương 188 Dương Thần - Cửu Hỏa Viêm Long! 09/12/2013
189 Chương 189 Dương Thần - Thu hoạch, xử lý. 09/12/2013
190 Chương 190 Dương Thần - Chân võ thánh thể. 09/12/2013
191 Chương 191 Dương Thần - Âm Dương Luyện Ngục! 09/12/2013
192 Chương 192 Dương Thần - Thiếu niên dương cương! 09/12/2013
193 Chương 193 Dương Thần - Thánh Thể luyện thành! 09/12/2013
194 Chương 194 Dương Thần - Tiếp tục hạ mãnh dược! 09/12/2013
195 Chương 195 Dương Thần - Cướp đoạt công lao! 09/12/2013
196 Chương 196 Dương Thần - Bản sắc yêu tiên! 09/12/2013
197 Chương 197 Dương Thần - Dùng dao mổ trâu giết gà 09/12/2013
198 Chương 198 Dương Thần - Giao dịch. 09/12/2013
199 Chương 199 Dương Thần - Càn Khôn Bố Đại! 09/12/2013
200 Chương 200 Dương Thần - Thành tựu Quỷ Tiên! 09/12/2013
201 Chương 201 Dương Thần - Quỷ Tiên bá đạo 09/12/2013
202 Chương 202 Dương Thần - Long kỳ! 09/12/2013
203 Chương 203 Dương Thần - Tập kích khâm sai! 09/12/2013
204 Chương 204 Dương Thần - Thiết Giáp Thần Lôi! 09/12/2013
205 Chương 205 Dương Thần - Bát Hoang Thần Kích! 09/12/2013
206 Chương 206 Dương Thần - Thánh vương chí bảo! 09/12/2013
207 Chương 207 Dương Thần - Tung tích Bố Đại! 09/12/2013
208 Chương 208 Dương Thần - Kỳ Lân quân! 09/12/2013
209 Chương 209 Dương Thần - Tinh khí lang yên! 09/12/2013
210 Chương 210 Dương Thần - Kết thành đạo lữ! 09/12/2013
211 Chương 211 Dương Thần - Cốc Thần nhất khiếu! 09/12/2013
212 Chương 212 Dương Thần - Tiến về Mãng Hoang 09/12/2013
213 Chương 213 Dương Thần - Vu Quỷ Thiên Thi 09/12/2013
214 Chương 214 Dương Thần - Tung tích Hắc Lang Vương 09/12/2013
215 Chương 215 Dương Thần - Huyền Thiên Huyết Quái 09/12/2013
216 Chương 216 Dương Thần - Thiên Tuyệt sơn 09/12/2013
217 Chương 217 Dương Thần - Tạo Hóa hồ lô! 09/12/2013
218 Chương 218 Dương Thần - Đại hỗn loạn! 09/12/2013
219 Chương 219 Dương Thần - Giả mạo Kim Chu pháp vương! 09/12/2013
220 Chương 220 Dương Thần - Thần thông của Hồng Dịch! 09/12/2013
221 Chương 221 Dương Thần - Đại triển uy năng! 09/12/2013
222 Chương 222 Dương Thần - Đoạt phủ, đoạt kiếm! 09/12/2013
223 Chương 223 Dương Thần - Đại chiến bắt đầu! 09/12/2013
224 Chương 224 Dương Thần - Da nhân tiên! 09/12/2013
225 Chương 225 Dương Thần - Đạo tâm bất đồng! 09/12/2013
226 Chương 226 Dương Thần - Cứu Tinh Nhẫn! 09/12/2013
227 Chương 227 Dương Thần - Gặp lại Ngô đại quản gia! 09/12/2013
228 Chương 228 Dương Thần - Lôi kiếp cao thủ! 09/12/2013
229 Chương 229 Dương Thần - Tấn công Đồ Nguyên! 09/12/2013
230 Chương 230 Dương Thần - Hoàn toàn giết chết! 09/12/2013
231 Chương 231 Dương Thần - Thành công, rút lui! 09/12/2013
232 Chương 232 Dương Thần - Triều đình! 09/12/2013
233 Chương 233 Dương Thần - Vô cùng tài phú! 09/12/2013
234 Chương 234 Dương Thần - Luyện hóa lôi kiếp cao thủ! (thượng) 09/12/2013
235 Chương 235 Dương Thần - Luyện hóa lôi kiếp cao thủ! (hạ) 09/12/2013
236 Chương 236 Dương Thần - Pháp lực đại tiến! 09/12/2013
237 Chương 237 Dương Thần - Quốc yến! 09/12/2013
238 Chương 238 Dương Thần - Hung hãn công kích! 09/12/2013
239 Chương 239 Dương Thần - Phá đạo tâm của ngươi 09/12/2013
240 Chương 240 Dương Thần - Đấu pháp bắt đầu! 09/12/2013
241 Chương 241 Dương Thần - Trở về Đại Kiền! Giết Ngô quản gia! 09/12/2013
242 Chương 242 Dương Thần - Nhục nhã! 09/12/2013
243 Chương 243 Dương Thần - Võ thánh gặp nạn! 09/12/2013
244 Chương 244 Dương Thần - Bước đầu tiên báo thù! 09/12/2013
245 Chương 245 Dương Thần - Trở về Ngọc kinh! 09/12/2013
246 Chương 246 Dương Thần - Huyệt khiếu, thượng cảnh bát thần! 09/12/2013
247 Chương 247 Dương Thần - Bí mật của thái tử! 09/12/2013
248 Chương 248 Dương Thần - Chân Không Đại Thủ Ấn! 09/12/2013
249 Chương 249 Dương Thần - Sấm rền gió cuốn! 09/12/2013
250 Chương 250 Dương Thần - Bí mật dương thần! 09/12/2013
251 Chương 251 Dương Thần - Câu cá lớn! 09/12/2013
252 Chương 252 Dương Thần - Thái Thượng đạo xuất hiện! 09/12/2013
253 Chương 253 Dương Thần - Thiên Đạo Phong Ma kiếm! 09/12/2013
254 Chương 254 Dương Thần - Vô Sinh lão mẫu! 09/12/2013
255 Chương 255 Dương Thần - Bảy đại pháp thân 09/12/2013
256 Chương 256 Dương Thần - Gặp mặt thánh nữ! 09/12/2013
257 Chương 257 Dương Thần - Bàn luận đại thế! 09/12/2013
258 Chương 258 Dương Thần - Thái Thượng đạo thần thông! 09/12/2013
259 Chương 259 Dương Thần - Thiên ý thời gian!! 09/12/2013
260 Chương 260 Dương Thần - Vũ Trụ nhị thiên! 09/12/2013
261 Chương 261 Dương Thần - Ghé thăm phế tích Đại Thiện tự! 09/12/2013
262 Chương 262 Dương Thần - Tìm kiếm địa cung. 09/12/2013
263 Chương 263 Dương Thần - Thần bí kinh thư! 09/12/2013
264 Chương 264 Dương Thần - Sự thay đổi của Lục Liễu trang! 09/12/2013
265 Chương 265 Dương Thần - Trèo cao 09/12/2013
266 Chương 266 Dương Thần - Sự nguy hiểm của việc hợp nhất tam kinh 09/12/2013
267 Chương 267 Dương Thần - Cha con gặp nhau trước mộ phần. 09/12/2013
268 Chương 268 Dương Thần - Đối mặt trực diện 09/12/2013
269 Chương 269 Dương Thần - Uy lực của nhân tiên! 09/12/2013
270 Chương 270 Dương Thần - Quá khứ vị lai! 09/12/2013
271 Chương 271 Dương Thần - Hành động của Hồng Huyền Cơ! 09/12/2013
272 Chương 272 Dương Thần - Nắm chắc hiện tại! 09/12/2013
273 Chương 273 Dương Thần - Hiện Thế Như Lai! 09/12/2013
274 Chương 274 Dương Thần - Hai khiếu Địa cực! 09/12/2013
275 Chương 275 Dương Thần - Liệt Thần ngẫu! 09/12/2013
276 Chương 276 Dương Thần - Bàn tính như ý 09/12/2013
277 Chương 277 Dương Thần - Lần đầu thể hiện thế lực! 09/12/2013
278 Chương 278 Dương Thần - Nắm giữ toàn cục! 09/12/2013
279 Chương 279 Dương Thần - Hành hung Hồng Hi! 09/12/2013
280 Chương 280 Dương Thần - Võ thánh thái giám! 09/12/2013
281 Chương 281 Dương Thần - Lập tức báo thù! 09/12/2013
282 Chương 282 Dương Thần - Uy chiến thần! 09/12/2013
283 Chương 283 Dương Thần - Địa Nguyên linh đan! 09/12/2013
284 Chương 284 Dương Thần - Đêm nhập hoàng cung! 09/12/2013
285 Chương 285 Dương Thần - Nguyên Phi tắm rửa! 09/12/2013
286 Chương 286 Dương Thần - Ngoạn băng hoả! 09/12/2013
287 Chương 287 Dương Thần - Sóng gió kéo đến! 09/12/2013
288 Chương 288 Dương Thần - Ma kinh đại thành! 09/12/2013
289 Chương 289 Dương Thần - Băng phong thiên lý! 09/12/2013
290 Chương 290 Dương Thần - Lực lượng chân chính! 09/12/2013
291 Chương 291 Dương Thần - Động thiên thần quang! 09/12/2013
292 Chương 292 Dương Thần - Khí tượng của thượng cổ hoàng triều! 09/12/2013
293 Chương 293 Dương Thần - Linh đan đến miệng không ăn được! 09/12/2013
294 Chương 294 Dương Thần - Thoát thai hoán huyết! 09/12/2013
295 Chương 295 Dương Thần - Máu như thuỷ ngân. 09/12/2013
296 Chương 296 Dương Thần - Thiên Trụ thần thạch! 09/12/2013
297 Chương 297 Dương Thần - Sấm xuân đến! 09/12/2013
298 Chương 298 Dương Thần - Độ lôi kiếp! 09/12/2013
299 Chương 299 Dương Thần - Khai thiên như ý! 09/12/2013
300 Chương 300 Dương Thần - Sống lại! 09/12/2013
301 Chương 301 Dương Thần - Lực đấu kiếm khí! 09/12/2013
302 Chương 302 Dương Thần - Thông Minh nhị khiếu! 09/12/2013
303 Chương 303 Dương Thần - Văn đàn tông sư! 09/12/2013
304 Chương 304 Dương Thần - Cực kỳ phách lối! 09/12/2013
305 Chương 305 Dương Thần - Thiên tử phong thần! 09/12/2013
306 Chương 306 Dương Thần - Khiêu khích! 09/12/2013
307 Chương 307 Dương Thần - Một đao kinh thiên! 09/12/2013
308 Chương 308 Dương Thần - Đế vương tâm thuật! 09/12/2013
309 Chương 309 Dương Thần - Tiên hạ thủ vi cường! 09/12/2013
310 Chương 310 Dương Thần - Khai thác! 09/12/2013
311 Chương 311 Dương Thần - Đánh nổ Thần Ưng vương! 09/12/2013
312 Chương 312 Dương Thần - Bắt gọn! 09/12/2013
313 Chương 313 Dương Thần - Giam cầm! 09/12/2013
314 Chương 314 Dương Thần - Thủ đoạn của Hồng Huyền Cơ! 09/12/2013
315 Chương 315 Dương Thần - Đại bi kịch! 09/12/2013
316 Chương 316 Dương Thần - Thái sơn đè trứng! 09/12/2013
317 Chương 317 Dương Thần - Gặp lại viêm long! 09/12/2013
318 Chương 318 Dương Thần - Hoả đan! 09/12/2013
319 Chương 319 Dương Thần - Thần chuông chụp xuống! 09/12/2013
320 Chương 320 Dương Thần - Hồng Dịch bắt rồng! 09/12/2013
321 Chương 321 Dương Thần - Bảy viên thần đan! 09/12/2013
322 Chương 322 Dương Thần - Minh Thần phân thân! 09/12/2013
323 Chương 323 Dương Thần - Vòng ánh sáng thứ tám! 09/12/2013
324 Chương 324 Dương Thần - Thần niệm như kim cương 09/12/2013
325 Chương 325 Dương Thần - Thiên Hương tam quyển! 09/12/2013
326 Chương 326 Dương Thần - Quỷ tiên tám tuổi! 09/12/2013
327 Chương 327 Dương Thần - Hắc Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới! 09/12/2013
328 Chương 328 Dương Thần - Khoa cử bắt đầu! 09/12/2013
329 Chương 329 Dương Thần - Vô Cực Thiên Âm! 09/12/2013
330 Chương 330 Dương Thần - Bách thánh tề minh! 09/12/2013
331 Chương 331 Dương Thần - Văn áp Huyền Cơ! 09/12/2013
332 Chương 332 Dương Thần - Thanh danh nổi lên! 09/12/2013
333 Chương 333 Dương Thần - Trạng nguyên công! 09/12/2013
334 Chương 334 Dương Thần - Thiên địa nguyên khí, nghe ta truyền lệnh! 09/12/2013
335 Chương 335 Dương Thần - Vô cực long giới! 09/12/2013
336 Chương 336 Dương Thần - Đến Bắc quốc 09/12/2013
337 Chương 337 Dương Thần - Bất phục bất hành! 09/12/2013
338 Chương 338 Dương Thần - Trên Dương Thần? 09/12/2013
339 Chương 339 Dương Thần - Thiên Xà vương! 09/12/2013
340 Chương 340 Dương Thần - Nhất niệm nhất thế giới! 09/12/2013
341 Chương 341 Dương Thần - Không làm bia đỡ kiếm! 09/12/2013
342 Chương 342 Dương Thần - Thần thạch nở! 09/12/2013
343 Chương 343 Dương Thần - Nhân tiên phân thân 09/12/2013
344 Chương 344 Dương Thần - Chém giết kinh thiên! 09/12/2013
345 Chương 345 Dương Thần - Phấn Toái Chân Không! 09/12/2013
346 Chương 346 Dương Thần - Gặp lại cố nhân! 09/12/2013
347 Chương 347 Dương Thần - Phong vân lôi động! 09/12/2013
348 Chương 348 Dương Thần - Đối mặt Vô Địch hầu! 09/12/2013
349 Chương 349 Dương Thần - Nhổ nghịch lân của ngươi! 09/12/2013
350 Chương 350 Dương Thần - Thương Mang Thần Thương! 09/12/2013
351 Chương 351 Dương Thần - Thu lấy nữ thần! 09/12/2013
352 Chương 352 Dương Thần - Thỉnh quân nhập úng! 09/12/2013
353 Chương 353 Dương Thần - Thiên Long đạo chủ! 09/12/2013
354 Chương 354 Dương Thần - Chuyện xưa đáng sợ! 09/12/2013
355 Chương 355 Dương Thần - Trực tiếp gầm chết! 09/12/2013
356 Chương 356 Dương Thần - Bất Hủ Nguyên Thần! 09/12/2013
357 Chương 357 Dương Thần - Hương lâu thần bí! 09/12/2013
358 Chương 358 Dương Thần - Thiên Hương hàng lâm! 09/12/2013
359 Chương 359 Dương Thần - Vạn cổ kinh vương! 09/12/2013
360 Chương 360 Dương Thần - Kháng Long Hữu Hối (1) 09/12/2013
361 Chương 361 Dương Thần - Thăm dò thực lực! 09/12/2013
362 Chương 362 Dương Thần - Ba đại nhân tiên! 09/12/2013
363 Chương 363 Dương Thần - Thần cùng thần giao hoà! 09/12/2013
364 Chương 364 Dương Thần - Sự cám dỗ cực lớn! 09/12/2013
365 Chương 365 Dương Thần - Hạ lôi đến rồi! 09/12/2013
366 Chương 366 Dương Thần - Thần niệm phân tách! 09/12/2013
367 Chương 367 Dương Thần - thần niệm 09/12/2013
368 Chương 368 Dương Thần - Chu tam thái tử! 09/12/2013
369 Chương 369 Dương Thần - Vùng đất của thích khách! 09/12/2013
370 Chương 370 Dương Thần - Quang Minh Mạn Đồ La! 09/12/2013
371 Chương 371 Dương Thần - Thiên Mang Giác thần khải! 09/12/2013
372 Chương 372 Dương Thần - Đại trận thế! 09/12/2013
373 Chương 373 Dương Thần - Mộng Thần Cơ đáo thử nhất du! 09/12/2013
374 Chương 374 Dương Thần - Đấu pháp thiên hạ đệ nhất! 09/12/2013
375 Chương 375 Dương Thần - Thần niệm bảy kiếp! 09/12/2013
376 Chương 376 Dương Thần - Bí mật trường sinh!! 09/12/2013
377 Chương 377 Dương Thần - Dự đoán tiên cơ! 09/12/2013
378 Chương 378 Dương Thần - Thần khải đổi chủ! (thượng) 09/12/2013
379 Chương 379 Dương Thần - Thần khải đổi chủ! (Hạ) 09/12/2013
380 Chương 380 Dương Thần - Đại Chu thái tổ! 09/12/2013
381 Chương 381 Dương Thần - A Tị Vương Tọa 09/12/2013
382 Chương 382 Dương Thần - Đại Diệt Thần Quyền! 09/12/2013
383 Chương 383 Dương Thần - Con thuyền tạo hóa! 09/12/2013
384 Chương 384 Dương Thần - Thần niệm diễn sinh! 09/12/2013
385 Chương 385 Dương Thần - Nguyên Khí Đại Thần! 09/12/2013
386 Chương 386 Dương Thần - Cát Tường Thiên! 09/12/2013
387 Chương 387 Dương Thần - Quang ám kết hợp! 09/12/2013
388 Chương 388 Dương Thần - Quấy phá! 09/12/2013
389 Chương 389 Dương Thần - Hoàng Thiên Khải! 09/12/2013
390 Chương 390 Dương Thần - Thực lực hoàng thất! 09/12/2013
391 Chương 391 Dương Thần - Thái Thượng tẩy nhĩ! 09/12/2013
392 Chương 392 Dương Thần - Hai đại thần khí! 09/12/2013
393 Chương 393 Dương Thần - Các hữu ám kỳ! 09/12/2013
394 Chương 394 Dương Thần - Đại sa bạo! 09/12/2013
395 Chương 395 Dương Thần - Tứ đại thần linh! 09/12/2013
396 Chương 396 Dương Thần - Phong ấn tất cả! 09/12/2013
397 Chương 397 Dương Thần - Giáo hoàng xuất thủ!! 09/12/2013
398 Chương 398 Dương Thần - Toàn bộ cao thủ xuất hiện! 09/12/2013
399 Chương 399 Dương Thần - Cửu đại pháp ấn! 09/12/2013
400 Chương 400 Dương Thần - Chân bản Vị Lai Kinh! 09/12/2013
401 Chương 401 Dương Thần - Thần bí vương phi! 09/12/2013
402 Chương 402 Dương Thần - Nhân Nguyên Đại Đan! 09/12/2013
403 Chương 403 Dương Thần - Sinh ức lôi vân! 09/12/2013
404 Chương 404 Dương Thần - Chấn thiên xá lợi! 09/12/2013
405 Chương 405 Dương Thần - Tâm hỏa tự thiêu! 09/12/2013
406 Chương 406 Dương Thần - Dung hợp tất cả! 09/12/2013
407 Chương 407 Dương Thần - Mãng Hoang Kỳ Lân! 09/12/2013
408 Chương 408 Dương Thần - Tâm căn đạo quả! 09/12/2013
409 Chương 409 Dương Thần - Thánh thú! Thánh thú! 09/12/2013
410 Chương 410 Dương Thần - Giữa đường xuất hiện giao chiến 09/12/2013
411 Chương 411 Dương Thần - Cao thủ như mây tập hợp! 09/12/2013
412 Chương 412 Dương Thần - Tinh Thần Biến! 09/12/2013
413 Chương 413 Dương Thần - Liên thủ giết Huyền Cơ! 09/12/2013
414 Chương 414 Dương Thần - Hồng Dịch phong lân! 09/12/2013
415 Chương 415 Dương Thần - Hào khí trùng thiên! 09/12/2013
416 Chương 416 Dương Thần - Linh hồn dung hợp bố đại! 09/12/2013
417 Chương 417 Dương Thần - Càn Khôn vỡ, Như Lai hiện! 09/12/2013
418 Chương 418 Dương Thần - Đại Thiên Ấn! 09/12/2013
419 Chương 419 Dương Thần - Long hồn tinh thạch! 09/12/2013
420 Chương 420 Dương Thần - Hư không loạn lưu! 09/12/2013
421 Chương 421 Dương Thần - Mười đại pháp ấn! 09/12/2013
422 Chương 422 Dương Thần - Bách Sắc Vô Ảnh Y! 09/12/2013
423 Chương 423 Dương Thần - Kim Cương Đại Lực Thần Viên! 09/12/2013
424 Chương 424 Dương Thần - Hàng phục thần viên! 09/12/2013
425 Chương 425 Dương Thần - Quân uy, thánh uy! 09/12/2013
426 Chương 426 Dương Thần - Cánh cửa Viễn Cổ La Sinh 09/12/2013
427 Chương 427 Dương Thần - Đại chiến tàn sát 09/12/2013
428 Chương 428 Dương Thần - Viếng thăm giữa đêm 09/12/2013
429 Chương 429 Dương Thần - Tung tích của La Sinh môn 09/12/2013
430 Chương 430 Dương Thần - Hung tàn 'man ma 09/12/2013
431 Chương 431 Dương Thần - Thiên Địa Phong Lôi 09/12/2013
432 Chương 432 Dương Thần - Thiên đại bí mật! 09/12/2013
433 Chương 433 Dương Thần - Tu thành nhân tiên! 09/12/2013
434 Chương 434 Dương Thần - Hoả La Hoàng Cung! 09/12/2013
435 Chương 435 Dương Thần - Lực chiến tứ hoàng! 09/12/2013
436 Chương 436 Dương Thần - Đoạt được thần khí! 09/12/2013
437 Chương 437 Dương Thần - Lãnh tụ chính đạo! 09/12/2013
438 Chương 438 Dương Thần - Vô Địch Hầu lại xuất hiện! 09/12/2013
439 Chương 439 Dương Thần - Không quá năm lần! 09/12/2013
440 Chương 440 Dương Thần - Thương Mang tổn, kế đắc sính! 09/12/2013
441 Chương 441 Dương Thần - Tam giới nguyên khí pháo! 09/12/2013
442 Chương 442 Dương Thần - Vô Địch Hầu Chết! 09/12/2013
443 Chương 443 Dương Thần - Uy Thần Kiếm 09/12/2013
444 Chương 444 Dương Thần - Côn Bằng luyện hình đồ 09/12/2013
445 Chương 445 Dương Thần - Đại thần hàng lâm! 09/12/2013
446 Chương 446 Dương Thần - Nhất nguyên chi sổ! 09/12/2013
447 Chương 447 Dương Thần - Quỷ kế, quỷ kế 09/12/2013
448 Chương 448 Dương Thần - Chư tử thủ cảo! 09/12/2013
449 Chương 449 Dương Thần - Kim đan tìm Dịch! 09/12/2013
450 Chương 450 Dương Thần - Tranh chấp nổi lên! 09/12/2013
451 Chương 451 Dương Thần - Lôi phong hằng 09/12/2013
452 Chương 452 Dương Thần - Thần thông! Thần thông! 09/12/2013
453 Chương 453 Dương Thần - Thất thế tới tấp! 09/12/2013
454 Chương 454 Dương Thần - Trấn áp! 09/12/2013
455 Chương 455 Dương Thần - Cự yêu! Cự yêu! 09/12/2013
456 Chương 456 Dương Thần - Chỉnh lý thu hoạch! 09/12/2013
457 Chương 457 Dương Thần - Long hồn hóa nhân!! 09/12/2013
458 Chương 458 Dương Thần - Cà sa chấp nhận! 09/12/2013
459 Chương 459 Dương Thần - Vương đạo bá đạo! 09/12/2013
460 Chương 460 Dương Thần - Triều đình đại sự! 09/12/2013
461 Chương 461 Dương Thần - Tra hỏi! 09/12/2013
462 Chương 462 Dương Thần - Chúng thánh điện! 09/12/2013
463 Chương 463 Dương Thần - Tế luyện! Tế luyện! 09/12/2013
464 Chương 464 Dương Thần - Vĩnh hằng quốc độ! 09/12/2013
465 Chương 465 Dương Thần - Lòng tin tăng lên! 09/12/2013
466 Chương 466 Dương Thần - Mộ Rồng ! 09/12/2013
467 Chương 467 Dương Thần - Diêm Phù Đại Trận ! 09/12/2013
468 Chương 468 Dương Thần - Tứ đại gia chủ! 09/12/2013
469 Chương 469 Dương Thần - Trận đồ, trận đồ! 09/12/2013
470 Chương 470 Dương Thần - Đạo Quả , Nhân Quả ! 09/12/2013
471 Chương 471 Dương Thần - Trọng Thương Linh Tính!! 09/12/2013
472 Chương 472 Dương Thần - Cầm Sát Phạm Chủ! 09/12/2013
473 Chương 473 Dương Thần - Vô địch, vô địch! 09/12/2013
474 Chương 474 Dương Thần - Thần chu! Thần chu! 09/12/2013
475 Chương 475 Dương Thần - Giành Giật Từng Giây! 09/12/2013
476 Chương 476 Dương Thần - Chúng Thánh hợp nhất! 09/12/2013
477 Chương 477 Dương Thần - Thiên Long băng phong! 09/12/2013
478 Chương 478 Dương Thần - Đại thần hàng lâm! 09/12/2013
479 Chương 479 Dương Thần - Không Động Đại Chân Khí! 09/12/2013
480 Chương 480 Dương Thần - Gạo Long Nha! 09/12/2013
481 Chương 481 Dương Thần - Thiên Yêu Giải Thể Đại Pháp! 09/12/2013
482 Chương 482 Dương Thần - Phân chia năm năm! 09/12/2013
483 Chương 483 Dương Thần - Càn quét bắt đầu! 09/12/2013
484 Chương 484 Dương Thần - Đại thanh tra! 09/12/2013
485 Chương 485 Dương Thần - Tiên giới, tiên giới! 09/12/2013
486 Chương 486 Dương Thần - Hồng Dịch đọat xá! 09/12/2013
487 Chương 487 Dương Thần - Hậu cung, hậu cung! 09/12/2013
488 Chương 488 Dương Thần - Khí cực! 09/12/2013
489 Chương 489 Dương Thần - Mai phục, sát! 09/12/2013
490 Chương 490 Dương Thần - Quần sát! 09/12/2013
491 Chương 491 Dương Thần - Che đậy tương lai! 09/12/2013
492 Chương 492 Dương Thần - Thiên Không Đồng Thành! 09/12/2013
493 Chương 493 Dương Thần - Thiên sinh đại vận khí! 09/12/2013
494 Chương 494 Dương Thần - Kiêu hùng mạt lộ! 09/12/2013
495 Chương 495 Dương Thần - Quần Anh Thương Khung Lục! 09/12/2013
496 Chương 496 Dương Thần - Ba phương cân bằng! 09/12/2013
497 Chương 497 Dương Thần - Long nha mễ thành thục! 09/12/2013
498 Chương 498 Dương Thần - Đại Lôi Nguyên Trì! 09/12/2013
499 Chương 499 Dương Thần - Bày đại cục (convert) 09/12/2013
500 Chương 500 Dương Thần - Thần bí Đại tỷ { đệ nhị càng } (convert) 09/12/2013
501 Chương 501 Dương Thần - Quang Diễm Ly Hỏa (convert) 09/12/2013
502 Chương 502 Dương Thần - Song song hợp tác (convert) 09/12/2013
503 Chương 503 Dương Thần - Giá lâm Huyền Thiên Quán (convert) 09/12/2013
504 Chương 504 Dương Thần - Đại tinh hoa (convert) 09/12/2013
505 Chương 505 Dương Thần - Năm đại nguyên soái (convert) 09/12/2013
506 Chương 506 Dương Thần - Một viên ám tinh (convert) 09/12/2013
507 Chương 507 Dương Thần - Nguy hiểm, nguy hiểm (convert) 09/12/2013
508 Chương 508 Dương Thần - Sáng thế kỷ (convert) 09/12/2013
509 Chương 509 Dương Thần - Văn, võ, pháp (convert) 09/12/2013
510 Chương 510 Dương Thần - Tuyệt đại hung nhân (convert) 09/12/2013
511 Chương 511 Dương Thần - Tận thế cuồng long (convert) 09/12/2013
512 Chương 512 Dương Thần - Hoàn toàn dung hợp (convert) 09/12/2013
513 Chương 513 Dương Thần - Khai sáng thời đại (convert) 09/12/2013
514 Chương 514 Dương Thần - Lập tức động thủ (convert) 09/12/2013
515 Chương 515 Dương Thần - Bàng bạc chiến tranh (convert) 09/12/2013
516 Chương 516 Dương Thần - Thiểm lôi vương (convert) 09/12/2013
517 Chương 517 Dương Thần - Mười anh hùng (convert) 09/12/2013
518 Chương 518 Dương Thần - Cướp đoạt công lao { đệ nhất càng } (convert) 09/12/2013
519 Chương 519 Dương Thần - Nhật Nguyệt Càn Khôn lò (convert) 09/12/2013
520 Chương 520 Dương Thần - Huyệt khiếu tổng số { đệ nhất càng } (convert) 09/12/2013
521 Chương 521 Dương Thần - Lẫn nhau lợi dụng { thứ hai càng } (convert) 09/12/2013
522 Chương 522 Dương Thần - Đan điền tám mươi mốt mầm móng thần { thứ ba càng } (convert) 09/12/2013
523 Chương 523 Dương Thần - Cát Tường Thiên ở nơi nào { thứ tư càng } (convert) 09/12/2013
524 Chương 524 Dương Thần - Đỉnh phong nhân tiên { thứ năm càng } (convert) 09/12/2013
525 Chương 525 Dương Thần - Rất nhiều cao thủ (convert) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-duong-than-587.html