Truyện Vũ Thần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vũ Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vũ Thần
Bạn đang đọc truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online.Thiên tài là như thế nào?Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vũ Thần - Hạ gia lục tử 16/12/2013
2 Chương 2 Vũ Thần - Hồ trung kỳ ngộ 16/12/2013
3 Chương 3 Vũ Thần - Thần luyện phong ba 16/12/2013
4 Chương 4 Vũ Thần - Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyện 16/12/2013
5 Chương 5 Vũ Thần - Đột phá đệ lục tầng 16/12/2013
6 Chương 6 Vũ Thần - Hồ Hùng 16/12/2013
7 Chương 7 Vũ Thần - Hỗn Nguyên Kình 16/12/2013
8 Chương 8 Vũ Thần - Chính thính vãn thiện 16/12/2013
9 Chương 9 Vũ Thần - Tàng Thư Các 16/12/2013
10 Chương 10 Vũ Thần - Kim Thủy chiến kỹ 16/12/2013
11 Chương 11 Vũ Thần - Chiến kỹ điên phong 16/12/2013
12 Chương 12 Vũ Thần - Phụ thân phản gia 16/12/2013
13 Chương 13 Vũ Thần - Lục tằng bích chướng 16/12/2013
14 Chương 14 Vũ Thần - Nhận Bì Thuật 16/12/2013
15 Chương 15 Vũ Thần - Đệ thất tầng 16/12/2013
16 Chương 16 Vũ Thần - Thông tập phạm 16/12/2013
17 Chương 17 Vũ Thần - Tùng lâm chi ngộ 16/12/2013
18 Chương 18 Vũ Thần - Đệ nhất thứ bác sát. 16/12/2013
19 Chương 19 Vũ Thần - Tử nhân tài. 16/12/2013
20 Chương 20 Vũ Thần - Từ gia bảo 16/12/2013
21 Chương 21 Vũ Thần - Thuận lợi phản gia. 16/12/2013
22 Chương 22 Vũ Thần - Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. 16/12/2013
23 Chương 23 Vũ Thần - Tái độ tiến giai. 16/12/2013
24 Chương 24 Vũ Thần - Niên sơ giác kỹ 16/12/2013
25 Chương 25 Vũ Thần - Thủy hỏa tương khắc 16/12/2013
26 Chương 26 Vũ Thần - Thủy Kim công pháp 16/12/2013
27 Chương 27 Vũ Thần - Chiến nhi thắng chi. 16/12/2013
28 Chương 28 Vũ Thần - Tọa vị biến hóa 16/12/2013
29 Chương 29 Vũ Thần - Tiên thiên chiến kỹ 16/12/2013
30 Chương 30 Vũ Thần - Thực thoại thực thuyết. 16/12/2013
31 Chương 31 Vũ Thần - Đố kỵ chi tâm. 16/12/2013
32 Chương 32 Vũ Thần - Bát tầng điên phong 16/12/2013
33 Chương 33 Vũ Thần - Tấn thăng đệ cửu tầng 16/12/2013
34 Chương 34 Vũ Thần - Đại thọ Trình gia. 16/12/2013
35 Chương 35 Vũ Thần - Huyền thành 16/12/2013
36 Chương 36 Vũ Thần - Lôi đài 16/12/2013
37 Chương 37 Vũ Thần - Kỹ soa nhất trù 16/12/2013
38 Chương 38 Vũ Thần - Ngờ vực vô căn cứ. 16/12/2013
39 Chương 39 Vũ Thần - Hạ thọ 16/12/2013
40 Chương 40 Vũ Thần - Thọ yến. 16/12/2013
41 Chương 41 Vũ Thần - Âm thầm giao dịch. 16/12/2013
42 Chương 42 Vũ Thần - Truy sát 16/12/2013
43 Chương 43 Vũ Thần - Thiên Niên Huyết Sâm.. 16/12/2013
44 Chương 44 Vũ Thần - Từ gia kỳ công. 16/12/2013
45 Chương 45 Vũ Thần - Ngoại lại cường hào. 16/12/2013
46 Chương 46 Vũ Thần - Hoàng Tước tại hậu 16/12/2013
47 Chương 47 Vũ Thần - Sai trắc. 16/12/2013
48 Chương 48 Vũ Thần - Liên nhân. 16/12/2013
49 Chương 49 Vũ Thần - Phát hiện ngoài ý muốn. 16/12/2013
50 Chương 50 Vũ Thần - Linh thú. 16/12/2013
51 Chương 51 Vũ Thần - Cự mãng phản phệ. 16/12/2013
52 Chương 52 Vũ Thần - Tiên thiên dương oai. 16/12/2013
53 Chương 53 Vũ Thần - Truyền đao. 16/12/2013
54 Chương 54 Vũ Thần - Trình gia cầu viện 16/12/2013
55 Chương 55 Vũ Thần - Hiểu lầm. 16/12/2013
56 Chương 56 Vũ Thần - Bao vây tiêu diệt. 16/12/2013
57 Chương 57 Vũ Thần - Báo thù. 16/12/2013
58 Chương 58 Vũ Thần - Cửu tầng đỉnh phong. 16/12/2013
59 Chương 59 Vũ Thần - Trạng thái thần kỳ. 16/12/2013
60 Chương 60 Vũ Thần - Thập tầng đỉnh cao. 16/12/2013
61 Chương 61 Vũ Thần - Kim có thể sinh Thủy 16/12/2013
62 Chương 62 Vũ Thần - Du ngoạn. 16/12/2013
63 Chương 63 Vũ Thần - Từ gia trấn. 16/12/2013
64 Chương 64 Vũ Thần - Thực khách. 16/12/2013
65 Chương 65 Vũ Thần - Nội bảo. 16/12/2013
66 Chương 66 Vũ Thần - Đạp phá thiết hài vô mịch xử. 16/12/2013
67 Chương 67 Vũ Thần - Đắc lai toàn bất phí công phu.. 16/12/2013
68 Chương 68 Vũ Thần - Khô Mộc Công. 16/12/2013
69 Chương 69 Vũ Thần - Tứ đại công pháp. 16/12/2013
70 Chương 70 Vũ Thần - Đón dâu. 16/12/2013
71 Chương 71 Vũ Thần - Nghênh thân lôi đài. 16/12/2013
72 Chương 72 Vũ Thần - Lâm gia khiêu chiến. 16/12/2013
73 Chương 73 Vũ Thần - Cửu tầng chi chiến. 16/12/2013
74 Chương 74 Vũ Thần - Phục Địa Ấn. 16/12/2013
75 Chương 75 Vũ Thần - Kim hệ tinh túy 16/12/2013
76 Chương 76 Vũ Thần - Học trộm. 16/12/2013
77 Chương 77 Vũ Thần - Hà vị thiên tài. (Hết quyển 1) 16/12/2013
78 Chương 78 Vũ Thần - Tiên thiên thủ ấn. 16/12/2013
79 Chương 79 Vũ Thần - Tiên thiên đối hãn 16/12/2013
80 Chương 80 Vũ Thần - Ước định 16/12/2013
81 Chương 81 Vũ Thần - Tàng Châm Ấn 16/12/2013
82 Chương 82 Vũ Thần - Chiêu lãm. 16/12/2013
83 Chương 83 Vũ Thần - Uyển cự. 16/12/2013
84 Chương 84 Vũ Thần - Kim đan 16/12/2013
85 Chương 85 Vũ Thần - Thập tầng đỉnh phong. 16/12/2013
86 Chương 86 Vũ Thần - Khốn nhiễu. 16/12/2013
87 Chương 87 Vũ Thần - Thư khố 16/12/2013
88 Chương 88 Vũ Thần - Tinh Khí Thần 16/12/2013
89 Chương 89 Vũ Thần - Rời nhà du lịch 16/12/2013
90 Chương 90 Vũ Thần - Tái vào rừng già 16/12/2013
91 Chương 91 Vũ Thần - Hỏa Ô Tạ gia 16/12/2013
92 Chương 92 Vũ Thần - Trường Tí Hạc. 16/12/2013
93 Chương 93 Vũ Thần - Quyền ý đao pháp 16/12/2013
94 Chương 94 Vũ Thần - Phong cuồng đao pháp. 16/12/2013
95 Chương 95 Vũ Thần - Hồi viên. 16/12/2013
96 Chương 96 Vũ Thần - Vô Tương Quả. 16/12/2013
97 Chương 97 Vũ Thần - Luyện đan thuật. 16/12/2013
98 Chương 98 Vũ Thần - Sao lục đan phương 16/12/2013
99 Chương 99 Vũ Thần - Tương sinh công pháp. 16/12/2013
100 Chương 100 Vũ Thần - Tiên thiên cảnh giới. 16/12/2013
101 Chương 101 Vũ Thần - Hỏa Ô Hoàng thất 16/12/2013
102 Chương 102 Vũ Thần - Tiên thiên chân khí 16/12/2013
103 Chương 103 Vũ Thần - Đình Thế Quang. 16/12/2013
104 Chương 104 Vũ Thần - Dược thư hòa luyện đao 16/12/2013
105 Chương 105 Vũ Thần - Lộ đồ 16/12/2013
106 Chương 106 Vũ Thần - Phản gia 16/12/2013
107 Chương 107 Vũ Thần - Tân xuân lai tín. 16/12/2013
108 Chương 108 Vũ Thần - Bảo mã lương câu 16/12/2013
109 Chương 109 Vũ Thần - Tuyển trạch 16/12/2013
110 Chương 110 Vũ Thần - Huynh đệ phản mục 16/12/2013
111 Chương 111 Vũ Thần - Mạc kim 16/12/2013
112 Chương 112 Vũ Thần - Chuyện vui ngoài ý muốn. 16/12/2013
113 Chương 113 Vũ Thần - Lực đại vô cùng. 16/12/2013
114 Chương 114 Vũ Thần - Trọng hiện phong thải. 16/12/2013
115 Chương 115 Vũ Thần - Thiêu chiến 16/12/2013
116 Chương 116 Vũ Thần - Tí oản 16/12/2013
117 Chương 117 Vũ Thần - Đêm tối 16/12/2013
118 Chương 118 Vũ Thần - Ý đồ đen tối. 16/12/2013
119 Chương 119 Vũ Thần - Ngộ đạo. 16/12/2013
120 Chương 120 Vũ Thần - Huyết đồ phu. 16/12/2013
121 Chương 121 Vũ Thần - tiên thiên đao mang 16/12/2013
122 Chương 122 Vũ Thần - Lữ Tân Văn 16/12/2013
123 Chương 123 Vũ Thần - lần đầu giao phong. 16/12/2013
124 Chương 124 Vũ Thần - tinh lực vô cùng 16/12/2013
125 Chương 125 Vũ Thần - Hộ tí đạo cụ. 16/12/2013
126 Chương 126 Vũ Thần - Tiên thiên chi chiến. 16/12/2013
127 Chương 127 Vũ Thần - Ý ngoại phát hiện. 16/12/2013
128 Chương 128 Vũ Thần - Tiên thiên kim đan. 16/12/2013
129 Chương 129 Vũ Thần - Ách sát. 16/12/2013
130 Chương 130 Vũ Thần - Nỗi khổ của đại ca. 16/12/2013
131 Chương 131 Vũ Thần - Viên gia nữ tử. 16/12/2013
132 Chương 132 Vũ Thần - Hậu lễ. 16/12/2013
133 Chương 133 Vũ Thần - Dạ thoại. 16/12/2013
134 Chương 134 Vũ Thần - Tin dữ. 16/12/2013
135 Chương 135 Vũ Thần - Phá bại huyện thành. 16/12/2013
136 Chương 136 Vũ Thần - Thanh thần. 16/12/2013
137 Chương 137 Vũ Thần - Nhất đao chi uy. 16/12/2013
138 Chương 138 Vũ Thần - Lão hồ Cấp Trí. 16/12/2013
139 Chương 139 Vũ Thần - Sau Trận Đại Chiến 16/12/2013
140 Chương 140 Vũ Thần - Phân Gia 16/12/2013
141 Chương 141 Vũ Thần - Yêu Cầu Của Hoàng Thất 16/12/2013
142 Chương 142 Vũ Thần - Quá Vãng Vân Yên 16/12/2013
143 Chương 143 Vũ Thần - Bảo Khí Đại Khảm Đao 16/12/2013
144 Chương 144 Vũ Thần - Thượng Lộ 16/12/2013
145 Chương 145 Vũ Thần - Đại Đạo Bôn Mã 16/12/2013
146 Chương 146 Vũ Thần - Thủy Huyễn Cận 16/12/2013
147 Chương 147 Vũ Thần - Ngũ đại Thủ ấn. 16/12/2013
148 Chương 148 Vũ Thần - Quốc yến. 16/12/2013
149 Chương 149 Vũ Thần - Cơ hội. 16/12/2013
150 Chương 150 Vũ Thần - Dạ văn. 16/12/2013
151 Chương 151 Vũ Thần - Trách nhiệm. 16/12/2013
152 Chương 152 Vũ Thần - Chiến. 16/12/2013
153 Chương 153 Vũ Thần - Bách tán thiên. 16/12/2013
154 Chương 154 Vũ Thần - Uyển cự. 16/12/2013
155 Chương 155 Vũ Thần - Phượng Lai Tường. 16/12/2013
156 Chương 156 Vũ Thần - Tranh sơn thủy. 16/12/2013
157 Chương 157 Vũ Thần - Độc tâm 16/12/2013
158 Chương 158 Vũ Thần - Ngụy trang. 16/12/2013
159 Chương 159 Vũ Thần - Rời kinh. 16/12/2013
160 Chương 160 Vũ Thần - Hạnh vận. 16/12/2013
161 Chương 161 Vũ Thần - Song đầu quái thú. 16/12/2013
162 Chương 162 Vũ Thần - Đấu chí. 16/12/2013
163 Chương 163 Vũ Thần - Dị Bảo 16/12/2013
164 Chương 164 Vũ Thần - Thạch Bạch. 16/12/2013
165 Chương 165 Vũ Thần - Ngũ bách linh thú. 16/12/2013
166 Chương 166 Vũ Thần - Sơn môn. 16/12/2013
167 Chương 167 Vũ Thần - Tương phùng. 16/12/2013
168 Chương 168 Vũ Thần - Sư phụ 16/12/2013
169 Chương 169 Vũ Thần - Trọng phản môn tường 16/12/2013
170 Chương 170 Vũ Thần - Động phủ 16/12/2013
171 Chương 171 Vũ Thần - Ích Cốc Đan 16/12/2013
172 Chương 172 Vũ Thần - Sơ Thứ Luyện Đan 16/12/2013
173 Chương 173 Vũ Thần - Hỏa , mộc song hệ tiên thiên công pháp 16/12/2013
174 Chương 174 Vũ Thần - Thái thượng trưởng lão. 16/12/2013
175 Chương 175 Vũ Thần - Thanh hoàng bất tiếp 16/12/2013
176 Chương 176 Vũ Thần - Giao thủ. 16/12/2013
177 Chương 177 Vũ Thần - Tiên thiên nhất đường thiên 16/12/2013
178 Chương 178 Vũ Thần - Nhìn Không Thấu 16/12/2013
179 Chương 179 Vũ Thần - Con đường của mình 16/12/2013
180 Chương 180 Vũ Thần - Đan thành 16/12/2013
181 Chương 181 Vũ Thần - Lựa chọn 16/12/2013
182 Chương 182 Vũ Thần - Kiếp trì. 16/12/2013
183 Chương 183 Vũ Thần - Oán Khí 16/12/2013
184 Chương 184 Vũ Thần - Thụ thương quy lai. 16/12/2013
185 Chương 185 Vũ Thần - Kỷ lý cô lỗ. 16/12/2013
186 Chương 186 Vũ Thần - Bạch thạch diệu dụng. 16/12/2013
187 Chương 187 Vũ Thần - Tây phương cường giả. 16/12/2013
188 Chương 188 Vũ Thần - Vạn niên băng tủy. 16/12/2013
189 Chương 189 Vũ Thần - Long trọng trở về. 16/12/2013
190 Chương 190 Vũ Thần - Tương sinh mật pháp. 16/12/2013
191 Chương 191 Vũ Thần - Lục Chánh Nghi 16/12/2013
192 Chương 192 Vũ Thần - Rời núi 16/12/2013
193 Chương 193 Vũ Thần - Địa vị 16/12/2013
194 Chương 194 Vũ Thần - Quyết định 16/12/2013
195 Chương 195 Vũ Thần - Tái kiến Thủy Huyễn Cận. 16/12/2013
196 Chương 196 Vũ Thần - Cường giả giao dịch. 16/12/2013
197 Chương 197 Vũ Thần - Gặp gỡ bất ngờ. 16/12/2013
198 Chương 198 Vũ Thần - Một đối sáu 16/12/2013
199 Chương 199 Vũ Thần - Tiểu liên minh. 16/12/2013
200 Chương 200 Vũ Thần - Đồ Phiên, đệ nhất nhân Bách tán thiên. 16/12/2013
201 Chương 201 Vũ Thần - Nhị cường tương kiến. 16/12/2013
202 Chương 202 Vũ Thần - Xông Tới 16/12/2013
203 Chương 203 Vũ Thần - Gia Tín 16/12/2013
204 Chương 204 Vũ Thần - Tiên ngân 16/12/2013
205 Chương 205 Vũ Thần - Phá cửa 16/12/2013
206 Chương 206 Vũ Thần - Uy phong bát diện. 16/12/2013
207 Chương 207 Vũ Thần - Thề không bỏ qua. 16/12/2013
208 Chương 208 Vũ Thần - Bang thủ. 16/12/2013
209 Chương 209 Vũ Thần - Bách tán thiên chi điên phong đối quyết. 16/12/2013
210 Chương 210 Vũ Thần - Sinh tử một đường, ta thành Nhất đường thiên. 16/12/2013
211 Chương 211 Vũ Thần - Lập uy 16/12/2013
212 Chương 212 Vũ Thần - Bắc Cương Chi Hổ. 16/12/2013
213 Chương 213 Vũ Thần - Kiếm Băng. 16/12/2013
214 Chương 214 Vũ Thần - Khủng phố thụ đao. 16/12/2013
215 Chương 215 Vũ Thần - Oanh động. 16/12/2013
216 Chương 216 Vũ Thần - Đại sư giao dịch hội. 16/12/2013
217 Chương 217 Vũ Thần - Hai kiện vật phẩm. 16/12/2013
218 Chương 218 Vũ Thần - Điều kiện 16/12/2013
219 Chương 219 Vũ Thần - Nghênh đón 16/12/2013
220 Chương 220 Vũ Thần - Tạ gia tiên thiên. 16/12/2013
221 Chương 221 Vũ Thần - Môn đồ cuối cùng. 16/12/2013
222 Chương 222 Vũ Thần - Tư Mã Âm. 16/12/2013
223 Chương 223 Vũ Thần - Phong đích chân đế. 16/12/2013
224 Chương 224 Vũ Thần - Siêu cấp thu hoạch ngoài ý muốn. 16/12/2013
225 Chương 225 Vũ Thần - Động phủ. 16/12/2013
226 Chương 226 Vũ Thần - Thủ vệ. 16/12/2013
227 Chương 227 Vũ Thần - Không phải người. 16/12/2013
228 Chương 228 Vũ Thần - Đá sinh lực. 16/12/2013
229 Chương 229 Vũ Thần - Căn phòng lạnh 16/12/2013
230 Chương 230 Vũ Thần - Băng dịch 16/12/2013
231 Chương 231 Vũ Thần - Đánh thuê. 16/12/2013
232 Chương 232 Vũ Thần - Phản hồi Khai Vanh. 16/12/2013
233 Chương 233 Vũ Thần - Nhất quyền lập uy. 16/12/2013
234 Chương 234 Vũ Thần - Tân nhậm thái thượng trưởng lão 16/12/2013
235 Chương 235 Vũ Thần - Tam hoa chi thuyết. 16/12/2013
236 Chương 236 Vũ Thần - Người ẩn thế. 16/12/2013
237 Chương 237 Vũ Thần - Không mặt mũi 16/12/2013
238 Chương 238 Vũ Thần - Nhất mạch tương thừa đích tam hệ đồng tu. 16/12/2013
239 Chương 239 Vũ Thần - Hưng chi sở chí 16/12/2013
240 Chương 240 Vũ Thần - Quân đội 16/12/2013
241 Chương 241 Vũ Thần - Chúng nhân đích tuyển trạch. 16/12/2013
242 Chương 242 Vũ Thần - Thiên La...Hạ Nhất Minh 16/12/2013
243 Chương 243 Vũ Thần - Long trọng trở về. 16/12/2013
244 Chương 244 Vũ Thần - Thâm sơn đồ đằng 16/12/2013
245 Chương 245 Vũ Thần - Truyền thừa chi đạo 16/12/2013
246 Chương 246 Vũ Thần - Mây đen 16/12/2013
247 Chương 247 Vũ Thần - Hạ Nhất Minh thổ tức 16/12/2013
248 Chương 248 Vũ Thần - Mê Hồn thuật 16/12/2013
249 Chương 249 Vũ Thần - Đồ đằng trong bảo khố 16/12/2013
250 Chương 250 Vũ Thần - Ăn miếng trả miếng 16/12/2013
251 Chương 251 Vũ Thần - Tăng viện 16/12/2013
252 Chương 252 Vũ Thần - Hội tụ một nơi 16/12/2013
253 Chương 253 Vũ Thần - Đánh lén 16/12/2013
254 Chương 254 Vũ Thần - Lang trận 16/12/2013
255 Chương 255 Vũ Thần - Hồng Lang bì giáp 16/12/2013
256 Chương 256 Vũ Thần - Một chiêu cực mạnh va chạm 16/12/2013
257 Chương 257 Vũ Thần - Bách Linh Bát vs Hồng Lang Vương 16/12/2013
258 Chương 258 Vũ Thần - Nguy cơ. 16/12/2013
259 Chương 259 Vũ Thần - Xà Nho 16/12/2013
260 Chương 260 Vũ Thần - Rút lui 16/12/2013
261 Chương 261 Vũ Thần - Khai sơn thức thứ hai mươi hai. 16/12/2013
262 Chương 262 Vũ Thần - Ngưng luyện Phong chi hoa 16/12/2013
263 Chương 263 Vũ Thần - Giá trị 16/12/2013
264 Chương 264 Vũ Thần - Phong hài cùng Xoa kiếm 16/12/2013
265 Chương 265 Vũ Thần - Dạ tập. 16/12/2013
266 Chương 266 Vũ Thần - Ma tý. 16/12/2013
267 Chương 267 Vũ Thần - Phân tán 16/12/2013
268 Chương 268 Vũ Thần - Đại đao chém đầu quỷ 16/12/2013
269 Chương 269 Vũ Thần - Ngũ hành hợp nhất, đao trảm Xà Nho. 16/12/2013
270 Chương 270 Vũ Thần - Băng thiên tuyết địa 16/12/2013
271 Chương 271 Vũ Thần - Chỉ thừa lại mình ngươi. 16/12/2013
272 Chương 272 Vũ Thần - Vạn lý truy sát 16/12/2013
273 Chương 273 Vũ Thần - Tám trăm dặm núi lửa. 16/12/2013
274 Chương 274 Vũ Thần - Hỏa động 16/12/2013
275 Chương 275 Vũ Thần - Khai Sơn phá hỏa trụ. 16/12/2013
276 Chương 276 Vũ Thần - Phong Hỏa. 16/12/2013
277 Chương 277 Vũ Thần - Dung hợp chi hoa. 16/12/2013
278 Chương 278 Vũ Thần - Siêu cấp vũ khí biến ảo 16/12/2013
279 Chương 279 Vũ Thần - Nhẹ nhàng chém giết. 16/12/2013
280 Chương 280 Vũ Thần - Trở về Hoành Sơn. 16/12/2013
281 Chương 281 Vũ Thần - Luận bàn vũ kỹ. 16/12/2013
282 Chương 282 Vũ Thần - Tâm huyết của tổ tiên 16/12/2013
283 Chương 283 Vũ Thần - Bái tế nơi sơn cốc. 16/12/2013
284 Chương 284 Vũ Thần - Khó khăn mới. 16/12/2013
285 Chương 285 Vũ Thần - Thổ hệ ấn pháp. 16/12/2013
286 Chương 286 Vũ Thần - Ngũ hành hoàn. 16/12/2013
287 Chương 287 Vũ Thần - Khí thế ngút trời. 16/12/2013
288 Chương 288 Vũ Thần - Đoạt bảo. 16/12/2013
289 Chương 289 Vũ Thần - Lời hứa Thiên La. 16/12/2013
290 Chương 290 Vũ Thần - Vị khách cụt ngón. 16/12/2013
291 Chương 291 Vũ Thần - Tây Bắc đệ nhất đại phái. 16/12/2013
292 Chương 292 Vũ Thần - Bảo trư. 16/12/2013
293 Chương 293 Vũ Thần - Cao sơn đốn ngộ. 16/12/2013
294 Chương 294 Vũ Thần - Kình Thiên ấn. 16/12/2013
295 Chương 295 Vũ Thần - Thần binh 16/12/2013
296 Chương 296 Vũ Thần - Bắt chước thần binh 16/12/2013
297 Chương 297 Vũ Thần - Cực độ băng hàn 16/12/2013
298 Chương 298 Vũ Thần - Chất đông lạnh biến dị. 16/12/2013
299 Chương 299 Vũ Thần - Cường giả tụ đỉnh. 16/12/2013
300 Chương 300 Vũ Thần - Vụ kiếm và Phong Hỏa chi hoa 16/12/2013
301 Chương 301 Vũ Thần - Ngả Văn Bân. 16/12/2013
302 Chương 302 Vũ Thần - Lời khuyên bảo lạ lùng 16/12/2013
303 Chương 303 Vũ Thần - Bí mật tụ đỉnh 16/12/2013
304 Chương 304 Vũ Thần - Điều kiện động tâm 16/12/2013
305 Chương 305 Vũ Thần - Đồng môn ở xa tới 16/12/2013
306 Chương 306 Vũ Thần - Khách của Đại Thân 16/12/2013
307 Chương 307 Vũ Thần - Kim Chiến Dịch 16/12/2013
308 Chương 308 Vũ Thần - Trao đổi riêng tư 16/12/2013
309 Chương 309 Vũ Thần - Lời xin lỗi bất ngờ 16/12/2013
310 Chương 310 Vũ Thần - Suy đoán không xác định 16/12/2013
311 Chương 311 Vũ Thần - Khách Đồ Đằng tới 16/12/2013
312 Chương 312 Vũ Thần - Hùng Đồ Đằng 16/12/2013
313 Chương 313 Vũ Thần - Hùng Vô Cực khiêu chiến 16/12/2013
314 Chương 314 Vũ Thần - Đốn ngộ Phiên Thiên ấn (1) 16/12/2013
315 Chương 315 Vũ Thần - Ai mới là cự hùng đây? 16/12/2013
316 Chương 316 Vũ Thần - Máu Kỳ Lân và Thổ chi hoa 16/12/2013
317 Chương 317 Vũ Thần - Toản Địa Chi Năng 16/12/2013
318 Chương 318 Vũ Thần - Chặn lại. 16/12/2013
319 Chương 319 Vũ Thần - Ngũ hành phát uy. 16/12/2013
320 Chương 320 Vũ Thần - Ý định hai mươi năm 16/12/2013
321 Chương 321 Vũ Thần - Trú nhan dược phương 16/12/2013
322 Chương 322 Vũ Thần - Trao đổi điều kiện. 16/12/2013
323 Chương 323 Vũ Thần - Cò kè mặc cả. 16/12/2013
324 Chương 324 Vũ Thần - Phân cao thấp 16/12/2013
325 Chương 325 Vũ Thần - Tây Bắc cờ xí 16/12/2013
326 Chương 326 Vũ Thần - Kim hệ tâm đắc 16/12/2013
327 Chương 327 Vũ Thần - Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thứ hai mươi ba 16/12/2013
328 Chương 328 Vũ Thần - Kim chi hoa dấu hiệu 16/12/2013
329 Chương 329 Vũ Thần - Gặp lạ không lạ 16/12/2013
330 Chương 330 Vũ Thần - Diện thụ ky nghi 16/12/2013
331 Chương 331 Vũ Thần - Binh khí 16/12/2013
332 Chương 332 Vũ Thần - Đi theo cảm giác. 16/12/2013
333 Chương 333 Vũ Thần - Đại bỉ kết thúc 16/12/2013
334 Chương 334 Vũ Thần - Nghi vấn. 16/12/2013
335 Chương 335 Vũ Thần - Nhất mạch tụ đỉnh 16/12/2013
336 Chương 336 Vũ Thần - Từ tôn giả 16/12/2013
337 Chương 337 Vũ Thần - Hứa hẹn 16/12/2013
338 Chương 338 Vũ Thần - Nhận đồ đệ 16/12/2013
339 Chương 339 Vũ Thần - Kinh biến trong thành nhỏ. 16/12/2013
340 Chương 340 Vũ Thần - Thần binh long thương 16/12/2013
341 Chương 341 Vũ Thần - Hoàng Tuyền Môn 16/12/2013
342 Chương 342 Vũ Thần - Báo động trước miếu nhỏ 16/12/2013
343 Chương 343 Vũ Thần - Mưa như trút nước 16/12/2013
344 Chương 344 Vũ Thần - Phán đoán 16/12/2013
345 Chương 345 Vũ Thần - Đau đầu vì linh thú 16/12/2013
346 Chương 346 Vũ Thần - Hỏa lò 16/12/2013
347 Chương 347 Vũ Thần - Thiên Trì vương giả 16/12/2013
348 Chương 348 Vũ Thần - Đại Thân biên thành. 16/12/2013
349 Chương 349 Vũ Thần - Phố ăn vặt 16/12/2013
350 Chương 350 Vũ Thần - Thực chi nhất đạo 16/12/2013
351 Chương 351 Vũ Thần - Tây phương chi biến 16/12/2013
352 Chương 352 Vũ Thần - Phong vân vụ chi thư. 16/12/2013
353 Chương 353 Vũ Thần - Tân sanh huyễn thuật 16/12/2013
354 Chương 354 Vũ Thần - Kỳ Liên Song Ma. 16/12/2013
355 Chương 355 Vũ Thần - Kim Chiến Dịch khiêu chiến. 16/12/2013
356 Chương 356 Vũ Thần - Đỉnh túc chi uy. 16/12/2013
357 Chương 357 Vũ Thần - Khí ky bãi thoát. 16/12/2013
358 Chương 358 Vũ Thần - Lai lịch của Khai Sơn tam thập lục thức. 16/12/2013
359 Chương 359 Vũ Thần - Thân phận. 16/12/2013
360 Chương 360 Vũ Thần - Linh Tiêu bảo điện. 16/12/2013
361 Chương 361 Vũ Thần - Đại sư huynh. 16/12/2013
362 Chương 362 Vũ Thần - Tàng thư 16/12/2013
363 Chương 363 Vũ Thần - Thần đạo chi thư. 16/12/2013
364 Chương 364 Vũ Thần - Cảm nhận mới 16/12/2013
365 Chương 365 Vũ Thần - Bí tịch phục chế. 16/12/2013
366 Chương 366 Vũ Thần - Đột nhập 16/12/2013
367 Chương 367 Vũ Thần - Chướng nhãn pháp 16/12/2013
368 Chương 368 Vũ Thần - Uy lực của Tôn Giả 16/12/2013
369 Chương 369 Vũ Thần - Một Hạ Nhất Minh khác 16/12/2013
370 Chương 370 Vũ Thần - Sương mù 16/12/2013
371 Chương 371 Vũ Thần - Hỗn hợp chi thư 16/12/2013
372 Chương 372 Vũ Thần - Ngũ hành luân hồi 16/12/2013
373 Chương 373 Vũ Thần - Điều bí ẩn của sách thần đạo 16/12/2013
374 Chương 374 Vũ Thần - Con gái của Tông chủ 16/12/2013
375 Chương 375 Vũ Thần - Trong chốc lát, long trời lở đất 16/12/2013
376 Chương 376 Vũ Thần - Thần lực của Phiên Thiên Ấn 16/12/2013
377 Chương 377 Vũ Thần - Hắn là Tôn Giả? 16/12/2013
378 Chương 378 Vũ Thần - Lời xin lỗi của tôn giả. 16/12/2013
379 Chương 379 Vũ Thần - Uy năng của Kim hệ. 16/12/2013
380 Chương 380 Vũ Thần - Hấp thụ khí thế - Nhị thập tứ thức. 16/12/2013
381 Chương 381 Vũ Thần - Ngưng tụ Kim chi hoa. 16/12/2013
382 Chương 382 Vũ Thần - Phiền Thạc thỉnh cầu. 16/12/2013
383 Chương 383 Vũ Thần - Ưu ái. 16/12/2013
384 Chương 384 Vũ Thần - Phương thuốc. 16/12/2013
385 Chương 385 Vũ Thần - Đệ nhất luyện đan sư 16/12/2013
386 Chương 386 Vũ Thần - Lần lựa chọn dược liệu đặc biệt. 16/12/2013
387 Chương 387 Vũ Thần - Hỏa hệ thao khống chi pháp. 16/12/2013
388 Chương 388 Vũ Thần - Thần khí Cửu Long lô phảng chế. 16/12/2013
389 Chương 389 Vũ Thần - Trú nhan đan. 16/12/2013
390 Chương 390 Vũ Thần - Suy đoán 16/12/2013
391 Chương 391 Vũ Thần - Thần khí?. 16/12/2013
392 Chương 392 Vũ Thần - Cự long. 16/12/2013
393 Chương 393 Vũ Thần - Uy lực của thần khí. 16/12/2013
394 Chương 394 Vũ Thần - Hoài nghi. 16/12/2013
395 Chương 395 Vũ Thần - Giải thích về đỉnh túc. 16/12/2013
396 Chương 396 Vũ Thần - Không gian ngũ hành. 16/12/2013
397 Chương 397 Vũ Thần - Ba tháng sau. 16/12/2013
398 Chương 398 Vũ Thần - Bình nguyên trung ương 16/12/2013
399 Chương 399 Vũ Thần - Khuyến cáo. 16/12/2013
400 Chương 400 Vũ Thần - Điều kiện trao đổi. 16/12/2013
401 Chương 401 Vũ Thần - Cảm ngộ về ba điểm. 16/12/2013
402 Chương 402 Vũ Thần - Tìm kiếm ba điểm. 16/12/2013
403 Chương 403 Vũ Thần - Ân tình tặng đan. 16/12/2013
404 Chương 404 Vũ Thần - Kẻ khiêu khích tới từ phương Tây. 16/12/2013
405 Chương 405 Vũ Thần - Chạy trốn. 16/12/2013
406 Chương 406 Vũ Thần - Nhất kích tất sát. 16/12/2013
407 Chương 407 Vũ Thần - Tinh thần kỵ sĩ. 16/12/2013
408 Chương 408 Vũ Thần - Phiên Thiên ấn. 16/12/2013
409 Chương 409 Vũ Thần - Hội ngộ 16/12/2013
410 Chương 410 Vũ Thần - Bí mật động trời. 16/12/2013
411 Chương 411 Vũ Thần - Siêu cấp thế gia. 16/12/2013
412 Chương 412 Vũ Thần - Khiêu Chiến 16/12/2013
413 Chương 413 Vũ Thần - Hác Huyết 16/12/2013
414 Chương 414 Vũ Thần - Thất Chân Thuật 16/12/2013
415 Chương 415 Vũ Thần - Trộm công pháp. 16/12/2013
416 Chương 416 Vũ Thần - Bại lộ. 16/12/2013
417 Chương 417 Vũ Thần - Thất Chân thuật và Ngưng Huyết thuật. 16/12/2013
418 Chương 418 Vũ Thần - Không thể nhìn thấy. 16/12/2013
419 Chương 419 Vũ Thần - Một tháng chuẩn bị 16/12/2013
420 Chương 420 Vũ Thần - Đối sách 16/12/2013
421 Chương 421 Vũ Thần - Mánh khóe 16/12/2013
422 Chương 422 Vũ Thần - Quỷ khốc lĩnh 16/12/2013
423 Chương 423 Vũ Thần - Hắc vụ 16/12/2013
424 Chương 424 Vũ Thần - Nhầm lẫn. 16/12/2013
425 Chương 425 Vũ Thần - Vui quá hóa buồn. 16/12/2013
426 Chương 426 Vũ Thần - Kẻ điên đánh không chết. 16/12/2013
427 Chương 427 Vũ Thần - Âm mưu đánh lén. 16/12/2013
428 Chương 428 Vũ Thần - Ngưng Huyết Châu 16/12/2013
429 Chương 429 Vũ Thần - Mười ngày ngủ đông. 16/12/2013
430 Chương 430 Vũ Thần - Sát nhân thủ châu. 16/12/2013
431 Chương 431 Vũ Thần - Sự khác nhau của những kẻ điên 16/12/2013
432 Chương 432 Vũ Thần - Nữa đường chặn lại. 16/12/2013
433 Chương 433 Vũ Thần - Quyết tâm. 16/12/2013
434 Chương 434 Vũ Thần - Ám sát. 16/12/2013
435 Chương 435 Vũ Thần - Uy hiếp. 16/12/2013
436 Chương 436 Vũ Thần - Bí văn. 16/12/2013
437 Chương 437 Vũ Thần - Bỏ chạy. 16/12/2013
438 Chương 438 Vũ Thần - Bảo trư gây ra hiểu lầm. 16/12/2013
439 Chương 439 Vũ Thần - Phong Thủy bảo phiến. 16/12/2013
440 Chương 440 Vũ Thần - Mê hồn thuật. 16/12/2013
441 Chương 441 Vũ Thần - Hác huyết đốn ngộ. 16/12/2013
442 Chương 442 Vũ Thần - Quỹ khốc lĩnh cấm kỵ. 16/12/2013
443 Chương 443 Vũ Thần - Thu hoạch lớn. 16/12/2013
444 Chương 444 Vũ Thần - BẢO TRƯ MẤT TÍCH. 16/12/2013
445 Chương 445 Vũ Thần - CỐ NHÂN GẶP NẠN 16/12/2013
446 Chương 446 Vũ Thần - Gặp Gỡ Kim Chiến Dịch 16/12/2013
447 Chương 447 Vũ Thần - Lên Đỉnh Cấm Địa 16/12/2013
448 Chương 448 Vũ Thần - Cự Mãng. 16/12/2013
449 Chương 449 Vũ Thần - Bảo Đồ. 16/12/2013
450 Chương 450 Vũ Thần - Bảo Trư Lớn Mật. 16/12/2013
451 Chương 451 Vũ Thần - Tu Luyện. 16/12/2013
452 Chương 452 Vũ Thần - Đại Công Cáo Thành 16/12/2013
453 Chương 453 Vũ Thần - Phương Tây Tôn Giả. 16/12/2013
454 Chương 454 Vũ Thần - Quay Lại Quỷ Khóc Lĩnh. 16/12/2013
455 Chương 455 Vũ Thần - Mười Ngày Đốn Ngộ. 16/12/2013
456 Chương 456 Vũ Thần - Thăng Cấp Tôn Giả. 16/12/2013
457 Chương 457 Vũ Thần - Thóat Hiểm Trong Gang Tấc 16/12/2013
458 Chương 458 Vũ Thần - Giận Cá Chém Thớt 16/12/2013
459 Chương 459 Vũ Thần - Uy Lực Ngũ Hành Hoàn 16/12/2013
460 Chương 460 Vũ Thần - Quang Mang Cự Phủ 16/12/2013
461 Chương 461 Vũ Thần - Tam Cường Tề Tụ 16/12/2013
462 Chương 462 Vũ Thần - Các Ngươi Cùng Lên Đi 16/12/2013
463 Chương 463 Vũ Thần - Tam Cường Hợp Tác 16/12/2013
464 Chương 464 Vũ Thần - Cửu Long Lô 16/12/2013
465 Chương 465 Vũ Thần - Toàn Diệt 16/12/2013
466 Chương 466 Vũ Thần - Hấp Thu Đại Thuẫn 16/12/2013
467 Chương 467 Vũ Thần - Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện 16/12/2013
468 Chương 468 Vũ Thần - Thương Thế Trương Trọng Cẩn 16/12/2013
469 Chương 469 Vũ Thần - Hác Tôn Giả Khẩn Cầu 16/12/2013
470 Chương 470 Vũ Thần - Hấp Thu Âm Sát Khí 16/12/2013
471 Chương 471 Vũ Thần - Âm Sát Vòng Xóay 16/12/2013
472 Chương 472 Vũ Thần - Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ Thư 16/12/2013
473 Chương 473 Vũ Thần - Hiệu Dụng Của Sừng Xà 16/12/2013
474 Chương 474 Vũ Thần - Danh Vọng 16/12/2013
475 Chương 475 Vũ Thần - Đề Nghị Của Hách Tôn Giả 16/12/2013
476 Chương 476 Vũ Thần - Tiễn Đưa 16/12/2013
477 Chương 477 Vũ Thần - Biển Khơi 16/12/2013
478 Chương 478 Vũ Thần - ChươTìm Hiểu Thủy Lực Lượng 16/12/2013
479 Chương 479 Vũ Thần - Sóng Gió Trên Biển Khơi 16/12/2013
480 Chương 480 Vũ Thần - Hắc Ưng Linh Thú 16/12/2013
481 Chương 481 Vũ Thần - Cuộc Chiến Giữa Người Và Ngựa 16/12/2013
482 Chương 482 Vũ Thần - Đối Thủ Truyền Kiếp 16/12/2013
483 Chương 483 Vũ Thần - Cá Nướng 16/12/2013
484 Chương 484 Vũ Thần - Huyền thiết. 16/12/2013
485 Chương 485 Vũ Thần - Độc giác mã. 16/12/2013
486 Chương 486 Vũ Thần - Hữu hình khải giáp. 16/12/2013
487 Chương 487 Vũ Thần - Âm Sát bảo giáp. 16/12/2013
488 Chương 488 Vũ Thần - Con nhím. 16/12/2013
489 Chương 489 Vũ Thần - Du ngư thân pháp. 16/12/2013
490 Chương 490 Vũ Thần - Lai lịch lão nhân. 16/12/2013
491 Chương 491 Vũ Thần - Ẩn tình 16/12/2013
492 Chương 492 Vũ Thần - Tam hệ cảm ngộ. 16/12/2013
493 Chương 493 Vũ Thần - Trận chiến cuối cùng. 16/12/2013
494 Chương 494 Vũ Thần - Lựa chọn. 16/12/2013
495 Chương 495 Vũ Thần - Điều kiện trao đổi. 16/12/2013
496 Chương 496 Vũ Thần - Chủ nhân mới của Long tiên. 16/12/2013
497 Chương 497 Vũ Thần - Cháy nhà hôi của. 16/12/2013
498 Chương 498 Vũ Thần - Hắc Ngột Thứu Vương. 16/12/2013
499 Chương 499 Vũ Thần - Phục dụng Long giác. 16/12/2013
500 Chương 500 Vũ Thần - Bạch mã Thánh Thú. 16/12/2013
501 Chương 501 Vũ Thần - Đại khai sát giới. 16/12/2013
502 Chương 502 Vũ Thần - Lôi đình nhất kích. 16/12/2013
503 Chương 503 Vũ Thần - Trứng. 16/12/2013
504 Chương 504 Vũ Thần - Xá lợi tử. 16/12/2013
505 Chương 505 Vũ Thần - Quyết tâm của Sở Hao Châu 16/12/2013
506 Chương 506 Vũ Thần - Kinh hoàng trên biển. 16/12/2013
507 Chương 507 Vũ Thần - Hỏa hải 16/12/2013
508 Chương 508 Vũ Thần - Không từ mà biệt. 16/12/2013
509 Chương 509 Vũ Thần - Hải Thần đại nhân. 16/12/2013
510 Chương 510 Vũ Thần - Cứu người. 16/12/2013
511 Chương 511 Vũ Thần - Môn phái trên đảo 16/12/2013
512 Chương 512 Vũ Thần - Đội thuyền Hoắc gia. 16/12/2013
513 Chương 513 Vũ Thần - Bản đồ Bồng Lai. 16/12/2013
514 Chương 514 Vũ Thần - Bồng Lai Tiên Đảo. 16/12/2013
515 Chương 515 Vũ Thần - Sơn đạo luyện công 16/12/2013
516 Chương 516 Vũ Thần - Tam hệ thể chất. 16/12/2013
517 Chương 517 Vũ Thần - Đại hữu thu đồ. 16/12/2013
518 Chương 518 Vũ Thần - Thử chiêu. 16/12/2013
519 Chương 519 Vũ Thần - Đoạt địa bàn. 16/12/2013
520 Chương 520 Vũ Thần - Bảo trư gây họa. 16/12/2013
521 Chương 521 Vũ Thần - Thiên niên trân châu 16/12/2013
522 Chương 522 Vũ Thần - Vạn niên trân châu. 16/12/2013
523 Chương 523 Vũ Thần - Tôn giả Luyện đan sư. 16/12/2013
524 Chương 524 Vũ Thần - Lôi điện hiện thân. 16/12/2013
525 Chương 525 Vũ Thần - Kiền Sơn Đổng gia. 16/12/2013
526 Chương 526 Vũ Thần - Đánh hổ không chết, hậu họa vô cùng. 16/12/2013
527 Chương 527 Vũ Thần - Kiền Sơn Môn Lão tổ. 16/12/2013
528 Chương 528 Vũ Thần - Nhân mã hợp nhất 16/12/2013
529 Chương 529 Vũ Thần - Thỉnh cầu 16/12/2013
530 Chương 530 Vũ Thần - Linh thú 16/12/2013
531 Chương 531 Vũ Thần - Hải Thiên thành 16/12/2013
532 Chương 532 Vũ Thần - Sở Hao Châu báo thù 16/12/2013
533 Chương 533 Vũ Thần - Ân oán 16/12/2013
534 Chương 534 Vũ Thần - Liên thủ 16/12/2013
535 Chương 535 Vũ Thần - Ngưng Huyết nhân 16/12/2013
536 Chương 536 Vũ Thần - Uy lực của lôi điện 16/12/2013
537 Chương 537 Vũ Thần - Ngũ Khí Triều Nguyên 16/12/2013
538 Chương 538 Vũ Thần - Ngưng Huyết Kim 16/12/2013
539 Chương 539 Vũ Thần - Thế giới của Huyết chi lực 16/12/2013
540 Chương 540 Vũ Thần - Lưu phái mới 16/12/2013
541 Chương 541 Vũ Thần - Mượn đao giết người 16/12/2013
542 Chương 542 Vũ Thần - Bao vây 16/12/2013
543 Chương 543 Vũ Thần - Bảo tàng biến mất 16/12/2013
544 Chương 544 Vũ Thần - Trận pháp ở đại điện 16/12/2013
545 Chương 545 Vũ Thần - Bảo tàng 16/12/2013
546 Chương 546 Vũ Thần - Tạo thanh thế lớn 16/12/2013
547 Chương 547 Vũ Thần - Thịnh hội của Hoắc gia 16/12/2013
548 Chương 548 Vũ Thần - Tiên đảo cấm địa 16/12/2013
549 Chương 549 Vũ Thần - Lôi chấn tử 16/12/2013
550 Chương 550 Vũ Thần - Nhập hải 16/12/2013
551 Chương 551 Vũ Thần - Hắc Sa vương 16/12/2013
552 Chương 552 Vũ Thần - Lưới điện dưới nước 16/12/2013
553 Chương 553 Vũ Thần - Động phủ nơi đáy biển 16/12/2013
554 Chương 554 Vũ Thần - Đông Lai Tử Khí 16/12/2013
555 Chương 555 Vũ Thần - Thi thể 16/12/2013
556 Chương 556 Vũ Thần - Di thư 16/12/2013
557 Chương 557 Vũ Thần - Thiên Địa Thánh Quả 16/12/2013
558 Chương 558 Vũ Thần - Xá lợi của cao thủ thần đạo 16/12/2013
559 Chương 559 Vũ Thần - Ra khỏi động phủ 16/12/2013
560 Chương 560 Vũ Thần - Đại chiến hải tộc 16/12/2013
561 Chương 561 Vũ Thần - Liên thủ 16/12/2013
562 Chương 562 Vũ Thần - Ước định 16/12/2013
563 Chương 563 Vũ Thần - Chuyển đồ 16/12/2013
564 Chương 564 Vũ Thần - Thủy chi hoa 16/12/2013
565 Chương 565 Vũ Thần - Đoán nhầm 16/12/2013
566 Chương 566 Vũ Thần - Hô Duyên Ngạo Bác 16/12/2013
567 Chương 567 Vũ Thần - Đánh lén lại 16/12/2013
568 Chương 568 Vũ Thần - Gặp lại song ma 16/12/2013
569 Chương 569 Vũ Thần - Yêu cầu của song ma 16/12/2013
570 Chương 570 Vũ Thần - Kinh thành đại thân 16/12/2013
571 Chương 571 Vũ Thần - Tôn giả tập trung 16/12/2013
572 Chương 572 Vũ Thần - Ban Lan thánh thổ 16/12/2013
573 Chương 573 Vũ Thần - Cuộc chiến thánh thú 16/12/2013
574 Chương 574 Vũ Thần - Huyết mạch thần thú 16/12/2013
575 Chương 575 Vũ Thần - Thực lực 16/12/2013
576 Chương 576 Vũ Thần - Thải linh ti 16/12/2013
577 Chương 577 Vũ Thần - Thợ rèn cao cấp 16/12/2013
578 Chương 578 Vũ Thần - Vô ý mà thành 16/12/2013
579 Chương 579 Vũ Thần - Ngũ hành đại viên mãn. 16/12/2013
580 Chương 580 Vũ Thần - Ngũ hành đại luân hồi. 16/12/2013
581 Chương 581 Vũ Thần - Thuận nước theo dòng. 16/12/2013
582 Chương 582 Vũ Thần - Tâm đắc. 16/12/2013
583 Chương 583 Vũ Thần - Khiêu chiến. 16/12/2013
584 Chương 584 Vũ Thần - Quyết đấu thân pháp. 16/12/2013
585 Chương 585 Vũ Thần - Khải giáp. 16/12/2013
586 Chương 586 Vũ Thần - Song ma Bán Nguyệt sạn. 16/12/2013
587 Chương 587 Vũ Thần - Song ma ra oai. 16/12/2013
588 Chương 588 Vũ Thần - Tiết lộ. 16/12/2013
589 Chương 589 Vũ Thần - Cố tình phá rối 16/12/2013
590 Chương 590 Vũ Thần - Ngũ hành đối chiến. 16/12/2013
591 Chương 591 Vũ Thần - Thế giới thực sự của ngũ hành. 16/12/2013
592 Chương 592 Vũ Thần - Tẩu hỏa nhập ma. 16/12/2013
593 Chương 593 Vũ Thần - Tử ngọ kim đan. 16/12/2013
594 Chương 594 Vũ Thần - Củng cố cảnh giới. 16/12/2013
595 Chương 595 Vũ Thần - Trở về Hạ gia trang 16/12/2013
596 Chương 596 Vũ Thần - Ba năm biến hóa 16/12/2013
597 Chương 597 Vũ Thần - Nhẫn nại 16/12/2013
598 Chương 598 Vũ Thần - Thiên Trì lai khách 16/12/2013
599 Chương 599 Vũ Thần - Nam Cương Cao Thủ 16/12/2013
600 Chương 600 Vũ Thần - Nữ Tôn Giả 16/12/2013
601 Chương 601 Vũ Thần - Cửu Long Lô 16/12/2013
602 Chương 602 Vũ Thần - Nam Cương vs Đại Thân 16/12/2013
603 Chương 603 Vũ Thần - Quang hóa thần binh 16/12/2013
604 Chương 604 Vũ Thần - Không phục khiêu chiến 16/12/2013
605 Chương 605 Vũ Thần - Đánh cuộc 16/12/2013
606 Chương 606 Vũ Thần - Đánh cuộc (2) 16/12/2013
607 Chương 607 Vũ Thần - Hỏa chi hoa quỷ dị 16/12/2013
608 Chương 608 Vũ Thần - Hỏa Linh thân thể 16/12/2013
609 Chương 609 Vũ Thần - Ngũ thải quang mang nuốt Hỏa long. 16/12/2013
610 Chương 610 Vũ Thần - Vinh Quang Trở Về 16/12/2013
611 Chương 611 Vũ Thần - Vụ đỉnh biệt viện 16/12/2013
612 Chương 612 Vũ Thần - Nói chuyện. 16/12/2013
613 Chương 613 Vũ Thần - Đoán tạo thuật 16/12/2013
614 Chương 614 Vũ Thần - Ảo giác 16/12/2013
615 Chương 615 Vũ Thần - Bảo trư cầu viện. 16/12/2013
616 Chương 616 Vũ Thần - Thần Toán Tử. 16/12/2013
617 Chương 617 Vũ Thần - Điều kiện. 16/12/2013
618 Chương 618 Vũ Thần - Khí thế vô dụng 16/12/2013
619 Chương 619 Vũ Thần - Thần toán chi đạo 16/12/2013
620 Chương 620 Vũ Thần - Bách Linh Bát thần bí 16/12/2013
621 Chương 621 Vũ Thần - Ta muốn bảo trư 16/12/2013
622 Chương 622 Vũ Thần - Người hầu 16/12/2013
623 Chương 623 Vũ Thần - Chiến tích khiến người sợ hãi 16/12/2013
624 Chương 624 Vũ Thần - Lựa chọn 16/12/2013
625 Chương 625 Vũ Thần - Chọn cùng bỏ 16/12/2013
626 Chương 626 Vũ Thần - Thiên tài hoặc người điên 16/12/2013
627 Chương 627 Vũ Thần - Đỉnh núi gặp gỡ. 16/12/2013
628 Chương 628 Vũ Thần - Điều khiển Cửu Long Lô. 16/12/2013
629 Chương 629 Vũ Thần - Hiệu quả thần binh 16/12/2013
630 Chương 630 Vũ Thần - Nghi vấn 16/12/2013
631 Chương 631 Vũ Thần - Hiệu quả rung động 16/12/2013
632 Chương 632 Vũ Thần - Xem vừa mắt 16/12/2013
633 Chương 633 Vũ Thần - Người quen cũ 16/12/2013
634 Chương 634 Vũ Thần - Bắc Cương tin tức 16/12/2013
635 Chương 635 Vũ Thần - Lai lịch Băng Đảo. 16/12/2013
636 Chương 636 Vũ Thần - Lĩnh giáo. 16/12/2013
637 Chương 637 Vũ Thần - Thử nghiệm. 16/12/2013
638 Chương 638 Vũ Thần - Ngũ Hành ý niệm. 16/12/2013
639 Chương 639 Vũ Thần - Sinh tử chiến trường. 16/12/2013
640 Chương 640 Vũ Thần - Đồ Đằng Thánh giả 16/12/2013
641 Chương 641 Vũ Thần - Gặp lại Hùng Vô Cực 16/12/2013
642 Chương 642 Vũ Thần - “Công bằng” khiêu chiến 16/12/2013
643 Chương 643 Vũ Thần - Thần toán ? 16/12/2013
644 Chương 644 Vũ Thần - Lôi điện hiện thân 16/12/2013
645 Chương 645 Vũ Thần - Lời khuyên 16/12/2013
646 Chương 646 Vũ Thần - Trước mặt Sinh Tử Giới 16/12/2013
647 Chương 647 Vũ Thần - Đốn ngộ dưới áp lực 16/12/2013
648 Chương 648 Vũ Thần - Lôi đình nhất kích 16/12/2013
649 Chương 649 Vũ Thần - Linh Tượng thánh giả 16/12/2013
650 Chương 650 Vũ Thần - Ước định . 16/12/2013
651 Chương 651 Vũ Thần - Âm mưu. 16/12/2013
652 Chương 652 Vũ Thần - Luân Hồi cấm kỵ 16/12/2013
653 Chương 653 Vũ Thần - Sinh Tử Giới 16/12/2013
654 Chương 654 Vũ Thần - Tập trung ở một nơi 16/12/2013
655 Chương 655 Vũ Thần - Bí mật Ngũ Hành Hoàn 16/12/2013
656 Chương 656 Vũ Thần - Ngoài ý muốn 16/12/2013
657 Chương 657 Vũ Thần - Mộc chi hoa 16/12/2013
658 Chương 658 Vũ Thần - Tuyệt cảnh 16/12/2013
659 Chương 659 Vũ Thần - Bản nguyên lực 16/12/2013
660 Chương 660 Vũ Thần - Tin tức ngàn năm. 16/12/2013
661 Chương 661 Vũ Thần - Lục đại thần binh. 16/12/2013
662 Chương 662 Vũ Thần - Đại bảo trư. 16/12/2013
663 Chương 663 Vũ Thần - Xá lợi. 16/12/2013
664 Chương 664 Vũ Thần - Ngưng Huyết nhân. 16/12/2013
665 Chương 665 Vũ Thần - Ý niệm của thần đạo xá lợi. 16/12/2013
666 Chương 666 Vũ Thần - Phi thăng. 16/12/2013
667 Chương 667 Vũ Thần - Tinh không thế giới. 16/12/2013
668 Chương 668 Vũ Thần - Nguy cơ bộc phát. 16/12/2013
669 Chương 669 Vũ Thần - Sinh tử chi quang. 16/12/2013
670 Chương 670 Vũ Thần - Trả lại hỏa long. 16/12/2013
671 Chương 671 Vũ Thần - Đan điền trụ khách. 16/12/2013
672 Chương 672 Vũ Thần - Lưu quang Quy xác và vòng ngọc. 16/12/2013
673 Chương 673 Vũ Thần - Sát khí. 16/12/2013
674 Chương 674 Vũ Thần - Nộ phát trùng quan, lôi đình nộ hống. 16/12/2013
675 Chương 675 Vũ Thần - Mười bước giết một người. 16/12/2013
676 Chương 676 Vũ Thần - Chạy trối chết. 16/12/2013
677 Chương 677 Vũ Thần - Vây kín. 16/12/2013
678 Chương 678 Vũ Thần - Đuổi giết. 16/12/2013
679 Chương 679 Vũ Thần - Lôi Chấn tử. 16/12/2013
680 Chương 680 Vũ Thần - Tam kiếm hợp nhất 16/12/2013
681 Chương 681 Vũ Thần - Bảo khí của thần đạo. 16/12/2013
682 Chương 682 Vũ Thần - Bắc Hải cực quang. 16/12/2013
683 Chương 683 Vũ Thần - Nhân mã hợp nhất, lôi đình phích lịch. 16/12/2013
684 Chương 684 Vũ Thần - Bộ tộc Đồ Đằng. 16/12/2013
685 Chương 685 Vũ Thần - Bao che. 16/12/2013
686 Chương 686 Vũ Thần - Bộ tộc Đồ Đằng. 16/12/2013
687 Chương 687 Vũ Thần - Oai phong của bảo trư. 16/12/2013
688 Chương 688 Vũ Thần - Thánh Long đại nhân. 16/12/2013
689 Chương 689 Vũ Thần - Lợi thế của lão nhân. 16/12/2013
690 Chương 690 Vũ Thần - Truyền thuyết về ngũ hành hoàn. 16/12/2013
691 Chương 691 Vũ Thần - Khuyết điểm. 16/12/2013
692 Chương 692 Vũ Thần - Cái chết. 16/12/2013
693 Chương 693 Vũ Thần - Hắc Ngột thứu. 16/12/2013
694 Chương 694 Vũ Thần - Thần binh Kim Cương thạch. 16/12/2013
695 Chương 695 Vũ Thần - Đau thương của bảo trư. 16/12/2013
696 Chương 696 Vũ Thần - Suy đoán về thần đạo 16/12/2013
697 Chương 697 Vũ Thần - Tin tức chấn động. 16/12/2013
698 Chương 698 Vũ Thần - Phẫn nộ. 16/12/2013
699 Chương 699 Vũ Thần - Kinh biến. 16/12/2013
700 Chương 700 Vũ Thần - Tẩu hỏa nhập ma? 16/12/2013
701 Chương 701 Vũ Thần - Sự quái dị của Thần Toán chi đạo. 16/12/2013
702 Chương 702 Vũ Thần - Uy lực của thần binh. 16/12/2013
703 Chương 703 Vũ Thần - Lực lượng mãnh mẽ. 16/12/2013
704 Chương 704 Vũ Thần - Quang hóa thần binh 16/12/2013
705 Chương 705 Vũ Thần - Tu vi của Bách Linh Bát là Cửu Cửu Trọng Thiên?. 16/12/2013
706 Chương 706 Vũ Thần - Nghi hoặc.. 16/12/2013
707 Chương 707 Vũ Thần - Thần binh chi mật 16/12/2013
708 Chương 708 Vũ Thần - Cự Tượng. 16/12/2013
709 Chương 709 Vũ Thần - Không thể phi hành. 16/12/2013
710 Chương 710 Vũ Thần - Xả bì.. 16/12/2013
711 Chương 711 Vũ Thần - Cuộc chiến ước định.. 16/12/2013
712 Chương 712 Vũ Thần - Cự lực. 16/12/2013
713 Chương 713 Vũ Thần - Trọng lực thuật. 16/12/2013
714 Chương 714 Vũ Thần - Giải ước. 16/12/2013
715 Chương 715 Vũ Thần - Khuyên bảo.. 16/12/2013
716 Chương 716 Vũ Thần - Âm mưu.. 16/12/2013
717 Chương 717 Vũ Thần - Cao thủ Hạ gia trang nhiều như mây. 16/12/2013
718 Chương 718 Vũ Thần - Lời tuyên bố của Thần Toán Tử. . 16/12/2013
719 Chương 719 Vũ Thần - Đế Thích Thiên an bài. 16/12/2013
720 Chương 720 Vũ Thần - Ánh sáng của Thánh Long 16/12/2013
721 Chương 721 Vũ Thần - Bảo trư biến dị. 16/12/2013
722 Chương 722 Vũ Thần - Thần Quang phi hành 16/12/2013
723 Chương 723 Vũ Thần - Điều khiển ý niệm.. 16/12/2013
724 Chương 724 Vũ Thần - Tống biệt.. 16/12/2013
725 Chương 725 Vũ Thần - Bách Linh Bát lão gia 16/12/2013
726 Chương 726 Vũ Thần - Thần đạo đoán tạo. 16/12/2013
727 Chương 727 Vũ Thần - Ngưng luyện hỏa long 16/12/2013
728 Chương 728 Vũ Thần - Quy xác bị đoạt.. 16/12/2013
729 Chương 729 Vũ Thần - Nửa mừng nửa lo... 16/12/2013
730 Chương 730 Vũ Thần - Quy định của Hạ gia trang. 16/12/2013
731 Chương 731 Vũ Thần - Truyền thụ công pháp.. 16/12/2013
732 Chương 732 Vũ Thần - Bí tịch ngũ hành. . 16/12/2013
733 Chương 733 Vũ Thần - Khuyết điểm. 16/12/2013
734 Chương 734 Vũ Thần - Cổ vũ 16/12/2013
735 Chương 735 Vũ Thần - Hảo Hỏa Long 16/12/2013
736 Chương 736 Vũ Thần - Cực Quang Kiếm 16/12/2013
737 Chương 737 Vũ Thần - Bảo trư thần kỳ 16/12/2013
738 Chương 738 Vũ Thần - Rước họa. 16/12/2013
739 Chương 739 Vũ Thần - Đinh ba chín răng 16/12/2013
740 Chương 740 Vũ Thần - Thánh Long sơ thành 16/12/2013
741 Chương 741 Vũ Thần - Cửu Long Lô hình trư 16/12/2013
742 Chương 742 Vũ Thần - Cửu Long Lô thiện chí. 16/12/2013
743 Chương 743 Vũ Thần - Lại xuất hành 16/12/2013
744 Chương 744 Vũ Thần - Trung kinh âm vân 16/12/2013
745 Chương 745 Vũ Thần - Ngũ Hành Thân Thể 16/12/2013
746 Chương 746 Vũ Thần - Công pháp thần kỳ 16/12/2013
747 Chương 747 Vũ Thần - Dò xét trong đêm 16/12/2013
748 Chương 748 Vũ Thần - Vũ gia đệ tử 16/12/2013
749 Chương 749 Vũ Thần - Sinh ly tử biệt 16/12/2013
750 Chương 750 Vũ Thần - Xá lợi tử 16/12/2013
751 Chương 751 Vũ Thần - Hỗn loạn đan điền 16/12/2013
752 Chương 752 Vũ Thần - Ngũ khí hòa hợp 16/12/2013
753 Chương 753 Vũ Thần - Mặt trời chính ngọ 16/12/2013
754 Chương 754 Vũ Thần - Không chết không thôi 16/12/2013
755 Chương 755 Vũ Thần - Bình Âm Cầu 16/12/2013
756 Chương 756 Vũ Thần - Thần toán chi đạo không thể phá giải 16/12/2013
757 Chương 757 Vũ Thần - Thánh thú 16/12/2013
758 Chương 758 Vũ Thần - Thuấn sát 16/12/2013
759 Chương 759 Vũ Thần - Bị thương nặng 16/12/2013
760 Chương 760 Vũ Thần - Tàn phá 16/12/2013
761 Chương 761 Vũ Thần - Ánh tịch dương 16/12/2013
762 Chương 762 Vũ Thần - Lời hứa của Thánh thú 16/12/2013
763 Chương 763 Vũ Thần - Vị Phó môn chủ 16/12/2013
764 Chương 764 Vũ Thần - Huyết luân công 16/12/2013
765 Chương 765 Vũ Thần - Khai sơn Tam Thập Lục Thức 16/12/2013
766 Chương 766 Vũ Thần - Cao thủ 16/12/2013
767 Chương 767 Vũ Thần - Hoàng Tuyền Lão Tổ 16/12/2013
768 Chương 768 Vũ Thần - Thần lực Cửu trọng thiên? 16/12/2013
769 Chương 769 Vũ Thần - Chạy trối chết 16/12/2013
770 Chương 770 Vũ Thần - Bảo trư giá họa 16/12/2013
771 Chương 771 Vũ Thần - chiến 16/12/2013
772 Chương 772 Vũ Thần - Thân Sơ 16/12/2013
773 Chương 773 Vũ Thần - Gặp quỷ 16/12/2013
774 Chương 774 Vũ Thần - Ba câu 16/12/2013
775 Chương 775 Vũ Thần - Sát ý 16/12/2013
776 Chương 776 Vũ Thần - Trở lại kinh thành 16/12/2013
777 Chương 777 Vũ Thần - Nửa bản bí tịch 16/12/2013
778 Chương 778 Vũ Thần - Cảm ngộ bí tịch 16/12/2013
779 Chương 779 Vũ Thần - Tiếp dẫn đại pháp 16/12/2013
780 Chương 780 Vũ Thần - Động Thiên Phúc Địa 16/12/2013
781 Chương 781 Vũ Thần - Cầu duyệt 16/12/2013
782 Chương 782 Vũ Thần - Đại giới 16/12/2013
783 Chương 783 Vũ Thần - Tự động phục hồi 16/12/2013
784 Chương 784 Vũ Thần - Quang hóa Cực Quang Kiếm. 16/12/2013
785 Chương 785 Vũ Thần - Trùng kiến tín tâm 16/12/2013
786 Chương 786 Vũ Thần - Động Thiên 16/12/2013
787 Chương 787 Vũ Thần - Khiêu khích 16/12/2013
788 Chương 788 Vũ Thần - Cảnh giới bất bại 16/12/2013
789 Chương 789 Vũ Thần - Tình báo sai lầm 16/12/2013
790 Chương 790 Vũ Thần - Tặng bài 16/12/2013
791 Chương 791 Vũ Thần - Nghe trộm 16/12/2013
792 Chương 792 Vũ Thần - Ra tay 16/12/2013
793 Chương 793 Vũ Thần - Cao thủ thần bí 16/12/2013
794 Chương 794 Vũ Thần - Vạn Thụ cốc 16/12/2013
795 Chương 795 Vũ Thần - Thụ Thần khủng bố 16/12/2013
796 Chương 796 Vũ Thần - Giết không chết 16/12/2013
797 Chương 797 Vũ Thần - Dốc hết vốn liếng 16/12/2013
798 Chương 798 Vũ Thần - Cửu Long Lô hiện thân 16/12/2013
799 Chương 799 Vũ Thần - Thần khí Cửu Long Lô 16/12/2013
800 Chương 800 Vũ Thần - Hỏa Mộc quyết đấu 16/12/2013
801 Chương 801 Vũ Thần - Giết chết Chiêm Huyên 16/12/2013
802 Chương 802 Vũ Thần - Quyết định tương lai 16/12/2013
803 Chương 803 Vũ Thần - Đáp án ngoài dự đoán 16/12/2013
804 Chương 804 Vũ Thần - Khôi lỗi 16/12/2013
805 Chương 805 Vũ Thần - Lại tới Linh Tiêu. 16/12/2013
806 Chương 806 Vũ Thần - Thân phận 16/12/2013
807 Chương 807 Vũ Thần - Yêu cầu. 16/12/2013
808 Chương 808 Vũ Thần - Nam Hải ngân man 16/12/2013
809 Chương 809 Vũ Thần - Ra tay ngăn chặn 16/12/2013
810 Chương 810 Vũ Thần - Tự thành không gian 16/12/2013
811 Chương 811 Vũ Thần - Thánh thú Vương 16/12/2013
812 Chương 812 Vũ Thần - Lực lượng cường đại 16/12/2013
813 Chương 813 Vũ Thần - Đầu rời khỏi cổ 16/12/2013
814 Chương 814 Vũ Thần - Nguyên nhân biến dị 16/12/2013
815 Chương 815 Vũ Thần - Tân Lôi Chấn Tử 16/12/2013
816 Chương 816 Vũ Thần - Lôi điện kịch bạo 16/12/2013
817 Chương 817 Vũ Thần - Khống chế lực lượng 16/12/2013
818 Chương 818 Vũ Thần - Đại địch từ xa tới 16/12/2013
819 Chương 819 Vũ Thần - Chết mà sống lại 16/12/2013
820 Chương 820 Vũ Thần - Cách sát lệnhi 16/12/2013
821 Chương 821 Vũ Thần - Khôi lỗi chi uy 16/12/2013
822 Chương 822 Vũ Thần - Đồng tâm hiệp lực 16/12/2013
823 Chương 823 Vũ Thần - Bạch mã ra tay 16/12/2013
824 Chương 824 Vũ Thần - Điện mang hủy diệt. 16/12/2013
825 Chương 825 Vũ Thần - Hác Huyết chi tử 16/12/2013
826 Chương 826 Vũ Thần - Nam Hải Lưu Ly đảo 16/12/2013
827 Chương 827 Vũ Thần - Linh tính uy áp 16/12/2013
828 Chương 828 Vũ Thần - Tập kích kì dị 16/12/2013
829 Chương 829 Vũ Thần - Thánh thú ngoại hải 16/12/2013
830 Chương 830 Vũ Thần - Tây phuơng sứ giả 16/12/2013
831 Chương 831 Vũ Thần - Quy xác đại thành 16/12/2013
832 Chương 832 Vũ Thần - Quang hóa Huyền Quy Xác 16/12/2013
833 Chương 833 Vũ Thần - Chiến Ưng Thần Điện 16/12/2013
834 Chương 834 Vũ Thần - Cuộc chiến trên không 16/12/2013
835 Chương 835 Vũ Thần - Tôn giả phương Tây 16/12/2013
836 Chương 836 Vũ Thần - Thần điện giáo hoàng 16/12/2013
837 Chương 837 Vũ Thần - Nguyên do chính thức 16/12/2013
838 Chương 838 Vũ Thần - Quang chi lực lượng 16/12/2013
839 Chương 839 Vũ Thần - Quang Ám thân thể 16/12/2013
840 Chương 840 Vũ Thần - Nhân đạo đỉnh phong cường hãn 16/12/2013
841 Chương 841 Vũ Thần - Huyền Quy Xác không thể phá. 16/12/2013
842 Chương 842 Vũ Thần - Một khắc chung. 16/12/2013
843 Chương 843 Vũ Thần - Hoàng Tuyền lão tổ ước định? 16/12/2013
844 Chương 844 Vũ Thần - Thoát hiểm 16/12/2013
845 Chương 845 Vũ Thần - Trực tiếp đuổi đi 16/12/2013
846 Chương 846 Vũ Thần - Quỷ kế. 16/12/2013
847 Chương 847 Vũ Thần - Bảo Trư truy tung 16/12/2013
848 Chương 848 Vũ Thần - Nhân thú hợp nhất khi dễ nhân thú hợp nhất 16/12/2013
849 Chương 849 Vũ Thần - Hội trưởng Hắc Ám Liên Minh. 16/12/2013
850 Chương 850 Vũ Thần - Gặp lại Vũ Gia lão tổ. 16/12/2013
851 Chương 851 Vũ Thần - Ẩn Nặc thuật. 16/12/2013
852 Chương 852 Vũ Thần - Hải quái bao vây 16/12/2013
853 Chương 853 Vũ Thần - Nghiền nát 16/12/2013
854 Chương 854 Vũ Thần - Nửa vui nửa buồn 16/12/2013
855 Chương 855 Vũ Thần - Trang Mộc Nam 16/12/2013
856 Chương 856 Vũ Thần - Miệng cửa Vạn Trượng Hỏa Sơn 16/12/2013
857 Chương 857 Vũ Thần - Bảo Trư đoán thể 16/12/2013
858 Chương 858 Vũ Thần - Thần niệm siêu cường 16/12/2013
859 Chương 859 Vũ Thần - Thần chi lực cùng Hỏa Long biến dị 16/12/2013
860 Chương 860 Vũ Thần - Hải quái đột kích 16/12/2013
861 Chương 861 Vũ Thần - Hải quái vương 16/12/2013
862 Chương 862 Vũ Thần - Thổ chi thần lực 16/12/2013
863 Chương 863 Vũ Thần - Lực lượng 16/12/2013
864 Chương 864 Vũ Thần - Sóng biển ngập trời 16/12/2013
865 Chương 865 Vũ Thần - Giải vây 16/12/2013
866 Chương 866 Vũ Thần - Bí mật của đỉnh phong 16/12/2013
867 Chương 867 Vũ Thần - Đồng tâm hiệp lực 16/12/2013
868 Chương 868 Vũ Thần - Tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiên 16/12/2013
869 Chương 869 Vũ Thần - Tôn giả môn 16/12/2013
870 Chương 870 Vũ Thần - Nhân Đạo Đỉnh Phong 16/12/2013
871 Chương 871 Vũ Thần - Dấu hiệu hồi phục 16/12/2013
872 Chương 872 Vũ Thần - Sát thủ đỉnh phong 16/12/2013
873 Chương 873 Vũ Thần - Ăn nói ba hoa 16/12/2013
874 Chương 874 Vũ Thần - Ước định 16/12/2013
875 Chương 875 Vũ Thần - Chủ động khiêu khích 16/12/2013
876 Chương 876 Vũ Thần - Ám sát. 16/12/2013
877 Chương 877 Vũ Thần - Cướp đoạt khôi lỗi 16/12/2013
878 Chương 878 Vũ Thần - Cửu long hợp nhất 16/12/2013
879 Chương 879 Vũ Thần - Ngưng Huyết Nhân hồi phục 16/12/2013
880 Chương 880 Vũ Thần - Vào biển 16/12/2013
881 Chương 881 Vũ Thần - Quang Ám hợp bích 16/12/2013
882 Chương 882 Vũ Thần - Thiên địa chi biến 16/12/2013
883 Chương 883 Vũ Thần - Thần đạo chi lực 16/12/2013
884 Chương 884 Vũ Thần - Không thể tiếp tục được nữa 16/12/2013
885 Chương 885 Vũ Thần - Ý niệm của người chết 16/12/2013
886 Chương 886 Vũ Thần - Hắc Ám chí bảo. 16/12/2013
887 Chương 887 Vũ Thần - Quang hóa Lôi Chấn Tử 16/12/2013
888 Chương 888 Vũ Thần - Ngàn dặm truy tung 16/12/2013
889 Chương 889 Vũ Thần - Thánh thú vương ngăn cản 16/12/2013
890 Chương 890 Vũ Thần - Thần đảo 16/12/2013
891 Chương 891 Vũ Thần - Sứ giả. 16/12/2013
892 Chương 892 Vũ Thần - Thành thị địch ý 16/12/2013
893 Chương 893 Vũ Thần - Sáu mươi vạn 16/12/2013
894 Chương 894 Vũ Thần - Tử điện ầm vang 16/12/2013
895 Chương 895 Vũ Thần - Yếu hữu quang 16/12/2013
896 Chương 896 Vũ Thần - Quang lực lượng 16/12/2013
897 Chương 897 Vũ Thần - Lực lượng này không phải của ngươi 16/12/2013
898 Chương 898 Vũ Thần - Hỗn độn đan điền. 16/12/2013
899 Chương 899 Vũ Thần - Bạo thể mà chết. 16/12/2013
900 Chương 900 Vũ Thần - Ý niệm gọi về. 16/12/2013
901 Chương 901 Vũ Thần - Long xà kính ý. 16/12/2013
902 Chương 902 Vũ Thần - Cân bằng lực lượng. 16/12/2013
903 Chương 903 Vũ Thần - Quang Ám hợp bích 16/12/2013
904 Chương 904 Vũ Thần - Nơi lánh nạn 16/12/2013
905 Chương 905 Vũ Thần - Thu hoạch 16/12/2013
906 Chương 906 Vũ Thần - Lực lượng hợp bích 16/12/2013
907 Chương 907 Vũ Thần - Trở về Linh Tiêu Bảo Điện 16/12/2013
908 Chương 908 Vũ Thần - Tin tức long trời lở đất 16/12/2013
909 Chương 909 Vũ Thần - Nhị đại Tông chủ 16/12/2013
910 Chương 910 Vũ Thần - Quy củ 16/12/2013
911 Chương 911 Vũ Thần - Cuồng vọng 16/12/2013
912 Chương 912 Vũ Thần - Lực lượng không thể chống đỡ 16/12/2013
913 Chương 913 Vũ Thần - Chịu thua. 16/12/2013
914 Chương 914 Vũ Thần - Hiểu lầm lớn 16/12/2013
915 Chương 915 Vũ Thần - Bí mật Băng Đảo 16/12/2013
916 Chương 916 Vũ Thần - Ước định 16/12/2013
917 Chương 917 Vũ Thần - Dương danh thiên hạ 16/12/2013
918 Chương 918 Vũ Thần - Thân nhân 16/12/2013
919 Chương 919 Vũ Thần - Ý định 16/12/2013
920 Chương 920 Vũ Thần - Văn thư 16/12/2013
921 Chương 921 Vũ Thần - Kế hoạch 16/12/2013
922 Chương 922 Vũ Thần - Đuổi đi 16/12/2013
923 Chương 923 Vũ Thần - Uy hiếp 16/12/2013
924 Chương 924 Vũ Thần - Tặng bảo 16/12/2013
925 Chương 925 Vũ Thần - Thu nạp lực lượng 16/12/2013
926 Chương 926 Vũ Thần - Oai khác của trời đất 16/12/2013
927 Chương 927 Vũ Thần - Khách quý từ xa tới 16/12/2013
928 Chương 928 Vũ Thần - Tông chủ Thiên Trì 16/12/2013
929 Chương 929 Vũ Thần - Thiên hạ đệ nhất 16/12/2013
930 Chương 930 Vũ Thần - Tin tức 16/12/2013
931 Chương 931 Vũ Thần - Yêu cầu 16/12/2013
932 Chương 932 Vũ Thần - Thủ hộ Băng Đảo 16/12/2013
933 Chương 933 Vũ Thần - Đề nghị 16/12/2013
934 Chương 934 Vũ Thần - Ước định 16/12/2013
935 Chương 935 Vũ Thần - Nhân Đạo Đỉnh Phong kiêng kỵ 16/12/2013
936 Chương 936 Vũ Thần - Hạ Nhất Minh 16/12/2013
937 Chương 937 Vũ Thần - Chủ phong Kim chi thần lực 16/12/2013
938 Chương 938 Vũ Thần - Dẫn phát thần chi lực 16/12/2013
939 Chương 939 Vũ Thần - Truyền thuyết thần lực chú thể 16/12/2013
940 Chương 940 Vũ Thần - Thoát hiểm 16/12/2013
941 Chương 941 Vũ Thần - Tứ hệ lực lượng 16/12/2013
942 Chương 942 Vũ Thần - Hỏi 16/12/2013
943 Chương 943 Vũ Thần - Lão thích khách đoán 16/12/2013
944 Chương 944 Vũ Thần - Đi tới Bắc Cương 16/12/2013
945 Chương 945 Vũ Thần - Dễ dàng chém giết 16/12/2013
946 Chương 946 Vũ Thần - Tình thế Bắc Cương 16/12/2013
947 Chương 947 Vũ Thần - Tìm kiếm Tuyết Hồ 16/12/2013
948 Chương 948 Vũ Thần - Chướng nhãn pháp cường đại 16/12/2013
949 Chương 949 Vũ Thần - Khoa kỹ thể chất 16/12/2013
950 Chương 950 Vũ Thần - Ẩn nấp. 16/12/2013
951 Chương 951 Vũ Thần - Liệp sát 16/12/2013
952 Chương 952 Vũ Thần - Thú quần 16/12/2013
953 Chương 953 Vũ Thần - Lạc đường 16/12/2013
954 Chương 954 Vũ Thần - Cao thủ Băng Cung 16/12/2013
955 Chương 955 Vũ Thần - Tác dụng của Tuyết Hồ 16/12/2013
956 Chương 956 Vũ Thần - Đan thành 16/12/2013
957 Chương 957 Vũ Thần - Đột kích 16/12/2013
958 Chương 958 Vũ Thần - Tiên thiên phương Đông 16/12/2013
959 Chương 959 Vũ Thần - Cuồn cuộn mà tới 16/12/2013
960 Chương 960 Vũ Thần - Dịch Trung Thiên 16/12/2013
961 Chương 961 Vũ Thần - Ra tay (1) 16/12/2013
962 Chương 962 Vũ Thần - kinh sợ (1) 16/12/2013
963 Chương 963 Vũ Thần - Cảm ngộ (1) 16/12/2013
964 Chương 964 Vũ Thần - Xuất phát (1) 16/12/2013
965 Chương 965 Vũ Thần - Suy đoán (1) 16/12/2013
966 Chương 966 Vũ Thần - Thần niệm dung hợp (1) 16/12/2013
967 Chương 967 Vũ Thần - Bí mật của Kỳ Lân (1) 16/12/2013
968 Chương 968 Vũ Thần - Vinh quang trở về (1) 16/12/2013
969 Chương 969 Vũ Thần - Gặp lại (1) 16/12/2013
970 Chương 970 Vũ Thần - Băng Cung tông chủ (1) 16/12/2013
971 Chương 971 Vũ Thần - Thất Thải Cung (1) 16/12/2013
972 Chương 972 Vũ Thần - Thủy chi thần lực (1) 16/12/2013
973 Chương 973 Vũ Thần - Thất Thải Hà Động (1) 16/12/2013
974 Chương 974 Vũ Thần - Băng Lăng Kính (1) 16/12/2013
975 Chương 975 Vũ Thần - Cuộc chiến ba ngàn năm (1) 16/12/2013
976 Chương 976 Vũ Thần - Quy Xác gây ra rung động 16/12/2013
977 Chương 977 Vũ Thần - Phân chia (1) 16/12/2013
978 Chương 978 Vũ Thần - Không gian khổng lồ (1) 16/12/2013
979 Chương 979 Vũ Thần - Miểu sát (1) 16/12/2013
980 Chương 980 Vũ Thần - Phản kích (1) 16/12/2013
981 Chương 981 Vũ Thần - Khôi lỗi hiện thân (1) 16/12/2013
982 Chương 982 Vũ Thần - Giải quyết (1) 16/12/2013
983 Chương 983 Vũ Thần - Thần khí Băng Lăng Kính (1) 16/12/2013
984 Chương 984 Vũ Thần - Thông đạo (1) 16/12/2013
985 Chương 985 Vũ Thần - Thông đạo không gian (1) 16/12/2013
986 Chương 986 Vũ Thần - Đường lui? (1) 16/12/2013
987 Chương 987 Vũ Thần - Phân thân chi uy (1) 16/12/2013
988 Chương 988 Vũ Thần - Tấn giai Thần đạo (1) 16/12/2013
989 Chương 989 Vũ Thần - Dễ dàng khắc địch (1) 16/12/2013
990 Chương 990 Vũ Thần - Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng 16/12/2013
991 Chương 991 Vũ Thần - Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng 16/12/2013
992 Chương 992 Vũ Thần - Kinh hỉ. 16/12/2013
993 Chương 993 Vũ Thần - Ý định táo bạo. 16/12/2013
994 Chương 994 Vũ Thần - Cường giả khiến kẻ khác đau đầu. 16/12/2013
995 Chương 995 Vũ Thần - Thực lực 16/12/2013
996 Chương 996 Vũ Thần - Phích Lịch Thương. 16/12/2013
997 Chương 997 Vũ Thần - Ẩn nặc. 16/12/2013
998 Chương 998 Vũ Thần - Uy lực của biến dị Phích Lịch Thương. 16/12/2013
999 Chương 999 Vũ Thần - Thu hoạch kinh hỉ 16/12/2013
1000 Chương 1000 Vũ Thần - Tận lực thu thập. 16/12/2013
1001 Chương 1001 Vũ Thần - Biến dị quái vật. 16/12/2013
1002 Chương 1002 Vũ Thần - Thần đạo khôi lỗi. 16/12/2013
1003 Chương 1003 Vũ Thần - Cố giao. 16/12/2013
1004 Chương 1004 Vũ Thần - Nghe trộm. 16/12/2013
1005 Chương 1005 Vũ Thần - Bại lộ. 16/12/2013
1006 Chương 1006 Vũ Thần - Kỳ vọng. 16/12/2013
1007 Chương 1007 Vũ Thần - Tập hợp. 16/12/2013
1008 Chương 1008 Vũ Thần - Tiêm vào. 16/12/2013
1009 Chương 1009 Vũ Thần - Tân Thần đạo. 16/12/2013
1010 Chương 1010 Vũ Thần - Hư thực chi đạo. 16/12/2013
1011 Chương 1011 Vũ Thần - Cao cả. 16/12/2013
1012 Chương 1012 Vũ Thần - Uy năng. 16/12/2013
1013 Chương 1013 Vũ Thần - Long ngâm. 16/12/2013
1014 Chương 1014 Vũ Thần - Thiên Trì Tổ sư. 16/12/2013
1015 Chương 1015 Vũ Thần - Thần đạo hội tụ. 16/12/2013
1016 Chương 1016 Vũ Thần - Thần thú còn lại. 16/12/2013
1017 Chương 1017 Vũ Thần - Một phần mười. 16/12/2013
1018 Chương 1018 Vũ Thần - Giằng co. 16/12/2013
1019 Chương 1019 Vũ Thần - Quang minh lực lượng. 16/12/2013
1020 Chương 1020 Vũ Thần - Lực lượng khủng bố. 16/12/2013
1021 Chương 1021 Vũ Thần - Gây khó dễ. 16/12/2013
1022 Chương 1022 Vũ Thần - Khiêu chiến. 16/12/2013
1023 Chương 1023 Vũ Thần - Vượt giai. 16/12/2013
1024 Chương 1024 Vũ Thần - Thiên địa chi uy. 16/12/2013
1025 Chương 1025 Vũ Thần - Tôn kính. 16/12/2013
1026 Chương 1026 Vũ Thần - Thần long tương triệu. 16/12/2013
1027 Chương 1027 Vũ Thần - Thay đổi thái độ. 16/12/2013
1028 Chương 1028 Vũ Thần - tại thượng 16/12/2013
1029 Chương 1029 Vũ Thần - Tính kế. 16/12/2013
1030 Chương 1030 Vũ Thần - Luyện khí. 16/12/2013
1031 Chương 1031 Vũ Thần - Thần long phẫn nộ. 16/12/2013
1032 Chương 1032 Vũ Thần - Thần khí xuất. 16/12/2013
1033 Chương 1033 Vũ Thần - Đột kích. 16/12/2013
1034 Chương 1034 Vũ Thần - Thị uy 16/12/2013
1035 Chương 1035 Vũ Thần - Ngũ hành luân hồi. 16/12/2013
1036 Chương 1036 Vũ Thần - Dò hỏi. 16/12/2013
1037 Chương 1037 Vũ Thần - Phù văn chủ phách. 16/12/2013
1038 Chương 1038 Vũ Thần - Nền tảng 16/12/2013
1039 Chương 1039 Vũ Thần - Ngụy trang. 16/12/2013
1040 Chương 1040 Vũ Thần - Phiêu phù vật. 16/12/2013
1041 Chương 1041 Vũ Thần - Kỳ công. 16/12/2013
1042 Chương 1042 Vũ Thần - Cửu long phần thiên 16/12/2013
1043 Chương 1043 Vũ Thần - Phần thiên 16/12/2013
1044 Chương 1044 Vũ Thần - Nội hạch không thể luyện hóa 16/12/2013
1045 Chương 1045 Vũ Thần - Chờ đợi 16/12/2013
1046 Chương 1046 Vũ Thần - Đồng tâm hiệp lực 16/12/2013
1047 Chương 1047 Vũ Thần - Chiến trường luyện khí 16/12/2013
1048 Chương 1048 Vũ Thần - Ngũ đại Thần đạo 16/12/2013
1049 Chương 1049 Vũ Thần - Phong ấn thông đạo 16/12/2013
1050 Chương 1050 Vũ Thần - Rút lui triệt để 16/12/2013
1051 Chương 1051 Vũ Thần - Lực lượng sinh mạng 16/12/2013
1052 Chương 1052 Vũ Thần - Trở về 16/12/2013
1053 Chương 1053 Vũ Thần - Bách Linh Bát đâu? 16/12/2013
1054 Chương 1054 Vũ Thần - Phân biệt 16/12/2013
1055 Chương 1055 Vũ Thần - Thiên phú biến hóa 16/12/2013
1056 Chương 1056 Vũ Thần - Cường đạo Thần Long 16/12/2013
1057 Chương 1057 Vũ Thần - Thất lạc Sinh Mệnh thạch 16/12/2013
1058 Chương 1058 Vũ Thần - Ký ức 16/12/2013
1059 Chương 1059 Vũ Thần - Khác thường 16/12/2013
1060 Chương 1060 Vũ Thần - Tìm kiếm 16/12/2013
1061 Chương 1061 Vũ Thần - Hải ngoại thần chi đảo 16/12/2013
1062 Chương 1062 Vũ Thần - Lực lượng truyền thừaLực lượng truyền thừa 16/12/2013
1063 Chương 1063 Vũ Thần - Chờ 16/12/2013
1064 Chương 1064 Vũ Thần - Thần Toán Tử tính kế 16/12/2013
1065 Chương 1065 Vũ Thần - Trọng đao vô phong 16/12/2013
1066 Chương 1066 Vũ Thần - Điều kiện 16/12/2013
1067 Chương 1067 Vũ Thần - Đại yến Ngũ Hành Môn 16/12/2013
1068 Chương 1068 Vũ Thần - Thần Kiếm 16/12/2013
1069 Chương 1069 Vũ Thần - Ước định Tinh Thần đảo 16/12/2013
1070 Chương 1070 Vũ Thần - Lão giáo hoàng. 16/12/2013
1071 Chương 1071 Vũ Thần - Thần Đạo truyền tống trận. 16/12/2013
1072 Chương 1072 Vũ Thần - Thủy Tinh Cung. 16/12/2013
1073 Chương 1073 Vũ Thần - Kinh hỉ ngoài ý muốn 16/12/2013
1074 Chương 1074 Vũ Thần - Giao tiếp với chủ phách 16/12/2013
1075 Chương 1075 Vũ Thần - Cửu long phi vũ. 16/12/2013
1076 Chương 1076 Vũ Thần - Xuất động. 16/12/2013
1077 Chương 1077 Vũ Thần - Bị tập kích. 16/12/2013
1078 Chương 1078 Vũ Thần - Thiết Giáp Long 16/12/2013
1079 Chương 1079 Vũ Thần - Thần thụ chủ căn. 16/12/2013
1080 Chương 1080 Vũ Thần - Sí Nhiệt lĩnh vực không thể khống chế. 16/12/2013
1081 Chương 1081 Vũ Thần - Nắm trong tay phương pháp. 16/12/2013
1082 Chương 1082 Vũ Thần - Gặp nhau trên biển. 16/12/2013
1083 Chương 1083 Vũ Thần - Trứng. 16/12/2013
1084 Chương 1084 Vũ Thần - Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. 16/12/2013
1085 Chương 1085 Vũ Thần - Lai lịch quỷ dị. 16/12/2013
1086 Chương 1086 Vũ Thần - Lai lịch quỷ dị. 16/12/2013
1087 Chương 1087 Vũ Thần - Phương Tây Thần Long. 16/12/2013
1088 Chương 1088 Vũ Thần - Tức giận. 16/12/2013
1089 Chương 1089 Vũ Thần - Thần Long ngang ngược. 16/12/2013
1090 Chương 1090 Vũ Thần - Thần thú chi chiến. 16/12/2013
1091 Chương 1091 Vũ Thần - Lấy nhiều khinh ít 16/12/2013
1092 Chương 1092 Vũ Thần - Bạch Long hiện 16/12/2013
1093 Chương 1093 Vũ Thần - hứa hẹn 16/12/2013
1094 Chương 1094 Vũ Thần - Phục dụng Thần dược 16/12/2013
1095 Chương 1095 Vũ Thần - Chưởng khống. 16/12/2013
1096 Chương 1096 Vũ Thần - Đề nghị. 16/12/2013
1097 Chương 1097 Vũ Thần - Dung hợp. 16/12/2013
1098 Chương 1098 Vũ Thần - Tây phương Long cốc. 16/12/2013
1099 Chương 1099 Vũ Thần - Trả thù. 16/12/2013
1100 Chương 1100 Vũ Thần - Uy hiếp. 16/12/2013
1101 Chương 1101 Vũ Thần - Đầu đuôi lưỡng đoạn 16/12/2013
1102 Chương 1102 Vũ Thần - Mục đích. 16/12/2013
1103 Chương 1103 Vũ Thần - Thần long lan tiệt. 16/12/2013
1104 Chương 1104 Vũ Thần - Kiện Thần khí thứ tư. 16/12/2013
1105 Chương 1105 Vũ Thần - Chém giết Thần long. 16/12/2013
1106 Chương 1106 Vũ Thần - mặt biển 16/12/2013
1107 Chương 1107 Vũ Thần - Lý Áo Ba Đặc. 16/12/2013
1108 Chương 1108 Vũ Thần - Hoài nghi. 16/12/2013
1109 Chương 1109 Vũ Thần - Trở lại Long cốc. 16/12/2013
1110 Chương 1110 Vũ Thần - Khách tới Long tộc 16/12/2013
1111 Chương 1111 Vũ Thần - Yêu cầu. 16/12/2013
1112 Chương 1112 Vũ Thần - Chân thần truyền thừa 16/12/2013
1113 Chương 1113 Vũ Thần - Hai khỏa Lôi chấn tử. 16/12/2013
1114 Chương 1114 Vũ Thần - Biến cố Bồng Lai. 16/12/2013
1115 Chương 1115 Vũ Thần - Nợ máu trả bằng máu. 16/12/2013
1116 Chương 1116 Vũ Thần - Có người nối nghiệp. 16/12/2013
1117 Chương 1117 Vũ Thần - Lời thề. 16/12/2013
1118 Chương 1118 Vũ Thần - Nguyện vọng của mẫu thân. 16/12/2013
1119 Chương 1119 Vũ Thần - Lưu Mục cầu chiến. 16/12/2013
1120 Chương 1120 Vũ Thần - Lĩnh vực tương khắc. 16/12/2013
1121 Chương 1121 Vũ Thần - Ngữ xuất kinh nhân. 16/12/2013
1122 Chương 1122 Vũ Thần - Tây phương mật văn. 16/12/2013
1123 Chương 1123 Vũ Thần - Đồ đằng Thú thần. 16/12/2013
1124 Chương 1124 Vũ Thần - Thánh Long đại nhân. 16/12/2013
1125 Chương 1125 Vũ Thần - Tâm Linh Tiếp Xúc 16/12/2013
1126 Chương 1126 Vũ Thần - Lựa Chọn 16/12/2013
1127 Chương 1127 Vũ Thần - Lựa Chọn 2 16/12/2013
1128 Chương 1128 Vũ Thần - Thú Thần Điện 16/12/2013
1129 Chương 1129 Vũ Thần - Lân Hỏa Mê Thần 16/12/2013
1130 Chương 1130 Vũ Thần - Năng lực bạn sinh. 16/12/2013
1131 Chương 1131 Vũ Thần - Tâm linh tương thông. 16/12/2013
1132 Chương 1132 Vũ Thần - Lân hỏa cải tạo 16/12/2013
1133 Chương 1133 Vũ Thần - Xuất quan. 16/12/2013
1134 Chương 1134 Vũ Thần - Cao giai bạn sinh chi uy. 16/12/2013
1135 Chương 1135 Vũ Thần - Thần thánh long kỵ sĩ. 16/12/2013
1136 Chương 1136 Vũ Thần - Quang minh vương miện. 16/12/2013
1137 Chương 1137 Vũ Thần - Lôi chấn tử cuối cùng. 16/12/2013
1138 Chương 1138 Vũ Thần - Mạnh mẽ liên thủ 16/12/2013
1139 Chương 1139 Vũ Thần - Thần long sắp xếp. 16/12/2013
1140 Chương 1140 Vũ Thần - Thiên tâm. 16/12/2013
1141 Chương 1141 Vũ Thần - Tử điện loạn vũ. 16/12/2013
1142 Chương 1142 Vũ Thần - Phích Lịch Thiên. 16/12/2013
1143 Chương 1143 Vũ Thần - Nguyên do. 16/12/2013
1144 Chương 1144 Vũ Thần - Nam Cương trọng phùng. 16/12/2013
1145 Chương 1145 Vũ Thần - Tinh Thần Đảo 16/12/2013
1146 Chương 1146 Vũ Thần - Đồng khí tương liên, ngũ khí triều nguyên. 16/12/2013
1147 Chương 1147 Vũ Thần - Thần đạo chi chiến. 16/12/2013
1148 Chương 1148 Vũ Thần - Vũ bộ trên đao. 16/12/2013
1149 Chương 1149 Vũ Thần - Lực lượng kinh khủng 16/12/2013
1150 Chương 1150 Vũ Thần - Người đeo mặt nạ. 16/12/2013
1151 Chương 1151 Vũ Thần - Quang Ám chuyển đổi. 16/12/2013
1152 Chương 1152 Vũ Thần - Phù văn chủ phách. 16/12/2013
1153 Chương 1153 Vũ Thần - Kinh sợ thối lui. 16/12/2013
1154 Chương 1154 Vũ Thần - Thần long truy sát. 16/12/2013
1155 Chương 1155 Vũ Thần - Nghi vấn. 16/12/2013
1156 Chương 1156 Vũ Thần - Suy đoán. 16/12/2013
1157 Chương 1157 Vũ Thần - Phân đạo dương tiêu. 16/12/2013
1158 Chương 1158 Vũ Thần - Lời thề Ngụy thần cảnh. 16/12/2013
1159 Chương 1159 Vũ Thần - CTrở lại Thủy Tinh Cung 16/12/2013
1160 Chương 1160 Vũ Thần - Địa hình thay đổi. 16/12/2013
1161 Chương 1161 Vũ Thần - Tiên dịch thần dược. 16/12/2013
1162 Chương 1162 Vũ Thần - Ba năm khổ tu. 16/12/2013
1163 Chương 1163 Vũ Thần - Ngụy thần cảnh. 16/12/2013
1164 Chương 1164 Vũ Thần - Tiến giai kỳ dị. 16/12/2013
1165 Chương 1165 Vũ Thần - Ngũ hành đại thủ ấn. 16/12/2013
1166 Chương 1166 Vũ Thần - Tiểu bài tử. 16/12/2013
1167 Chương 1167 Vũ Thần - Hắc ám lục giác tinh mang 16/12/2013
1168 Chương 1168 Vũ Thần - Người đeo mặt nạ tái sinh. 16/12/2013
1169 Chương 1169 Vũ Thần - Dò hỏi. 16/12/2013
1170 Chương 1170 Vũ Thần - Dược thảo màu đỏ. 16/12/2013
1171 Chương 1171 Vũ Thần - Hy vọng. 16/12/2013
1172 Chương 1172 Vũ Thần - Bắc Cương chi biến. 16/12/2013
1173 Chương 1173 Vũ Thần - Tăng viện. 16/12/2013
1174 Chương 1174 Vũ Thần - Song tu đan. 16/12/2013
1175 Chương 1175 Vũ Thần - Kinh hiện Long tộc. 16/12/2013
1176 Chương 1176 Vũ Thần - Tung tích địch nhân. 16/12/2013
1177 Chương 1177 Vũ Thần - Hành động mãnh liệt. 16/12/2013
1178 Chương 1178 Vũ Thần - Cường công. 16/12/2013
1179 Chương 1179 Vũ Thần - Thủy thần lực thủ hộ 16/12/2013
1180 Chương 1180 Vũ Thần - Đại binh áp cảnh. 16/12/2013
1181 Chương 1181 Vũ Thần - Huyết hải vô nhai. 16/12/2013
1182 Chương 1182 Vũ Thần - Cốt kiếm. 16/12/2013
1183 Chương 1183 Vũ Thần - Phá cho ta. 16/12/2013
1184 Chương 1184 Vũ Thần - Tái phá. 16/12/2013
1185 Chương 1185 Vũ Thần - Không phục. 16/12/2013
1186 Chương 1186 Vũ Thần - Ước định. 16/12/2013
1187 Chương 1187 Vũ Thần - Hợp ý ta. 16/12/2013
1188 Chương 1188 Vũ Thần - Quan chiến cảm ngộ. 16/12/2013
1189 Chương 1189 Vũ Thần - Trên Bắc hải. 16/12/2013
1190 Chương 1190 Vũ Thần - Bẫy rập. 16/12/2013
1191 Chương 1191 Vũ Thần - Ngũ cường. 16/12/2013
1192 Chương 1192 Vũ Thần - Bạo thể. 16/12/2013
1193 Chương 1193 Vũ Thần - Chờ. 16/12/2013
1194 Chương 1194 Vũ Thần - Chậm rãi chờ xem. 16/12/2013
1195 Chương 1195 Vũ Thần - Thần thú nội đan. 16/12/2013
1196 Chương 1196 Vũ Thần - Bất mãn rời đi 16/12/2013
1197 Chương 1197 Vũ Thần - Chặn lại. 16/12/2013
1198 Chương 1198 Vũ Thần - Săn báo. 16/12/2013
1199 Chương 1199 Vũ Thần - Phù văn biến dị. 16/12/2013
1200 Chương 1200 Vũ Thần - Truy đuổi. 16/12/2013
1201 Chương 1201 Vũ Thần - Công pháp cải tử hoàn sinh? 16/12/2013
1202 Chương 1202 Vũ Thần - Quang Ám chú thể thuật. 16/12/2013
1203 Chương 1203 Vũ Thần - Ngươi lừa gạt. 16/12/2013
1204 Chương 1204 Vũ Thần - Trốn không thoát 16/12/2013
1205 Chương 1205 Vũ Thần - Long vương lo lắng. 16/12/2013
1206 Chương 1206 Vũ Thần - Một tiếng trống cổ vũ tinh thần. 16/12/2013
1207 Chương 1207 Vũ Thần - Khí huyết đại pháp. 16/12/2013
1208 Chương 1208 Vũ Thần - Quả báo.. 16/12/2013
1209 Chương 1209 Vũ Thần - Ai đánh lén ai? 16/12/2013
1210 Chương 1210 Vũ Thần - Ba đối ba. 16/12/2013
1211 Chương 1211 Vũ Thần - Công kích linh hồn 16/12/2013
1212 Chương 1212 Vũ Thần - Quang Ám Đại lĩnh vực. 16/12/2013
1213 Chương 1213 Vũ Thần - Thần uy. 16/12/2013
1214 Chương 1214 Vũ Thần - Phù văn tiểu thế giới. 16/12/2013
1215 Chương 1215 Vũ Thần - Cảm ngộ linh hồn. 16/12/2013
1216 Chương 1216 Vũ Thần - Quang Ám luân hồi. 16/12/2013
1217 Chương 1217 Vũ Thần - Gọi mưa. 16/12/2013
1218 Chương 1218 Vũ Thần - Sát khí ngoài cung 16/12/2013
1219 Chương 1219 Vũ Thần - Âm phong trận trận. 16/12/2013
1220 Chương 1220 Vũ Thần - Thủ ấn dung hợp. 16/12/2013
1221 Chương 1221 Vũ Thần - Mục tiêu. 16/12/2013
1222 Chương 1222 Vũ Thần - Tam đại thủ ấn. 16/12/2013
1223 Chương 1223 Vũ Thần - Hấp thu linh hồn. 16/12/2013
1224 Chương 1224 Vũ Thần - Truyền thừa Tông chủ. 16/12/2013
1225 Chương 1225 Vũ Thần - Ấn chứng. 16/12/2013
1226 Chương 1226 Vũ Thần - Thủ ấn chi uy. 16/12/2013
1227 Chương 1227 Vũ Thần - Lại dương danh. 16/12/2013
1228 Chương 1228 Vũ Thần - Đan dược thần hiệu 16/12/2013
1229 Chương 1229 Vũ Thần - Thiên biến. 16/12/2013
1230 Chương 1230 Vũ Thần - Mưu Tử Long tiến giai. 16/12/2013
1231 Chương 1231 Vũ Thần - Toàn bộ gia sản. 16/12/2013
1232 Chương 1232 Vũ Thần - Thần khí Hải thị thận lâu. 16/12/2013
1233 Chương 1233 Vũ Thần - Thiên biến vạn hóa. 16/12/2013
1234 Chương 1234 Vũ Thần - Trước Thần điện 16/12/2013
1235 Chương 1235 Vũ Thần - Tân thần của Long tộc. 16/12/2013
1236 Chương 1236 Vũ Thần - Phản bội Long tộc? 16/12/2013
1237 Chương 1237 Vũ Thần - Trốn không thoát. 16/12/2013
1238 Chương 1238 Vũ Thần - Thật giả Ngũ Hành Chi Hoa. 16/12/2013
1239 Chương 1239 Vũ Thần - Thế giới 16/12/2013
1240 Chương 1240 Vũ Thần - Quyết đấu 16/12/2013
1241 Chương 1241 Vũ Thần - Long tộc làm phản. 16/12/2013
1242 Chương 1242 Vũ Thần - Hắc Ám nghị hội. 16/12/2013
1243 Chương 1243 Vũ Thần - Ý tứ của hai từ phản bội. 16/12/2013
1244 Chương 1244 Vũ Thần - Thiên phú thần thông. 16/12/2013
1245 Chương 1245 Vũ Thần - Hắc Ám độn thuật. 16/12/2013
1246 Chương 1246 Vũ Thần - Mật pháp. 16/12/2013
1247 Chương 1247 Vũ Thần - Di chúc. 16/12/2013
1248 Chương 1248 Vũ Thần - Long cốc mê tung. 16/12/2013
1249 Chương 1249 Vũ Thần - Đại yến Hạ gia. 16/12/2013
1250 Chương 1250 Vũ Thần - Hai sự kiện. 16/12/2013
1251 Chương 1251 Vũ Thần - Thần Long muốn gặp mặt. 16/12/2013
1252 Chương 1252 Vũ Thần - Thủ ấn hiển uy. 16/12/2013
1253 Chương 1253 Vũ Thần - Hỏa Diệm Sơn. 16/12/2013
1254 Chương 1254 Vũ Thần - Thánh quả, Hạch tâm. 16/12/2013
1255 Chương 1255 Vũ Thần - Ngũ hành thế giới. 16/12/2013
1256 Chương 1256 Vũ Thần - Tiên thiên Ngũ hành chuyển hoán. 16/12/2013
1257 Chương 1257 Vũ Thần - Thực lực không đủ. 16/12/2013
1258 Chương 1258 Vũ Thần - Truyền lời. 16/12/2013
1259 Chương 1259 Vũ Thần - Thiên địa Thần đạo 16/12/2013
1260 Chương 1260 Vũ Thần - Thiên Đường Địa Ngục. 16/12/2013
1261 Chương 1261 Vũ Thần - Mạnh mẽ lấy thần khí. 16/12/2013
1262 Chương 1262 Vũ Thần - Phương Tây xảy ra biến đổi lớn 16/12/2013
1263 Chương 1263 Vũ Thần - Huyết tế siêu cấp. 16/12/2013
1264 Chương 1264 Vũ Thần - Lưu Mục 16/12/2013
1265 Chương 1265 Vũ Thần - Cuộc chiến trên sa mạc 16/12/2013
1266 Chương 1266 Vũ Thần - Tiên thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực. 16/12/2013
1267 Chương 1267 Vũ Thần - Nhân tộc đệ nhất nhân. 16/12/2013
1268 Chương 1268 Vũ Thần - Tới thăm. 16/12/2013
1269 Chương 1269 Vũ Thần - Biết ngươi. 16/12/2013
1270 Chương 1270 Vũ Thần - Thần Toán Tử đời trước 16/12/2013
1271 Chương 1271 Vũ Thần - Siêu cấp huyết trận. 16/12/2013
1272 Chương 1272 Vũ Thần - Huyết Sát Quang Ám đại trận. 16/12/2013
1273 Chương 1273 Vũ Thần - Song long hợp bích 16/12/2013
1274 Chương 1274 Vũ Thần - Bạch Mã tấn giai. 16/12/2013
1275 Chương 1275 Vũ Thần - Cảnh giới siêu cường 16/12/2013
1276 Chương 1276 Vũ Thần - Khôi lỗi. 16/12/2013
1277 Chương 1277 Vũ Thần - Thân phận chân thật. 16/12/2013
1278 Chương 1278 Vũ Thần - Cự tuyệt 16/12/2013
1279 Chương 1279 Vũ Thần - Lĩnh ngộ Thế Giới 16/12/2013
1280 Chương 1280 Vũ Thần - Một quyền tất sát. 16/12/2013
1281 Chương 1281 Vũ Thần - Tung tích mịt mù. 16/12/2013
1282 Chương 1282 Vũ Thần - Ngũ Hành lão tổ. 16/12/2013
1283 Chương 1283 Vũ Thần - Bí mật của Thánh Quả. 16/12/2013
1284 Chương 1284 Vũ Thần - Ở nơi nào không rõ. 16/12/2013
1285 Chương 1285 Vũ Thần - Quỷ Khốc Lĩnh 16/12/2013
1286 Chương 1286 Vũ Thần - Trước Thần Thú điện 16/12/2013
1287 Chương 1287 Vũ Thần - Bạo. 16/12/2013
1288 Chương 1288 Vũ Thần - Đã chết? 16/12/2013
1289 Chương 1289 Vũ Thần - Thế Giới hoàn mỹ. 16/12/2013
1290 Chương 1290 Vũ Thần - Áp chế. 16/12/2013
1291 Chương 1291 Vũ Thần - Ba kiện siêu giai thần khí. 16/12/2013
1292 Chương 1292 Vũ Thần - Luyện đan. 16/12/2013
1293 Chương 1293 Vũ Thần - Cướp đoạt. 16/12/2013
1294 Chương 1294 Vũ Thần - Nhanh như lôi điện. 16/12/2013
1295 Chương 1295 Vũ Thần - Kỹ xảo linh hồn. 16/12/2013
1296 Chương 1296 Vũ Thần - Nghiền nát hư không. 16/12/2013
1297 Chương 1297 Vũ Thần - Trận chiến cuối cùng. 16/12/2013
1298 Chương 1298 Vũ Thần - Thông đạo không gian. 16/12/2013
1299 Chương 1299 Vũ Thần - Phong bế. 16/12/2013
1300 Chương 1300 Vũ Thần - Cuối chân trời 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vu-than-932.html