Truyện Kỳ Thiên Lộ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Kỳ Thiên Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Kỳ Thiên Lộ
Bạn đang đọc truyện Kỳ Thiên Lộ của tác giả Tiêu Tiềm trên trang đọc truyện online. Mời thần dễ tiễn thần khó! Kia nếu mời vào tới là một ma tôn thì sao?

Chuyện xưa tựu từ nơi này bắt đầu --.

Hắn là một đại ma tôn đi vào địa cầu mưu đồ du hí nhân gian, hắn còn là kẻ đánh nhau nháo sự vi cơm thường tiểu khỏa tử, khi đại ma tôn quyết định thu tiểu khỏa tử làm đồ đệ ngày nào đó lên, không quản là tu chân, tu tiên, tu thần hoặc thậm chí tu ma thế giới, cũng đã mai phục một viên không thể đoán trước siêu cấp bom.

Phiêu mạc chi lữ, tái khải truyền kỳ.

Tác giả nói.

Tham gia phiêu mạc chi lữ thế giới.

Con người mới tái đạp trên con đường tu hành.

Tu thần?

Tu tiên?

Tu ma?

Ta không biết.

Thiên địa diễn biến mở ra.

Thực huyễn thế giới ai nắm trong tay?

Tần Tiểu Thiên đầu thai trong đó,.

Là sinh?

Là tử?

Là siêu thoát?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kỳ Thiên Lộ - TẠI NHÂN GIAN 21/12/2013
2 Chương 2 Kỳ Thiên Lộ - MA TÔN TIẾN MÔN ( MA TÔN VÀO CỬA) 21/12/2013
3 Chương 3 Kỳ Thiên Lộ - TIỂU TỬ KIÊU NGẠO 21/12/2013
4 Chương 4 Kỳ Thiên Lộ - THỦ ĐOẠN XÍCH MINH 21/12/2013
5 Chương 5 Kỳ Thiên Lộ - SƯ TÔN TỰ LUYẾN 21/12/2013
6 Chương 6 Kỳ Thiên Lộ - DÂY DƯA BÁM CHẶT 21/12/2013
7 Chương 7 Kỳ Thiên Lộ - THOÁT ĐI ĐỊA CẦU 21/12/2013
8 Chương 8 Kỳ Thiên Lộ - SONG KIẾM MÔN 21/12/2013
9 Chương 9 Kỳ Thiên Lộ - TƯ HƯƠNG TRẤN 21/12/2013
10 Chương 10 Kỳ Thiên Lộ - TƯ HƯƠNG TRẤN 21/12/2013
11 Chương 11 Kỳ Thiên Lộ - Dã tu 21/12/2013
12 Chương 12 Kỳ Thiên Lộ - San hô tông 21/12/2013
13 Chương 13 Kỳ Thiên Lộ - Vô Diễm Chi Hoả 21/12/2013
14 Chương 14 Kỳ Thiên Lộ - Thu bảo linh quyết 21/12/2013
15 Chương 15 Kỳ Thiên Lộ - ĐOẠT MỘT PHẦN 21/12/2013
16 Chương 16 Kỳ Thiên Lộ - TIỂU LANG SƠN 21/12/2013
17 Chương 17 Kỳ Thiên Lộ - TÊN LƯỜNG GẠT THƯƠNG CẢM 21/12/2013
18 Chương 18 Kỳ Thiên Lộ - CẤM CHẾ LÔ 21/12/2013
19 Chương 19 Kỳ Thiên Lộ - TOÁI TINH KIẾM 21/12/2013
20 Chương 20 Kỳ Thiên Lộ - DÃ HỢP ĐẠO 21/12/2013
21 Chương 21 Kỳ Thiên Lộ - SƠ KIỄN THIÊN KIẾP 21/12/2013
22 Chương 22 Kỳ Thiên Lộ - TIỂU SƯ THÚC 21/12/2013
23 Chương 23 Kỳ Thiên Lộ - NAN HUYNH NAN ĐỆ 21/12/2013
24 Chương 24 Kỳ Thiên Lộ - THANH MỘC BÍ HUYỆT 21/12/2013
25 Chương 25 Kỳ Thiên Lộ - TỔ SƯ THANH ĐẾ 21/12/2013
26 Chương 26 Kỳ Thiên Lộ - PHIỀN NÃO TÊN KHẤT CÁI 21/12/2013
27 Chương 27 Kỳ Thiên Lộ - SƠN TRẠI CHẬP PHỤC 21/12/2013
28 Chương 28 Kỳ Thiên Lộ - HẮC CẬT HẮC 21/12/2013
29 Chương 29 Kỳ Thiên Lộ - ĐẤU TỬU 21/12/2013
30 Chương 30 Kỳ Thiên Lộ - THIÊN DIỄN TAM BIẾN 21/12/2013
31 Chương 31 Kỳ Thiên Lộ - PHÂN LOẠN TRẦN THẾ 21/12/2013
32 Chương 32 Kỳ Thiên Lộ - MÃ TẶC HỎA BÍNH 21/12/2013
33 Chương 33 Kỳ Thiên Lộ - Tiên Tử Tham Tài 21/12/2013
34 Chương 34 Kỳ Thiên Lộ - TỶ THÍ LUYỆN KHÍ 21/12/2013
35 Chương 35 Kỳ Thiên Lộ - TÁN TÀI 21/12/2013
36 Chương 36 Kỳ Thiên Lộ - TẤT VŨ KHÔNG 21/12/2013
37 Chương 37 Kỳ Thiên Lộ - ĐIỂU HÍ ( ĐÙA GIỠN) 21/12/2013
38 Chương 38 Kỳ Thiên Lộ - HOÀNG BÀI TIÊN KHÍ 21/12/2013
39 Chương 39 Kỳ Thiên Lộ - ẨN TU 21/12/2013
40 Chương 40 Kỳ Thiên Lộ - QUAN TI 21/12/2013
41 Chương 41 Kỳ Thiên Lộ - HỢP TÁC 21/12/2013
42 Chương 42 Kỳ Thiên Lộ - ƯƠNG TÁNG HẠP 21/12/2013
43 Chương 43 Kỳ Thiên Lộ - TAM CHUYỂN ĐAN 21/12/2013
44 Chương 44 Kỳ Thiên Lộ - CỔ TIÊN DI CHỈ 21/12/2013
45 Chương 45 Kỳ Thiên Lộ - DI THUẾ 21/12/2013
46 Chương 46 Kỳ Thiên Lộ - CỬU BỨC KIẾM 21/12/2013
47 Chương 47 Kỳ Thiên Lộ - HÒA THƯỢNG 21/12/2013
48 Chương 48 Kỳ Thiên Lộ - CAO THỦ 21/12/2013
49 Chương 49 Kỳ Thiên Lộ - HẢO NHÂN TIỂU THIÊN 21/12/2013
50 Chương 50 Kỳ Thiên Lộ - ĐƠN HƯỚNG TRUYỀN TỐNG 21/12/2013
51 Chương 51 Kỳ Thiên Lộ - HỦY TRẬN 21/12/2013
52 Chương 52 Kỳ Thiên Lộ - LINH HỒN CÔNG PHÁP 21/12/2013
53 Chương 53 Kỳ Thiên Lộ - NẠP TƯ TINH 21/12/2013
54 Chương 54 Kỳ Thiên Lộ - CỔ HÀNG CHÂU 21/12/2013
55 Chương 55 Kỳ Thiên Lộ - KẾT THÙ 21/12/2013
56 Chương 56 Kỳ Thiên Lộ - CÔN LÔN PHÁI 21/12/2013
57 Chương 57 Kỳ Thiên Lộ - VÂY KHỐN 21/12/2013
58 Chương 58 Kỳ Thiên Lộ - TỬ TRIỀN LẠN ĐẢ 21/12/2013
59 Chương 59 Kỳ Thiên Lộ - CỰU HỮU GẶP LẠI 21/12/2013
60 Chương 60 Kỳ Thiên Lộ - KIẾM THIÊU CÔN LÔN 21/12/2013
61 Chương 61 Kỳ Thiên Lộ - XAO TRÁ 21/12/2013
62 Chương 62 Kỳ Thiên Lộ - VIỄN CỔ 21/12/2013
63 Chương 63 Kỳ Thiên Lộ - THỰC LUYỆN BỘ LẠC 21/12/2013
64 Chương 64 Kỳ Thiên Lộ - THIÊN DIỄN NHỊ BIẾN 21/12/2013
65 Chương 65 Kỳ Thiên Lộ - TIẾN GIAI 21/12/2013
66 Chương 66 Kỳ Thiên Lộ - ĐẠI DIỄN THẦN LÔI 21/12/2013
67 Chương 67 Kỳ Thiên Lộ - NHIỆM VỤ GIAN NAN 21/12/2013
68 Chương 68 Kỳ Thiên Lộ - VIÊM TINH NGƯNG THỂ 21/12/2013
69 Chương 69 Kỳ Thiên Lộ - KHẢ ÁI BẢO BẢO 21/12/2013
70 Chương 70 Kỳ Thiên Lộ - KỴ SĨ TRÒ CHƠI 21/12/2013
71 Chương 71 Kỳ Thiên Lộ - TIỂU MUA BÁN 21/12/2013
72 Chương 72 Kỳ Thiên Lộ - TIỂU SƯ PHÓ 21/12/2013
73 Chương 73 Kỳ Thiên Lộ - ĐIỀU ƯỚC ĐỔ ĐẤU 21/12/2013
74 Chương 74 Kỳ Thiên Lộ - THÁNH KỴ SĨ 21/12/2013
75 Chương 75 Kỳ Thiên Lộ - VÔ LẠI KỴ SĨ 21/12/2013
76 Chương 76 Kỳ Thiên Lộ - QUÁI TIỂU HÀI 21/12/2013
77 Chương 77 Kỳ Thiên Lộ - BẢO VẬT MÊ NGƯỜI 21/12/2013
78 Chương 78 Kỳ Thiên Lộ - MỘNG CỔ THẦN 21/12/2013
79 Chương 79 Kỳ Thiên Lộ - ĐẠI MỘNG SƠ TỈNH 21/12/2013
80 Chương 80 Kỳ Thiên Lộ - MÔ NGHĨ 21/12/2013
81 Chương 81 Kỳ Thiên Lộ - TINH PHỆ LIÊN 21/12/2013
82 Chương 82 Kỳ Thiên Lộ - SƠ THỨC PHÓ SƠN 21/12/2013
83 Chương 83 Kỳ Thiên Lộ - THIÊN CHÂN PHIỀN NÃO 21/12/2013
84 Chương 84 Kỳ Thiên Lộ - KHÁCH KHANH TRƯỞNG LÃO 21/12/2013
85 Chương 85 Kỳ Thiên Lộ - PHONG BA NGUYÊN GIỚI 21/12/2013
86 Chương 86 Kỳ Thiên Lộ - THẤT LÃO 21/12/2013
87 Chương 87 Kỳ Thiên Lộ - ĐẠI BỔ HOÀN 21/12/2013
88 Chương 88 Kỳ Thiên Lộ - VỀ NHÀ 21/12/2013
89 Chương 89 Kỳ Thiên Lộ - PHIỀN NÃO CỦA TIỂU THIÊN 21/12/2013
90 Chương 90 Kỳ Thiên Lộ - PHÂN LOẠN TÂM CẢNH 21/12/2013
91 Chương 91 Kỳ Thiên Lộ - THIÊN QUÂN NGẠO MẠN 21/12/2013
92 Chương 92 Kỳ Thiên Lộ - ĐI LÀM 21/12/2013
93 Chương 93 Kỳ Thiên Lộ - THỂ NGHIỆM CUỘC SỐNG 21/12/2013
94 Chương 94 Kỳ Thiên Lộ - PHONG BA TỪ CHỨC 21/12/2013
95 Chương 95 Kỳ Thiên Lộ - RỜI ĐI NGUYÊN GIỚI 21/12/2013
96 Chương 96 Kỳ Thiên Lộ - THẦN HỒN ĐOẠT XÁ 21/12/2013
97 Chương 97 Kỳ Thiên Lộ - TẾ VÔ NHAI ĐỘ KIẾP 21/12/2013
98 Chương 98 Kỳ Thiên Lộ - ĐẠI THẦN KIẾP 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ky-thien-lo-1003.html