Truyện Âm Dương Miện - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Âm Dương Miện
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Âm Dương Miện
Bạn đang đọc truyện Âm Dương Miện của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online.Quốc tế đỉnh điều rượu đại sư, phẩm rượu đại sư, có rượu thần danh xưng là lý tuyết tan, vì nhấm nháp khai quật hán thay mặt rượu ngon mà túy chết vào mà đứng chi năm.Khi hắn một Giác Tỉnh đến thời, nhưng lại phát hiện mình đi tới một cái tên là ngũ hành đại lục thế giới, biến thành rồi một người tên là cơ động tiểu khất cái.

Ở chỗ này, có một loại cực kỳ đặc thù nghề nghiệp, tên là âm dương ma sư, kỳ dị mười hệ ma kỹ kẻ khác xem thế là đủ rồi.

Mỗi một danh âm dương ma sư đều có đỉnh đầu thuộc về mình do vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương miện.

Mà xem bản tính là hỏa một đời rượu thần như vậy làm sao này thần kỳ thế giới lại hiện ra huy hoàng.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Âm Dương Miện - Liệt Diễm Phần Tình [thượng] 11/12/2013
1 Chương 1 Âm Dương Miện - Liệt Diễm Phần Tình (hạ) 11/12/2013
2 Chương 2 Âm Dương Miện - Một thế hệ rượu thần (Thượng) 11/12/2013
2 Chương 2 Âm Dương Miện - Một thế hệ rượu thần (hạ) 11/12/2013
3 Chương 3 Âm Dương Miện - Ma sư Âm Dương Miện (Thượng) 11/12/2013
3 Chương 3 Âm Dương Miện - Ma sư Âm Dương Miện (Hạ) 11/12/2013
4 Chương 4 Âm Dương Miện - Âm Dương Ma Sư (Thượng) 11/12/2013
4 Chương 4 Âm Dương Miện - Âm Dương Ma Sư (Hạ) 11/12/2013
5 Chương 5 Âm Dương Miện - Âm Dương cân bằng (Thượng) 11/12/2013
5 Chương 5 Âm Dương Miện - Âm Dương cân bằng (Hạ) 11/12/2013
6 Chương 6 Âm Dương Miện - Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Thượng) 11/12/2013
6 Chương 6 Âm Dương Miện - Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Hạ) 11/12/2013
7 Chương 7 Âm Dương Miện - Hạ Thiên lão sư (Thượng) 11/12/2013
7 Chương 7 Âm Dương Miện - Hạ Thiên lão sư (Hạ) 11/12/2013
8 Chương 8 Âm Dương Miện - Buổi học đầu tiên (Thượng) 11/12/2013
8 Chương 8 Âm Dương Miện - Buổi học đầu tiên (Hạ) 11/12/2013
9 Chương 9 Âm Dương Miện - Dương miện và Âm miện (Thượng) 11/12/2013
9 Chương 9 Âm Dương Miện - Dương miện và Âm miện (Hạ) 11/12/2013
10 Chương 10 Âm Dương Miện - Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Thượng) 11/12/2013
10 Chương 10 Âm Dương Miện - Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Hạ) 11/12/2013
11 Chương 11 Âm Dương Miện - Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Thượng) 11/12/2013
11 Chương 11 Âm Dương Miện - Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Hạ) 11/12/2013
12 Chương 12 Âm Dương Miện - Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng) 11/12/2013
12 Chương 12 Âm Dương Miện - Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ) 11/12/2013
13 Chương 13 Âm Dương Miện - Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng) 11/12/2013
13 Chương 13 Âm Dương Miện - Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ) 11/12/2013
14 Chương 14 Âm Dương Miện - Hồng Liên Trên Ngực (Thượng) 11/12/2013
14 Chương 14 Âm Dương Miện - Hồng Liên Trên Ngực (Hạ) 11/12/2013
15 Chương 15 Âm Dương Miện - Ngũ cấp học đồ (Thượng) 11/12/2013
15 Chương 15 Âm Dương Miện - Ngũ cấp học đồ (Hạ) 11/12/2013
16 Chương 16 Âm Dương Miện - Song hỏa đồng tu (Thượng) 11/12/2013
16 Chương 16 Âm Dương Miện - Song hỏa đồng tu (Hạ) 11/12/2013
17 Chương 17 Âm Dương Miện - Cực hạn song hỏa (Thượng) 11/12/2013
17 Chương 17 Âm Dương Miện - Cực hạn song hỏa (Hạ) 11/12/2013
18 Chương 18 Âm Dương Miện - Khảo hạch cuối kỳ (Thượng) 11/12/2013
18 Chương 18 Âm Dương Miện - Khảo hạch cuối kỳ (Hạ) 11/12/2013
19 Chương 19 Âm Dương Miện - Sơ ngộ Chúc Thiên (Thượng) 11/12/2013
19 Chương 19 Âm Dương Miện - Sơ ngộ Chúc Thiên (Hạ) 11/12/2013
20 Chương 20 Âm Dương Miện - Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Thượng) 11/12/2013
20 Chương 20 Âm Dương Miện - Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Hạ) 11/12/2013
21 Chương 21 Âm Dương Miện - Ngưng tụ âm dương miện (Thượng) 11/12/2013
21 Chương 21 Âm Dương Miện - Ngưng tụ âm dương miện (Hạ) 11/12/2013
22 Chương 22 Âm Dương Miện - Nhất quan Âm Dương Miện (Toàn) 11/12/2013
23 Chương 23 Âm Dương Miện - Song sinh quân vương (Thượng) 11/12/2013
23 Chương 23 Âm Dương Miện - Song sinh quân vương (Hạ) 11/12/2013
24 Chương 24 Âm Dương Miện - Bỗng nhiên nổi tiếng (Thượng) 11/12/2013
24 Chương 24 Âm Dương Miện - Bỗng nhiên nổi tiếng (Hạ) 11/12/2013
25 Chương 25 Âm Dương Miện - Chuẩn khảo chứng (Toàn) 11/12/2013
26 Chương 26 Âm Dương Miện - Tiểu nhân âm độc (Thượng) 11/12/2013
26 Chương 26 Âm Dương Miện - Tiểu nhân âm độc (Hạ) 11/12/2013
27 Chương 27 Âm Dương Miện - Ma kỹ của hai đại quân vương (Thượng) 11/12/2013
27 Chương 27 Âm Dương Miện - Ma kỹ của hai đại quân vương (Hạ) 11/12/2013
28 Chương 28 Âm Dương Miện - Cơ hội ngàn lần tiến hóa 11/12/2013
29 Chương 29 Âm Dương Miện - Chín ngày địa ngục 11/12/2013
30 Chương 30 Âm Dương Miện - Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch 11/12/2013
31 Chương 31 Âm Dương Miện - Thanh Mộc Lang Vương 11/12/2013
32 Chương 32 Âm Dương Miện - Bính Đinh Hỏa cầu (Thượng) 11/12/2013
32 Chương 32 Âm Dương Miện - Bính Đinh Hỏa cầu (Hạ) 11/12/2013
33 Chương 33 Âm Dương Miện - Đỉnh Băng gặp nạn 11/12/2013
34 Chương 34 Âm Dương Miện - Băng tuyết cự long (Thượng) 11/12/2013
34 Chương 34 Âm Dương Miện - Băng tuyết cự long (Hạ) 11/12/2013
35 Chương 35 Âm Dương Miện - Cởi quần áo (Thượng) 11/12/2013
35 Chương 35 Âm Dương Miện - Cởi quần áo (Hạ) 11/12/2013
36 Chương 36 Âm Dương Miện - Trứng Hỏa long (Thượng) 11/12/2013
36 Chương 36 Âm Dương Miện - Trứng Hỏa long (Hạ) 11/12/2013
37 Chương 37 Âm Dương Miện - Đến cửa khiêu chiến (Thượng) 11/12/2013
37 Chương 37 Âm Dương Miện - Đến cửa khiêu chiến (Hạ) 11/12/2013
38 Chương 38 Âm Dương Miện - Nghệ xạ cửu nhật (Toàn) 11/12/2013
39 Chương 39 Âm Dương Miện - Kỹ kinh tứ tọa (Toàn) 11/12/2013
40 Chương 40 Âm Dương Miện - Thiên Can học viện (Thượng) 11/12/2013
40 Chương 40 Âm Dương Miện - Thiên Can học viện (Hạ) 11/12/2013
41 Chương 41 Âm Dương Miện - Mậu Thổ Dạ Thương (Thượng) 11/12/2013
41 Chương 41 Âm Dương Miện - Mậu Thổ Dạ Thương (Hạ) 11/12/2013
42 Chương 42 Âm Dương Miện - Tân Sinh Khảo Hạch (Toàn) 11/12/2013
43 Chương 43 Âm Dương Miện - Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Thượng) 11/12/2013
43 Chương 43 Âm Dương Miện - Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Hạ) 11/12/2013
44 Chương 44 Âm Dương Miện - Vô tình bị thương nặng (Thượng) 11/12/2013
44 Chương 44 Âm Dương Miện - Vô tình bị thương nặng (Hạ) 11/12/2013
45 Chương 45 Âm Dương Miện - Âm Dương Học Đường(toàn) 11/12/2013
46 Chương 46 Âm Dương Miện - Quái nhân tóc đỏ(toàn) 11/12/2013
47 Chương 47 Âm Dương Miện - Vũ khí ma lực(toàn) 11/12/2013
48 Chương 48 Âm Dương Miện - Thượng phẩm Tinh miện(toàn) 11/12/2013
49 Chương 49 Âm Dương Miện - Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Thượng) 11/12/2013
49 Chương 49 Âm Dương Miện - Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Hạ) 11/12/2013
50 Chương 50 Âm Dương Miện - Bốn lần Ma kỹ tổ hợp(toàn) 11/12/2013
51 Chương 51 Âm Dương Miện - Quang - Ám Ngũ hành đại lục(toàn) 11/12/2013
52 Chương 52 Âm Dương Miện - Lần nữa tăng cấp(toàn) 11/12/2013
53 Chương 53 Âm Dương Miện - Lôi Đế khiêu chiến(toàn) 11/12/2013
54 Chương 54 Âm Dương Miện - Vốn đặt cược (thượng) 11/12/2013
54 Chương 54 Âm Dương Miện - Vốn đặt cược (Hạ) 11/12/2013
55 Chương 55 Âm Dương Miện - Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (toàn) 11/12/2013
56 Chương 56 Âm Dương Miện - Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế(toàn) 11/12/2013
57 Chương 57 Âm Dương Miện - Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (toàn) 11/12/2013
58 Chương 58 Âm Dương Miện - Tấn cấp hai quan (toàn) 11/12/2013
59 Chương 59 Âm Dương Miện - Ngày thi đấu giao lưu (Thượng) 11/12/2013
59 Chương 59 Âm Dương Miện - Ngày thi đấu giao lưu (Hạ) 11/12/2013
60 Chương 60 Âm Dương Miện - Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Thượng) 11/12/2013
60 Chương 60 Âm Dương Miện - Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Hạ) 11/12/2013
61 Chương 61 Âm Dương Miện - Liệt Dương Tam Liên Kích (Thượng) 11/12/2013
61 Chương 61 Âm Dương Miện - Liệt Dương Tam Liên Kích (Hạ) 11/12/2013
62 Chương 62 Âm Dương Miện - Tử Lôi Diệu Thiên Long (Thượng) 11/12/2013
62 Chương 62 Âm Dương Miện - Tử Lôi Diệu Thiên Long (Hạ) 11/12/2013
63 Chương 63 Âm Dương Miện - “Vũ khí ma lực” (toàn) 11/12/2013
64 Chương 64 Âm Dương Miện - Tiến vào Địa Linh Sơn (toàn) 11/12/2013
65 Chương 65 Âm Dương Miện - Bắt đầu sơ khảo (toàn) 11/12/2013
66 Chương 66 Âm Dương Miện - Lấy oán báo ơn (thượng) 11/12/2013
66 Chương 66 Âm Dương Miện - Lấy oán báo ơn (Hạ) 11/12/2013
67 Chương 67 Âm Dương Miện - Ác giả ác báo (toàn) 11/12/2013
68 Chương 68 Âm Dương Miện - Phóng lao phải theo lao (toàn) 11/12/2013
69 Chương 69 Âm Dương Miện - Ám Viêm Ma Vương dị biến (toàn) 11/12/2013
70 Chương 70 Âm Dương Miện - Bí pháp ma lực thiêu đốt (Toàn) 11/12/2013
71 Chương 71 Âm Dương Miện - Uy lực bốn quan (Toàn) 11/12/2013
72 Chương 72 Âm Dương Miện - Tam hệ Ma kỹ tổ hợp - Định hướng truyền tống (Toàn) 11/12/2013
73 Chương 73 Âm Dương Miện - Nguy cơ truyền tống(Toàn) 11/12/2013
74 Chương 74 Âm Dương Miện - Biểu tượng Bính Hỏa – Chu Tước(Toàn) 11/12/2013
75 Chương 75 Âm Dương Miện - Vô tư giúp đỡ - Chu Tước Chi Hỏa (Toàn) 11/12/2013
76 Chương 76 Âm Dương Miện - Phụng Vũ Châm Cứu - Chu Tước Luyện Thể (Toàn) 11/12/2013
77 Chương 77 Âm Dương Miện - Phân chia chiến lợi phẩm (Toàn) 11/12/2013
78 Chương 78 Âm Dương Miện - Nhất Khẩu Hương (Toàn) 11/12/2013
79 Chương 79 Âm Dương Miện - Thái Ất Âm Chiêu Dung (Toàn) 11/12/2013
80 Chương 80 Âm Dương Miện - Chu Tước nội giáp (Toàn) 11/12/2013
81 Chương 81 Âm Dương Miện - Bản mạng Hồng Liên (Toàn) 11/12/2013
82 Chương 82 Âm Dương Miện - Bố cáo Liên nghị Vũ hội (Toàn) 11/12/2013
83 Chương 83 Âm Dương Miện - Tam quan, Linh ma hợp nhất (Toàn) 11/12/2013
84 Chương 84 Âm Dương Miện - Chu Tước Biến (Toàn) 11/12/2013
85 Chương 85 Âm Dương Miện - Hỗn độn chi hỏa (Toàn) 11/12/2013
86 Chương 86 Âm Dương Miện - Cảnh giới ba quan (Toàn) 11/12/2013
87 Chương 87 Âm Dương Miện - Liên nghị vũ hội (Toàn) 11/12/2013
88 Chương 88 Âm Dương Miện - Ta chính là bạn nhảy của hắn (Toàn) 11/12/2013
89 Chương 89 Âm Dương Miện - Tối nay ta là bạn gái của ngươi (Toàn) 11/12/2013
90 Chương 90 Âm Dương Miện - Pha chế rượu và khiêu chiến (Toàn) 11/12/2013
91 Chương 91 Âm Dương Miện - Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy (Toàn) 11/12/2013
92 Chương 92 Âm Dương Miện - Thoát ly Học Viện(Toàn) 11/12/2013
93 Chương 93 Âm Dương Miện - Lục quan Thiên Sĩ truy sát(Toàn) 11/12/2013
94 Chương 94 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Lập Trường (Toàn) 11/12/2013
95 Chương 95 Âm Dương Miện - Bay lượn đi ! Chu Tước Song Dực (Toàn) 11/12/2013
96 Chương 96 Âm Dương Miện - Nhật Thực Phượng Hoàng (Toàn) 11/12/2013
97 Chương 97 Âm Dương Miện - Gặp bất bình, không bỏ qua (Toàn) 11/12/2013
98 Chương 98 Âm Dương Miện - Vân Thiên Cơ (Toàn) 11/12/2013
99 Chương 99 Âm Dương Miện - Trợ Trụ làm ác, phải chết! (Toàn) 11/12/2013
100 Chương 100 Âm Dương Miện - Ma quỷ? Ma Vương (Toàn) 11/12/2013
100 Chương 100 Âm Dương Miện - hiểm cảnh 11/12/2013
101 Chương 101 Âm Dương Miện - kịch chiến 11/12/2013
101 Chương 101 Âm Dương Miện - Phượng Vũ Diễm Dương Chùy (Toàn) 11/12/2013
102 Chương 102 Âm Dương Miện - bị thương 11/12/2013
102 Chương 102 Âm Dương Miện - Thần y đòi tiền người chết, tặng người có duyên(Toàn) 11/12/2013
103 Chương 103 Âm Dương Miện - Thiên Can Thánh Đồ(Toàn) 11/12/2013
103 Chương 103 Âm Dương Miện - thần kỳ không màu khí lưu 11/12/2013
104 Chương 104 Âm Dương Miện - Thiên Cơ chỉ dẫn(Toàn) 11/12/2013
104 Chương 104 Âm Dương Miện - Kỳ Kỳ bị nắm 11/12/2013
105 Chương 105 Âm Dương Miện - Thánh Đồ thần trang(Toàn) 11/12/2013
105 Chương 105 Âm Dương Miện - khủng bố giác quan thứ sáu 11/12/2013
106 Chương 106 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Ma Kỹ Tổ Hợp(Toàn) 11/12/2013
106 Chương 106 Âm Dương Miện - lấy mạng đổi mạng 11/12/2013
107 Chương 107 Âm Dương Miện - không nếu như vậy xem 11/12/2013
107 Chương 107 Âm Dương Miện - Đầm lầy sương mù(Toàn) 11/12/2013
108 Chương 108 Âm Dương Miện - Cực hạn Mộc Hỏa Ma Kỹ Tổ Hợp(Toàn) 11/12/2013
108 Chương 108 Âm Dương Miện - Mua nhà 11/12/2013
109 Chương 109 Âm Dương Miện - Trương Húc 11/12/2013
109 Chương 109 Âm Dương Miện - Cánh cửa đá kỳ dị(Toàn) 11/12/2013
110 Chương 110 Âm Dương Miện - Bùng cháy đi Hỗn Độn Chi Hỏa!(Toàn) 11/12/2013
110 Chương 110 Âm Dương Miện - sát thủ hiện 11/12/2013
111 Chương 111 Âm Dương Miện - theo dõi 11/12/2013
111 Chương 111 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Pháp Trận thất truyền(Toàn) 11/12/2013
112 Chương 112 Âm Dương Miện - ra tay 11/12/2013
112 Chương 112 Âm Dương Miện - Liệt Diễm chỉ dẫn (Toàn) 11/12/2013
113 Chương 113 Âm Dương Miện - cảm kích 11/12/2013
113 Chương 113 Âm Dương Miện - Truyền Tống Pháp Trận(Toàn) 11/12/2013
114 Chương 114 Âm Dương Miện - Mộc khắc Thổ, Cực Hạn Giáp Mộc Vạn Thiên Mâu(Toàn) 11/12/2013
114 Chương 114 Âm Dương Miện - tiễn đưa công ty cổ phần 11/12/2013
115 Chương 115 Âm Dương Miện - Đỉnh cấp Tất Sát Kỹ, Lưu Tinh Giáng Hạ(Toàn) 11/12/2013
115 Chương 115 Âm Dương Miện - rốt cuộc là ai đó? 11/12/2013
116 Chương 116 Âm Dương Miện - Lưu Vũ Hinh mê mang 11/12/2013
116 Chương 116 Âm Dương Miện - Phỉ Thúy Thanh Long(Toàn) 11/12/2013
117 Chương 117 Âm Dương Miện - Vương Quốc Uy đã biết 11/12/2013
117 Chương 117 Âm Dương Miện - Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể(Toàn) 11/12/2013
118 Chương 118 Âm Dương Miện - Thân thế? Bình Đẳng Vương?(Toàn) 11/12/2013
118 Chương 118 Âm Dương Miện - thân ảnh quen thuộc 11/12/2013
119 Chương 119 Âm Dương Miện - không nghĩ tới ngươi là loại người này 11/12/2013
119 Chương 119 Âm Dương Miện - Chí tôn cường giả(Toàn) 11/12/2013
120 Chương 120 Âm Dương Miện - Tam đại chí tôn(Toàn) 11/12/2013
120 Chương 120 Âm Dương Miện - để cho ta yên lặng một chút 11/12/2013
121 Chương 121 Âm Dương Miện - Bắt đầu mới(Toàn) 11/12/2013
121 Chương 121 Âm Dương Miện - bị điều tra 11/12/2013
122 Chương 122 Âm Dương Miện - ngươi rất có loại 11/12/2013
122 Chương 122 Âm Dương Miện - Đinh Hỏa thần thú Đằng Xà(Toàn) 11/12/2013
123 Chương 123 Âm Dương Miện - ngoài ý muốn điện báo 11/12/2013
123 Chương 123 Âm Dương Miện - Âm Dương Hỏa, Ngưng Tụ Pháp Trận(Toàn) 11/12/2013
124 Chương 124 Âm Dương Miện - yến hội 11/12/2013
124 Chương 124 Âm Dương Miện - Đằng Xà Hóa Lực Thuật(Toàn) 11/12/2013
125 Chương 125 Âm Dương Miện - mâu thuẫn 11/12/2013
125 Chương 125 Âm Dương Miện - Xà Huyết Dẫn, Đằng Xà Luyện Thể(Toàn) 11/12/2013
126 Chương 126 Âm Dương Miện - Đường Phong? 11/12/2013
126 Chương 126 Âm Dương Miện - Đằng Xà Hóa Lực Thuật(Toàn) 11/12/2013
127 Chương 127 Âm Dương Miện - thêu dệt chuyện 11/12/2013
127 Chương 127 Âm Dương Miện - Đột phá! Cảnh giới bốn quan! (Toàn) 11/12/2013
128 Chương 128 Âm Dương Miện - Thực Nhật Phượng Hoàng tăng cấp (Toàn) 11/12/2013
128 Chương 128 Âm Dương Miện - có loại chớ đi! 11/12/2013
129 Chương 129 Âm Dương Miện - Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa (Toàn) 11/12/2013
129 Chương 129 Âm Dương Miện - người quen 11/12/2013
130 Chương 130 Âm Dương Miện - Bạo Quân đấu Lôi Đế (Toàn) 11/12/2013
130 Chương 130 Âm Dương Miện - ta muốn mua nhà 11/12/2013
131 Chương 131 Âm Dương Miện - thực bên trên đạo 11/12/2013
131 Chương 131 Âm Dương Miện - Đằng Xà Biến (Toàn) 11/12/2013
132 Chương 132 Âm Dương Miện - Cấm Bách Thiên U Diễm Băng (Toàn) 11/12/2013
132 Chương 132 Âm Dương Miện - thẳng thắn 11/12/2013
133 Chương 133 Âm Dương Miện - Ngươi biết Liệt Diễm Nữ Hoàng? (Toàn) 11/12/2013
133 Chương 133 Âm Dương Miện - trúng đạn 11/12/2013
134 Chương 134 Âm Dương Miện - Điều kiện của Liệt Diễm (Toàn) 11/12/2013
134 Chương 134 Âm Dương Miện - trị liệu 11/12/2013
135 Chương 135 Âm Dương Miện - hoài nghi 11/12/2013
135 Chương 135 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Thần Lô (Toàn) 11/12/2013
136 Chương 136 Âm Dương Miện - dẫn xà xuất động 11/12/2013
136 Chương 136 Âm Dương Miện - Dùng máu đúc giáp, Khải giáp thành hình (Toàn) 11/12/2013
137 Chương 137 Âm Dương Miện - thẩm vấn 11/12/2013
137 Chương 137 Âm Dương Miện - Thứ thần khí, Quân Ma Âm Dương Khải (Toàn) 11/12/2013
138 Chương 138 Âm Dương Miện - Uy thế của Lôi Đế (Toàn) 11/12/2013
138 Chương 138 Âm Dương Miện - nghe lén 11/12/2013
139 Chương 139 Âm Dương Miện - Lục Long Quang Huy (Toàn) 11/12/2013
139 Chương 139 Âm Dương Miện - như vậy sẽ là ai chứ? 11/12/2013
140 Chương 140 Âm Dương Miện - Tiếp nhận thủ tịch (Toàn) 11/12/2013
140 Chương 140 Âm Dương Miện - muốn chết 11/12/2013
141 Chương 141 Âm Dương Miện - Tiến vào Thánh Tà Chiến Trường (Toàn) 11/12/2013
141 Chương 141 Âm Dương Miện - về nhà 11/12/2013
142 Chương 142 Âm Dương Miện - Cực Hạn Song Hỏa đấu Cực Hạn Ất Mộc(Toàn) 11/12/2013
142 Chương 142 Âm Dương Miện - khai trương 11/12/2013
143 Chương 143 Âm Dương Miện - Sinh mệnh thiêu đốt, Huyết Liên Pháp Luân(Toàn) 11/12/2013
143 Chương 143 Âm Dương Miện - Trương Húc trở về 11/12/2013
144 Chương 144 Âm Dương Miện - không đồng dạng như vậy ăn trộm 11/12/2013
144 Chương 144 Âm Dương Miện - Phượng Vũ U Diễm Băng(Toàn) 11/12/2013
145 Chương 145 Âm Dương Miện - Thực Nhân Cự Ma(Toàn) 11/12/2013
145 Chương 145 Âm Dương Miện - đánh tráo 11/12/2013
146 Chương 146 Âm Dương Miện - Ly biệt 11/12/2013
146 Chương 146 Âm Dương Miện - Thiên Can Thần Thú Ma Kỹ, Đằng Xà Thuấn Di (Toàn) 11/12/2013
147 Chương 147 Âm Dương Miện - Bạn cùng phòng 11/12/2013
147 Chương 147 Âm Dương Miện - Thất Giai, Bạch Kim Thiên Bằng (Toàn) 11/12/2013
148 Chương 148 Âm Dương Miện - Dung Hợp Tất Sát Kỹ (Toàn) 11/12/2013
148 Chương 148 Âm Dương Miện - vạn bảo toàn 11/12/2013
149 Chương 149 Âm Dương Miện - Đối phương khảo hạch 11/12/2013
149 Chương 149 Âm Dương Miện - Siêu Tất Sát Kỹ, Nhật Nguyệt Âm Dương Giới(Toàn) 11/12/2013
150 Chương 150 Âm Dương Miện - Cướp đoạt người xuất hiện 11/12/2013
150 Chương 150 Âm Dương Miện - Sau khi trọng thương, so đấu thời gian khôi phục (Toàn) 11/12/2013
151 Chương 151 Âm Dương Miện - Bất đắc dĩ! Quang Ám ma kỹ tổ hợp (Toàn) 11/12/2013
151 Chương 151 Âm Dương Miện - Trong truyền thuyết tự sát! 11/12/2013
152 Chương 152 Âm Dương Miện - Đồng tâm hiệp lực! Ma vương hóa lực(Toàn) 11/12/2013
152 Chương 152 Âm Dương Miện - Người nhận hàng thân phận 11/12/2013
153 Chương 153 Âm Dương Miện - Hắc Ám Viện Quân, Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ(Toàn) 11/12/2013
153 Chương 153 Âm Dương Miện - Sư phó!! 11/12/2013
154 Chương 154 Âm Dương Miện - Gặp lại Tần lão 11/12/2013
154 Chương 154 Âm Dương Miện - Huyền Vũ Cực Âm Sát(Toàn) 11/12/2013
155 Chương 155 Âm Dương Miện - Lôi Đế Hàng Lâm(Toàn) 11/12/2013
155 Chương 155 Âm Dương Miện - ám nhận! ! 11/12/2013
156 Chương 156 Âm Dương Miện - cao thủ chân chính 11/12/2013
156 Chương 156 Âm Dương Miện - Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ (Toàn) 11/12/2013
157 Chương 157 Âm Dương Miện - Âm Dương Lốc Xoáy, Âm Dương Ngư (Toàn) 11/12/2013
157 Chương 157 Âm Dương Miện - cường đại tổ chức thần bí 11/12/2013
158 Chương 158 Âm Dương Miện - buôn lậu án 11/12/2013
158 Chương 158 Âm Dương Miện - Đàn Hỏa Diễm Mãnh Sư(Toàn) 11/12/2013
159 Chương 159 Âm Dương Miện - Ma Vương, Ma Diễm Toản(Toàn) 11/12/2013
159 Chương 159 Âm Dương Miện - chợt hiện cao thủ 11/12/2013
160 Chương 160 Âm Dương Miện - gặp lại Giao Long thẻ kim loại 11/12/2013
160 Chương 160 Âm Dương Miện - Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Lục Trọng Chú Sát (Toàn) 11/12/2013
161 Chương 161 Âm Dương Miện - ngươi thật sự thụ đã kích thích 11/12/2013
161 Chương 161 Âm Dương Miện - Thiên Chi Ngọc, Diệt Thần Kích (Toàn) 11/12/2013
162 Chương 162 Âm Dương Miện - cánh rừng lớn hơn cái gì điểu đều có 11/12/2013
162 Chương 162 Âm Dương Miện - Kim Giáp Nữ Tử bị đóng băng (Toàn) 11/12/2013
163 Chương 163 Âm Dương Miện - bị đả kích Trần Nam 11/12/2013
163 Chương 163 Âm Dương Miện - Cửu Giai Đỉnh Cấp, Bá Vương Lôi Hỏa Long(Toàn) 11/12/2013
164 Chương 164 Âm Dương Miện - Hắc Long Bạch Y, Chung Cực Binh Khí(Toàn) 11/12/2013
164 Chương 164 Âm Dương Miện - hết hành hạ 11/12/2013
165 Chương 165 Âm Dương Miện - Bạo Quân Hiển Uy(Toàn) 11/12/2013
165 Chương 165 Âm Dương Miện - Dương Quân nhớ ra rồi 11/12/2013
166 Chương 166 Âm Dương Miện - Đằng Xà Liên Thiểm(Toàn) 11/12/2013
166 Chương 166 Âm Dương Miện - yêu nghiệt 11/12/2013
167 Chương 167 Âm Dương Miện - người theo đuổi xuất hiện 11/12/2013
167 Chương 167 Âm Dương Miện - Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Hỏa Ma Thôn Phệ (Toàn) 11/12/2013
168 Chương 168 Âm Dương Miện - ngươi ngươi sẽ phải hối hận! 11/12/2013
168 Chương 168 Âm Dương Miện - Mười Hệ Tổ Hợp! Ngũ Hành Âm Dương Giới (Toàn) 11/12/2013
169 Chương 169 Âm Dương Miện - Thủy Sinh Mộc đấu Mộc Sinh Hỏa (Toàn) 11/12/2013
169 Chương 169 Âm Dương Miện - đột phá! ! ! 11/12/2013
170 Chương 170 Âm Dương Miện - Xoay chuyển Càn Khôn, Quang Minh Đại Thắng(Toàn) 11/12/2013
170 Chương 170 Âm Dương Miện - bị nắm,chộp 11/12/2013
171 Chương 171 Âm Dương Miện - Siêu Tất Sát Kỹ, Lôi Hỏa Luyện Ngục (Toàn) 11/12/2013
171 Chương 171 Âm Dương Miện - tàn nhẫn thủ đoạn 11/12/2013
172 Chương 172 Âm Dương Miện - Siêu Tất Sát Kỹ đấu Siêu Tất Sát Kỹ (Toàn) 11/12/2013
172 Chương 172 Âm Dương Miện - đưa ra thân phận 11/12/2013
173 Chương 173 Âm Dương Miện - Ta xin lỗi, ta sai rồi!(Toàn) 11/12/2013
173 Chương 173 Âm Dương Miện - bắt đầu học tập cao cấp trộm cắp 11/12/2013
174 Chương 174 Âm Dương Miện - ngươi còn có thể tiếng Đức? 11/12/2013
174 Chương 174 Âm Dương Miện - Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ! (Toàn) 11/12/2013
175 Chương 175 Âm Dương Miện - chẳng lẽ là tổ chức trả thù? 11/12/2013
175 Chương 175 Âm Dương Miện - Thân thế Cơ Động (Toàn) 11/12/2013
176 Chương 176 Âm Dương Miện - cải tạo Hầu Thiết Quân 11/12/2013
176 Chương 176 Âm Dương Miện - Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Toàn) 11/12/2013
177 Chương 177 Âm Dương Miện - dưới cao nhìn xuống 11/12/2013
177 Chương 177 Âm Dương Miện - Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Thượng) 11/12/2013
177 Chương 177 Âm Dương Miện - Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Hạ) 11/12/2013
178 Chương 178 Âm Dương Miện - Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Thượng) 11/12/2013
178 Chương 178 Âm Dương Miện - Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Hạ) 11/12/2013
179 Chương 179 Âm Dương Miện - Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Thượng) 11/12/2013
179 Chương 179 Âm Dương Miện - Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Hạ) 11/12/2013
180 Chương 180 Âm Dương Miện - Tử Băng Thiên Ma Giao (Thượng) 11/12/2013
180 Chương 180 Âm Dương Miện - Tử Băng Thiên Ma Giao (Hạ) 11/12/2013
181 Chương 181 Âm Dương Miện - Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Thượng) 11/12/2013
181 Chương 181 Âm Dương Miện - Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Hạ) 11/12/2013
182 Chương 182 Âm Dương Miện - Thánh Tà Thiên Bình (Thượng) 11/12/2013
182 Chương 182 Âm Dương Miện - Thánh Tà Thiên Bình (Hạ) 11/12/2013
183 Chương 183 Âm Dương Miện - Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Thượng) 11/12/2013
183 Chương 183 Âm Dương Miện - Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Hạ) 11/12/2013
184 Chương 184 Âm Dương Miện - Ngươi là Nữ thần trong lòng ta! (Toàn) 11/12/2013
185 Chương 185 Âm Dương Miện - Trứng rồng (Toàn) 11/12/2013
186 Chương 186 Âm Dương Miện - Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Thượng) 11/12/2013
186 Chương 186 Âm Dương Miện - Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Hạ) 11/12/2013
187 Chương 187 Âm Dương Miện - Liệt Diễm đồng hành (Thượng) 11/12/2013
187 Chương 187 Âm Dương Miện - Liệt Diễm đồng hành (Hạ) 11/12/2013
188 Chương 188 Âm Dương Miện - Sinh Mệnh Chi Sâm (Thượng) 11/12/2013
188 Chương 188 Âm Dương Miện - Sinh Mệnh Chi Sâm (Hạ) 11/12/2013
189 Chương 189 Âm Dương Miện - Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Thượng) 11/12/2013
189 Chương 189 Âm Dương Miện - Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Hạ) 11/12/2013
190 Chương 190 Âm Dương Miện - Phượng Vũ Long Xà Biến (Thượng) 11/12/2013
190 Chương 190 Âm Dương Miện - Phượng Vũ Long Xà Biến (Hạ) 11/12/2013
191 Chương 191 Âm Dương Miện - Chí Dương Diệt thần kích (Thượng) 11/12/2013
191 Chương 191 Âm Dương Miện - Chí Dương Diệt thần kích (Hạ) 11/12/2013
192 Chương 192 Âm Dương Miện - Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Thượng) 11/12/2013
192 Chương 192 Âm Dương Miện - Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Hạ) 11/12/2013
193 Chương 193 Âm Dương Miện - Bi kịch của Sâm Yêu (Thượng) 11/12/2013
193 Chương 193 Âm Dương Miện - Bi kịch của Sâm Yêu (Hạ) 11/12/2013
194 Chương 194 Âm Dương Miện - Bộ lạc Sâm Yêu (Thượng) 11/12/2013
194 Chương 194 Âm Dương Miện - Bộ lạc Sâm Yêu (Hạ) 11/12/2013
195 Chương 195 Âm Dương Miện - Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Thượng) 11/12/2013
195 Chương 195 Âm Dương Miện - Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Hạ) 11/12/2013
196 Chương 196 Âm Dương Miện - Rượu đỏ và Rượu trắng (Thượng) 11/12/2013
196 Chương 196 Âm Dương Miện - Rượu đỏ và Rượu trắng (Hạ) 11/12/2013
197 Chương 197 Âm Dương Miện - Đổi trắng thay đen 11/12/2013
197 Chương 197 Âm Dương Miện - Lục Long Lục Xà (Thượng) 11/12/2013
197 Chương 197 Âm Dương Miện - Lục Long Lục Xà (Hạ) 11/12/2013
198 Chương 198 Âm Dương Miện - Kết thúc Tây chinh thế nào đây? (Thượng) 11/12/2013
198 Chương 198 Âm Dương Miện - Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Thượng) 11/12/2013
198 Chương 198 Âm Dương Miện - Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Hạ) 11/12/2013
199 Chương 199 Âm Dương Miện - Kết thúc Tây chinh thế nào đây? (Hạ) 11/12/2013
199 Chương 199 Âm Dương Miện - Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Thượng) 11/12/2013
199 Chương 199 Âm Dương Miện - Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Hạ) 11/12/2013
200 Chương 200 Âm Dương Miện - Giăng lưới chờ sẵn 11/12/2013
200 Chương 200 Âm Dương Miện - Mẹ con gặp lại (Thượng) 11/12/2013
200 Chương 200 Âm Dương Miện - Mẹ con gặp lại (Hạ) 11/12/2013
201 Chương 201 Âm Dương Miện - Kim giáp nữ tử còn sống? (Thượng) 11/12/2013
201 Chương 201 Âm Dương Miện - Kim giáp nữ tử còn sống? (Hạ) 11/12/2013
202 Chương 202 Âm Dương Miện - Trị liệu Pháo Long(Toàn) 11/12/2013
203 Chương 203 Âm Dương Miện - Song phi?(Toàn) 11/12/2013
204 Chương 204 Âm Dương Miện - Tối nay chúng ta ngủ thế nào? (Toàn) 11/12/2013
205 Chương 205 Âm Dương Miện - Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta! (Toàn) 11/12/2013
206 Chương 206 Âm Dương Miện - Cái lều con tội lỗi (Toàn) 11/12/2013
207 Chương 207 Âm Dương Miện - Khảo nghiệm ma sư (Toàn) 11/12/2013
208 Chương 208 Âm Dương Miện - Gây sự tại Ma Sư Công Hội? (Toàn) 11/12/2013
209 Chương 209 Âm Dương Miện - Hai đại Công Hội (Toàn) 11/12/2013
210 Chương 210 Âm Dương Miện - 365 mảnh vỡ Hỗn Độn (Toàn) 11/12/2013
211 Chương 211 Âm Dương Miện - Dung hợp thần thuật (Toàn) 11/12/2013
212 Chương 212 Âm Dương Miện - Bình Đẳng vương phủ(Toàn) 11/12/2013
213 Chương 213 Âm Dương Miện - Bắc Đẩu Miện Hạ(Toàn) 11/12/2013
214 Chương 214 Âm Dương Miện - Ta là bạn gái của hắn(Toàn) 11/12/2013
215 Chương 215 Âm Dương Miện - Kim ưng thương hội trả thù (Toàn) 11/12/2013
216 Chương 216 Âm Dương Miện - Diệt tuyệt quân đoàn(Toàn) 11/12/2013
217 Chương 217 Âm Dương Miện - Thiên Nhân Thiên Long Tổ Hợp Kỹ (Toàn) 11/12/2013
218 Chương 218 Âm Dương Miện - Bạo quân trở về (Toàn) 11/12/2013
219 Chương 219 Âm Dương Miện - Thanh Long Diệt Tuyệt Kích (Toàn) 11/12/2013
220 Chương 220 Âm Dương Miện - Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Thượng) 11/12/2013
220 Chương 220 Âm Dương Miện - Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Hạ) 11/12/2013
221 Chương 221 Âm Dương Miện - Thanh Long Thần Hàng (Thượng) 11/12/2013
221 Chương 221 Âm Dương Miện - Thanh Long Thần Hàng (Hạ) 11/12/2013
222 Chương 222 Âm Dương Miện - Viện quân, A Kim băng lãnh (Thượng) 11/12/2013
222 Chương 222 Âm Dương Miện - Viện quân, A Kim băng lãnh (Hạ) 11/12/2013
223 Chương 223 Âm Dương Miện - Thương cùng mông (Toàn) 11/12/2013
223 Chương 223 Âm Dương Miện - Thương cùng mông (Hạ) 11/12/2013
224 Chương 224 Âm Dương Miện - Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Thượng) 11/12/2013
224 Chương 224 Âm Dương Miện - Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Hạ) 11/12/2013
225 Chương 225 Âm Dương Miện - Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Thượng) 11/12/2013
225 Chương 225 Âm Dương Miện - Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Hạ) 11/12/2013
226 Chương 226 Âm Dương Miện - Trước lúc bình minh 11/12/2013
226 Chương 226 Âm Dương Miện - Ma kỹ tửu thành hình (Thượng) 11/12/2013
226 Chương 226 Âm Dương Miện - Ma kỹ tửu thành hình (Hạ) 11/12/2013
227 Chương 227 Âm Dương Miện - Kim cương quân đoàn (Thượng) 11/12/2013
227 Chương 227 Âm Dương Miện - Kim cương quân đoàn (Hạ) 11/12/2013
228 Chương 228 Âm Dương Miện - Sinh Mệnh Chi Hạch (Thượng) 11/12/2013
228 Chương 228 Âm Dương Miện - Sinh Mệnh Chi Hạch (Hạ) 11/12/2013
229 Chương 229 Âm Dương Miện - Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Thượng) 11/12/2013
229 Chương 229 Âm Dương Miện - Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Hạ) 11/12/2013
230 Chương 230 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Không Gian (Thượng) 11/12/2013
230 Chương 230 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Không Gian (Hạ) 11/12/2013
231 Chương 231 Âm Dương Miện - Thái giám chế tạo giả (Thượng) 11/12/2013
231 Chương 231 Âm Dương Miện - Thái giám chế tạo giả (Hạ) 11/12/2013
232 Chương 232 Âm Dương Miện - Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Thượng) 11/12/2013
232 Chương 232 Âm Dương Miện - Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Hạ) 11/12/2013
233 Chương 233 Âm Dương Miện - Siêu Thần Khí? (Thượng) 11/12/2013
233 Chương 233 Âm Dương Miện - Siêu Thần Khí? (Hạ) 11/12/2013
234 Chương 234 Âm Dương Miện - Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Thượng) 11/12/2013
234 Chương 234 Âm Dương Miện - Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Hạ) 11/12/2013
235 Chương 235 Âm Dương Miện - Đại Cát Miện Hạ (Thượng) 11/12/2013
235 Chương 235 Âm Dương Miện - Đại Cát Miện Hạ (Hạ) 11/12/2013
236 Chương 236 Âm Dương Miện - Cục diện rắc rối (Thượng) 11/12/2013
236 Chương 236 Âm Dương Miện - Cục diện rắc rối (Hạ) 11/12/2013
237 Chương 237 Âm Dương Miện - Sáu đại chí tôn cường giả (Thượng) 11/12/2013
237 Chương 237 Âm Dương Miện - Sáu đại chí tôn cường giả (Hạ) 11/12/2013
238 Chương 238 Âm Dương Miện - Chỉ cần hai người là đủ (Thượng) 11/12/2013
238 Chương 238 Âm Dương Miện - Chỉ cần hai người là đủ (Hạ) 11/12/2013
239 Chương 239 Âm Dương Miện - Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Thượng) 11/12/2013
239 Chương 239 Âm Dương Miện - Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Hạ) 11/12/2013
240 Chương 240 Âm Dương Miện - Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Thượng) 11/12/2013
240 Chương 240 Âm Dương Miện - Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Hạ) 11/12/2013
241 Chương 241 Âm Dương Miện - Cơ Động xuất chiến (Thượng) 11/12/2013
241 Chương 241 Âm Dương Miện - Cơ Động xuất chiến (Hạ) 11/12/2013
242 Chương 242 Âm Dương Miện - Đánh cuộc (Thượng) 11/12/2013
242 Chương 242 Âm Dương Miện - Đánh cuộc (Hạ) 11/12/2013
243 Chương 243 Âm Dương Miện - Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Thượng) 11/12/2013
243 Chương 243 Âm Dương Miện - Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Hạ) 11/12/2013
244 Chương 244 Âm Dương Miện - Liệt, Diễm ra uy (Thượng) 11/12/2013
244 Chương 244 Âm Dương Miện - Liệt, Diễm ra uy (Hạ) 11/12/2013
245 Chương 245 Âm Dương Miện - Cuộc chiến hoang phí nhất (Thượng) 11/12/2013
245 Chương 245 Âm Dương Miện - Cuộc chiến hoang phí nhất (Hạ) 11/12/2013
246 Chương 246 Âm Dương Miện - Trung cấp Siêu Tất Sát Kỹ Quyển Trục 11/12/2013
247 Chương 247 Âm Dương Miện - Kết thúc, kết quả đã định 11/12/2013
248 Chương 248 Âm Dương Miện - Hai người các ngươi cùng lên đi 11/12/2013
249 Chương 249 Âm Dương Miện - Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi! 11/12/2013
250 Chương 250 Âm Dương Miện - Chỉ trời cắt đất, hỗn độn chi hỏa 11/12/2013
251 Chương 251 Âm Dương Miện - Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Thượng) 11/12/2013
251 Chương 251 Âm Dương Miện - Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Hạ) 11/12/2013
252 Chương 252 Âm Dương Miện - Ước hẹn Hỏa Long Cốc. (Thượng) 11/12/2013
252 Chương 252 Âm Dương Miện - Ước hẹn Hỏa Long Cốc. (Hạ) 11/12/2013
253 Chương 253 Âm Dương Miện - Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Thượng) 11/12/2013
253 Chương 253 Âm Dương Miện - Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Hạ) 11/12/2013
254 Chương 254 Âm Dương Miện - Mục đích Chúc Diễm ở lại (Thượng) 11/12/2013
254 Chương 254 Âm Dương Miện - Mục đích Chúc Diễm ở lại (Hạ) 11/12/2013
255 Chương 255 Âm Dương Miện - Nước mắt Lam Bảo Nhi (Thượng) 11/12/2013
255 Chương 255 Âm Dương Miện - Nước mắt Lam Bảo Nhi (Hạ) 11/12/2013
256 Chương 256 Âm Dương Miện - Lang Tà. 11/12/2013
257 Chương 257 Âm Dương Miện - Thiên niên sinh mệnh chi nguyên. 11/12/2013
258 Chương 258 Âm Dương Miện - Kim Hỏa Tổ Hợp Kỹ?. 11/12/2013
259 Chương 259 Âm Dương Miện - Tổ hợp kỹ ba thuộc tính 11/12/2013
260 Chương 260 Âm Dương Miện - Thành Thiên Thuỷ! 11/12/2013
261 Chương 261 Âm Dương Miện - Con Trai Của Tửu Thần! 11/12/2013
262 Chương 262 Âm Dương Miện - Tài Nghệ Tửu Thần - Tửu Gia Bách Vị! 11/12/2013
263 Chương 263 Âm Dương Miện - Hoài Nghi Của Đỗ Minh! 11/12/2013
264 Chương 264 Âm Dương Miện - Ma Minh. 11/12/2013
265 Chương 265 Âm Dương Miện - Thập đại danh tửu đệ tam - Hãn hải quỳnh tương. 11/12/2013
266 Chương 266 Âm Dương Miện - Ám sát! Vô cùng chuyên nghiệp 11/12/2013
267 Chương 267 Âm Dương Miện - Ma Minh. 11/12/2013
268 Chương 268 Âm Dương Miện - Kim chúc phong bạo ( Cơn bão kim khí) 11/12/2013
269 Chương 269 Âm Dương Miện - Điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo 11/12/2013
270 Chương 270 Âm Dương Miện - Song chiến Ma Minh trưởng lão (1) 11/12/2013
270 Chương 270 Âm Dương Miện - Song chiến Ma Minh trưởng lão (2) 11/12/2013
271 Chương 271 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Đại Trận (1). 11/12/2013
271 Chương 271 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Đại Trận (2) 11/12/2013
272 Chương 272 Âm Dương Miện - Thần khí Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng 11/12/2013
273 Chương 273 Âm Dương Miện - Lực Lượng Mạnh Nhất 11/12/2013
274 Chương 274 Âm Dương Miện - Song Kiếm Hợp Bích 11/12/2013
275 Chương 275 Âm Dương Miện - Siêu Tất Sát Kỹ Hỏa Thần Hư Không Trảm 11/12/2013
276 Chương 276 Âm Dương Miện - Thuê Cả Minh Chủ Ma Minh? 11/12/2013
277 Chương 277 Âm Dương Miện - Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm? 11/12/2013
278 Chương 278 Âm Dương Miện - Trừng phạt hay khen thưởng? 11/12/2013
279 Chương 279 Âm Dương Miện - Dị biến khi dung hợp Thiên Chi ngọc 11/12/2013
280 Chương 280 Âm Dương Miện - Linh Hồn Áp Chế! Khống Chế Hỗn Độn 11/12/2013
281 Chương 281 Âm Dương Miện - Hỗn Độn Châu Thành! Tiến Hóa! 11/12/2013
282 Chương 282 Âm Dương Miện - Liệt Diễm! Ta Sắp Tiến Hóa! 11/12/2013
283 Chương 283 Âm Dương Miện - Linh hồn chỉ dẫn, đột phá nội tâm 11/12/2013
284 Chương 284 Âm Dương Miện - Liệt Diễm! Ta Yêu Nàng! 11/12/2013
285 Chương 285 Âm Dương Miện - Đỗ Tư Khang Đưa Ra Đổ Ước. 11/12/2013
286 Chương 286 Âm Dương Miện - Tửu Thần Chi Tranh 11/12/2013
287 Chương 287 Âm Dương Miện - Cửu Dương Lăng Thiên, Cửu Long Hí Châu! 11/12/2013
288 Chương 288 Âm Dương Miện - Trái Tim Của Cơ Động! 11/12/2013
289 Chương 289 Âm Dương Miện - Phân Thân Thác Ảnh Thần Kỳ - Thập Bát La Hán Cũng Tỳ Tỳ Say! 11/12/2013
290 Chương 290 Âm Dương Miện - Bên Bờ Đông Hải Mênh Mông - Huynh Đệ Một Lòng Gặp Gỡ Vui Sao! 11/12/2013
291 Chương 291 Âm Dương Miện - Tân Nhất Đại Thiên Cơ 11/12/2013
292 Chương 292 Âm Dương Miện - Đoàn Tụ Ngoài Ý Muốn! 11/12/2013
293 Chương 293 Âm Dương Miện - Thần Hỏa Thánh Vương Khải! 11/12/2013
294 Chương 294 Âm Dương Miện - Cây rụng tiền? Khất cái? * 11/12/2013
295 Chương 295 Âm Dương Miện - Sẵn sàng xuất phát! 11/12/2013
296 Chương 296 Âm Dương Miện - Hắc Ám Thiên Cơ! 11/12/2013
297 Chương 297 Âm Dương Miện - Ngàn năm tích lũy - Thập đại Thần Khí.! 11/12/2013
298 Chương 298 Âm Dương Miện - Tiến nhập - Quái dị - Bất an! 11/12/2013
299 Chương 299 Âm Dương Miện - Dò xét, truy tìm - Tung tích địch nhân! 11/12/2013
300 Chương 300 Âm Dương Miện - Xuyên thấu, miễn dịch, Bạo Quân xuất hiện 11/12/2013
301 Chương 301 Âm Dương Miện - Không tập, song hỏa, thần kiếm vũ 11/12/2013
302 Chương 302 Âm Dương Miện - Hắc Ám - Khế ước - Lời tiên đoán hé hộ! 11/12/2013
303 Chương 303 Âm Dương Miện - Nghi thức - Mục tiêu - Kiếp Ngục Giới! 11/12/2013
304 Chương 304 Âm Dương Miện - Kết giới - Lôi Đế - Lôi Thần Phủ! 11/12/2013
305 Chương 305 Âm Dương Miện - Đại Ngũ hành kết giới sụp đổ! 11/12/2013
306 Chương 306 Âm Dương Miện - Quyết tuyệt - Đột phá - Ngũ Liên Thiểm! 11/12/2013
307 Chương 307 Âm Dương Miện - Chạy nước rút - A Kim - Hắc Ám tế đàn 11/12/2013
308 Chương 308 Âm Dương Miện - Siêu tất sát kỹ quyển trục - Kim khí phong bạo 11/12/2013
309 Chương 309 Âm Dương Miện - Giao tranh - Cực hạn - Chung cực Lôi Đế 11/12/2013
310 Chương 310 Âm Dương Miện - Bạo quân, Lôi đế và Ma nữ 11/12/2013
311 Chương 311 Âm Dương Miện - Lôi Thần hàng thế - Hỏa Thần kiếm 11/12/2013
312 Chương 312 Âm Dương Miện - Thần chi khế ước - Chung cực tất sát kỹ 11/12/2013
313 Chương 313 Âm Dương Miện - Liệt Diễm, Liệt Diễm 11/12/2013
314 Chương 314 Âm Dương Miện - Quang Minh sinh cơ! Lực lượng của Liệt Diễm! 11/12/2013
315 Chương 315 Âm Dương Miện - Chung cực tất sát kỹ của Liệt Diễm 11/12/2013
316 Chương 316 Âm Dương Miện - Thụ miện - Chân chính Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ 11/12/2013
317 Chương 317 Âm Dương Miện - Bí mật của Liệt Diễm 11/12/2013
318 Chương 318 Âm Dương Miện - Sát thần Tư Phổ Nhược Tư 11/12/2013
319 Chương 319 Âm Dương Miện - Cuộc chiến của Thần 11/12/2013
320 Chương 320 Âm Dương Miện - Nhiếp Thần Quyết - Tu La Thần Phụ Thể. 11/12/2013
321 Chương 321 Âm Dương Miện - Địa Tâm dung hợp - Kim sắc thế giới 11/12/2013
322 Chương 322 Âm Dương Miện - Thiên thần giải thể đại pháp 11/12/2013
323 Chương 323 Âm Dương Miện - Liệt Diễm bị thương nặng! 11/12/2013
324 Chương 324 Âm Dương Miện - Thần giới Ủy Viên Hội! 11/12/2013
325 Chương 325 Âm Dương Miện - Để cho Liệt Diễm vì chàng trọng sinh! 11/12/2013
326 Chương 326 Âm Dương Miện - Bước ba bước bạc đầu trắng xóa Nàng chết đi, ta thành xác không hồn 11/12/2013
327 Chương 327 Âm Dương Miện - Học viện Sí Hỏa! 11/12/2013
328 Chương 328 Âm Dương Miện - Lão sư Cơ Động! 11/12/2013
329 Chương 329 Âm Dương Miện - Đông Mộc Thánh Nữ! 11/12/2013
330 Chương 330 Âm Dương Miện - Công Chúa và Cơ Động lão sư gặp mặt! 11/12/2013
331 Chương 331 Âm Dương Miện - Đây là Cơ Động của ta sao 11/12/2013
332 Chương 332 Âm Dương Miện - Lần đầu làm lão sư 11/12/2013
333 Chương 333 Âm Dương Miện - Tửu quỷ lão sư - Phân thân thác ảnh 11/12/2013
334 Chương 334 Âm Dương Miện - Toàn thể thí luyện chi lữ 11/12/2013
335 Chương 335 Âm Dương Miện - Cơ Động lão sư là của ta! 11/12/2013
336 Chương 336 Âm Dương Miện - Tuyền công chúa 11/12/2013
337 Chương 337 Âm Dương Miện - Tái kiến Diệt Tuyệt Chiến Thần! 11/12/2013
338 Chương 338 Âm Dương Miện - Lão sư ngài nhất định không cùng ta tắm sao? 11/12/2013
339 Chương 339 Âm Dương Miện - Bạo Quân phát uy 11/12/2013
340 Chương 340 Âm Dương Miện - Ngũ hành tương sinh - Ngũ vị nhất thể! 11/12/2013
341 Chương 341 Âm Dương Miện - Chúng ta thí luyện ở độ cao 1500m. 11/12/2013
342 Chương 342 Âm Dương Miện - Ngũ vị nhất thể - Tương sinh công thủ! 11/12/2013
343 Chương 343 Âm Dương Miện - Thực chiến, thí luyện, Ngũ Hành biến 11/12/2013
344 Chương 344 Âm Dương Miện - A Nhĩ Mạn Tư sơn bùng nổ! 11/12/2013
345 Chương 345 Âm Dương Miện - Thực lực của Cơ Động lão sư! 11/12/2013
346 Chương 346 Âm Dương Miện - Hồng kiếm xuất thể - Kim Ô hiện thân! 11/12/2013
347 Chương 347 Âm Dương Miện - Tam Túc Kim Ô 11/12/2013
348 Chương 348 Âm Dương Miện - Liệt Thần Lục Trọng Chú Sát 11/12/2013
349 Chương 349 Âm Dương Miện - Kim Ô gãy cánh, hóa thân thành người 11/12/2013
350 Chương 350 Âm Dương Miện - Linh hồn dung hợp - Kim Dương bạo lệ! 11/12/2013
351 Chương 351 Âm Dương Miện - Siêu tất sát kỹ Cấm Thiên Vạn - Đại U Diễm Băng! 11/12/2013
352 Chương 352 Âm Dương Miện - Thần khí trấn quốc Vĩnh Hằng Chi Khải! 11/12/2013
353 Chương 353 Âm Dương Miện - Ôn tình trong huyệt động 11/12/2013
354 Chương 354 Âm Dương Miện - Cự tuyệt hay biểu lộ 11/12/2013
355 Chương 355 Âm Dương Miện - Chương 0355 11/12/2013
356 Chương 356 Âm Dương Miện - Lão tử có đủ tư cách không? 11/12/2013
357 Chương 357 Âm Dương Miện - Ngươi định làm gì? 11/12/2013
358 Chương 358 Âm Dương Miện - Truyền thống bao che khuyết điểm! 11/12/2013
359 Chương 359 Âm Dương Miện - Đổ cuộc - Năm đấu với hai mươi! 11/12/2013
360 Chương 360 Âm Dương Miện - Chủ nhiệm Cơ Động! 11/12/2013
361 Chương 361 Âm Dương Miện - Tửu điếm Sõa Hữu Tiễn 11/12/2013
362 Chương 362 Âm Dương Miện - Tinh thần dung hợp 11/12/2013
363 Chương 363 Âm Dương Miện - Chu Bé Nhỏ & Thương hội Ngốc Có Tiền 11/12/2013
364 Chương 364 Âm Dương Miện - Cấm - Bách - Thiên - Ảm Diệt Vẫn ! 11/12/2013
365 Chương 365 Âm Dương Miện - Cấm - Bách - Thiên - Quân Vương Phệ ! 11/12/2013
366 Chương 366 Âm Dương Miện - Lực lượng Hỗn Độn Kim 11/12/2013
367 Chương 367 Âm Dương Miện - Người kết thừa thương hội. 11/12/2013
368 Chương 368 Âm Dương Miện - Viễn cảnh tươi đẹp 11/12/2013
369 Chương 369 Âm Dương Miện - Ba tháng huấn luyện 11/12/2013
370 Chương 370 Âm Dương Miện - Tung tích của danh tửu 11/12/2013
371 Chương 371 Âm Dương Miện - Phó quân đoàn trưởng Lang Thiên Ý 11/12/2013
372 Chương 372 Âm Dương Miện - Ngũ hành tương sinh - Thực chiến công kích 11/12/2013
373 Chương 373 Âm Dương Miện - Ói mửa chán rồi cũng quen thôi! 11/12/2013
374 Chương 374 Âm Dương Miện - Mậu Thổ thánh đồ và Ất Mộc thánh đồ 11/12/2013
375 Chương 375 Âm Dương Miện - Thái tử điện hạ 11/12/2013
376 Chương 376 Âm Dương Miện - Ước hẹn quan chiến 11/12/2013
377 Chương 377 Âm Dương Miện - Trở mặt - Bạo Quân cao ngạo 11/12/2013
378 Chương 378 Âm Dương Miện - Tuyền công chúa nổi giận 11/12/2013
379 Chương 379 Âm Dương Miện - Mùi thơm của cơ thể 11/12/2013
380 Chương 380 Âm Dương Miện - Tái nhập Thiên Can Học Viện 11/12/2013
381 Chương 381 Âm Dương Miện - Thánh Vương trở về 11/12/2013
382 Chương 382 Âm Dương Miện - Cường thế khiêu chiến! 11/12/2013
383 Chương 383 Âm Dương Miện - Tuyền công chúa truyền âm! 11/12/2013
384 Chương 384 Âm Dương Miện - Hoán tỉnh Lôi Đế! 11/12/2013
384 Chương 384 Âm Dương Miện - Nguy cơ tài chính (1) (2). 11/12/2013
385 Chương 385 Âm Dương Miện - Trước tỉ thí ! 11/12/2013
386 Chương 386 Âm Dương Miện - Lang Tà dẫn đường 11/12/2013
387 Chương 387 Âm Dương Miện - Thua chắc rồi? 11/12/2013
388 Chương 388 Âm Dương Miện - Trận pháp thần kỳ đản sinh 11/12/2013
389 Chương 389 Âm Dương Miện - Bạo Quân vs Lôi Đế 11/12/2013
390 Chương 390 Âm Dương Miện - Lôi Đế khủng bố 11/12/2013
391 Chương 391 Âm Dương Miện - Cuộc chiến Thần khí 11/12/2013
392 Chương 392 Âm Dương Miện - Ba điều kiện 11/12/2013
393 Chương 393 Âm Dương Miện - A Kim 11/12/2013
394 Chương 394 Âm Dương Miện - A Kim 11/12/2013
395 Chương 395 Âm Dương Miện - Đầy đủ Thánh Đồ! 11/12/2013
396 Chương 396 Âm Dương Miện - Bi kịch của Chu Mập và thương hội Ngốc Có Tiền! 11/12/2013
397 Chương 397 Âm Dương Miện - Khổ tu Diệt Thần Kích! 11/12/2013
398 Chương 398 Âm Dương Miện - Vì sư phụ Cơ Động, hết thảy đều đáng giá! 11/12/2013
399 Chương 399 Âm Dương Miện - Tứ đại danh tửu 11/12/2013
400 Chương 400 Âm Dương Miện - Giỗ đầu của Liệt Diễm 11/12/2013
401 Chương 401 Âm Dương Miện - Hỏa diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ? 11/12/2013
402 Chương 402 Âm Dương Miện - Diệt Thần Dẫn 11/12/2013
403 Chương 403 Âm Dương Miện - Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội 11/12/2013
404 Chương 404 Âm Dương Miện - Ta đi dự hội nghị Đồ Đằng thần thú 11/12/2013
405 Chương 405 Âm Dương Miện - Tổ hợp Cúc Hoa Trư và Mập Mạp 11/12/2013
406 Chương 406 Âm Dương Miện - Khống chế cực hạn, xoay chuyển càn khôn 11/12/2013
407 Chương 407 Âm Dương Miện - Cấm, thiên, vạn, Đại U Diễm băng hoàn chỉnh 11/12/2013
408 Chương 408 Âm Dương Miện - Chiến thắng - Song hỏa lập uy 11/12/2013
409 Chương 409 Âm Dương Miện - Càng thêm mãnh liệt 11/12/2013
410 Chương 410 Âm Dương Miện - Người đẹp ra giá đi 11/12/2013
411 Chương 411 Âm Dương Miện - Không cần nương tay 11/12/2013
412 Chương 412 Âm Dương Miện - A Kim kinh khủng 11/12/2013
413 Chương 413 Âm Dương Miện - Thần khí Tân Kim hệ 11/12/2013
414 Chương 414 Âm Dương Miện - Nghị trưởng thế tập 11/12/2013
415 Chương 415 Âm Dương Miện - Diệt cỏ tận gốc 11/12/2013
416 Chương 416 Âm Dương Miện - Cúc Hoa Trư trả lễ 11/12/2013
417 Chương 417 Âm Dương Miện - Dung Lôi nhập trận? 11/12/2013
418 Chương 418 Âm Dương Miện - Đối chiến Quân đoàn Kim Sát 11/12/2013
419 Chương 419 Âm Dương Miện - Độc chiến ngàn quân 11/12/2013
420 Chương 420 Âm Dương Miện - Lực khống chế hoàn mỹ 11/12/2013
421 Chương 421 Âm Dương Miện - Không đánh vẫn phục người 11/12/2013
422 Chương 422 Âm Dương Miện - Để ta xem thằng khốn nào định làm ta bẽ mặt! 11/12/2013
423 Chương 423 Âm Dương Miện - Để đó, ta tự xử ! 11/12/2013
424 Chương 424 Âm Dương Miện - Hai bàn tay thần kỳ. 11/12/2013
425 Chương 425 Âm Dương Miện - Thế nào là nấu gạo thành cơm? 11/12/2013
426 Chương 426 Âm Dương Miện - Thành lũy dưới lòng đất 11/12/2013
427 Chương 427 Âm Dương Miện - Nghịch lân Long vương & Địa Tâm tinh nham 11/12/2013
428 Chương 428 Âm Dương Miện - Em đã nói thì anh nhận! 11/12/2013
429 Chương 429 Âm Dương Miện - Tổ hợp kỹ ba hệ 11/12/2013
430 Chương 430 Âm Dương Miện - Tam Hợp sơn mạch 11/12/2013
431 Chương 431 Âm Dương Miện - Thiết Giáp Long vương 11/12/2013
432 Chương 432 Âm Dương Miện - Giáp Mộc đặc hữu - Thiêu đốt sinh mệnh. 11/12/2013
433 Chương 433 Âm Dương Miện - Thiện nhân thiện quả 11/12/2013
434 Chương 434 Âm Dương Miện - Cụ tổ dòng họ rồng đất 11/12/2013
435 Chương 435 Âm Dương Miện - Long tộc đệ nhất cường giả 11/12/2013
436 Chương 436 Âm Dương Miện - Ma vực của Địa Long tổ 11/12/2013
437 Chương 437 Âm Dương Miện - Long Hoàng 11/12/2013
438 Chương 438 Âm Dương Miện - Cố sự của Địa Long tổ. (thượng) 11/12/2013
440 Chương 440 Âm Dương Miện - Ta có cách khiến Địa Long tổ không chết! 11/12/2013
441 Chương 441 Âm Dương Miện - Thiên Long Tề Vũ 11/12/2013
442 Chương 442 Âm Dương Miện - Con của Long Hoàng. 11/12/2013
443 Chương 443 Âm Dương Miện - Thiên phú thứ hai của Đại Diễn Thánh Hỏa Long 11/12/2013
444 Chương 444 Âm Dương Miện - Long hoàng biến thành ma thú tọa kỵ? 11/12/2013
445 Chương 445 Âm Dương Miện - Long Hoàng khảo nghiệm 11/12/2013
446 Chương 446 Âm Dương Miện - Chiến Long Hoàng 11/12/2013
447 Chương 447 Âm Dương Miện - Long Hoàng thụ thương? 11/12/2013
448 Chương 448 Âm Dương Miện - Long Hoàng buồn bực. 11/12/2013
449 Chương 449 Âm Dương Miện - Hôn sự của Trần Tư Tuyền. 11/12/2013
450 Chương 450 Âm Dương Miện - Cơ Động lão sư, ta muốn thuê ngài làm người yêu của ta 11/12/2013
451 Chương 451 Âm Dương Miện - Tư Tuyền & Tư Động 11/12/2013
452 Chương 452 Âm Dương Miện - Khế ước chính phụ 11/12/2013
453 Chương 453 Âm Dương Miện - Cơ Động động tâm 11/12/2013
454 Chương 454 Âm Dương Miện - Nửa năm đề thăng 11/12/2013
455 Chương 455 Âm Dương Miện - Tạm biệt Long cốc 11/12/2013
456 Chương 456 Âm Dương Miện - Ta chết cho ngươi xem! 11/12/2013
457 Chương 457 Âm Dương Miện - Chúng ta ở cùng phòng! 11/12/2013
458 Chương 458 Âm Dương Miện - Ôn tuyền hấp dẫn! 11/12/2013
459 Chương 459 Âm Dương Miện - Trận chiến hương diễm 11/12/2013
460 Chương 460 Âm Dương Miện - Cơ Động tự cung 11/12/2013
461 Chương 461 Âm Dương Miện - Đây là nam nhân của ta 11/12/2013
462 Chương 462 Âm Dương Miện - Hoàng cung Đông Mộc. 11/12/2013
463 Chương 463 Âm Dương Miện - Thái tử dò xét 11/12/2013
464 Chương 464 Âm Dương Miện - Tình địch 11/12/2013
465 Chương 465 Âm Dương Miện - Giáp mặt từ hôn 11/12/2013
466 Chương 466 Âm Dương Miện - Không chết không ngừng 11/12/2013
467 Chương 467 Âm Dương Miện - Thiên Ti Ma Vực 11/12/2013
468 Chương 468 Âm Dương Miện - Đại Diễn vĩ chuy. 11/12/2013
469 Chương 469 Âm Dương Miện - Công Tào Miện Hạ. 11/12/2013
470 Chương 470 Âm Dương Miện - Thiên Diệp Chưởng chân chính 11/12/2013
471 Chương 471 Âm Dương Miện - Quỷ Hồn Ma Vực vs Phượng Hoàng Nhãn 11/12/2013
472 Chương 472 Âm Dương Miện - Thực vật ma thú đỉnh cấp 11/12/2013
473 Chương 473 Âm Dương Miện - Bát quan ma vực 11/12/2013
474 Chương 474 Âm Dương Miện - Thái Trùng miện hạ 11/12/2013
475 Chương 475 Âm Dương Miện - Sáng thế lục hợp 11/12/2013
476 Chương 476 Âm Dương Miện - Tuyệt Luyến Anh Túc 11/12/2013
477 Chương 477 Âm Dương Miện - Địa Tâm Hồng Liên Cứu Thục 11/12/2013
478 Chương 478 Âm Dương Miện - Long Hoàng hoàng quan kính tượng! 11/12/2013
479 Chương 479 Âm Dương Miện - Chàng yêu ta không? Ta hôn mê... 11/12/2013
480 Chương 480 Âm Dương Miện - Ám chiêu 11/12/2013
481 Chương 481 Âm Dương Miện - Ma Vực thứ hai 11/12/2013
482 Chương 482 Âm Dương Miện - Lần thứ hai tế điện Liệt Diễm 11/12/2013
483 Chương 483 Âm Dương Miện - Tư Tuyền, cô ôm ta đi! 11/12/2013
484 Chương 484 Âm Dương Miện - Xuyên qua đại lục Hắc Ám 11/12/2013
485 Chương 485 Âm Dương Miện - Đã ôm ngươi, ta liền không buông tay! 11/12/2013
486 Chương 486 Âm Dương Miện - Lần nữa ngủ chung giường! 11/12/2013
487 Chương 487 Âm Dương Miện - A Kim giác tỉnh huyết mạch Long tộc! 11/12/2013
488 Chương 488 Âm Dương Miện - Con gái của ta thích ngươi! 11/12/2013
489 Chương 489 Âm Dương Miện - Bồi luyện tốt nhất! 11/12/2013
490 Chương 490 Âm Dương Miện - Ngươi quả nhiên là âm hiểm! 11/12/2013
491 Chương 491 Âm Dương Miện - Diệt Thần Bích! 11/12/2013
492 Chương 492 Âm Dương Miện - Ma vực Nguyên Tố Bác Ly 11/12/2013
493 Chương 493 Âm Dương Miện - Sáng Thế Thần Kỹ 11/12/2013
494 Chương 494 Âm Dương Miện - Thủy Tổ Long Huyết 11/12/2013
495 Chương 495 Âm Dương Miện - Cơ Động tiến hóa 11/12/2013
496 Chương 496 Âm Dương Miện - Quang Minh và Hắc Ám 11/12/2013
497 Chương 497 Âm Dương Miện - Đốn ngộ Quang Minh 11/12/2013
498 Chương 498 Âm Dương Miện - Dung hợp - Thần thức của Liệt Diễm 11/12/2013
499 Chương 499 Âm Dương Miện - Tư Tuyền hồi phục. 11/12/2013
500 Chương 500 Âm Dương Miện - Cơ Động! Chàng ngồi xuống đi! 11/12/2013
501 Chương 501 Âm Dương Miện - Xuất phát đến Địa Tâm thế giới! 11/12/2013
502 Chương 502 Âm Dương Miện - Tác dụng kỳ diệu khác của Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp 11/12/2013
503 Chương 503 Âm Dương Miện - Mê Loạn Ma Yên Đồn 11/12/2013
504 Chương 504 Âm Dương Miện - Diệt Tuyệt Kim Hoàn 11/12/2013
505 Chương 505 Âm Dương Miện - Trở lại Sí Hỏa học viện 11/12/2013
506 Chương 506 Âm Dương Miện - Thắng Quan miện hạ ủng hộ! 11/12/2013
507 Chương 507 Âm Dương Miện - Vô hạn định vị Truyền tống pháp trận! 11/12/2013
508 Chương 508 Âm Dương Miện - Tư Tuyền! 11/12/2013
509 Chương 509 Âm Dương Miện - Xuyên qua nham tương nơi cửa vào Địa Tâm thế giới! 11/12/2013
510 Chương 510 Âm Dương Miện - Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh Chủ! 11/12/2013
511 Chương 511 Âm Dương Miện - Hỏa Tinh tộc. 11/12/2013
512 Chương 512 Âm Dương Miện - Tin tức từ tù trưởng tộc Hỏa Tinh. 11/12/2013
513 Chương 513 Âm Dương Miện - Mười vạn Hỏa Nha. 11/12/2013
514 Chương 514 Âm Dương Miện - Cơ Động chính là Hỏa Nha Vương 11/12/2013
515 Chương 515 Âm Dương Miện - Khiêu chiến Hỏa Cự Nhân thống lĩnh 11/12/2013
516 Chương 516 Âm Dương Miện - Tiến vào tầng thứ hai. 11/12/2013
517 Chương 517 Âm Dương Miện - Liệt Diễm Thánh giáo. 11/12/2013
518 Chương 518 Âm Dương Miện - Hỏa Nha tộc bất khuất hiên ngang. 11/12/2013
519 Chương 519 Âm Dương Miện - Vô ảnh vô hình Diệt Thần Bích. 11/12/2013
520 Chương 520 Âm Dương Miện - Khánh điển chọn lựa Đại diện Giáo chủ. 11/12/2013
521 Chương 521 Âm Dương Miện - Thiên Nha trận của Bạo Quân. 11/12/2013
522 Chương 522 Âm Dương Miện - Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới. 11/12/2013
523 Chương 523 Âm Dương Miện - Một chiến bốn ngàn. 11/12/2013
524 Chương 524 Âm Dương Miện - Ma vực thứ ba của Cơ Động 11/12/2013
525 Chương 525 Âm Dương Miện - Hỏa Kiêu Tộc trả thù. 11/12/2013
526 Chương 526 Âm Dương Miện - Một mình đối chiến Hỏa Kiêu Vương! 11/12/2013
527 Chương 527 Âm Dương Miện - Hỏa Nha tộc anh dũng! 11/12/2013
528 Chương 528 Âm Dương Miện - Một tên cũng không thể thoát! 11/12/2013
529 Chương 529 Âm Dương Miện - Thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc! 11/12/2013
530 Chương 530 Âm Dương Miện - Tầng mười lăm! Tam đại Tộc quần! 11/12/2013
531 Chương 531 Âm Dương Miện - Thánh đồ hàng lâm 11/12/2013
532 Chương 532 Âm Dương Miện - Hỏa Liên thành! 11/12/2013
533 Chương 533 Âm Dương Miện - Âm mưu trong trận chiến cuối cùng (Phần 1) 11/12/2013
533 Chương 533 Âm Dương Miện - Điều kiện của Hồng Diễm! 11/12/2013
534 Chương 534 Âm Dương Miện - Đáng giá để yêu 11/12/2013
535 Chương 535 Âm Dương Miện - Hỏa liên vương. 11/12/2013
536 Chương 536 Âm Dương Miện - Sàm sỡ Hỏa liên vương 11/12/2013
537 Chương 537 Âm Dương Miện - Bạn sinh tịnh đế liên 11/12/2013
538 Chương 538 Âm Dương Miện - Khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ 11/12/2013
539 Chương 539 Âm Dương Miện - Hỏa ma vương 11/12/2013
540 Chương 540 Âm Dương Miện - Trận chiến đầu tiên - Lôi đế 11/12/2013
541 Chương 541 Âm Dương Miện - Làm thịt chó ba đầu. 11/12/2013
542 Chương 542 Âm Dương Miện - Sư huynh 11/12/2013
543 Chương 543 Âm Dương Miện - A Kim VS Hỏa Yêu Vương 11/12/2013
544 Chương 544 Âm Dương Miện - Hỏa Điện Thử Vương 11/12/2013
545 Chương 545 Âm Dương Miện - Ta chính là khắc tinh của ngươi 11/12/2013
546 Chương 546 Âm Dương Miện - Song trọng Siêu Tất Sát Kỹ 11/12/2013
547 Chương 547 Âm Dương Miện - Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. (Phần 1_2) 11/12/2013
548 Chương 548 Âm Dương Miện - Toàn tộc Hỏa Ma rung động. (Phần 1) 11/12/2013
549 Chương 549 Âm Dương Miện - Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (1 2) 11/12/2013
550 Chương 550 Âm Dương Miện - Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 1) 11/12/2013
551 Chương 551 Âm Dương Miện - Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân thực chi nhãn (Phần 2) 11/12/2013
552 Chương 552 Âm Dương Miện - Tam cường cuối cùng (Phần 1 2) 11/12/2013
553 Chương 553 Âm Dương Miện - Âm mưu trong trận chiến cuối cùng (Phần 1) 11/12/2013
554 Chương 554 Âm Dương Miện - Trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủ (Phần 1) 11/12/2013
555 Chương 555 Âm Dương Miện - Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 1) 11/12/2013
556 Chương 556 Âm Dương Miện - Ngươi có tin không? (1-2) 11/12/2013
557 Chương 557 Âm Dương Miện - Đòn sát thủ 11/12/2013
558 Chương 558 Âm Dương Miện - Một kích mạnh nhất của Bạo Quân 11/12/2013
559 Chương 559 Âm Dương Miện - Quân vương cuối cùng cũng dung hợp, chinh phục cả Địa Tâm 11/12/2013
560 Chương 560 Âm Dương Miện - Đại diện giáo chủ 11/12/2013
561 Chương 561 Âm Dương Miện - Ta muốn đi tầng thứ mười tám 11/12/2013
562 Chương 562 Âm Dương Miện - Liệt Diễm thân yêu, hãy chờ ta! 11/12/2013
563 Chương 563 Âm Dương Miện - Quần long chấn Kim thành 11/12/2013
564 Chương 564 Âm Dương Miện - Lại đến thương hội Ngốc Có Tiền 11/12/2013
565 Chương 565 Âm Dương Miện - Cục diện đại lục 11/12/2013
566 Chương 566 Âm Dương Miện - Chiến dịch trảm thủ 11/12/2013
567 Chương 567 Âm Dương Miện - Chí Tôn cung phụng 11/12/2013
568 Chương 568 Âm Dương Miện - Thực lực chân chính của thương hội Ngốc Có Tiền 11/12/2013
569 Chương 569 Âm Dương Miện - Vận Rủi Thạch, Thiên Cơ Nhãn 11/12/2013
570 Chương 570 Âm Dương Miện - Thần Khí! Kim Sát Thần Kiếm và Hậu Thổ Châu 11/12/2013
571 Chương 571 Âm Dương Miện - Dẫn sói vào nhà. 11/12/2013
572 Chương 572 Âm Dương Miện - Dự cảm của Thiên Cơ 11/12/2013
573 Chương 573 Âm Dương Miện - Thiên Cơ huyết nhãn 11/12/2013
574 Chương 574 Âm Dương Miện - Đứa con của Hắc Ám Thiên Cơ 11/12/2013
575 Chương 575 Âm Dương Miện - May mắn còn sống sót 11/12/2013
576 Chương 576 Âm Dương Miện - Vô Gian Đạo 11/12/2013
577 Chương 577 Âm Dương Miện - Xuyên qua màn đêm ở độ cao ba ngàn thước 11/12/2013
578 Chương 578 Âm Dương Miện - “Làm mây làm mưa” ở độ cao ba ngàn thước 11/12/2013
579 Chương 579 Âm Dương Miện - Thẳng tiến! Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục 11/12/2013
580 Chương 580 Âm Dương Miện - Mục tiêu! Hắc Ám thần miếu 11/12/2013
581 Chương 581 Âm Dương Miện - Hắc Ám Tế Tự đoàn 11/12/2013
582 Chương 582 Âm Dương Miện - Hắc Ám Tế Tự phẩm cấp 11/12/2013
583 Chương 583 Âm Dương Miện - Hai người làm một lần cho ta xem 11/12/2013
584 Chương 584 Âm Dương Miện - Bạo Quân cao ngạo 11/12/2013
585 Chương 585 Âm Dương Miện - Tổ chức phản kháng Thiên Cơ 11/12/2013
586 Chương 586 Âm Dương Miện - Quái đại thúc Cơ Động 11/12/2013
587 Chương 587 Âm Dương Miện - Không phải là hắn bị bất lực chứ? 11/12/2013
588 Chương 588 Âm Dương Miện - Chuyện xưa của Vân. 11/12/2013
589 Chương 589 Âm Dương Miện - Thạch Mặc Chương Ngư 11/12/2013
590 Chương 590 Âm Dương Miện - Hậu Thổ Châu 11/12/2013
591 Chương 591 Âm Dương Miện - Hắc Ám tửu quán 11/12/2013
592 Chương 592 Âm Dương Miện - Người con gái vĩ đại 11/12/2013
593 Chương 593 Âm Dương Miện - ngân dạng sáp đầu thương? 11/12/2013
594 Chương 594 Âm Dương Miện - Thanh lý 11/12/2013
595 Chương 595 Âm Dương Miện - Thâu lương hoán trụ 11/12/2013
596 Chương 596 Âm Dương Miện - Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận 11/12/2013
597 Chương 597 Âm Dương Miện - Tiến vào nội bảo 11/12/2013
598 Chương 598 Âm Dương Miện - Xuyên việt 11/12/2013
599 Chương 599 Âm Dương Miện - Nhất kiếm chi uy 11/12/2013
600 Chương 600 Âm Dương Miện - Song Thánh cấp Dung Hợp Kỹ 11/12/2013
601 Chương 601 Âm Dương Miện - Chiết xạ không cách nào tưởng tượng nổi 11/12/2013
602 Chương 602 Âm Dương Miện - Hắc Ám Chu Tước 11/12/2013
603 Chương 603 Âm Dương Miện - Mười Siêu Tất Sát Kỹ đồng thời nở rộ tại Hắc Ám thần miếu 11/12/2013
604 Chương 604 Âm Dương Miện - Đại thúc yêu quái 11/12/2013
605 Chương 605 Âm Dương Miện - Diệt Thần Kính 11/12/2013
606 Chương 606 Âm Dương Miện - Hỏa thần kiếm huyền bí 11/12/2013
607 Chương 607 Âm Dương Miện - Trong tiến hóa... 11/12/2013
608 Chương 608 Âm Dương Miện - Hắc Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được 11/12/2013
609 Chương 609 Âm Dương Miện - Bại lộ, giết chóc 11/12/2013
610 Chương 610 Âm Dương Miện - Hai tòa đại trận 11/12/2013
611 Chương 611 Âm Dương Miện - lấy chiến nuôi chiến 11/12/2013
612 Chương 612 Âm Dương Miện - Hỏa Thần hàng lâm 11/12/2013
613 Chương 613 Âm Dương Miện - Phá trận đoạt ngọc 11/12/2013
614 Chương 614 Âm Dương Miện - Cướp sạch không còn 11/12/2013
615 Chương 615 Âm Dương Miện - Lần sau đóng kịch tiếp nhé! 11/12/2013
616 Chương 616 Âm Dương Miện - Trở về thần miếu Hắc Ám Thiên Cơ 11/12/2013
617 Chương 617 Âm Dương Miện - Dã tâm của Hắc Ám Thiên Cơ 11/12/2013
618 Chương 618 Âm Dương Miện - Phó hội trưởng liên minh phản kháng Thiên Cơ 11/12/2013
619 Chương 619 Âm Dương Miện - phân tích, nghe lén? 11/12/2013
620 Chương 620 Âm Dương Miện - Hội trưởng tổ chức phản kháng Thiên Cơ không ngờ là hắn 11/12/2013
621 Chương 621 Âm Dương Miện - Thiên Cơ 11/12/2013
622 Chương 622 Âm Dương Miện - cũng không ngại nhìn thêm một lần 11/12/2013
623 Chương 623 Âm Dương Miện - Kế hoạch tiến công chân chính 11/12/2013
624 Chương 624 Âm Dương Miện - Ngươi yêu ta một chút sẽ chết sao? 11/12/2013
625 Chương 625 Âm Dương Miện - Ngũ Hành tương sinh xứng Sáng Thế Lục Hợp 11/12/2013
626 Chương 626 Âm Dương Miện - Hắc ám khủng hoảng 11/12/2013
627 Chương 627 Âm Dương Miện - Sáng Thế Lục Hợp thành hình 11/12/2013
628 Chương 628 Âm Dương Miện - Hắc Ám Thiên Cơ rốt cục đã tới 11/12/2013
629 Chương 629 Âm Dương Miện - Sáng Thế Lục Hợp 11/12/2013
630 Chương 630 Âm Dương Miện - Bụi cây trên đầu của Hắc Ám Thiên Cơ 11/12/2013
631 Chương 631 Âm Dương Miện - Vạn dặm Truyền Âm Thạch 11/12/2013
632 Chương 632 Âm Dương Miện - Hắc Ám Tử Vệ 11/12/2013
633 Chương 633 Âm Dương Miện - Bạo Quân ẩn núp trên trời cao 11/12/2013
634 Chương 634 Âm Dương Miện - Hắc Ám Tử Vệ phối hợp hoàn mĩ 11/12/2013
635 Chương 635 Âm Dương Miện - Hắc Ám Thanh Long, phá bụng chui vào 11/12/2013
636 Chương 636 Âm Dương Miện - Hút! Tinh hạch của Hắc Ám Thanh Long 11/12/2013
637 Chương 637 Âm Dương Miện - Tác dụng cường hãn của tinh hạch Hắc Ám Thanh Long 11/12/2013
638 Chương 638 Âm Dương Miện - Thần mộc khôi lỗi 11/12/2013
639 Chương 639 Âm Dương Miện - Cơ Động làm mồi nhử 11/12/2013
640 Chương 640 Âm Dương Miện - Miểu sát Hắc Ám Chu Tước 11/12/2013
641 Chương 641 Âm Dương Miện - Tiến hóa cuối cùng của Hỏa Thần Kiếm 11/12/2013
642 Chương 642 Âm Dương Miện - Nhân kiếm hợp nhất, hạt sen thủ hộ bổn mạng 11/12/2013
643 Chương 643 Âm Dương Miện - Toái! Kim Hoàn Phá Giáp Mộc 11/12/2013
644 Chương 644 Âm Dương Miện - Đến lúc liều mạng rồi 11/12/2013
645 Chương 645 Âm Dương Miện - Thánh đồ VS Tử vệ! 11/12/2013
646 Chương 646 Âm Dương Miện - Đổi thương lấy mạng, A Kim quyết tuyệt. 11/12/2013
647 Chương 647 Âm Dương Miện - Chương 647 11/12/2013
648 Chương 648 Âm Dương Miện - Lưỡng bại câu thương 11/12/2013
649 Chương 649 Âm Dương Miện - Hình dạng hoàn chỉnh! Hỏa Thần kiếm 11/12/2013
650 Chương 650 Âm Dương Miện - Sự huyền bí của bản mạng hạt sen 11/12/2013
651 Chương 651 Âm Dương Miện - Bốn Thánh Đồ gần chết 11/12/2013
652 Chương 652 Âm Dương Miện - Trước giờ Thánh Chiến 11/12/2013
653 Chương 653 Âm Dương Miện - Ta chỉ muốn biết thành quả của Cơ Động 11/12/2013
654 Chương 654 Âm Dương Miện - Không để ý tới sinh tử 11/12/2013
655 Chương 655 Âm Dương Miện - Quấy rối 11/12/2013
656 Chương 656 Âm Dương Miện - Gặp mặt Lý Vĩnh Hạo 11/12/2013
657 Chương 657 Âm Dương Miện - Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất 11/12/2013
658 Chương 658 Âm Dương Miện - Hắc Ám Long Hoàng 11/12/2013
659 Chương 659 Âm Dương Miện - Cuộc chiến của Long Hoàng (1) 11/12/2013
660 Chương 660 Âm Dương Miện - Long Hoàng Diệt Thần Kích (1) 11/12/2013
661 Chương 661 Âm Dương Miện - Long Hoàng Diệt Thần Kích (2) 11/12/2013
662 Chương 662 Âm Dương Miện - Thánh Vương trở về 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-am-duong-mien-700.html