Truyện Chân Linh Cửu Biến - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Chân Linh Cửu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chân Linh Cửu Biến
Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online. Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu.

Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chân Linh Cửu Biến - Luyện khí 21/12/2013
2 Chương 2 Chân Linh Cửu Biến - Huyết phù 21/12/2013
3 Chương 3 Chân Linh Cửu Biến - Sơ băng 21/12/2013
4 Chương 4 Chân Linh Cửu Biến - Khiêu chiến 21/12/2013
5 Chương 5 Chân Linh Cửu Biến - Đồng kính (Gương đồng) 21/12/2013
6 Chương 6 Chân Linh Cửu Biến - Bắt đầu 21/12/2013
7 Chương 7 Chân Linh Cửu Biến - Tỷ đấu 21/12/2013
8 Chương 8 Chân Linh Cửu Biến - Đánh cuộc 21/12/2013
9 Chương 9 Chân Linh Cửu Biến - Tương trì 21/12/2013
10 Chương 10 Chân Linh Cửu Biến - Đánh bại 21/12/2013
11 Chương 11 Chân Linh Cửu Biến - Lãnh Thiến 21/12/2013
12 Chương 12 Chân Linh Cửu Biến - Đột phá 21/12/2013
13 Chương 13 Chân Linh Cửu Biến - Phần thưởng 21/12/2013
14 Chương 14 Chân Linh Cửu Biến - Tu tâm 21/12/2013
15 Chương 15 Chân Linh Cửu Biến - Chuyên chức 21/12/2013
16 Chương 16 Chân Linh Cửu Biến - Liệp sát 21/12/2013
17 Chương 17 Chân Linh Cửu Biến - Thu hoạch 21/12/2013
18 Chương 18 Chân Linh Cửu Biến - Nhiệm vụ 21/12/2013
19 Chương 19 Chân Linh Cửu Biến - Công đảo 21/12/2013
20 Chương 20 Chân Linh Cửu Biến - Đảo Chiến 21/12/2013
21 Chương 21 Chân Linh Cửu Biến - Thu vét 21/12/2013
22 Chương 22 Chân Linh Cửu Biến - Công Lược 21/12/2013
23 Chương 23 Chân Linh Cửu Biến - Tao ngộ 21/12/2013
24 Chương 24 Chân Linh Cửu Biến - Khởi tranh 21/12/2013
25 Chương 25 Chân Linh Cửu Biến - Phân tranh 21/12/2013
26 Chương 26 Chân Linh Cửu Biến - Giao dịch 21/12/2013
27 Chương 27 Chân Linh Cửu Biến - Huyền thiết 21/12/2013
28 Chương 28 Chân Linh Cửu Biến - Tầng chín 21/12/2013
29 Chương 29 Chân Linh Cửu Biến - Bổ nhiệm 21/12/2013
30 Chương 30 Chân Linh Cửu Biến - Mua bán 21/12/2013
31 Chương 31 Chân Linh Cửu Biến - Tính kế 21/12/2013
32 Chương 32 Chân Linh Cửu Biến - Kinh Doanh 21/12/2013
33 Chương 33 Chân Linh Cửu Biến - Trộm linh 21/12/2013
34 Chương 34 Chân Linh Cửu Biến - Điển tích 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chan-linh-cuu-bien-1022.html