Truyện Chân Linh Cửu Biến - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Chân Linh Cửu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Chân Linh Cửu Biến
Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online. Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu.

Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chân Linh Cửu Biến - Luyện khí 27/03/2014
2 Chương 2 Chân Linh Cửu Biến - Huyết phù 27/03/2014
3 Chương 3 Chân Linh Cửu Biến - Sơ băng 27/03/2014
4 Chương 4 Chân Linh Cửu Biến - Khiêu chiến 27/03/2014
5 Chương 5 Chân Linh Cửu Biến - Đồng kính (Gương đồng) 27/03/2014
6 Chương 6 Chân Linh Cửu Biến - Bắt đầu 27/03/2014
7 Chương 7 Chân Linh Cửu Biến - Tỷ đấu 27/03/2014
8 Chương 8 Chân Linh Cửu Biến - Đánh cuộc 27/03/2014
9 Chương 9 Chân Linh Cửu Biến - Tương trì 27/03/2014
10 Chương 10 Chân Linh Cửu Biến - Đánh bại 27/03/2014
11 Chương 11 Chân Linh Cửu Biến - Lãnh Thiến 27/03/2014
12 Chương 12 Chân Linh Cửu Biến - Đột phá 27/03/2014
13 Chương 13 Chân Linh Cửu Biến - Phần thưởng 27/03/2014
14 Chương 14 Chân Linh Cửu Biến - Tu tâm 27/03/2014
15 Chương 15 Chân Linh Cửu Biến - Chuyên chức 27/03/2014
16 Chương 16 Chân Linh Cửu Biến - Liệp sát 27/03/2014
17 Chương 17 Chân Linh Cửu Biến - Thu hoạch 27/03/2014
18 Chương 18 Chân Linh Cửu Biến - Nhiệm vụ 27/03/2014
19 Chương 19 Chân Linh Cửu Biến - Công đảo 27/03/2014
20 Chương 20 Chân Linh Cửu Biến - Đảo Chiến 27/03/2014
21 Chương 21 Chân Linh Cửu Biến - Thu vét 27/03/2014
22 Chương 22 Chân Linh Cửu Biến - Công Lược 27/03/2014
23 Chương 23 Chân Linh Cửu Biến - Tao ngộ 27/03/2014
24 Chương 24 Chân Linh Cửu Biến - Khởi tranh 27/03/2014
25 Chương 25 Chân Linh Cửu Biến - Phân tranh 27/03/2014
26 Chương 26 Chân Linh Cửu Biến - Giao dịch 27/03/2014
27 Chương 27 Chân Linh Cửu Biến - Huyền thiết 27/03/2014
28 Chương 28 Chân Linh Cửu Biến - Tầng chín 27/03/2014
29 Chương 29 Chân Linh Cửu Biến - Bổ nhiệm 27/03/2014
30 Chương 30 Chân Linh Cửu Biến - Mua bán 27/03/2014
31 Chương 31 Chân Linh Cửu Biến - Tính kế 27/03/2014
32 Chương 32 Chân Linh Cửu Biến - Kinh Doanh 27/03/2014
33 Chương 33 Chân Linh Cửu Biến - Trộm linh 27/03/2014
34 Chương 34 Chân Linh Cửu Biến - Điển tích 27/03/2014
35 Chương 35 Chân Linh Cửu Biến - Nghe lén 27/03/2014
36 Chương 36 Chân Linh Cửu Biến - kinh biến 27/03/2014
37 Chương 37 Chân Linh Cửu Biến - ẩn nấp 27/03/2014
38 Chương 38 Chân Linh Cửu Biến - vượt cấp 27/03/2014
39 Chương 39 Chân Linh Cửu Biến - động phủ 27/03/2014
40 Chương 40 Chân Linh Cửu Biến - tâm thiện 27/03/2014
41 Chương 41 Chân Linh Cửu Biến - hậu tích 27/03/2014
42 Chương 42 Chân Linh Cửu Biến - địa khôn 27/03/2014
43 Chương 43 Chân Linh Cửu Biến - Trần Luyện 27/03/2014
44 Chương 44 Chân Linh Cửu Biến - Điền viên 27/03/2014
45 Chương 45 Chân Linh Cửu Biến - Hội trường 27/03/2014
46 Chương 46 Chân Linh Cửu Biến - Tiếp tục 27/03/2014
47 Chương 47 Chân Linh Cửu Biến - Kịch liệt 27/03/2014
48 Chương 48 Chân Linh Cửu Biến - Phi xa 27/03/2014
49 Chương 49 Chân Linh Cửu Biến - Áp trục 27/03/2014
50 Chương 50 Chân Linh Cửu Biến - Đấu giá 27/03/2014
51 Chương 51 Chân Linh Cửu Biến - Tuần hải 27/03/2014
52 Chương 52 Chân Linh Cửu Biến - Đánh lén 27/03/2014
53 Chương 53 Chân Linh Cửu Biến - Trọng thương 27/03/2014
54 Chương 54 Chân Linh Cửu Biến - Nghịch tập 27/03/2014
55 Chương 55 Chân Linh Cửu Biến - Cuồng sát 27/03/2014
56 Chương 56 Chân Linh Cửu Biến - Tái đắc 27/03/2014
57 Chương 57 Chân Linh Cửu Biến - Chuẩn bị 27/03/2014
58 Chương 58 Chân Linh Cửu Biến - Dung huyết 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chan-linh-cuu-bien-1935.html